Opdatering maj

Hector og Hesi lander først d. 9., så derfor er der aflyst et par begivenheder. Den første svedehytte er således d. 11 kl. 19

Til gengæld vil der så komme en svedehytte d. 8. juni.

Ligeledes vil foredraget i København blive aflyst. Er der nogen, der har mod på, at stå for en foredragsaften i København, hører vi gerne fra jer.

Husk I kan ringe og aftale tid for healinger på 59460850 (fastnet)

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Hector and Hesi land in Denmark the 9th. so we have to cacel a couple of events. The first sweatlodge is thus 11 th. at 7 pm

On the other hand, there will be a sweatlodge on June 8th.

Likewise, the lecture in Copenhagen will be canceled. Are there anyone who have the courage to stand for a lecture evening in Copenhagen, we would like to hear from you.

Please remember you can call om 59460850 (landline) for a healing apointment.

Crush and light

Hanne

Nyhedsbrev maj

Nu er vi nået til, at stedet er klar til sommer sæsonen. Vi vil gerne takke alle, der har hjulpet os med at gøre alting smukt og godt for de mennesker, der kommer. Den store tipi kom fint op, udekøkkenet er pakket ud og det er om muligt mere funktionelt end før. Der er ryddet op og ordnet så alt står klar til at blive brugt.

Hector og Hesi kommer igen og laver ceremonier. For jer der ikke kender disse to, kan jeg sige, at Hector er apache yaqui indianer. Han er medicinmand, roadman og præst i Native American Church. Hesi kommer som firechief. Han er delvis mohawk og er roadman in training. Igen i år vil der være svedehytte ceremoni hver torsdag. De vil ligeledes lave workshop og foredrag. Husk at følge med i kalenderen for nye ting, der dukker op i løbet af måneden.

Det er allerede nu muligt at booke tid for healing af Hector. Ring på 59460850 (fastnet) eller skriv en mail på: denandenvirkelighed@live.dk

Torsdag d. 4 kl. 19 er der svedehytte. Hector er oplært af Lakota indianere og svedehytten vil være efter denne tradition. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Vi vil bede om donationer til Hector og Hesi samt kr. 50 til Den Anden Virkelighed for brænde.

Tirsdag d. 9 vil der være et foredrag. Det vil finde sted i medborgerhust Pilegården i Brønshøj. Nærmere info følger.

Torsdag d. 11 kl. 19 er der svedehytte. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Vi vil bede om donationer til Hector og Hesi samt kr. 50 til Den Anden Virkelighed for brænde.

Søndag d. 14 kl 13 er der svedehytte. Efter denne svedehytte vil der være mulighed for at høre historier og sange fra Hector og Hesi. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Vi vil bede om donationer til Hector og Hesi samt kr. 50 til Den Anden Virkelighed for brænde.

Torsdag d. 25 kl 13 er der svedehytte. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Vi vil bede om donationer til Hector og Hesi samt kr. 50 til Den Anden Virkelighed for brænde.

Torsdag d. 1 kl 19 er der svedehytte. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Vi vil bede om donationer til Hector og Hesi samt kr. 50 til Den Anden Virkelighed for brænde.

Vi glæder os meget til at byde jer alle velkommen her.

Knus og lys

Hanne

 

Now we have made the place ready for the summer season. We would like to thank everyone who has helped us to make everything beautiful and good for the people who come. The large tipi came up fine, outdoor kitchen is unpacked and it is possibly more functional than before. There are tidied up and sorted so that everything is ready to be used.

Hector and Hesi are coming back and doing ceremonies. For you who do not know these two, I can say that Hector is Apache Yaqui Indian. He’s medicine man, Roadman and priest of the Native American Church. Hesi comes as fire chief. He is partial mohawk and is Roadman in training. Again this year there will be sweat lodge ceremony every Thursday. They will also do workshops and lectures. Remember to follow the calendar of new things that pop up during the month.

It is already possible to book a time for healing of Hector. Call 59460850 (landline) or write an email: denandenvirkelighed@live.dk

Thursday. 4 th at 7 pm there is sweatlodge. Hector is taught by Lakota Indians and sweat lodge will be following this tradition. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. We will ask for donations to Hector and Hesi and kr. 50 to the Second Reality for firewood.

Tuesday. 9, there will be a lecture. It will take place in medborgerhust Pilegården in Brønshøj. Further information will follow.

Thursday. 11 th. at 7 pm there is sweatlodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. We will ask for donations to Hector and Hesi and kr. 50 to the Second Reality for firewood.

Sunday. 14 at 1 pm, there is sweat lodge. After this sweat lodge there will be an opportunity to hear stories and songs from Hector and Hesi. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. We will ask for donations to Hector and Hesi and kr. 50 to the Second Reality for firewood.

Thursday. 25 at 1 pm, there is sweat lodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. We will ask for donations to Hector and Hesi and kr. 50 to the Second Reality for firewood.

Thursday. 1 at 7 pm is the sweat lodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. We will ask for donations to Hector and Hesi and kr. 50 to the Second Reality for firewood.

We are very pleased to welcome you all here.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev april

Nu starter den rigtig travle sæson her i Den Anden Virkelighed. I takt med at dagene bliver længere og solen får mere magt, sker der en masse fantastiske ting her.

Vi afslutter også en del kurser, der har kørt vinteren over. Vi starter op med en masse kurser i august.

I weekenden d. 8-9. har vi arbejds weekend. Det er tid til at få den store tipi op igen. Det glæder vi os rigtig meget til. Vi har brug for folk med gode kræfter til dette arbejde. Vi satser på at få tipien op lørdag.
Der er en del andre ting at ordne også. Ude køkkenet skal gøres klar, campingvognene ordnes, ude toilettet graves ud og meget andet.
Har du tid og lyst til at hjælpe os en af dagene (eller begge) hører vi rigtig gerne fra dig.
Vi giver frokost, kaffe og te og godt selskab.
Giv besked om hvornår du kommer, så vi kan købe mad nok.

Tirsdag d. 11. kl. 19 er der fuldmåne meditation. Vi vil rejse til denne månes klanmoder og lære fra hende. Disse rejser er en god måde at udvikle sig selv på, for vi får set rigtig meget af det, vi skal arbejde med. Efterfølgende kaffe og brød.

