Nyhedsbrev april

Endelig er det blevet lidt varmere og dagene længere. Det har vi alle brug for.

Hele april måned står i arbejdets tegn her. Vi har travlt med at afbarke tipi stænger, så vores tipier kan komme op igen i påsken. Derfor beder vi alle, der kan afse nogle timer til at hjælpe os om at give os besked. Vi vil blive meget taknemmelige for al hjælp.

Fredag d. 11. kl 19 har vi trommeaften. Vi vil rejse på al det nye, der spirer netop nu. Medbring tromme eller rasle hvis du har, ellers kan du låne her. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 12. er der svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom senest kl. 12.30 og deltag i tildækningen af svedehytten. Det er en del af ceremonien. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende helst i bomuld, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Tirsdag d. 15. kl. 19 laver vi fuldmåne meditation. Vi rejser på det denne månes klanmoder vil lære os. Efterfølgende kaffe og brød.

Traditionen tro har vi arbejdesuge i hele påskeugen. Vi starter hver dag kl. 10 og slutter kl. ca. 17. Der er meget, der skal laves og være i orden til maj måned, så har du tid og lyst, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi sørger for frokost og drikkevarer i løbet af dagene, så derfor er det vigtigt at tilmelde sig.

Hele maj måned har vi besøg af Hector og Hesi. De vil lave svedehytter, blomsterceremonier, healinger og foredrag. Torsdage d. 1., 8., 15. og 22. og onsdag d. 28. er der svedehytte kl. 19. Her gælder de samme grundregler, som vi altid sætter op. Ønsker du en healing bedes du ringe til os og bestille tid. Foredragene kommer til at foregå forskellige steder og bliver lagt i kalenderen efterhånden. På nuværende tidspunkt kan jeg sige, at det første foredrag bliver i Livsglædecenteret i Gadstrup tirsdag d. 6. kl. 19.

For alle vores arrangementer gælder det, at vi ingen faste priser har men arbejder for donationer. Hector og Hesi arbejder ligeledes for donationer. Ved nogle ceremonier kan der dog forekomme en fast pris til dækning af udgifter. Hvis dette er tilfældet vil det fremgå tydeligt i hver invitation.

Håber at se rigtig mange, der vil give en hånd med for at vedligeholde stedet, i april måned og rigtig mange i maj måned til de spændende ting, der skal foregå.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Finally , it has been a little warmer and the days longer . We all need that.

The entire month of April is in the works signs here . We are busy barking tipi poles, so our tepees may come up again at Easter . Therefore, we ask everyone who can spare a few hours to help us, to let us know. We will be very grateful for any help.

Friday  11th at 7 pm , we have a drum evening . We will travel to all the new germinating right now. Bring your drum or rattle if you have , otherwise you can borrow here . Subsequently, coffee and bread.

Saturday 12 we make a sweat lodge . We go into the sweat lodge at 1 pm , come at the latest at 12.30 and join the covering of the sweat lodge . It is part of the ceremony. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or similar preferably cotton , for men loose-fitting shorts) , towels and a dish to share afterwards.

Tuesday 15th at 7 pm we make full moon meditation. We travel on what this moon clan mother will teach us . Subsequently, coffee and bread.

Traditionally, we have a work week throughout Easter week . We start every day at . 10 and ends at approx. 5 pm There is much to be done and be in order for the month of May , then you have the time and inclination , we’d love to hear from you. We provide lunch and beverages during the day , so it’s important to sign up .

The entire month of May , we are visited by Hector and Hesi . They want to make sweat lodges , flowers ceremonies, healings and lectures. Thursdays 1st , 8th , 15th and 22 and Wednesday 28 ‘s sweat lodge at 7 pm. Here applies the same basic rules as we always bring up . Want a healing please call us and make an appointment . The lectures will take place in different locations and are placed on the calendar by hand. At the moment I can say that the first lecture will be in Livsglæde Center in Gadstrup Tuesday 6th at 7 pm.

For all our events applies that we have no fixed prices, but works for donations. Hector and Hesi also work  for donations. In some ceremonies , there may be a fixed price to cover costs . If this is the case it will be clearly stated in each invitation.

Hope to see many that will lend a hand to maintain the place here in April and many in May to join the exciting things that will take place .

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev marts

Nu siger kalenderen, at det er forår. Foråret har været godt på vej den sidste tid her og det er skønt at se de små blomster titte frem.

Marts bliver en måned med mange svedehytter. Vi har den store glæde at Jerry Dunson kommer her og laver 2 svedehytter. Vi glæder os meget til at byde Jerry velkommen igen. Han er bosat i Frankrig og vil tilbyde det han kan til de dejlige mennesker, der har brug for det. Spørgsmålet om pris for et sådan arbejde kommer altid op. Her vil vi bede om gode donationer til Jerry. Han vil også tilbyde healinger. Han arbejder for donationer og er en rigtig kompetent healer, så måske det var noget for dig at prøve det. Healingerne foregår her i Den Anden Virkelighed.

Lørdag d. 8. har vi kvindesvedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom senest kl. 12.30 og vær med til at dække svedehytten til. Det er en del af ceremonien at opbygge sammen. Medbring håndklæder, skiftetøj ( langt skørt og bluse med ærmer eller lignende) og en ret til det fælles bord bagefter.

Fredag d. 14. kl. 19 er der trommeaften. Vi laver et par rejser på de spørgsmål, der kommer op. Medbring tromme eller rasle, hvis du har ellers kan du låne. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 15. er der igen svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom senest 12.30 og deltag i dækningen af svedehytten. Denne svedehytte er for alle, der gerne vil gøre noget godt for sig selv. I svedehytten arbejder du for, med og i dig selv i de fantastiske energier, der bliver opbygget. Medbring håndklæder, skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts) og en ret til det fælles bord bagefter.

Søndag d. 16. kl. 19 har vi fuldmåne meditation. Vi arbejder med denne månes klanmoder og hendes lærdom. Medbring tromme eller rasle hvis du har. Efterfølgende kaffe og brød.

Det er forårs jævndøgn d. 20. Denne dag fejrer vi jævndøgnet med en svedehytte ledet af Jerry Dunson. Vi går ind i svedehytten kl. 19, så kom senest 18.30 og deltag i dækningen af svedehytten. Jerry har ledet svedehytter her før og vi glæder os til at byde ham velkommen igen. Medbring håndklæder, skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts) og en ret til det fælles bord bagefter.

Fredag d. 28. laver Jerry igen en svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 19, så kom senest kl. 18.30 og deltag i dækningen af svedehytten.  Medbring håndklæder, skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts) og en ret til det fælles bord bagefter.

I weekenden d. 29-30. tilbyder vi et kursus i shamanistisk healing. Begge dage starter vi kl. 10.30. På dette kursus vil du få kendskab til forskellige healings former og afprøve dem på dig selv og andre. Medbring tromme og rasle hvis du har. Medbring desuden en madpakke til frokosten.

Der vil være mulighed for overnatning i en af vores campingvogne. Giv besked om overnatning i god tid. Pris for overnatning, aftensmad og morgenmad er 100 kr.

Til alle vores arrangementer gælder det, at vi arbejder for donationer. Vores ønske er, at alle, der har lyst, skal kunne deltage. Når det er sagt, kan jeg fortælle at donationerne, vi får ind udelukkende går til at holde stedet i gang. Er der overskud hjælper vi der, hvor vi kan.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now the calendar says it is spring. Spring was well on its way the last time here and it’s great to see the little flowers peeping out .

March will be a month with many sweat lodges . We have the great pleasure to have Jerry Dunson here and he will make two sweat lodges . We are very pleased to welcome Jerry again . He lives in France and will offer what he can to the lovely people who need it . The question of the cost of such work always comes up . Here we will ask for good donations for Jerry . He will also offer healings . He works for donations and is a very competent healer, so maybe it was something for you to try. The healing will take place here in The Second Reality.

Saturday 8 we have woman sweat lodge . We go into the sweat lodge at 1 pm , come at last . 12:30 and join us to cover the sweat lodge. It is part of the ceremony to build together. Bring towels, change of clothes ( long skirt and blouse with sleeves or something like that ) and a dish to share afterwards.

Friday the 14th at 7 pm  we have a drum evening . We make a few trips for the questions that come up. Bring your drum or rattle if you have otherwise you can borrow. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 15 we again make a sweat lodge . We go into the sweat lodge at 1 pm , then came the last 12:30 and join the coverage of the sweat lodge . The sweat lodge is for anyone who wants to do something good for themselves. In the sweat lodge , you work for, with and in yourself in the amazing energy that is built up . Bring towels, change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or likewise, for men loose-fitting shorts ) and a dish to share  afterwards.

