Nyhedsbrev december

December måned med alt hvad dertil hører. For mange mennesker er det en rigtig travl måned, men husk nu også at nyde tiden. Dagene er korte, så der er tid til indendørs sysler i denne måned.

Hos os er det tid til at kigge tilbage på alle de pragtfulde stunder, vi har haft her. På vores arbejdsdag kom 11 mennesker og hjalp os med alt det grove her. Der blev skovet, savet brænde op, ryddet op og ikke mindst hygget. Det var en pragtfuld dag. Tusind tak til alle der deltog.

Svedehytten var også rigtig godt besøgt. 18 mennesker var i svedehytte og gik rensede herfra.

Vi starter december med kreativ aften tirsdag d. 4. fra kl 17- 22. Kom og lav julegaver eller andet du har lyst til.

Fredag d. 7. slutter efterårets healings kursus. Vi kan godt bruge 3 mennesker, der gerne vil have healing, så kursisterne kan prøve det, de har lært. Skulle dette være noget for dig, så kontakt os på 59460850. Vi starter kl. 19.

Lørdag d. 8. kl. 19 har vi trommeaften. Dette er den sidste trommeaften i år, så kom og deltag. Emnet kunne være ønsker for det nye år. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 22. laver vi svedehytte. Dette er en kraftfuld svedehytte på vinter solhverv. Vi går ind i svedehytten kl. 12.30. Medbring håndklæder, skiftetøj og en ret til det fælles bord bagefter.

Ligeledes lørdag d. 22. har vi ceremoni i tipien for vinter solhverv. Vi starter kl. 19. Medbring et bloklys (hvid, sølv eller guld) og en gave (noget du er færdig med at bruge og som skal videre). Vi er i tipien, så tag praktisk og varmt tøj på. Efter ceremonien kan du tage en ting med dig hjem.

Fredag d. 28. har vi fuldmåne meditation. Denne sidste måne på året er god at meditere til. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød.

Husk vi har ingen faste priser men arbejder for donationer.

Det er en rigtig god ide at følge med i kalenderen.

Frank og jeg ønsker jer alle en fortryllende jul og et dejligt og lykkebringende nytår.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

December month with all the work before Christmas. For many people it is a very busy month, but remember also to enjoy the time. The days are short, so there is time for indoor activities this month.

Here it is time to look back at all the wonderful moments we have had here. On our working day came 11 people and helped us with all the hard work here. There was logged, sawn burn up, cleaned up and especially enjoyed. It was a wonderful day. Thanks to all who participated.

Sweat lodge was also very well attended. 18 people were in the sweat lodge and went purified from here.

We start December with creative evening on Tuesday 4th from 5pm-10pm. Come and make Christmas gifts or anything else you fancy.

Friday 7th ends this year’s healing course. We can use the 3 people who want healing, so students can test what they have learned. Should this be something for you, please contact us at the 59,460,850th We start at 7pm.

Saturday 8th at 7pm, we have a drum evening. This is the last drum evening this year, so come and join. The subject could be wishes for the new year. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 22nd we make a sweat lodge. This is a powerful sweat lodge at the winter solstice. We go into the sweat lodge at. 12.30. Bring towels, change of clothes and a dish to share afterwards.

Also on Saturday 22nd we have a ceremony in tipi for the winter solstice. We start at. 7pm. Bring a candle (white, silver or gold) and a gift (something you are finished using and you want to give away). We are in the teepee, take practical and warm clothing. After the ceremony, you can take something home with you.

Friday the 28th we have full moon meditation. This last month of the year is good to meditate to. We start at. 7pm and then there is coffee and bread.

Remember we do not have fixed prices but works for donations.

Frank and I wish you all a magical Christmas and a wonderful and prosperous New Year.

Hugs and light

Hanne

 
 

Nyhedsbrev november

Så endte sommertiden og vi er kommet ind i den mørkere del af året. Nu er der mere brug for indendørs sysler.

Oktober var en pragtfuld måned her med mange deltagende til vores arrangementer. Tak til alle jer, der deltog med så dejlige energier.

Vi starter vores kreativ aftener tirsdag d. 6. kl. 17-22. Vi vil henover vinteren lave disse aftener den første tirsdag i hver måned. Man kan komme når man har lyst og tid. Medbring gerne en madpakke, så vi også kan spise sammen. Du har mulighed for at medbringe det du har lyst til at arbejde med eller vi kan finde på noget sammen.