Vi har den store glæde, at Jerry og hans kone Alexandra kommer til Danmark igen. De vil lave workshop og svedehytte her i weekenden d. 14-16. De vil lave en workshop med fokus på de maskuline og feminine energier. Det er en enestående chance for at arbejde, som man traditionelt gør i de Nordamerikanske, indianske traditioner, hvor man ærer og respekterer både mandens og kvindens rolle og bidrag til fællesskabet.

Workshop: fra d. 14. – 16. april 2017
Tidspunkt: fra kl. 17 fredag til kl. 17 søndag.
Pris: 800 kr. i faste udgifter + en donation til Jerry og Alexandra.

Tilmelding: du tilmelder dig direkte til Hanne Jørgensen på email: Denandenvirkelighed@live.dk eller telefon: 59 46 08 50
Du er først endelig tilmeldt, når pengene til udgifter er registreret.
Indbetaling på:
reg 1726
konto 4392-277-116
Ved tilmelding får du tilsendt nærmere detaljer for weekenden.

Fredag beder vi deltagerne ankomme senest kl. 17, så der er tid til at slå telt op og finde sig til rette inden middagen kl. 18, hvor der vil være informationer til weekenden.
Fredag aften er der fælles svedehytte for mænd og kvinder.

Lørdag er der fælles morgenmad kl. 9 med information til dagen. Kl. 10.30 er der samling for kvinderne med Alexandra. Kvinderne vil dagen igennem arbejde med den kvindelige kraft set fra et traditionelt indiansk synspunkt.
Mændene arbejder i samme tidsrum med Jerry omkring svedehytten. Jerry fortæller om svedehyttens traditioner og alle ritualerne, der er forbundet hermed. I løbet af eftermiddagen vil der være en svedehytte kun for mændene.

Der er fælles frokost og aftensmad. Om aftenen mødes vi alle omkring bålet i tipien, hvor vi deler historier og synger omkring ilden.

Søndag er der fælles morgenmad kl. 9 med information til dagen. Kl. 10.30 er der samling for mændene med Jerry. Mændene vil dagen igennem arbejde med mandens kraft set fra et traditionelt, indiansk synspunkt.
Kvinderne arbejder i samme tidsrum med Alexandra omkring svedehytten. Hun fortæller om svedehyttens traditioner og alle ritualerne, der er forbundet hermed. I løbet af eftermiddagen vil der være en svedehytte kun for kvinderne.

Weekenden slutter omkring kl. 17 efter en fælles takkecirkel.

Traditionerne æres
Når vi arbejder på denne måde, stopper de danske traditioner ved havelågen, og de indianske tager over. Ved tilmelding får du mere information omkring de praktiske ting. Vi er udenfor hele weekenden, så du skal klæde dig på efter vejret og have lidt ekstra varmt tøj med.
Der vil være en dresscode for arbejdet i weekenden og deltagelse i svedehytten.
OBS: kvinder i deres måne (under menses) kan ikke deltage i svedehytterne og har heller ikke adgang til området omkring bålpladsen. Det skyldes ikke en nedgørelse af kvinden og hendes cyklus, men er ud af respekt for den kraft, hun besidder, og den fase, hun er i, når det er månetid.

Fredag d. 21. er der trommeaften. Vi starter kl. 19 og foretager et par rejser på de spørgsmål vi har lige nu. Efterfølgende kaffe og brød.

I maj måned vender Hector og Hesi tilbage til Danmark og hele denne måned vil der være forskellige arrangementer, så husk at følge med i kalenderen.

Ved alle vore arrangementer gælder, at der arbejdes for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now starts the real busy season here in The Other Reality. As the days get longer and the sun gets more power, there will be a lot of amazing things here.

We also exits some courses that have been running over the winter. We start up with a lot of courses in August.

The weekend. 8-9. we have a working  weekend. It’s time to get the big tipi up again. We look very much forward to this. We need people with good strength for this work. We aim to get the tepee up Saturday.
There are some other things to fix too. The outdoor kitchen has to be prepared, caravans arranged, outside toilet dug out and much more.
Do you have time and desire to help us one of these days (or both), we  really want to know.
We provide lunch, coffee and tea and good company.
Notify when you come so we can buy enough food.

Tuesday. 11 th at 7 pm. there is a full moon meditation. We will travel to this moon clan mother and learn from her. These trips are a good way to develop yourself, because we have seen a lot of what we need to work on. Subsequently coffee and bread.

We have the great pleasure that Jerry and his wife Alexandra are coming to Denmark. They are making workshop and sweat lodge here on the weekend. 14-16. They will do a workshop with a focus on the masculine and feminine energies. It is a unique chance to work, as they traditionally do in the North American, Native American traditions, where they honor and respect both the man’s and woman’s role and contribution to the community.

Workshop: from 14th. – April 16, 2017
Time: Arrivals. 17 Friday until. 17 Sunday.
Price: 800 kr. In fixed expenses + a donation to Jerry and Alexandra.

Registration: you register directly to Hanne Jorgensen email: Denandenvirkelighed@live.dk or phone: 59 46 08 50
You are not finally signed up before the money for expenses is registered.
Payment to:
reg 1726
account 4392-277-116
On registration you will receive details of the weekend.

Friday we ask that participants arrive no later than. 17, so there is time to pitch a tent and get settled before dinner time. 18, where there will be information for the weekend.
On Friday night there is common sweat lodge for men and women.

Saturday is the common breakfast at. 9 with information for the day. Kl. 10:30’s collection for women with Alexandra. The women will throughout the day to work with the female force from a traditional Native American point of view.
The men work in the same time with Jerry around the sweat lodge. Jerry talks about the inipi traditions and all the rituals associated with it. During the afternoon there will be a sweat lodge only for men.

A shared lunch and dinner. In the evening we all meet around the fire in the tepee, where we share stories and sing around the fire.

Sunday is the common breakfast at. 9 with information for the day. Kl. 10:30’s collection for men with Jerry. The men will throughout the day to work with the man force from a traditional, Native American perspective.
Women work in the same time with Alexandra about the sweat lodge. She tells the inipi traditions and all the rituals associated with it. During the afternoon there will be a sweat lodge just for women.

The weekend ends around 17 following a joint thanks circle.

The traditions of honor
When we work in this way, we stop the Danish traditions at the garden gate, and the Indian takes over. On registration you will get more information about the practical things. We are outside all weekend, so you should dress according to the weather and have some extra warm clothes.
There will be a dress code for work on weekends and participate in sweat lodge.
NB: women in their moon (during menses) can not participate in sweat lodges, nor have access to the area around the campfire. It is not the denigration of the woman and her cycle, but is out of respect for the power she possesses, and the stage she is in when it is moon time.
Friday. 21 is drum evening. We start at. 7 pm. and make a few trips to the questions we have right now. Subsequently coffee and bread.