Sunday 16th at 7 pm , we have a full moon meditation. We work with this moon clan mother and her teachings. Bring your drum or rattle if you have. Subsequently, coffee and bread.

The spring equinox is on 20th. This day we celebrate the equinox with a sweat lodge led by Jerry Dunson . We go into the sweat lodge at 7 pm , then came the last 18.30 and join in the coverage of the sweat lodge . Jerry has led sweat lodges here before and we look forward to welcoming him back . Bring towels, change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or something like that, for men loose-fitting shorts ) and a dish to share  afterwards.
Friday the 28 Jerry again lead a sweat lodge . We go into the sweat lodge at 7 pm, come at the latest 18.30 and join in the coverage of the sweat lodge . Bring towels, change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or likewise, for men loose-fitting shorts ) and a dish to share  afterwards.
In the weekend of 29-30 . we offer a seminar in shamanic healing . Both days we start at . 10.30 . In this course you will learn about different healing modalities and try them on yourself and others. Bring your drum and rattle if you have. Bring also a packed lunch for lunch .

There will be the possibility of accommodation in one of our caravans . Notify accommodation well in advance . Price for sleepover , dinner and breakfast is 100 kr

To all our events applies that we work for donations. Our wish is that everyone who wants to be able to participate . That said , I can tell that the donations we receive only goes to keep the place going. Is there a surplus , we help where we can.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev december

Så er december måned skudt i gang. Det er en travl måned for rigtig mange mennesker og jeg beder til, at alle når det de har sat sig for, uden at glemme sig selv. Det er vigtigt for alle, at gøre noget godt for sig selv hver dag.

Vi har fået gang i kvindesvedehytten. Det var en fantastisk blid og god svedehytte. De kvindelige energier kan virkelig gøre et stort arbejde. Tak til hjælperne og deltagerne for at gøre noget godt for sig selv og andre.

Lørdag d. 7. har vi nisseværksted fra kl. 10-17. I denne kreative workshop har du mulighed for at lave nogle gode ting til gaver. Tilmelding nødvendig.

Tirsdag d. 17. er der fuldmånemeditation fra kl. 19. Vi vil foretage rejser til klanmoderen og meditere på det vi skal lære af hende.
Medbring gerne tromme eller rasle.
Efterfølgende kaffe og brød.

Fredag d. 20. holder vi trommeaften. Vi vil lave et par rejser for det kommende år, for indsigter vi har brug for. Medbring tromme eller rasle hvis du har ellers kan du låne. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 21. er der svedehytte. Svedehytte på denne dag er ekstra kraftfuld. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom senest kl. 12.30 og vær med til at dække svedehytten. Det er en del af denne ceremoni.
Det er årets korteste dag og vi vil sammen bede lyset komme igen.
Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse med ærmer for kvinder og løst siddende shorts for mænd), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Lørdag d. 21 kl. 19. fejrer vi vintersolhverv. Vi fejrer vintersolhverv i tipien.
Det er nu den længste nat.
Vi fejrer solens genfødsel med stearinlys (hvide, sølv eller guld).
Denne tid (21-24. december) er fødselsfest for solen, lyset, træet, glæden og kærligheden.
Vi pynter tipien op med grønt, lys, kranse og neg.
Medbring en ting du er færdig med og du gerne vil give videre. Tingene lægges på alteret og du kan tage en anden ting med dig hjem sidst i ceremonien.
Vi spiser grød og deler det med ånder og nisser.
Brødet brydes og vi giver med glæde til alle skabninger.
Sange synges ( det vil være fint om du kender nogle gode sange)
Vi hopper over gløderne og ønsker for det nye år.

Husk ved alle vores arrangementer er der ingen faste priser, vi arbejder for donationer.

Tilbage for mig er der nu kun at ønske jer alle en glædelig og fredfyldt jul.

Knus og lys Hanne

ENGLISH:

The month of December is now kicked off . It is a busy month for many people and I pray that everyone get the things done , without forgetting yourselfself. It is important for everyone to do something good for themselves every day.

 

We have started the women’s sweat lodge . It was an amazing gentle and good sweat lodge . The female energies can really do a great job. Thank you to the helpers and participants to do something good for themselves and others .

 

Saturday the 7th we have Santa’s workshop from 10 am-5 pm . In this creative workshop you have the opportunity to make some good things for gifts. Registration required .

 

Tuesday the 17th there is a full moon meditation from 7 pm. We will travel to the clan mother and meditate on what we should learn from her.

Bring your drum or rattle .

Subsequently, coffee and bread.

 

Friday the 20th we have drumming evening . We will make a few trips for the coming year , the insights we need. Bring your drum or rattle if you have otherwise you can borrow. Subsequently, coffee and bread.

 

Saturday 21 we make a sweat lodge . Sweat Lodge on this day is extra powerful. We go into the sweat lodge at 1 pm, come at 12:30 and join us cover the sweat lodge . It is part of this ceremony .

It is the shortest day and together we will pray for the light to come again.

Bring changing clothes ( long skirt and blouse with sleeves for women and loose fitting shorts for men) , towels and a dish to share afterwards.

 

Saturday 21 at 7 pm we celebrate the winter solstice. We celebrate the winter solstice in the tepee .

It is now the longest night .

We celebrate the sun’s rebirth with candles (white, silver or gold) .

This time ( 21-24 . December) is the birth celebration of sun, light , tree, joy and love.

We decorate the tepee with green branches, lights, wreaths and sheaves.

Bring something you are finished and you would like to pass on. Things are placed on the altar and you can take something else home with you at the end of the ceremony.

We eat porridge and share it with ghouls and goblins .

The bread is broken and we give with joy to all creatures.

Songs are sung ( it will be fine if you know some good songs )

We jump over the coals with wishes for the new year.

 

Remember at all our events , there are no fixed prices, we work for donations.

 

For me now there is only to wish you all a happy and peaceful Christmas.

 

Hugs and light Hanne

 

Nyhedsbrev november.

Naturen er virkelig smuk lige nu med alle de skønne farver, den viser os. Dagen er aftaget betydeligt og det er tid til at krybe i læ for det ustadige vejr.

Inden vi kryber indendørs er der dog en hel del, vi skal have ordnet her på stedet. Derfor har vi planlagt 2 arbejdsweekender, så vi kan byde kong vinter velkommen på en god måde.

Weekenden d. 1-3 og 8-10 vil der blive arbejdet på tipi, inddækning, hække, oprydning og meget mere, så har du tid og lyst til at hjælpe vil vi blive meget glade. Vi sørger for mad og drikke, så giv besked om, hvornår du kommer.

De kreative tirsdage fortsætter d. 5. og d. 19. fra kl 15-22. Kom når du har lyst og vær med til at hygge om den keative energi.

Onsdag d. 6. kl. 19-22 laver vi en healingsworkshop. Lær at mærke energifelter og at samle energi. Du får også mulighed for at lære, at heale på dig selv.

Mandag d. 11 og de 2 efterfølgende mandage har vi et kursus i medicin kort. Det er et redskab du kan bruge i din udvikling og til daglige affirmationer. Du vil lære oplæg og tolkning af oplæggene for dig selv og også prøve, at lave oplæg for andre. Vi arbejder med Sacret Path medicin cards, men du er velkommen også til at tage andre kort med.

Fredag d. 15. kl. 19 er der trommeaften. Medbring tromme eller rasle hvis du har, ellers kan du låne her. Vi vil lave et par trommerejser på egne spørgsmål. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 16. er der svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13. Kom gerne mindst en halv time før og hjælp med at dække svedehytten og få de informationer, der bliver givet før svedehytten. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller kjole, for mænd løst siddende shorts), håndklæde og en ret til fælles bord bagefter. Husk dette er et arbejde for-, i- og med dig selv og en god måde at få nye indsigter.

Søndag d. 17. kl. 19 har vi fuldmåne meditation. Vi rejser til denne måneds måne og klanmoder for indsigter vi skal bruge fremover. Efterfølgende kaffe og brød.

Shamanistisk kursus i weekenden d. 23-24. fra kl. 10 begge dage.  Vi vil arbejde med trommerejser og kraftdyr. Vi vil ligeledes arbejde i naturen og lære at bruge naturen til at få svar på egne spørgsmål. Vi vil også arbejde med forskellige røgelser.

Onsdag d. 27. kl. 19-22 er der workshop. Denne workshop hedder Getting Things Done. Lær at få struktur i hele dit liv med enkle og lettilgængelige metoder. Det gælder om at stresse mindre og samtidig føle, at alt er som det skal være i ens liv.

NYT! NYT!

Kvindesvedehytte. Lørdag d. 30. laver vi den første kvindesvedehytte her i Den Anden Virkelighed. Vi vil arbejde ud fra de traditioner vi har lært af vores medicinmænd. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom mindst en halv time før og hjælp med at dække svedehytten og få informationer. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæde og en ret til det fælles bord bagefter.