Lørdag d. 10. laver vi igen et trommebyggerkursus. Dette kursus er optaget, men du har mulighed for at give os et praj, hvis du er interesseret og vi vil holde en plads til dig på næste kursus.

Lørdag d. 10. kl. 19 er der trommeaften. Forhåbentlig er der nogle trommer, der skal indvies og ellers laver vi trommerejser.

Nymånemeditation er tirsdag d. 13. kl. 19.

Svedehytte lørdag d. 17. kl. 12.30. Kom meget gerne før og vær med til at forberede svedehytten. Medbring håndklæder, skiftetøj og en ret til fælles bord bagefter.

Søndag d. 18 kl 10-16 laver vi værksted. Her er der mulighed for at lave gode gaver eller noget man har lyst til at prøve kræfter med ( drømmefangere, læderpunge, fjervifter, beadwork og meget mere). Her kan der blive tale om nogle materiale priser.

Lørdag d. 24. har vi arbejdsdag her. Der er en del vi skal have ordnet inden vinteren for alvor sætter ind, så har du mulighed for og lyst til at hjælpe, vil vi være meget taknemmelige. Vi satser på at være i gang fra 10-16 afbrudt af spisepause. Vi giver maden.

Onsdag d. 28. kl. 19 er der fuldmånemeditation. Tag varmt og praktisk tøj på. Vi er i tipien.

Husk vi har ingen faste priser på vores arrangementer, men vi arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

So ended the summer time and we have come into the darker part of the year. Now there is more need for indoor pursuits.

October was a wonderful month here with many participants at our events. Thanks to all of you who participated with such lovely energies.

We start our creative evenings on Tuesday 6th at. 17-22. We will over the winter to make these evenings on the first Tuesday of each month. You can come when you want and time. Please bring a packed lunch so we can eat together. You have to bring what you want to work with or we can find something together.

Saturday 10th we make again a drum based course. This course is busy, but you have to give us a hint, if you are interested and we will keep a place for you on the next course.

Saturday 10th at. 19 is the drum evening. Hopefully there are some drums to be inaugurated and otherwise we drum journeys.

Nymånemeditation is Tuesday the 13th at. 19th

Sweat Lodge on Saturday 17th at. 12.30. Come much like before and help to prepare the sweat lodge. Bring towels, change of clothes and a right of common table afterwards.

Sunday 18 at 10-16 we make workshop. Here it is possible to make good gifts or something you want to try (dream catchers, leather purses, feather fans, beadwork and much more). Here there may be some material prices.

Saturday 24th We have working here. There is a part we must handle before winter really sets in, so you have the opportunity and desire to help, we would be very grateful. We aim to be running from 10-16 interrupted by the lunch break. We provide food.

Wednesday 28th at. 19 is full moon meditation. Wear warm and practical clothes. We are in the teepee.

Remember we have no fixed prices for our events, but we are working for donations.

Hugs and light

Hanne

ENGLISH:

 Then the summer time ended and we have come into the darker part of the year. Now there is more need for indoor pursuits.

October was a wonderful month here with many participants at our events. Thanks to all of you who participated with such lovely energies.

We start our creative evenings on Tuesday 6th at 5-10pm. We will over the winter make these evenings on the first Tuesday of each month. You can come when you want and have the time. Please bring a packed lunch so we can eat together. You can bring what you want to work with or we can find something together.

Saturday 10th we make again a drum building course. This course is busy, but you can give us a hint, if you are interested and we will keep a place for you on the next course.

Saturday 10th at 7pm is the drum evening. Hopefully there are some drums to be inaugurated and otherwise we make drum journeys.

New moon meditation is Tuesday the 13th at 7pm.

Sweat Lodge on Saturday 17th at. 12.30. It would be nice if you come before and help to prepare the sweat lodge. Bring towels, change of clothes and a dish to share aftewoods..

Sunday 18 at 10-16 we make a workshop. Here it is possible to make good gifts or something you want to try (dream catchers, leather purses, feather fans, beadwork and much more). Here there may be some material prices.

Saturday 24th We have working here. There is a part we must handle before winter really sets in, so if you have the opportunity and desire to help, we would be very grateful. We aim to be running from 10-16 interrupted by the lunch break. We provide food.

Wednesday 28th at. 19 is full moon meditation. Wear warm and practical clothes. We are in the teepee.

Remember we have no fixed prices for our events, but we are working for donations.

Hugs and light

Hanne