In May, Hector and Hesi come back to Denmark and throughout this month there will be various events, remember to follow the calendar.

At all our events is that we work for donations.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev marts

Så er foråret på vej. Vi glæder os hver dag over de små forårsblomster, der titter frem nu.

Vi starter denne måned med en arbejdsdag lørdag d. 4. fra kl. 10. Vi skal have kørt brænde ind og flækket en del af det træ, vi har fældet. Der skal køres sten væk og hentes nye til de mange svedehytter, der kommer op i maj måned. Vi vil også gerne bygge et par højbede og sætte en vandvarmer op. Hvis du har mulighed for at hjælpe med noget af det, vil vi være utrolig taknemmelige. Giv besked hvis du kommer, så vi kan sørge for frokost til alle. Vi tænker at slutte dagen kl. 16.

Søndag d. 12. er der fuldmånemeditation. Vi starter kl. 19 i den lille tipi. Vi vil foretage rejser til denne månes klanmoder og søge svar på de ting, der hører til lige nu. Fuldmånen er fantastisk til at arbejde med sig selv i og hun giver nogle kraftfulde svar på det vi skal lære. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 18. kl. 13 er der svedehytte. Kom i god tid og vær med til at dække svedehytten til og køre de gamle sten væk. Dette er en del af ceremonien. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Denne renselses ceremoni er fantastisk effektiv, når vi sammen skaber energierne inde i svedehytten. Har du ikke tøj eller har glemt det, kan du leje det her. Husk kvinder, der menstruerer ikke kan deltage.

Mandag d. 20. er det forårs jævndøgn. Vi laver en ceremoni for forårets komme. Vi starter kl. 19.

Nu er dag og nat lige lange og vi går imod den lyse tid og ser naturen komme til live igen.

Forårsjævndøgn er en hellig tid for balance, vækst og genfødsel. Selv om vinden stadig kan være kølig, ser vi tegn på genfødsel og fornyelse omkring os. Solens tiltagende effekt fortæller os, at vi skal komme ud af vores huler og åbne os selv for forårets skønhed.

Vi skal huske at se skønheden og hilse alle nye små planter velkommen.

Alteret pyntes med forårsblomster og de lys I kommer med.

Vi vil ønske for året og så og plante, så tingene kan blomstre i takt med at dagene længes.

Medbring et bloklys (hvidt eller i forårsfarver) , forårsblomster, tromme og et åbent sind.

Vi vil foretage et par trommerejser og synge dejlige sange ( kender du nogle gode sange, så tag dem endelig med).

Vi takker moder jord for igen at vise os vejen.

Efterfølgende kaffe og brød.

Trommeaften er fredag d. 31. kl. 19. Her vil vi foretage et par rejser på trommen og søge svar på de spørgsmål vi har lige nu. Medbring gerne din egen tromme eller rasle. Efterfølgende kaffe og brød.

Klinikken er åben for healing, claivoyance, regression og coaching. Ring og aftal tid på 59460850 eller skriv på denandenvirkelighed@live.dk

Ved alle vore arrangementer gælder at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Husk at holde øje med kalenderen, der kan dukke nyt op i løbet af måneden.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

So spring is on the way. We look forward every day to the small spring flowers, peeping now.

We start this month with a working Saturday the 4th at 10. We have to carry wood in and split a portion of the wood we have cut down. There should carried stones away and fetch new to the many sweat lodges coming up in May. We would also like to build a few raised beds and put a water heater up. If you are able to help with some of it, we will be extremely grateful. Notify if you come so we can provide lunch for all. We think to finish the day at. 4 pm.

Sunday. 12 is a full moon meditation. We start at. 7 pm in the small teepee. We will travel to this moon clan mother and seek answers to the things that belong to right now. The full moon is amazing to work with inside yourself and she gives some powerful answer to what we should learn. Subsequently coffee and bread.

Saturday. 18 at 1 pm we have a  sweat lodge. Come early and join us to cover the sweat lodge and run the old stones away. This is part of the ceremony. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. This purification ceremony is wonderfully efficient when we together create the energies inside the sweat lodge. Do you not have clothing or have forgotten it, you can rent it here. Remember women who menstruate can not attend.

Monday. 20 is the spring equinox. We do a ceremony for the coming of spring. We start at. 7pm.

Now, day and night are of equal length and we go against the bright time and watch nature come to life again.

The spring equinox is a sacred time for balance, growth and rebirth. Although wind can still be chilly, we see signs of rebirth and renewal around us. The sun’s rising power tells us that we must get out of our caves and open ourselves for spring beauty.

We must remember to see the beauty and greet all new small plants welcome.

The altar will be decorated with spring flowers and the candles you bring.

We wish for the year and place the plants so that things can bloom as the day long.

Bring a candle (white or in spring colors), spring flowers, drum and an open mind.

We will make a few drum journeys and sing lovely songs (you know some good songs, take them finally with).

We thank Mother Earth for again showing us the way.

Subsequently coffee and bread.

Drum Night is Friday. 31 at 7 pm. Here we will make a few trips on the drum and seek answers to the questions we have right now. Please bring your own drum or rattle. Subsequently coffee and bread.

The clinic is open for healing, claivoyance, regression and coaching. Call and make an appointment at 59460850 or write on denandenvirkelighed@live.dk

At all our events is that we do not have fixed prices, but works for donations.

Remember to keep an eye on the calendar, where new things can show up during the month.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev februar

Vi har haft travlt i januar måned. Vores kurser og uddannelse er godt i gang og det er spændende. Jeg har stadig mit hold, hvor jeg underviser i medicinhjul, betydninger og det at være på denne vej. Alt sammen noget jeg brænder for og har lyst til at give videre.

Den kvindegruppe jeg startede sidste år arbejder stadig med selv udvikling og det er fantastisk.

I januar måned indkaldte arbejdsgruppen til en arbejdsdag og det var fantastisk alt det, der blev gjort. Sten blev kørt væk, brombær beskåret og brændt sammen med alt haveaffaldet fra efteråret og der blev fældet et stort træ. Tusinde tak for jeres indsats. Vi kan nu se, at flere og flere kommer og gør en indsats, så stedet kan rumme mange skønne mennesker til vores arrangementer.