HUSK! ved alle arrangementer har vi ikke faste priser, men arbejder for donationer.


 

English:

 

Nature is really beautiful right now with all the beautiful colors, it shows us. The day has slowed down considerably and it is time to go in the lee of the fickle weather.

 

Before we creep indoors, there is a lot we need to take care of here on this place. Therefore, we have planned two working weekends, so we can offer King Winter welcome in a good way .

 

Weekend of 1-3 and 8-10 will work on the tepees, enclosure, hedge , clean-up and much more, so if you have time and want to help , we will be very happy. We provide food and drink, give information about when you come.

 

The creative Tuesdays continues 5th and 19th from at 3-10 pm. Come when you like and join us to enjoy the creative energy.

 

Wednesday 6th pm. 7-10 we create a healing workshop. Learn about energy fields and to gather energy. You also get the opportunity to learn, how to heal yourself.

 

Monday 11 and 2 consecutive Mondays, we have a course in medicine cards. It is a tool you can use in your development and daily affirmations. You will learn presentation and interpretation of the presentations for yourself and also try to make presentations to others. We work with Sacred Path medication cards , but you are welcome also to take other cards .

 

Friday the 15th pm. 7 is drum evening. Bring your drum or rattle if you have, or you can borrow here . We will make a few drum journeys on their own issues. Subsequently  coffee and bread.

 

Saturday the 16th we have a sweat lodge . We go into the sweat lodge at 1pm. Please come at least half an hour before and help cover the sweat lodge and get the information that is given before the sweat lodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or dress for men loose-fitting shorts), towel and a dish to share afterwards. Remember this is a work – in – and with yourself and a great way to gain new insights.

 

Sunday the 17th pm. 7 we have the full moon meditation. We travel to this month’s moon and clan mother of the insights we need in the future. Subsequently,  coffee and bread.

 

Shamanic course during the weekend of 23-24. from am. 10 both days . We will work with drum journeys and power animals. We will also work in the wild and learn how to use nature to get answers to your own questions . We will also work with various incenses.

 

Wednesday 27 pm. 7-10 there’s workshop. This workshop called Getting Things Done. Learn to structure your entire life with simple and easily accessible methods. It is important to stress less and at the same time feel that all is as it should be in one’s life.

 

NEW ! NEW !

 

Female Sweat Lodge. Saturday 30th we make the first woman sweat lodge here in the Second Reality. We will work from the traditions we have learned from our medicine men . We go into the sweat lodge at .1 pm , come at least half an hour before and help cover the sweat lodge and get information. Bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar) , towel and a dish to share afterwards.

 

REMEMBER! at all events , we have not fixed prices, but works for donations.


	

Nyhedsbrev september og oktober

Dette nyhedsbrev gælder resten af september og hele oktober måned.

Husk at tjekke kalenderen, hvor der kan komme nye ting på.

Der er fuldmånemeditation torsdag d. 19 september kl. 19. Denne fuldmåne ligger tæt ved efterårsjævndøgn og vil på mange måder være kraftfuld og indsigtsfuld. Medbring gerne tromme eller rasle. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden 21 -22. har vi shamanistisk kursus. Et kursus hvor det er muligt at gå i dybden med sig selv.
Vi vil arbejde med naturen, trommen og elementerne.
Det vil være muligt at lære at rejse på trommen, hvis man ikke allerede kan.
Den eneste forudsætning for dette kursus er at være åben for forandring. Hurtig tilmelding er nødvendig.

Søndag d. 22 kl. 18 fejre vi efterårsjævndøgn.

Lige nu er dag og nat igen lige lange.Vi vil fejre denne dag med at spise sammen. Lav gerne ekstra mad du kan dele ud af til nogle, der behøver det.
Vi vil lave en indsamling denne dag til trængende. Har du tøj eller ting du gerne vil give, så medbring det og sammen finder vi ud af, hvor det skal hen.
Alteret dækkes af de skønne mangefarvede blade, så medbring gerne blade, planter, urter, æbler og andet. Medbring også rødt og gult bloklys.
Kan du finde et neg vil det være fint.
Har du noget rødt tøj at tage på, vil det være fint. Husk vi er i tipien.Vi vil foretage et par trommerejser og synge dejlige sange. (Kender du nogle gode sange, så tag dem endelig med).
Vi takker moder jord for hendes fantastiske gaver, ærer vindene og fuglene med neg og mediterer til bålet for at ære solen.

Tirsdag d. 24. er der kreativ dag/aften. Vi arbejder i værkstedet mellem 15 og 22. Du kan komme når du har lyst i dette tidsrum. Du kan tage noget med du gerne vil arbejde med eller du kan lære noget af det vi sidder med. Har du lyst til vi spiser sammen, så medbring din egen mad.

Vi er så heldige igen at få besøg af Jerry Dunson. Han skriver:

En til én sessioner lørdag d. 5.  Fra 11:00 til 19:00

Spirituel consultation , problemer i parforholdet , problemer på det mentale og følelsesmæssige .

Voice dialogmøder ( Voice Dialog kan også kaldes psykologi om selvet ) . Ideen er, at vi alle har en række primære selv som dikterer , hvordan vores liv bliver kørt. Det er som om de kører vores bil med, hvad vi tænker og gør i vores daglige liv . Alle har også det, der kaldes delpersonligheder eller fortrængte selv , som nogle gange ønsker at manifestere i vores liv. For eksempel frygt kunne være et primær selv, så det modsatte af frygt handler om mod . Den person, der oplever frygten kan have en stemme dialog session og har en chance for at tale med modet … der er et forstødt selv . Den person, der har en dialog med dette forstødte selv, får en chance for at udtrykke sine følelser  eller vrede , hvad den har brug for, mens frygten får en chance for at lytte. Som et resultat af denne proces kan personen få bevidstheden om situationen og bringe en afbalanceret løsning på problemet . Udtrykket delpersonligheder henviser ikke til flere personligheder . Flere personligheder er en klinisk lidelse, som intet har at gøre med vores delpersonligheder . Alle har delpersonligheder (eller hvis du ønsker at henvise til dem som forstødt selv ) . Dette er en meget god måde at kende sig selv fuldt ud og til at bringe beslutning til hvad vores problemer uden større terapi . Det er arbejde med modsætninger til at bringe balance i den enkelte. Sessionen tager omkring 45 minutter til en time.

Vejrtrækning session

Den person, der ligger ned begynder at ånde hurtigt og visse punkter berøres, mens de indånder . Punkterne er bag nakken , i maven lige under, hvor ribbenene mødes og omkring svælget  lige i toppen af ​​hvor brystet begynder . Disse punkter hjælper med at frigive energi , der sidder fast i kroppen . Personen ånder hurtigt gennem munden . Mange problemer kan ryddes gennem denne proces. For eksempel en mand havde et slemt tilfælde af søvnløshed og kunne ikke sove mere end 2 timer pr. nat i 15 år. Efter en session gik manden  hjem og sov i 9 timer i stræk  og har ikke haft et problem siden . Under vejrtrækning session frigiver kroppen gammel energi . Mange følelser kan komme ud : vrede , raseri , nogle mennesker skriger, nogle folk græde, nogle mennesker skrige og græde . Det er meget vigtigt at beskæftige sig med tidligere spørgsmål i vores liv for virkelig at vokse spirituelt . Når vi frigiver disse ting vil vores åndelighed hæves på mange niveauer. Der er ingen fare med at trække vejret . Det værste, der kan ske, er at personen falder i søvn , under vejrtrækningen . Sessionen tager ca. 1 time.

Det er svært for mig at sætte en tidsfaktor på det arbejde, jeg gør med mennesker. Nogle gange er det længere, hvis der er brug for det.

En dags workshop om følelser d. 6. kl. 10-19.

Alle har følelser og er forskellige fra person til person. Nogle har lettere ved at komme i kontakt med dem og for nogle er det meget vanskeligt. For virkelig at gå i balance, skal vi være i stand til at håndtere vores følelser, ellers vil vores følelser  tage over med tiden. Mit indianske folk har altid vidst det. Med hensyn til vores relationer, depression, og mest af alt vores åndelighed, er der ikke mange mennesker der ved, hvordan de skal udtrykke udtrykke deres følelser på en sund måde. Mænd har normalt  et problem med vrede og kvinde med frygt.

 

Under denne ene dags workshop, vil folk få en bedre forståelse af  polariteter i sig selv, og hvordan de påvirker andre mennesker. Maskulin og feminin polerne er inden i hver af os, men det lader til, at det feminine har et problem. Når du ser, hvordan kvinder er blevet behandlet af mænd i 2000 år er det ikke underligt de forsøgte at blive maskuline. Hvis det feminine ville vende tilbage til sin naturlige tilstand vil det automatisk balancere det maskuline. Maskulin og feminin polariteter er udbredt i alle vore indianske ceremonier: Sundance, piben, trommen, sweat lodge, den indianske kirke. Disse emner vil blive diskuteret i detaljer og anvendt i løbet af workshoppen.

Et fortroligt og sikkert miljø vil blive skabt for deltagerne til at arbejde med deres spørgsmål i gruppe behandling. Hvis man ønsker virkelig at gå den spirituelle vej,  har man brug for at beskæftige sig med sine issues for at gå i balance.

Jerry Dunson

Vi glæder os meget til at byde Jerry velkommen igen. Han er bosat i Frankrig og vil tilbyde det han kan til de dejlige mennesker, der har brug for det. Spørgsmålet om pris for et sådan arbejde kommer altid op. Her vil vi bede om gode donationer til Jerry. Tænk på en heldags workshop med svedehytte er ikke billig andre steder, så tænk på det, når du overvejer donation til ham.

Mandag d. 7. holder Johannes mandecirkel fra kl. 19. De mænd, der allerede har deltaget i en cirkelaften, har været rigtig glade for det, så und dig selv dette.

Tirsdag d. 8. har vi kreativ dag/aften fra 15-22. Kom og bliv inspireret til at lave noget unikt. Du er også velkommen til at tage noget med du er i gang med at kreere. Du kan komme når du har lyst i dette tidsrum. Har du lyst til vi spiser sammen, så medbring din egen mad.

Fredag d. 15. kl. 19 er der trommeaften. Vi vil lave et par rejser på trommen og forhåbentlig få svar på de spørgsmål, der trænger sig på. Efterfølgende kaffe og friskbagte boller.

Lørdag d. 19. laver vi svedehytte. Denne svedehytte er ekstra kraftfuld, da den er i fuldmånedøgnet. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Om aftenen d. 19. er der fuldmånemeditation. Vi vil arbejde med denne månes klanmoder og det hun har at lære os. Efterfølgende kaffe og brød.

Igen en tirsdag med kreativitet, nemlig d. 22. Vi arbejder igen fra kl. 15-22. Du kan komme når du hat lyst i det tidsrum. Har du lyst til at lære noget nyt eller vil du arbejde med noget du har gang i, er du meget velkommen. Medbring din egen mad, hvis du har lyst til at vi spiser sammen.

I weekenden 26-27. er det selvudvikling det gælder. Begge dage fra 10-17. Vi sørger for frokost, kaffe, te og vand. Vi vil arbejde med temaet skyggesider og frygt. Du vil på dette kursus få redskaber til at se på de ting, der begrænser dig og få muligheder for at løse op for blokeringerne. Bemærk at kurset er over begge dage.

Torsdag d. 31. kl. 18 fejrer vi Allehelgen.

I denne ceremoni taler vi med dem vi har mistet.
Det er også nu vi lægger jorden til ro. Vi ser foranderligheden. Døden og genfødselen. Elverfolket lukker deres bolig for vinteren.
Medbring til denne aften et hvidt lys, et rødt æble, en ret til det fælles bord, 2 tallerkener, et sæt bestik og 2 glas. Medbring et billede af den du har mistet. Finder du smukke efterårsblade så medbring også dem.
Medbring også en græskarlygte.
Festens farve er rød, så har du mulighed for at tage noget rødt på, vil det være fint. Det er vigtigt at påpege, at hele aftenen foregår i tipien, så varmt og praktisk tøj er en fordel.
Medbring gerne tromme eller rasle. Kender du nogle gode sange vil det være dejligt.

Husk at vi arbejder for donationer. Vi bliver tit spurgt, hvad vi forventer i donation og vores svar er altid, at vi ikke har forventninger. Vores erfaring er, at giver du igen for det du modtager, virker det bedst. Kig evt. andre steder, hvor de har faste priser for et fingerpeg, hvis du har brug for det.

Knus og lys

Hanne

 

This newsletter is for the rest of September and the entire month of October .

 

There is a full moon meditation on Thursday, September 19th at 7 pm. This full moon is close to the autumnal equinox and will in many ways be powerful and insightful . Bring your drum or rattle . Subsequently, coffee and bread.

 

This weekend 21 -22 . we have a shamanic course . A course where it is possible to go in depth with yourself.

We will work with the nature, the drum and the elements.

It will be possible to learn how to travel on the drum if you do not already .

The only prerequisite for this course is to be open to change . Quick registration is required.

 

Sunday 22 pm. 18 we celebrate the autumn equinox.

Right now, day and night again the same length.

We will celebrate this day by eating together. Make like extra food you can share to some who need it .

We will create a collection that day for the needy. Do you have clothes or things you ‘d like to give , so bring it and together we will find out where it ‘s going.

The altar is covered by beautiful multicolored leaves, so please bring leaves, plants, herbs , apples and more. Bring also red and yellow candles .

Can you find a neg it will be fine .

Do you have any red clothes to wear, it will be fine . Remember we are in the tepee .

We will make a few drum journeys and sing lovely songs. ( Do you know some good songs , take them finally ) .

We thank Mother Earth for her amazing gifts , honors winds and birds with sheaves and meditate for the fire to honor the sun.

Tuesday 24 there are creative day / evening . We work in the workshop between 15 and 22 You can come anytime you want during that time. You can take anything you’d like to work with or you can learn from what we are holding. Do you feel like we eat together, so bring your own food.

 

We are so lucky again to get a visit from Jerry Dunson . He writes :

One to one sessions on Saturday 5 From 11:00 to 19:00

Spiritual consultation , relationship problems , problems on the mental and emotional .

Voice dialogue meetings (Voice Dialogue can also be called psychology of the self ) . The idea is that we all have a number of primary even dictating how our lives are run . It is as if they are driving our car with what we think and do in our daily lives. All also have what is called sub-personalities or repressed self that sometimes want to manifest in our lives. For example fear could be a primary self , so the opposite of fear is about courage . The person experiencing fear can have a voice dialogue session and have a chance to speak with courage … there is a cast itself . The person who has a dialogue with this repudiated even get a chance to express his feelings or anger, what it needs , while fear will have a chance to listen . As a result of this process, the person can get awareness over the situation and bring a balanced solution to the problem . The term sub-personalities not refer to multiple personalities . Multiple personalities is a clinical disorder that has nothing to do with our sub-personalities. Everyone has sub-personalities (or if you want to refer to them as cast themselves) . This is a very good way to know themselves fully and to bring resolution to what our problems without major therapy . It is working with opposites to bring balance to the individual. The session takes about 45 minutes to an hour .

 

Breathing session

The person lying down start to breathe quickly and certain points touched while they breathe . The points are behind the neck , the stomach just below where the ribs meet and around the throat just at the top of the chest begins. These points help to release energy that is stuck in the body. The person breathes rapidly through the mouth. Many problems can be cleared through this process. For example, a man had a bad case of insomnia and could not sleep more than 2 hours per day. night in 15 years. After a session man went home and slept for 9 hours in the stretch and have not had a problem since . During breathing session the body releases old energy. Many emotions can come out : anger, rage ,some people cry, some people scream and cry. It is very important to deal with past issues in our lives to really grow spiritually. When we release these things , our spirituality highlighted on many levels. There is no danger in breathing . The worst thing that can happen is that the person falls asleep during breathing . The session takes approx. 1 hour.

It’s hard for me to put a time factor in the work I do with people. Sometimes it longer if you need it .

 

One day workshop on emotions 6th pm. 10-19 .

Everyone has feelings and it’s different from person to person. Some find it easier to get in touch with them and for some it is very difficult. To really go in balance , we must be able to handle our emotions, otherwise our emotions take over eventually . My Native American people have always known it . In terms of our relationships , depression, and most of all our spirituality , there are not many people who know how to express their feelings in a healthy way . Men usually have a problem with anger and woman with fear.

During this one day workshop , people will get a better understanding of polarities in themselves , and how they affect other people. Masculine and feminine poles are within each of us, but it seems that the feminine has a problem. When you see how women are treated by men in 2000 years, it’s no wonder they were trying to be masculine. If the feminine would return to its natural state it will automatically balance the masculine. Masculine and feminine polarities are prevalent in all our Native American ceremonies : Sundance, the pibe , drumming , sweat lodge, the Native American Church. These issues will be discussed in detail and used during the workshop .

A confidential and secure environment will be created for participants to work with their issues in group therapy. If you want to really walk the spiritual path , one needs to deal with issues to walk in balance.

Jerry Dunson

 

We are very pleased to welcome Jerry welcome again . He lives in France and will offer what he can to the lovely people who need it . The issue of price for such work always comes up . Here we will ask for good donations for Jerry . Think of a full-day workshop with the sweat lodge is not cheap anywhere else , think about it when you are considering donation to him.