Lørdag d. 11. er det fuldmåne og traditionen tro mødes vi kl. 19 for at lære fra denne månes klanmoder. Vi foretager rejser på trommen og lader klanmoderen guide os ind i det hun vil lære os. Det er fantastisk som månen og hendes kraft kan nå os og få os til at se og forstå ting på en anden måde. Husk varmt og praktisk tøj, da det foregår i tipien. Efterfølgende kaffe og brød.

Fredag d. 17. laver vi trommeaften. Vi starter kl. 19. Vi vil foretage et par rejser på det, der optager os lige nu. Sammen skaber vi en fantastisk energi og i denne energi er det godt at rejse for at få svar på sine spørgsmål. Husk varmt og praktisk tøj, da det foregår i tipien. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 18. har vi svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom i god tid og hjælp til med at dække svedehytten til. Det er en del af ceremonien. En svedehytte er et fantastisk redskab til at blive renset på alle planer, så der er plads til det nye positive vi gerne vil have i vores liv. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Husk at kvinder, der menstruerer, ikke kan deltage.

På den kreative side, har vi lavet en masse ting her i vintermånederne. Jeg har lavet en del personlige drømmefangere og forskellige smykker. Frank har bygget trommer, store såvel som meget små. Vi har hygget os med det. Sidder du med en lyst til at være kreativ, så sig til og vi kan finde nogle dage, hvor det passer ind.

Klinikken er åben for healing, clairvoyance, coaching og kortoplæg. Ring og bestil en tid på 59460850 (træffes ikke tirsdage).

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

 

We have been busy in January. Our courses and training is well underway and it is exciting. I still have my team, where I teach the medicine wheel, meanings and walking this way. All this is something I am passionate about and want to pass on.

The women’s group I started last year is still working with self development and it is fantastic.

In January, convened a working group to one working day and it was fantastic everything that was done. Rocks was moved from our place, blackberries cut and burned along with all garden waste from the fall and we felled a large tree. Thank you for your efforts. We can now see that more and more come and make an effort, so the place can accommodate many wonderful people at our events.

Saturday. 11 is the full moon and traditionnally, we meet at. 7 pm to learn from this moon clan mother. We make traveling on the drum and let the clan mother guide us into what she will teach us. This is great as the moon and her power can reach us and make us see and understand things in a different way. Bring warm and practical clothing, since it takes place in the tipi. Subsequently coffee and bread.

Friday. 17 we make drum evening. We start at 7 pm. We will make a few trips to the concerns we have right now. Together we create a great energy and this energy is good to go for answers to your questions. Bring warm and practical clothing, since it takes place in the tipi. Subsequently coffee and bread.

Saturday. 18, we pour a sweat lodge. We go into the sweat lodge at. 1 pm, so come early and help to cover the sweat lodge to. It’s part of the ceremony. A sweat lodge is a wonderful tool to be cleaned at all levels, so there is room for the new positive we want in our lives. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. Remember that women who menstruate can not participate.

On the creative side, we have made a lot of things here in the winter months. I have made some personal dream catchers and various jewelry. Frank has built drums, large and very small. We had fun with it. If you are sitting with a desire to be creative, call us and we can find some days where it fits.

The clinic is open for healing, clairvoyance, coaching and cart presentations. Call and book an appointment at 59460850 (taken not Tuesdays).

At all our events is that we do not have fixed prices, but works for donations.

Love and light

Hanne

Nyhedsbrev januar

I det forgangne år er der sket meget i Den Anden Virkelighed. Vi har haft mange besøg og lavet mange fantastiske ceremonier og kurser. Det er et dejligt arbejde og vi nyder at se så mange glade mennesker omkring os. Frank og jeg har også været aktive udenfor Den Anden Virkelighed. Vi har været i Colorado og lært en hel del, vi har været på Holistisk festival, været iværksættere på en ølejr, været på skoler og lære fra os og en hel del andet. Alt i alt et travlt og godt år.

Vi slutter dette år med en svedehytte. Torsdag d. 29. laver vi en svedehytte, hvor vi kan sige tak for det gamle år og byde det nye velkommen. Hesi vil lede denne svedehytte, hvor der er mulighed for at bede for alt det gode i det nye år.
Vi går ind i svedehytten kl. 14, så kom senest 13.30 og gerne før, så vi i fællesskab kan dække svedehytten.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løse shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Har du glemt noget tøj eller har du ikke noget til at gå i svedehytte med, kan du leje det her.
Vi beder om donationer til Hesi og til stedet her for brænde m.m.

 

For et par år siden lavede vi et mini kursus i kort oplæg. Dette tager vi op igen. Over 4 mandage arbejder vi med medicin kort. Vi starter mandag d. 9 kl. 19.

Dette er et redskab til selvudvikling. Vi tager udgangspunkt i Sacred Path Cards.

Du vil lære at se på kortene og deres betydning. Du vil lære at lave oplæg. Du vil få udleveret noget materiale.

Medbring notesbog og blyant.

Arbejder du i forvejen med nogle kort, så tag dem gerne med.

Der vil være kaffe/te, vand og noget at spise hver gang.

Torsdag d. 12 er det fuldmåne og vi laver traditionen tro en fuldmåne meditation. Vi starter kl. 19 og vi vil foretage trommerejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Dette er et fantastisk kraftfuldt værktøj i selv udviklingen, da klanmoderen er god til at give svar på de spørgsmål vi har i vores liv. Efterfølgende kaffe og brød.

Vi starter en ny healings uddannelse mandag d. 16. kl. 19. Her er der mulighed for at lære shamanistiske healings tekniker og brug af fjer, tromme og rasle. Uddannelsen løber over 10 gange og det er vigtigt at komme hver gang. Der må påregnes noget hjemmearbejde. Uddannelsen afsluttes med skriftlig og praktisk prøve og der udstedes diplom.

I mange år har jeg gået med en ide om at lave noget med urter. Nu laver jeg et kursus, hvor vi lærer urterne at kende og at bruge dem. Vi starter torsdag d. 19. kl. 19 og ideen er at mødes en gang om måneden. Vi vil arbejde både teoretisk og praktisk med de forskellige urter. Medbring papir og blyant.

Lørdag d. 21. kl. 19 har vi trommeaften. Vi vil foretage rejser på trommen for at få svar på de spørgsmål, vi går med lige nu. Efterfølgende kaffe og brød.