Monday 7th  Johannes will have a  man circle at 7 pm. The men who have already participated in a circle have been really happy with it , so treat yourself this.

Tuesday 8 we have creative day / evening from 15-22 . Come and be inspired to create something unique. You are also welcome to bring anything with you in the process of creating. You can come anytime you want during that time. Do you feel like we eat together, so bring your own food.

Friday the 15th at 7 pm is drum evening . We will make a few trips on the drum and hopefully get answers to the questions that comes to mind . Subsequently, coffee and freshly baked muffins.

Saturday 19th we have a sweat lodge . This sweat lodge is extra powerful because it is full moon day. Bring changing clothes , towels and a dish to share afterwards.

In the evening of the 19th there is full moon meditation. We will work with this moon clan mother and what she has to teach us. Subsequently, coffee and bread.

Again a Tuesday with creativity , namely the 22 we’re back from pm. 15-22 . You can come when you like during that time. Would you like to learn something new or will you work with something you’re doing , you’re very welcome. Bring your own food if you feel like we eat together.

On weekends 26-27. it is self-development seminar. Both days from 10 to 17 . We provide lunch, coffee , tea and water . We will work with the theme dark side and fear. You will in this course have the tools to look at the things that restrict you and Have opportunities to unravel the blockages . Note that the course is over both days.

 

Thursday 31 at 6 pm we celebrate All Saints Day .

In this ceremony , we talk with those we have lost.

It is also now we put the land to rest. We see variability . Death and rebirth . Elves closes their homes for the winter.

Bring this evening a white candle, a red apple , a dish for the common table, 2 plates, a set of cutlery and 2 glasses . Bring a picture of the one you have lost. Do beautiful autumn leaves so bring them too.Please also bring a gourd lamp.

The party color is red , then you have the opportunity to take something red on , it will be fine. It is important to point out that the evening takes place in the tepee , so warm and practical clothing is an advantage.

Bring your drum or rattle . Do you know some good songs would be great.

 

Remember that we work for donations. We are often asked what we expect in donation and our answer is always that we do not have expectations. Our experience is that you give back for what you receive , it works best. Look if necessary . other places where they have fixed prices for a clue if you need it .

 

Hugs and light

 

Hanne

Nyhedsbrev august

Så går startskuddet for min nye virksomhed Kompetencecirklen. Jeg er blevet selvstændig og vil lave kurser, uddannelser og workshops indenfor selvudvikling, healing og coaching.

Jeg vil også tilbyde foredrag om shamanisme, arbejde med sig selv og om Den Anden Virkelighed.

Alt vil foregå her i Den Anden Virkelighed, men jeg vil også tage ud og lave uddannelser og kurser andre steder, når jeg finder egnede lokaler. Kender du til steder, jeg kan bruge, vil jeg meget gerne høre fra dig.

Jeg vil også lave en webbutik med de ting vi har til salg.

Følg med på hjemmesiden, hvor der vil være opdateringer fra Kompetencecirklen.

Fredag d. 2. holder vi Før høst Fest. Vi starter kl. 18 med at spise sammen, så medbring en ret til det fælles bord. Efterfølgende arbejder vi med temaet at rydde op på alle planer, så der bliver plads til det nye vi høster. Medbring korn på aks og et bloklys.

Mandag d. 5. kl. 19 starter Johannes en mandegruppe op under sloganet: For ham der tør springe ud i at åbne munden og dele sine egne ord på hvad det er at være mand i den tid vi er i.

Personlig udvikling og transformation, gennem ligeværdig samtale mellem mænd.

Onsdag d. 7. og torsdag d. 15. starter 2 parallelle healingsuddannelser. De vil vare 6 måneder. Vi mødes kl 19 og arbejder med både teori og praktisk træning. Kursusmateriale bliver uddelt og du vil være i fokus, så du lærer netop det, du gerne vil.

Fredag d. 9. kl. 19 har vi trommeaften. Medbring gerne tromme eller rasle hvis du har ellers kan du låne her. Vi laver et par trommerejser på energien netop nu. Efterfølgende kaffe og brød.

Tirsdag d. 13. starter vi det kreative værksted op igen. Det vil fremover være tirsdage i ulige uger fra kl. 15-22. Kom når du har lyst i det tidsrum. Her kan du lære noget af det vi kan eller tage noget med du har gang i. Har du lyst til vi spiser sammen, bedes du medbringe din egen mad.

Onsdag d. 21. er der fuldmånemeditation. Vi starter kl. 19. Medbring gerne din tromme eller rasle. Du kan låne her, hvis du ikke har. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden 24-25. er der selvudviklingskursus. Dette kursus er intenst.
Lær at håndtere dine skyggesider og lær at være i nuet.
Vi starter begge dage kl. 10.
Det er muligt at overnatte i en campingvogn eller et telt her på stedet (vi har begge ting stående). Medbring sovepose eller eget sengetøj.
Ved overnatning må der gerne lægges ekstra i donations boksen til mad.
Yderligere info ved tilmelding.

Husk at vi ingen faste priser har, men at stedet drives for donationer.

Knus og lys

Hanne

English:

Now my new business “Competence Circle” is a reality. I am self-employed and will make courses, training and workshops on self-development, healing and coaching.

 

I will also offer lectures on shamanism, work on yourself and on Den Anden Virkelighed.

Everything will take place here in Den Anden Virkelighed, but I also go out and make programs and courses elsewhere when I find suitable premises. Do you know of places I can use, I would love to hear from you.

I will also make a web store with the items we have for sale.

Follow along on the website, where there will be updates from the Competence Circle.

 

Friday 2 we celebrate “Before harvest festival”. We start at 6pm to eat together, so bring a dish to share. Subsequently, we work with the theme to clean up at all levels, to make room for the new we reap. Bring grain in the ear and a candle.

Monday the 5th Johannes starts a man-circle for him who dares to jump into open his mouth and share his own words of what it means to be a man now.

Personal development and transformation, through equal dialogue between men.

Wednesday 7th and Thursday 15th starts 2 parallel healing educations. They will last 6 months. We will meet at 7pm and works with both theory and practical training. Course materials will be distributed and you will be in focus, so you get exactly what you want.

Friday 9th at 7pm we have drum evening. Bring your drum or rattle if you have otherwise you can borrow here. We make a few drum journeys in the energy right now. Subsequently coffee and bread.

 

Tuesday 13th we start the creative workshop again. It will continue to be Tuesdays in odd weeks at 3-10 pm. Come whenever you like during that time. Here you can learn something from what we can or can take anything you have going in. Do you feel like we eat together, please bring your own food.

Wednesday 21 there is full moon meditation. We start at 7pm. Please bring your drum or rattle. You can borrow here if you do not have. Subsequently, coffee and bread.

On weekend 24-25th we have a self-development course. This course is intense.

Learn to handle your dark sides and learn to be in the moment.

We start both days at 10 am.

It is possible to stay in a caravan or a tent in this place (we both have things standing). Bring your sleeping bag or own bedding.

If you stay please register and add in the donation box for food.

Additional info at registration.

Remember that we are no fixed prices, but to instead run for donations.

Hugs and light

Hanne


	

Nyhedsbrev juli

En pragtfuld og travl juni måned går på hæld. Vi har haft besøg af Jerry Dunson, der lavede en kraftfuld svedehytte. Vi glæder os til han kommer igen.

Vi har for første gang lavet en udesidning og det var en lærerig og dejlig proces for os alle.

Juli måned står for mange mennesker i sommerferiens tegn. Vi laver tipi camps for børn og enlige forældre. Vi har besluttet os for, at det kan være en måde for enlige forældre at holde lidt ferie sammen med deres børn. Alt foregår under primitive forhold, da vi er ude i naturen og i tipien hele tiden. Vi vil gerne lære fra os og vi kan tilbyde at lære jer at lave forskellige smukke ting og lære jer at bruge naturen på en ny måde. En mini ferie som denne har en pris til udgifter, som vi skal have dækket. Prisen er kr. 500 for 1 voksen og 2 børn. Vi modtager gerne donationer for vores arbejde. Hurtig tilmelding er nødvendig.

Vi har planlagt 3 camps: 30. juni – 2. juli, 21. juli – 23. juli og 28. juli – 30. juli.

Fredag d. 5. har vi trommeaften. Vi starter kl. 19. Her er der mulighed for at finde sit kraftdyr og lære at arbejde med det via trommerejser. Det er muligt at få svar på sine spørgsmål på en rejse med sit kraftdyr. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen, der tolker på andres rejse. Har du spørgsmål til din rejse, er du selvfølgelig velkommen til at spørge.       Vi afslutter med kaffe og brød.

Lørdag d. 6. har vi svedehytte. Denne svedehytte er en temazkalli (se andet sted på hjemmesiden). Vi går ind kl. 12, så kom i god tid og bliv ét med stedet og bålet. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Søndag d. 7 har vi workshop med Grandmothers circle the earth. Denne workshop er helt unik, så glæd dig selv med at deltage i dette.

GRANDMOTHERS CIRCLE THE EARTH
Visioner og profetier bragte i 2004 13 vise bedstemødre sammen i en cirkel for healing af Moder Jord og hendes skabninger gennem bøn og uddannelse. De fandt sammen fra hele verden og stammer fra de oprindelige kulturer i Nord-, Syd- og Mellemamerika, Asien og Afrika.
Siden da er mange nye kvinder og bedstemødre blevet involveret i cirkelarbejdet og to af dem kommer til Danmark i juli, hvor de afholder workshops og retreats flere steder i landet.

De to bedstemødre, der gæster Danmark, er medlemmer af to af De 13 Grandmothers Council. Pahia er en af de 13 Grandmothers fra Pacifica Council, som indbefatter New Zealand, Hawaii, Tonga samt Hahiti og Billie er en del af Turtle Island Council som indbefatter Canada og USA. Disse råd er dannet efter, at de oprindelige 13 bedstemødre tilbage i 2004 dannede International Council of Thirteen Indigenous Grandmothers.

I disse år bliver der dannet mange råd og cirkler overalt på Jorden og tingene udvikler sig med stormskridt. Alle er en del af Grandmothers Circle The Earth, som er cirklerne udenomkring de 13 oprindelige bedstemødre, der arbejder for visionerne.

WORKSHOPS
Søndag d. 7. juli fra kl. 16.00 – 20.30
Sted: Den Anden Virkelighed, Rugmarken 7, Markeslev, 4300 Holbæk
Pris: 350 kr.

Grandmother’s voice: where do we go from here? Vi vil også arbejde med elementerne ild og vand.
I denne workshop vil de to bedstemødre Pahia og Billie arbejde med elementerne ild og vand. Der vil blandt andet være bål under ceremonien.
Bedstemødrene vil desuden tale om, hvordan vi kan gå fremtiden i møde på bedste vis som spirituelle mennesker i et moderne samfund. Der bliver blandt andet arbejdet med, hvordan vi bedst kan hjælpe Moder Jord, os selv og andre skabninger.

Onsdag d. 10. starter vi igen et kursus med kort. Her vil du lære forskellige oplæg og lære at tolke dit oplæg.                             Dette kursus forløber over 3 onsdage: 10, 17. og 24. juli. Hver gang fra 19-22.                                                                                           Vi arbejder med Sacred Path Cards, men det selvfølgelig muligt at arbejde med de kort du allerede har.                                       Dette kursus giver dig et rigtig godt redskab til din personlige udvikling. Det er vigtigt for os, at alle får mest muligt ud af kurset, så derfor er der begrænset antal pladser.

Vi planlægger en udesidning den 21 – 22 september og derfor holder vi et infomøde om det lørdag d. 20. kl. 13-17. Her vil du få at vide, hvilke forberedelser det er vigtigt for dig at gøre inden udesidningen. Husk at tilmelde dig.

Lørdag d. 27. er vi så heldige at have verdenstrommen her. Vi laver et event her fra kl. 13 – 17.30.

Det bliver en stor dag. Kom og vær med i ceremonien og mærk trommens hjerteslag, der dag for dag vokser sig stærkere i takt med, at hun rejser verden rundt fra til land til land, fra race til race, fra hånd til hånd, fra hjerte til hjerte, med budskabet om fred og en vågen opmærksomhed på Moder jords levende mangfoldighed.
Trommen er en manifestation af en vision, som opstod i Norge i 2006. Siden da har trommen rejst jorden rundt på samtlige kontinenter, hvor hun har været i fokus ved kraftfulde og rørende ceremonier på over 500 lokaliteter. Her i juli måned opholder Verdenstrommen sig i Danmark.
Læs mere: http://theworlddrum.com/ og FB: https://www.facebook.com/groups/35901743683/

MEDBRING:
Kraftgenstande til fælles alteret.
Og alle dine trommer, så de der ikke har, har mulighed for at låne.
Noget til fælles kaffebord.

BØRN OG BEDSTEMØDERE ER OGSÅ VELKOMMEN! 😉

Der er mulighed for at give en donation til trommens rejse.

Vi tager lige 2. august med, hvor vi har Før høst fest. Dette er en af de 8 sabatter, vi laver her på stedet.

Vi arbejder stadig ud fra donations princippet. Nogle af tingene i denne måned er der sat faste priser på og det er til udgifter.

Ellers er der kun at ønske alle en rigtig god sommer og vi glæder os til at se jer alle til nogle af de ting, vi laver.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

A magnificent and busy month of June draws to a close. We have been visited by Jerry Dunson, who made a powerful sweat lodge. We look forward to his coming again.

 

We have for the first time provided a vision quest and it was an instructive and delightful process for us all.

 

The month of July means to many people summer vacation. We make tipi camps for children and single parents. We have decided that it might be a way for single parents to have a little vacation with their children. Everything is done under primitive conditions, when we are out in nature and in the tepee all the time. We want to teach you some of our skills and we can offer to teach you to make different beautiful things and teach you to use nature in a new way. A mini vacation like this has a price, to cover expenses. The price is Kr. 500 for 1 adult and 2 children. We gladly accept donations for our work. Quick registration is required.

 

We have planned three camps: 30 June – 2 July, 21 July – 23 July, and 28 July – 30 July.

 

Friday 5 we have a drum evening. We start at. 7 pm. Here it is possible to find your power animal and learn to work with it through the drum journeys. It is possible to get answers to your questions on a journey with your power animal. It is important to emphasize that there is no one who interprets the others travel. If you have questions for your trip, do not hesitate to ask. We finish with coffee and bread.

 

Saturday 6th we make a sweat lodge. This sweat lodge is a temazkalli (see elsewhere on the website). We go into the lodge at 12 o’clock, so come early and be one with the place and the fire. Bring changing clothes, towels and a dish to share afterwards.

 

Sunday 7th  we have workshop with Grandmothers circle the earth. This workshop is unique, so enjoy yourself to participate in this.

 

GRAND MOTHERS CIRCLE THE EARTH

Visions and prophecies brought in 2004 13 show grandmothers together in a circle of healing of Mother Earth and her creatures through prayer and education. They came together from around the world and originates from the indigenous cultures of North, South and Central America, Asia and Africa.

Since then, many new women and grandmothers were involved in circle work and two of them come to Denmark in July, where they organize workshops and retreats all over the country.

The two grandmothers who visits Denmark are members of two of the 13 Grandmothers Council. Pahia is one of the 13 Grandmothers of Pacifica Council, which includes New Zealand, Hawaii, Tonga and Hahiti and Billie is part of Turtle Island Council which includes Canada and the United States. These councils are formed after the original 13 grandmothers back in 2004 formed the International Council of Thirteen Indigenous Grandmothers.

These years are formed much advice and circles everywhere on Earth, and things are progressing by leaps and bounds. All are part of the Grandmothers Circle The Earth, which is outside the circles around the 13 indigenous grandmothers who work for visions.

WORKSHOPS

Sunday 7th July from pm. 16:00 to 20:30

Location: The Other Reality Rugmarken 7 Markeslev, 4300 HolbÃk

Price: 350 DKK

 

Grandmother’s voice: where do we go from here? We will also work with the elements fire and water.

In this workshop, the two grandmothers Pahia and Billie work with the elements fire and water. There will among other things be bonfires during the ceremony.

The grandmothers will also talk about how we can face the future as best as spiritual people in a modern society. This will include work on how we can best help Mother Earth, ourselves and other creatures.

 

Wednesday 10th we start again a card seminar. Here you will learn various presentations and learn to interpret your presentations. This seminar runs over three Wednesdays: 10, 17 and 24 July. Every time from 19-22. We work with Sacred Path Cards, but it is obviously possible to work with the cards you already have. This course gives you a very good tool for your personal development. It’s important to us that everyone gets the most out of the course, so there is limited seating.

We are planning a vision quest on September 21 to 22, and therefore we have an information meeting on the 20th at 1 – 5pm. Here you will get to know what preparations it is important for you to make before the vision quest. Remember to sign up.

Saturday 27th we are fortunate to have the world drum here. We make an event here from 1 – 5.30 pm.

It will be a great day. Come and join in the ceremony and feel the drum heartbeat that day by day growing stronger as she travels the world from country to country, from race to race, from hand to hand, heart to heart, with the message for peace and an alert attention to Mother Earth’s living diversity.