Jeg laver en kvindesvedehytte lørdag d. 28. kl. 13. Kom i god tid og vær med til at dække svedehytten til (det er en del af ceremonien). Sammen kan vi skabe nogle fantastiske energier, der kan hjælpe hver især med de ting, vi nu har behov for. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæder og en ret til det fælles bord.

Vi vil gerne sige tak til alle de fantastiske mennesker, der hjælper os på stedet her. Uden jeres hjælp kan vi ikke køre et sted som dette. Vores fire keepere arbejder utrætteligt hele dage, hver gang vi har en svedehytte og det er vi utroligt taknemmelige for. Alle jer, der har hjulpet med at holde stedet, er med til at stedet kan udvikle sig til gavn for de, der har behov for det.

Husk ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

Husk at holde øje med kalenderen. Der kan sagtens komme ting på i løbet af måneden.

Vi ønsker jer alle en rigtig god og fredfyldt jul samt et godt og lykkebringende nytår. Vi glæder os til at se jer igen i det nye år.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

In the past year, much has happened in The Second Reality. We have had many visits and made many great ceremonies and courses. It’s a nice job and we enjoy seeing so many happy people around us. Frank and I have also been active outside The Other Reality. We have been in Colorado and learned a lot, we have been on Holistic festival, been entrepreneurs on an island camp, been on schools to teach and a great deal else. All in all, a busy and successful year.

We end this year with a sweat lodge. Thursday. 29, we make a sweat lodge, where we can say thanks for the old year and welcome the New. Hesi will lead this sweat lodge, where there is opportunity to pray for all the good in the new year.
We go into the sweat lodge at. 2 pm., don’t come later than 13:30, so we can jointly cover the sweat lodge.
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose shorts), towels and a dish to share afterwards. If you forgot some clothes or you have nothing to wear in the sweat lodge, you can rent it here.
We ask for donations to Hesi and to this place for firewood, etc.

A few years ago we made a mini-course in card presentations. This we take up again. Over 4 Mondays we work with medicin cards. We start on Monday. 9 th. at 7 pm.

This is a tool for self-development. We base this course on Sacred Path Cards.

You will learn to look at the cards and their meanings. You will learn how to make presentations. You will be given some material.

Bring notebook and pencil.

Do you work in advance with some cards, bring them with you.

There will be coffee / tea, water and something to eat every time.

Thursday. 12 is the full moon and we make traditionnally a full moon meditation. We start at. 7 pm and we will make drum journeys to this moon clan mother and learn from her. This is a great powerful tool for self-development, as clan mother is good at giving answers to the questions we have in our lives. Subsequently coffee and bread.

We start a new healing training on Monday. 16 th. at 7 pm. Here is an opportunity to learn shamanic healing techniques and the use of feathers, drum and rattle. The program will run for 10 times and it is important to be here each time. You will have to do some homework. The program ends with a written and practical test and diploma.

For many years I have gone with an idea to do something with herbs. Now I do a course where we learn to know the herbs and use them. We start on Thursday. 19 th. at 7 pm. and the idea is to meet once a month. We will work both theoretically and practically with the various herbs. Bring paper and pencil.

Saturday. 21 am. 19 we have drum evening. We want to make traveling on the drums for answers to the questions we go with right now. Subsequently coffee and bread.

I make a woman sweat lodge Saturday. 28 th. at 1 pm. Come early and join us to cover the sweat lodge to (it is a part of the ceremony). Together we can create some amazing energies that can help each one with the things we need. Bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar), towels and a dish to share.

We would like to thank all the great people helping us at this place. Without your help, we can not run a place like this. Our fire keepers work tirelessly throughout the day, every time we have a sweat lodge and we are incredibly grateful for that. All of you who have helped to keep the place helps this place to develop for the benefit of those who need them.

Remember at all our events is that we do not have fixed prices but works for donations.

Remember to keep an eye on the calendar, there might come more this month.

We wish you all a happy and peaceful Christmas and a happy and prosperous New Year. We look forward to seeing you again in the new year.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev december

Den sidste måned i år.

Vi starter december med besøg af Jerry Dunson. Han laver svedehytte lørdag d. 3. kl. 13.30. Jerry er Kiowa indianer og arbejder med de traditioner han har med sig.
Kom i god tid og hjælp med at dække svedehytten. Det er en del af ceremonien. Det er en fantastisk renselse på alle planer og en rigtig god måde at arbejde med sig selv i de fantastiske energier vi sammen kan skabe. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder (hvis du glemmer at få med, kan det lejes her) og en ret til det fælles bord bagefter.

Søndag d. 4. kl. 10.30-17 laver Jerry en workshop. En dag hvor vi arbejder med The Sacrets.
“How to walk and live the sacret in our lives.”
Jerry er en fantastisk læremester og virkelig vidende om de ting han underviser i.
Han har desuden lovet at lære os en sang.
Medbring din egen frokost.

Her i december afslutter vi denne omgang healingsuddannelse og 3 nye shamanistiske healere står på spring til at hjælpe andre. Vi glæder os over, at flere kan hjælpe.

Kvindegruppen samles også for sidste gang her i december. Vi har været igennem mange meditationer og sammen har vi fået skabt grobund for flere kommende ceremonier for piger og kvinder.

Onsdag d. 14. kl. 19 har vi fuldmåne meditation. I øjeblikket er månen meget stærk og meget lærerig. Vi vil med hjælp fra trommen rejse til denne månes klanmoder og lære fra hende. Igennem årene har netop disse fuldmåne meditationer åbnet nye aspekter for os og de, som har deltaget. Det er et stærkt redskab til selv-udvikling og  fornyelse i ens liv. Efterfølgende kaffe og brød.

Onsdag d. 21. er det vinter solhverv. Vi starter kl. 19. Det foregår i den lille tipi, så husk praktisk tøj.

Det er nu den længste nat.

Vi fejrer solens genfødsel med stearinlys (hvide, sølv eller guld).

Denne tid (21-24. december) er fødselsfest for solen, lyset, træet, glæden og kærligheden.

Vi pynter tipien op med grønt, lys, kranse og neg.

Medbring en ting du er færdig med og du gerne vil give videre. Tingene lægges på alteret og du kan tage en anden ting med dig hjem sidst i ceremonien.

Vi spiser grød og deler det med ånder og nisser.

Brødet brydes og vi giver med glæde til alle skabninger.

Sange synges ( det vil være fint om du kender nogle gode sange)

Vi hopper over gløderne og ønsker for det nye år.