The drum is a manifestation of a vision that originated in Norway in 2006. Since then, the patter traveled around the world on all continents where she has been the focus of powerful and touching ceremonies at over 500 locations. Here in July the World drum is in Denmark.

Read more: http://theworlddrum.com/ and FB: https://www.facebook.com/groups/35901743683/

 

BRING:

Power Objects to put on the common altar.

And all your drums, so they who have not, have the ability to borrow.

Something for the common coffee and cake table.

 

CHILDREN AND BEDSTEMØDERE (GRANDMOTHERS) ARE ALSO WELCOME! 😉

It is possible to make a donation to the drum journey.

 

We’ll take 2 August, where we have Before Harvest celebration. This is one of the 8 sabatter we do here on the place.

We are still working out the donation principle. Some of the things in this month’s set fixed prices and it is for expenses.

Otherwise, there is only to wish you all a great summer and we look forward to seeing you all at some of the things we’re doing.

 

Hugs and light

Hanne

 


	

Nyhedsbrev juni

 

Juni måned bliver meget aktiv her og vi glæder os til at se rigtig mange mennesker.

Den 1.-2. juni har vi et shamanistisk kursus.

Et kursus hvor vi arbejder i naturen, for naturen og med naturen. Mange af de spørgsmål vi går rundt med kan vi finde svar på i naturen. Vi vil give jer nogle redskaber I kan bruge på daglig basis. Der bliver taget udgangspunkt i, hvor hver enkelt er lige nu. Medbring papir og blyant og tag praktisk tøj på, da det foregår udendørs og i tipien. Sammen laver vi frokost begge dage og der vil være kaffe/te og vand til rådighed hele tiden.

Vær rar at give besked, hvis der er hensyn jeg skal tage til frokosten. Det er muligt at overnatte i telt. Vi kan lave aftensmad sammen og her vil jeg bede om betaling for mad særskilt. Det gælder også morgenmad. Husk kurset er over begge dage.

Hver tirsdag laver vi kreativt værksted. Vi er i gang fra kl. 10-22.

Kom og vær med til en hyggelig dag eller aften, hvor vi er kreative. Du bestemmer selv, hvornår du kommer og hvor længe du bliver inden for det fastesatte tidsrum. Du har mulighed for at arbejde med det du har gang i eller du kan lære noget af det vi laver. Medbring selv din mad. Kaffe og te er der på kanderne. Skal du bruge materialer herfra sælges de til rimelige priser.

Der vil blive lavet 3 intense healingskurser i løbet af måneden.

Disse vil foregå i hverdagene fra kl. 10-17. Førstekursus er fra onsdag d. 5. til fredag d. 7.

Her vil du lære om fjer, rasle, tromme og hænders energi. På dette kursus er der plads til max 10 deltagere.

Andet kursus finder sted fra onsdag d. 12. til fredag d. 14.

Her vil du lære om klokker, syngeskål, æg og hænder og lære at bruge energien. På dette kursus er der plads til max 10 deltagere.

Tredje kursus finder sted fra onsdag d. 26. til fredag d. 28.

Her vil du lære at heale med trommerejser og æg. Det er en forudsætning, at du kan rejse på trommen og at du kender dit kraftdyr. På dette kursus er der plads til max 10 deltagere.

Fredag d. 14. har vi trommeaften fra kl. 19.

Her laver vi et par rejser på personlige emner omkring sommersolhvervet og denne månes arbejde. Efterfølgende kaffe/te og brød.

Lørdag d. 15. har vi svedehytte.

Denne svedehytte er dedikeret til sommer solhverv.
Vi går ind i svedehytten kl. 12.
Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.
Læs gerne teksten under svedehytte andet sted på siden, hvis du ikke har været i svedehytte før.

Torsdag d. 20. er vi så heldige at få besøg af Jerry Duncan. Han er Creek indianer og nevø af Bear Heart, som også har oplært ham. Han kender også Hector som vi har haft besøg af.

Jerry kommer og laver en traditionel svedehytte, som vi kender det fra Hector.

Vi går ind i svedehytten kl. 18. Kvinderne bedes bære et langt skørt eller lignende og dække skuldrene. Mændene bedes bære løse shorts.

Medbring en ret til det fælles bord bagefter.

Til denne begivenhed vil vi bede om donationer til stedet for brænde m.m. og en rigtig god donation til Jerry.

Fredag d. 21. er det sommersolhverv.

Vi starter med at spise sammen, så medbring en ret til det fælles bord.
Denne ceremoni er én af vores 8 sabbatter og du kan finde mere udførlig beskrivelse under dette punkt på hjemmesiden.

Lørdag d. 22 laver vi udesidning. Vi starter kl. 10 om formiddagen og arbejder os frem til, at vi skal sidde ude natten igennem. Vi vil forberede, bede og lave ting, der er nødvendige for at få det ultimative ud af at sidde ude hele natten. Mad og drikke sørger vi for dagen igennem.

Du skal medbringe tæppe eller andet til at holde dig varm om natten. Tromme eller rasle. Praktisk tøj.

Det vil være en fordel, hvis du kender dit kraftdyr og kan arbejde med det.

Du vil få mulighed for at sove søndag om formiddagen og derefter laver vi en evaluering.

 

Søndag d. 23. er det fuldmåne og vi laver meditation til denne fuldmåne.

Fuldmånen er i solhvervets tegn og derfor ekstra stærk.
Vi vil rejse og meditere på netop denne månes kraft.
Medbring gerne tromme eller rasle.
Efterfølgende kaffe og friskbagte boller.

Vi laver 3 tipi camps i denne sommer. Dette er fortrinsvis for børn i alderen 8-12 år.

Den første camp er fra søndag d. 30. juni til tirsdag d. 2. juli.

Kontakt os for info folder og tilmeldingsblanket på tlf. 59460850 eller på mail: denandenvirkelighed@live.dk.

De andre camps er: 21-23. juli og 28-30. juli.

Husk vi ingen faste priser har på vores arbejde, men vi arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

The month of June is very active here and we look forward to seeing many people.

The 1st-2nd June we have a shamanic course.

A course where we work in nature, for nature and with nature. Many of the issues we walk around with, we can find the answer of in nature. We will give you some tools you can use on a daily basis. These are based on where each one is right now. Bring paper and pencil and take practical clothes as it takes place outdoors and in the tepee. Together we make lunch both days and there will be coffee / tea and water available all the time.

Be nice to let me know if there are anything I have to be aware of for lunch. It is possible to stay overnight in tents. We can make dinner together and here I will ask for payment for food separately. This includes breakfast. Remember the course is over both days.

Every Tuesday we make creative workshop. We are in the process from 10am to 10pm.

Come and join us for a pleasant day or night where we are creative. You decide when you are going and how long you stay within the fixed set period of time. You have the opportunity to work with what you’re doing or you can learn from what we do. Bring your own food. Coffee and tea are available all day . Materials from here are sold at reasonable prices.

We make 3 intense healing courses during the month.

These will take place on weekdays from 10am to 5pm. First Course is from Wednesday 5 to Friday 7th

Here you will learn about feathers, rattle, drum and hands energy. In this course there is room for a maximum of 10 participants.

Second course will take place from Wednesday 12th to Friday 14th

Here you will learn about bells, singing bowl, eggs and hands and learn to use the energy. In this course there is room for a maximum of 10 participants.

Third course will take place from Wednesday 26 to Friday 28th

Here you will learn to heal with drum journeys and eggs. It is a prerequisite that you can travel on the drum and that you know your power animal. In this course there is room for a maximum of 10 participants.

Friday the 14th we make a drumming evening from pm. 7

Here we make a few trips on personal items around the summer solstice and the moon work. Subsequently, coffee / tea and bread.

Saturday 15th we have a sweat lodge.

This sweat lodge is dedicated to the summer solstice.
We go into the sweat lodge at. 12
Bring a change of clothes, towels and a dish to share afterwards.
Please read the text below the sweat lodge somewhere on the page if you have not been in the sweat lodge before.

Thursday 20 we are fortunate to have a visit from Jerry Duncan. He’s Creek Indians and nephew of Bear Heart, who also taught him. He also knows Hector that we have been visited by.

Jerry comes and makes a traditional sweat lodge as we know it from Hector.

We go into the sweat lodge at. 6pm. Women are asked to wear a long skirt or similar and cover the shoulders. The men are asked to wear loose shorts.

Bring a dish to share afterwards.

For this event we will ask for donations for wood and etc. and a great donation to Jerry.

Friday 21 is the summer solstice.

We start by eating together, so bring a dish share.
This ceremony is one of our 8 Sabbaths and you can find more detailed description in this section of the website.