Efterfølgende kaffe og brød.

Husk ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Tilbage er kun at ønske alle en glædelig og fredfyldt jul for dig og dine kære.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

The last month of the year.

We start in December with the visit of Jerry Dunson. He makes sweat lodge on Saturday the 3  at 1.30 pm. Jerry’s Kiowa Indian and works with the traditions brings with him.
Come early and help cover the sweat lodge. It’s part of the ceremony. It’s a great cleansing at all levels and a great way to work on yourself in the amazing energies we can create together. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels (if you forget something, it can be rented here) and a dish to share afterwards.

Sunday. 4. at 10.30 to 5 pm  Jerry makes a workshop. A day where we work with The Sacrets.
“How to walk and live the sacret in our lives.”
Jerry is a great teacher and really knowledgeable about the things he teaches.
He has also promised to teach us a song.
Bring your own lunch.

Here in December, we will finish this round of healing education and 3 new shamanic healers are ready to help others. We are pleased that more can help.

Female Group also gather for the last time here in December. We have been through many meditations and together we have created a breeding ground for several upcoming ceremonies for girls and women.

Wednesday. 14 th. at 7 pm. we have a full moon meditation. Currently, the moon is very strong and very instructive. We will with the help of  travels on the drums to this moon clan mother  learn from her. Over the years, these particular full moon meditations opened new aspects for us and those who have participated. It is a powerful tool for self-development and renewal in one’s life. Subsequently coffee and bread.

Wednesday. 21 is the winter solstice. We start at. 7 pm. It takes place in the small tipi, remember practical clothes.

It is now the longest night.

We celebrate the sun’s rebirth with candles (white, silver or gold).

This time (21-24. December) is the birth celebration of sun, light, tree, joy and love.

We decorate the tepee up with green lights, wreaths and sheaves.

Bring a thing you’re done with and you want to pass on. Things are laid on the altar and you can take another thing home with you at the end of the ceremony.

We eat porridge and share it with ghouls and goblins.

The bread is broken and we give with joy to all creatures.

Songs are sung (it will be fine if you know some good songs)

We jump over the coals and wishes for the new year.

Subsequently coffee and bread.

Remember at all our events is that we do not have fixed prices, but works for donations.

It only remains to wish everyone a happy and peaceful Christmas to you and your loved ones.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev november

Nu går dagene for alvor på hæld og farverne er mange i naturen. Vi har haft en travl måned med mange fantastiske arrangementer og lige så mange fantastiske mennesker her.

Denne sidste weekend i oktober er en arbejdsweekend. Vi har mange ting, der skal gøres klar til vinteren og vi har brug for hjælp til blandt andet at tage den store tipi ned. Se venligst opslaget i kalenderen.

Vi starter november med en kreativ dag lørdag d. 5. kl. 10.30-17. Her er der mulighed for at lave drømme fangere, medicinpunge, skjold, amuletter, beade på fjer eller rasle og meget andet. Tag gerne dine egne materialer med eller du kan købe dem her til rimelige priser. Medbring din egen frokost. Vi sørger for te og kaffe i løbet af dagen.

Lørdag d. 12. har vi kvinde svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13.30, så kom i god tid og vær med til at dække svedehytten til. I denne fantastisk renselses proces er det muligt at arbejde med sig selv, i sig selv og for sig selv i de energier vi sammen skaber. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Fuldmåne meditation er d. 14. kl. 19. Vi vil foretage rejser på trommen til denne månes klanmoder og lære fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

Fredag d. 25. kl. 19 laver vi tromme aften. Her er der mulighed for at arbejde med sit kraftdyr, når vi rejser på trommen. Vi afslutter med kaffe og brød.

Lørdag d. 26. er vi så heldige at Hesi er i landet og vil lede en svedehytte her. For jer, der ikke kender Hesi, kan jeg fortælle, at han er delvis mohawk, soldanser og roadman i oplæring. Han har arbejdet sammen med Hector i ca. 10 år. Han er healer og vil gerne tilbyde sin kunnen. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom i god tid og vær med til at dække svedehytten til (det er en del af ceremonien). Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Til dette arrangement vil vi bede om donation til stedet her til brænde udover en donation til Hesi.

Healingsuddannelsen er ved at være slut for denne gang. Vi har brug for personer, der vil komme og lade sig heale på. Giv gerne besked om det er noget for dig.

Jerry kommer tilbage første weekend i december, hvor han vil lave svedehytte og workshop. Flere detaljer kommer senere.

Husk ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser (udover materiale priser) men vi arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now the days seriously waning and the colors are magnificent in the nature. We have had a busy month with many fantastic events and as many amazing people here.

This last weekend in October is a working weekend. We have many things to be made ready for winter and we need help inter alia, to take the big tipi down. Please see the entry in the calendar.

We start in November with a creative day Saturday. 5 th. 10.30 to 5pm. Here it is possible to make dream catchers, medicine pouches, shields, amulets, Beade on feathers or rattles and much more. Feel free to bring your own materials or purchase them here at reasonable prices. Bring your own lunch. We provide tea and coffee during the day.

Saturday. 12, we have woman sweat lodge. We go into the sweat lodge at. 1:30 pm, so come early and join us to cover the sweat lodge. In this great purification process it is possible to work with yourself, in yourself and for yourself in the energies  we create together . Bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar), towels and a dish to share afterwards.

Full moon meditation is the 14 th. at 7 pm. We will make traveling on drums for this moon clan mother and learn from her. Subsequently coffee and bread.

Friday. 25 th. at 7 pm. we make a drum evening. Here there is the opportunity to work with your power animal when we travel on the drum. We finish with coffee and bread.

Saturday. 26, we are fortunate that Hesi is in the country and he will pour a sweat lodge here. For you who do not know Hesi, I can tell that he is partial mohawk, sun dancer and Roadman in training. He has worked with Hector for about 10 years. He is also healer and would like to offer his skills. We go into the sweat lodge at. 1 pm, so come early and join us to cover the sweat lodge (it is a part of the ceremony). Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. For this event we will ask for donation for firewood besides a donation to Hesi.

Healing program is coming to an end for now. We need people who will come and let themselves be heal on. Let us know if this is something for you.

Jerry comes back first weekend in December, where he will make a sweat lodge and aworkshop. More details will come later.

Remember at all our events is that we do not have fixed prices (besides material prices) but we work for donations.

Hugs and light

Hanne

 

 

 

Nyhedsbrev oktober

Frank og jeg er lige kommet hjem efter en fantastisk uge på Bornholm. Det er så skønt at gøre noget godt for sig selv og oplade batterierne til det kommende arbejde.

Vi har også i den forgangne måned haft to besøg fra en børnehave. Det var virkelig dejligt at arbejde med de skønne børn. De lærte om bålet, elementerne og de lærte en sang. Der var en super god energi.

Vi starter lørdag d. 1. kl. 11 med en kreativ workshop. Her er der mulighed for at beade fjer, lave rasle, drømmefanger eller andet du kunne tænke dig. Medbring din egen frokost og evt. materialer du vil arbejde med. Du kan også købe materialer her til rimelige priser. Vi slutter kl. 17.

Fredag d. 14. er der trommeaften. Vi starter kl. 19 og foretager et par rejser på det, der optager os lige nu. Medbring gerne tromme eller rasle. Efterfølgende kaffe og brød.

Søndag d. 16. kl. 19 har vi fuldmåne meditation. Vi vil foretage trommerejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

Jerry kommer og tilbyder en weekends intens arbejde i selvudvikling. Fredag aften efter aftensmaden er der svedehytte. Hele lørdagen er der kursus og søndag slutter vi med en svedehytte.
Det er ren selvforkælelse at melde sig til denne weekend, hvor vi vil arbejde med os selv og lære fra en rigtig god læremester.
Jerry skriver:
Hvordan kan vi leve og gå Mitakoye Oyasin?

Mitakoye Oyasin er en ekstremt kraftfuld bøn, som de fleste mennesker ved meget lidt om. Dens betydning er «Vi er relateret til hinanden og Den Hellige Creation». Hvad betyder det egentlig? Og hvordan kan vi gennemføre det i vores dagligdag til at skabe en bedre verden for de kommende generationer.

I denne heldags workshop, faciliteret af Jerry og Alexandra, vil vi intenst tale om Medecine Wheel og Sacred Tree of Life, hvor vores indianske filosofi er dybt forankret, og også foreningen mellem det hellige Feminin og Masculin.
De 4 retninger vil hjælpe os med at finde vores center. Chanupaen og de 4 attributter af hellige Pipe og de 7 retninger i Lakota vil blive DYBT diskuteret. Og endelig den hellige tromme, sange og historier såsom Calf Woman og Chanupa vil blive brugt for at få en bedre forståelse af disse principper og de ceremonier, som du deltager i.

Hvis du er på denne vej «Chancaluta», The Red Road, anbefales det, at du kommer for at lære, hvordan man gennemfører dette i vores dagligdag, som vil hjælpe os til at gå Mitaloye Oyasin på en bedre måde.

Kom og vær med og lær at gå din tale.

Rent praktisk:
Kom fredag senest kl. 17 og slå gerne telt op.
Vi spiser sammen og går derefter i svedehytte.
Lørdag er der kursus hele dagen og aftenen afbrudt af frokost og aftensmad.
Søndag efter morgenmaden går vi i svedehytte og derefter laver vi en evalueringsrunde.
For denne weekend beder vi om kr. 500 til faste udgifter incl. mad og derudover donationer til Jerry og Alex.
Udgiftsbeløbet på 500 kr. bedes indbetalt inden d. 15-10 på Reg. nr 1726 konto nr. 7560-784-087
Vi vil sammen lave mad og alt foregår udendørs eller i tipien, så sørg for varmt og praktisk tøj.

Weekenden d. 29-30 er der arbejdsweekend. Vi starter kl. 10 begge dage. Den store tipi skal ned for vinteren ( det kræver nogle med gode kræfter), udekøkkenet skal pakkes ned og i det hele taget skal stedet gøres klar til vinteren. Vi håber meget du har tid og lyst til at hjælpe os. Vi giver selvfølgelig frokost begge dage, så det vil være dejligt hvis du skriver hvornår du kommer, så vi kan købe mad nok ind.

Har du brug for healing, clairvoyance eller coaching, så ring og aftal en tid.

Husk vi har ikke faste priser men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Frank and I have just arrived home after a wonderful week on Bornholm. It’s so great to do something good for ourselves and charge the batteries for future work.

We have also in the past month had two visits from a nursery. It was really great to work with the wonderful children. They learned about the fire, the elements and learned a song. There was a super good energy.

We start on Saturday. 1 at 11 with a creative workshop. Here it is possible to beade on feathers, make a rattle, dream catcher or something else you want. Bring your own lunch and possible. materials you want to work with. You can also buy materials here at reasonable prices. We end at. 5 pm.

Friday. 14 is drum evening. We start at. 7 pm and make a few trips to the concerns we have right now. Bring your own drum or rattle. Subsequently coffee and bread.

Sunday. 16 at 7 pm we have a full moon meditation. We will make drum journeys to this moon clan mother and learn from her. Subsequently coffee and bread.

Jerry comes and offers a weekend of intense work in self-development. On Friday evening after dinner there is a sweat lodge. All Saturday’s course and Sunday we finish with a sweat lodge.
It is pure self-indulgence to sign up for this weekend where we will work with ourselves and learn from a great teacher.
Jerry writes:
How can we live and go Mitakoye Oyasin?

Mitakoye Oyasin is an extremely powerful prayer that most people know very little about. Its meaning is ‘We are related to each other and the Holy Creation’. What does it really mean? And how can we implement it in our daily lives to create a better world for future generations.

In this full-day workshop, facilitated by Jerry and Alexandra, we will intensively involve the Medecine Wheel and Sacred Tree of Life, where our Indian philosophy is deeply rooted, and also the association between the sacred Feminine and Masculine.
The 4 directions will help us to find our center. The Chanupa and the 4 attributes of the Sacred Pipe and the 7 directions in Lakota will be DEEPLY discussed. And finally, the sacred drum, songs and stories such as Calf Woman and Chanupa will be used to get a better understanding of these principles and the ceremonies which you participate.

If you are on this road ‘Chancaluta’, The Red Road, it is recommended that you come to learn how to implement this in our daily lives that will help us to go Mitaloye Oyasin in a better way.

Come join us and learn to walk your talk.