Saturday 22 we do a “sit-out”.
We begin at 10 o’clock and work our way to sit out throughout the night.
We will prepare, pray and make stuff, necessary to get the most out of sitting out all night.
Food and water will be provided by us during the day.
Bring blanket’s or likewise to keep you warm during the night, practical outdoor clothing and a drum/rattle.
It will be helpful if you know and know how to work with your “power-animal”.
During Sunday you get some time to sleep and around noon we will do an evaluation.

Sunday 23 it is full moon and we do meditation to this full moon.

Full Moon is in solstice signs and therefore extra strong.
We will travel and meditate on just this moons force.
Bring your drum or rattle.
Subsequently, coffee and freshly baked muffins.

We make 3 tipi camps this summer. This is mainly for children aged 8-12 years.

The first camp is from Sunday 30th June to Tuesday 2nd July.

Contact us for info flyer and registration form by phone 59460850 or mail: denandenvirkelighed@live.dk.

The other camps are: 21-23. July and 28-30. July.

Please remember we don’t have fixed prices, but we work for donations.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev januar

Vi ønsker alle et rigtigt godt og lykkebringende nytår og sige samtidig tak for det forgangne år.

Set i bakspejlet har det på mange måder været et pragtfuldt år her på stedet. Mange nye ansigter er dukket op og flere, der har været her før, er kommet igen. Den faste stab af dejlige mennesker vokser stødt. Tusinde tak for al den hjælp og støtte vi har fået i år 2012.

Vi starter det nye år lidt stille og roligt. Frank skal ind og opereres, så der vil ikke blive så mange aktiviteter i januar.

Mandags meditationerne fortsætter dog undtaget d. 14. januar. Vi starter kl 19 og laver en guidet meditation på et aktuelt emne. Efterfølgende er der kaffe og brød.

Tirsdag d. 8. har vi kreativ aften. Vi starter kl 17. Medbring lidt mad så spiser vi sammen. Du vil på denne aften have mulighed for at arbejde med noget du er i gang med eller lære at lave noget af det vi kan. Vi slutter kl. ca. 22.

Fredag d. 11. har vi trommeaften kl. 19-22. Vi laver et par trommerejser og forhåbentlig kommer der også et par sange. Husk at tage varmt og praktisk tøj på, da det foregår i tipien. Efterfølgende kaffe og brød.

Søndag d. 27. er der fuldmåne meditation. Vi starter kl 19. Husk varmt og pratisk tøj, da det foregår i tipien. Kaffe og brød efterfølgende.

Lørdag d. 2. februar fejrer vi Kyndelmisse. Ceremonien starter kl. 18 med at spise sammen, så medbring en ret til det fælles bord. Medbring også de lys (ikke fyrfadslys), du vil bruge i løbet af året. Så velsigner vi dem sammen, for at indgive lysene glæde og kærlighed til jer. Har du en medicinpung, så medbring den endelig. Du er velkommen til at medbringe tromme eller rasle, hvis du har.

Har du mulighed for at bære noget hvidt eller rødt i din klædedragt vil det være fint.

Ved alle vore arrangementer har vi ingen faste priser. Vi modtager donationer til at holde flowet i gang. Der er altid udgifter til brænde, kaffe, vedligeholdelse og meget andet og det er disse udgifter donationerne dækker.

Vi kan glæde alle med at vores nordamerikanske medicin mand kommer i april måned. Der vil være svedehytte hver torsdag mens han er her. Han modtager klienter til healing. Ring til os og bestil en tid. Han arbejder også for donationer.

Vi glæder os til at se dig i det kommende år.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

We wish you all a happy and prosperous New Year and say at the same time thanks for the past year.

In retrospect, it has in many ways been a wonderful year here. Many new faces have emerged and several who have been here before, come again. The permanent staff of great people is growing steadily. Thanks for all the help and support we have received in the year 2012.

We start the new year a little quietly. Frank is going to be operated, so there will not be so many activities in January.

Monday meditations continue except on 14 of January. We start at 7pm and doing a guided meditation on a topical issue. Subsequently, coffee and bread.

Tuesday 8th We have creative evening. We start at 5pm. Bring some food so we eat together. You will this evening be able to work with something you are doing or learning to do some of what we can. We end at. approx. 10pm.

Friday the 11th We have drum evening at. 7-10pm. We make a few drum journeys and hopefully there will also be a few songs. Remember to bring warm and practical clothes, as it is in the teepee. Subsequently, coffee and bread.

Sunday the 7th we have a fullmoon meditation in the tipi. We start at 7pm. Please bring warm clothes as we spend the time in the tipi. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 2nd February we celebrate Candlemas. The ceremony starts at. 6pm of eating together, bring a dish to share. Bring also the candles, you will use during the year. So we bless them, to submit the lights joy and love for you. Do you have a medicine pouch, so bring that too. You are welcome to bring your drum or rattle if you have.

If you have  something white or red to wear in your dress it will be fine.

At all our events we have no fixed prices. We accept donations to keep the flow going. There are always expenses for firewood, coffee, maintenance and much more and it is these expenses donations cover.

We can announce that “our” North American medicine man comes in April. There will be sweat lodge every Thursday while he is here. He receives clients for healing. Call us and book an appointment. He also works for donations.

We look forward to seeing you in the coming year.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev december

December måned med alt hvad dertil hører. For mange mennesker er det en rigtig travl måned, men husk nu også at nyde tiden. Dagene er korte, så der er tid til indendørs sysler i denne måned.

Hos os er det tid til at kigge tilbage på alle de pragtfulde stunder, vi har haft her. På vores arbejdsdag kom 11 mennesker og hjalp os med alt det grove her. Der blev skovet, savet brænde op, ryddet op og ikke mindst hygget. Det var en pragtfuld dag. Tusind tak til alle der deltog.

Svedehytten var også rigtig godt besøgt. 18 mennesker var i svedehytte og gik rensede herfra.

Vi starter december med kreativ aften tirsdag d. 4. fra kl 17- 22. Kom og lav julegaver eller andet du har lyst til.

Fredag d. 7. slutter efterårets healings kursus. Vi kan godt bruge 3 mennesker, der gerne vil have healing, så kursisterne kan prøve det, de har lært. Skulle dette være noget for dig, så kontakt os på 59460850. Vi starter kl. 19.

Lørdag d. 8. kl. 19 har vi trommeaften. Dette er den sidste trommeaften i år, så kom og deltag. Emnet kunne være ønsker for det nye år. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 22. laver vi svedehytte. Dette er en kraftfuld svedehytte på vinter solhverv. Vi går ind i svedehytten kl. 12.30. Medbring håndklæder, skiftetøj og en ret til det fælles bord bagefter.

Ligeledes lørdag d. 22. har vi ceremoni i tipien for vinter solhverv. Vi starter kl. 19. Medbring et bloklys (hvid, sølv eller guld) og en gave (noget du er færdig med at bruge og som skal videre). Vi er i tipien, så tag praktisk og varmt tøj på. Efter ceremonien kan du tage en ting med dig hjem.

Fredag d. 28. har vi fuldmåne meditation. Denne sidste måne på året er god at meditere til. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød.

Husk vi har ingen faste priser men arbejder for donationer.

Det er en rigtig god ide at følge med i kalenderen.

Frank og jeg ønsker jer alle en fortryllende jul og et dejligt og lykkebringende nytår.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

December month with all the work before Christmas. For many people it is a very busy month, but remember also to enjoy the time. The days are short, so there is time for indoor activities this month.

Here it is time to look back at all the wonderful moments we have had here. On our working day came 11 people and helped us with all the hard work here. There was logged, sawn burn up, cleaned up and especially enjoyed. It was a wonderful day. Thanks to all who participated.

Sweat lodge was also very well attended. 18 people were in the sweat lodge and went purified from here.

We start December with creative evening on Tuesday 4th from 5pm-10pm. Come and make Christmas gifts or anything else you fancy.

Friday 7th ends this year’s healing course. We can use the 3 people who want healing, so students can test what they have learned. Should this be something for you, please contact us at the 59,460,850th We start at 7pm.

Saturday 8th at 7pm, we have a drum evening. This is the last drum evening this year, so come and join. The subject could be wishes for the new year. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 22nd we make a sweat lodge. This is a powerful sweat lodge at the winter solstice. We go into the sweat lodge at. 12.30. Bring towels, change of clothes and a dish to share afterwards.

Also on Saturday 22nd we have a ceremony in tipi for the winter solstice. We start at. 7pm. Bring a candle (white, silver or gold) and a gift (something you are finished using and you want to give away). We are in the teepee, take practical and warm clothing. After the ceremony, you can take something home with you.

Friday the 28th we have full moon meditation. This last month of the year is good to meditate to. We start at. 7pm and then there is coffee and bread.

Remember we do not have fixed prices but works for donations.

Frank and I wish you all a magical Christmas and a wonderful and prosperous New Year.

Hugs and light

Hanne