In practical terms:
Come Friday no later the 5 pm to settle and put up your tent.
We eat together and then goes into the sweat lodge.
Saturday’s course throughout the day and evening interrupted by lunch and dinner.
Sunday after breakfast we go to the sweat lodge and then we make an evaluation.
For this weekend, we ask kr. 500 for expensives incl. food and we also ask for donations to Jerry and Alex.
Expense amount of 500 kr. Please paid before d. 15-10 of Reg. No. 1726 account no. 7560-784-087
Together, we will cook and everything is done outdoors or in the tipi, make sure warm and practical clothing.

The weekend d. 29-30 is working weekend. We start at. 10 both days. The large tipi has to be taken down for the winter (it requires some with good forces), outdoor kitchen to be packed down and in general make the place ready for the winter. We hope you have the time and desire to help us. We give lunch both days, so it would be great if you write when you come so we can buy enough food.

Do you need healing, clairvoyance or coaching, call and make an appointment.

Remember we do not have fixed prices but works for donations.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev september

August måned har været travl på mange måder.

Vi har været igangsættere på ø-lejr, healingsuddannelsen er kommet godt igang, undervisningsforløbet er skudt i gang og vi har haft en pragtfuld kreativ weekend, hvor 12 trommer blev til og der blev lavet drømmefangere og beaded på fjer og rasle.

Går du og drømmer om at lave din egen tromme, så kontakt os. Næste trommebygnings kursus er ikke planlagt, men når der er nok deltagere (6), vil det blive oprettet.

Naturen står heller ikke stille og der er meget arbejde på stedet. Vi er ved at beskære og luge og hvis du har tid og lyst er du velkommen til at komme og hjælpe.

Den næste undervisning foregår søndag d. 4. kl. 11 -17. Vi arbejder med de ting vi har lært ved at gå denne vej (elementerne, verdenshjørnerne, sten og krystaller, fjer, røgelse og urter og i det hele taget naturen. Medbring papir og blyant og din egen frokost.

Som sagt er healings uddannelsen i gang og på et tidspunkt skal vi bruge personer, der ønsker en healing. Du må meget gerne skrive til os, hvis du kunne tænke dig at hjælpe os med det.

Fredag d. 16. er det fuldmåne. Vi mediterer via trommerejser til denne månes klanmoder for at lære fra hende. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød.

Torsdag d. 22. er det efterårsjævndøgn. Vi starter kl. 18.

Lige nu er dag og nat igen lige lange.

Vi vil fejre denne dag med at spise sammen. Lav gerne ekstra mad du kan dele ud af til nogle, der behøver det.

Vi vil lave en indsamling denne dag til trængende. Har du tøj eller ting du gerne vil give, så medbring det og sammen finder vi ud af, hvor det skal hen.

Alteret dækkes af de skønne mangefarvede blade, så medbring gerne blade, planter, urter, æbler og andet. Medbring også rødt og gult bloklys.

Kan du finde et neg vil det være fint.

Har du noget rødt tøj at tage på, vil det være fint. Husk vi er i tipien.

Vi vil foretage et par trommerejser og synge dejlige sange. (Kender du nogle gode sange, så tag dem endelig med).

Vi takker moder jord for hendes fantastiske gaver, ærer vindene og fuglene med neg og mediterer til bålet for at ære solen.

Fredag d. 23. kl. 19 er der trommeaften. Vi vil foretage et par trommerejser på det, der optager os lige nu. Det foregår i tipien, så husk praktisk tøj. Efterfølgende er der kaffe og brød.

Lørdag d. 24. holder vi svedehytte. Vi går ind kl. 13, så kom i god tid og hjælp med at dække svedehytten. Det er en del af ceremonien. Det er en fantastisk renselse på alle planer og en rigtig god måde at arbejde med sig selv i de fantastiske energier vi sammen kan skabe. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder (hvis du glemmer at få med, kan det lejes her) og en ret til det fælles bord bagefter.

Ved alle vore arrangementer gælder at vi arbejder for donationer og derfor ikke sætter en fast pris.

Jeg vil lige nævne, at vi har arbejds weekend d. 29-30. oktober, hvor den store tipi skal ned. Vi har meget brug for hjælp den weekend, så hvis du kan, vil vi være utrolig taknemmelige.

Knus og lys

Hanne

 

The month of August has been busy in many ways.

We have been starters on an island camp, healing training is well under way, the course has begun and we have had a wonderful creative weekend, where 12 drums were born and we made dream catchers and beadwork on feathers and rattle.

Are you dreaming about making your own drum, please contact us. Next drum building course is not planned, but when there are enough participants (6), it will be created.

Nature is not slowing down and there is a lot of work on site. We are about to prune and weed and if you have time and inclination, you are welcome to come and help.

The next training takes place on Sunday. 4 pm. 11 -17. We work with the things we have learned by walking this route (the elements of the compass, stones and crystals, feathers, incense and herbs and in general nature. Bring paper and pencil and your own lunch.

As I said, healing training is in progress and at some point we need people who want a healing. You are welcome to write to us if you would like to help us with it.

Friday. 16 is the full moon. We meditate via drum journeys to this moon clan mother to learn from her. We start at. 19 and then there is coffee and bread.

Thursday. 22 is the autumnal equinox. We start at. 6 pm.

Right now, day and night again equal length.

We will celebrate this day to eat together. Make like extra food to share for some who need it.

We will make a collection that day to the needy. Do you have clothes or things you’d like to give, so please bring it along and we find out where it’s going.

The altar is covered by beautiful multi-colored leaves, so please bring leaves, plants, herbs, apples and more. Bring also red and yellow candles.

Can you find a sheaf bring it along.

Do you have some red clothes to put on, it will be fine. Remember we are in the tepee.

We will make a few drum journeys and sing lovely songs. (Do you know some good songs, take them with).

We thank Mother Earth for her amazing gifts, honors the winds and the birds with sheaves and meditate for the fire to honor the sun.

 

Friday. 23 pm. 19 we have a drum evening. We will make a few drum journeys on what concerns us right now. It takes place in the tipi, remember practical clothes. Subsequently, coffee and bread.

Saturday. 24 we make the sweat lodge. We go into the lodge at 1 pm., so come early and help cover the sweat lodge. It’s part of the ceremony. It’s a great cleansing at all levels and a great way to work on yourself in the amazing energies we can create together. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels (if you forget to get by, it can be rented here) and a dish to share afterwards.

At all our events true that we work for donations and therefore do not put a fixed price.

I will just mention that we have working weekend d. 29-30. of October when the big tipi has to be taken down. We very much need help that weekend, so if you can, we will be extremely grateful.

Hugs and light

Hanne