Nyhedsbrev april

Takket være dejlige, arbejdsomme mennesker er den store tipi kommet op. Der er blevet arbejdet meget her på stedet og alt ser fint ud. Vi mangler nu kun de sidste ting inden sæsonnen starter for alvor.

Vores kurser kører videre og vi nyder dette arbejde. Der er stadig plads på det ene clairvoyance hold, så har du lyst, må du endelig give besked.

Fredag d. 20. kl. 19 er der trommeaften. Vi vil foretage et par rejser på de ting, der optager os lige nu. Vi er i tipien, så tag praktisk tøj på. Efterfølgende kaffe og brød.

Inipi (svedehytte) er lørdag d. 21. kl. 12.30. Kom i god tid og vær med til at dække inipien (det er en del af ceremonien). Det er en god ide, at have en intention for at gå i inipi. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Kvinder i menstruation kan desværre ikke deltage.

Vi har igen en arbejdsdag lørdag d. 28. kl. 10-17. Her skal de sidste ting ordnes. Brænde, udekøkken, tætning af campingvogne, spiseplads og andre ting. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du kan give en hånd med noget. Vi giver frokost.

Mandag d. 30. er det fuldmåne. Vi starter kl. 19 i tipien. Vi vil foretage trommerejser og lære fra denne månes klanmoder. Efterfølgende kaffe og brød.

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Vi får besøg i maj måned og her vil der blive en del Inipier. De vil være torsdag aften. Følg med i kalenderen. Vi vil også forsøge at få sat et par foredrag op. Så det er en rigtig god ide, at besøge hjemmesiden en gang imellem.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Thanks to the lovely, hard working people, the big tipi has come up. There has been a lot of work here on the spot and everything looks nice. We are now missing only the last things before the season starts seriously.

Our courses continue and we enjoy this work. There is still room in the one clairvoyance team, so feel free to leave a message.

Friday, 20th. at 7pm. is the drum night. We will make a couple of trips on the things that going on right now. We are in the tipie, so wear practical clothes. Subsequent coffee and bread.

Inipi (svedehytte) is Saturday, 21st. 12.30. Come in good time and help cover the inipi (it is part of the ceremony). It is a good idea to have an intention to go in inipi. Bring changing clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men loose shorts), towels and a dish to share afterwards. Unfortunately, women in menstruation can not participate.

We have another working day on Saturday the 28th 10-17. Here the last thing must be arranged. Fireplace, burning wood, outdoor kitchen, sealing of caravans, dining area and other things. We would love to hear from you if you can give a hand with something. We provide lunch.

Monday, 30th, it is full moon. We start at. 19 in the tipi. We will make drum trips and learn from this moon’s clan mother. Subsequent coffee and bread.

At all our events, we do not have fixed prices but work for donations.

We will have visitors in May and here will be some Inipies. They will be Thursday evening. Follow the calendar. We will also try to get a couple of lectures. So it’s a good idea to visit the website once in a while.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev marts

Nu skulle vi komme ind i den første forårsmåned. Den kommer med en del frost, men alligevel ser vi de små skønne forårs blomster overalt.

Vi har fuldmåne meditation fredag d. 2. kl. 19. Vi vil foretage rejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Det foregår i tipien, så tag varmt og praktisk tøj på. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 10. har vi en Inipi. Den bliver ledet af Hesi. Vi starter kl. 12.30 med at dække inipien (det er en del af ceremonien). Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord. Kvinder i menstruationsperiode kan ikke deltage. Ved denne ceremoni beder vi om 50 kr. til brænde og derudover donation til Hesi. Ceremonien er i samarbejde med foreningen Dansk støtteforening for Native American Church.

Tirsdag d. 20. er det jævndøgn. Vi vil fejre dette. Vi starter i tipien kl. 19.

Nu er dag og nat lige lange og vi går imod den lyse tid og ser naturen komme til live igen. Forårsjævndøgn er en hellig tid for balance, vækst og genfødsel. Selv om vinden stadig kan være kølig, ser vi tegn på genfødsel og fornyelse omkring os. Solens tiltagende effekt fortæller os, at vi skal komme ud af vores huler og åbne os selv for forårets skønhed. Vi skal huske at se skønheden og hilse alle nye små planter velkommen.

Alteret pyntes med forårsblomster og de lys I kommer med.Vi vil ønske for året og så og plante, så tingene kan blomstre i takt med at dagene længes.

Medbring et bloklys (hvidt eller i forårsfarver) , forårsblomster, tromme og et åbent sind.

Vi vil foretage et par trommerejser og synge dejlige sange ( kender du nogle gode sange, så tag dem endelig med). Vi takker moder jord for igen at vise os vejen

Trommeaften bliver fredag d. 23. kl. 19. Vi vil foretage et par rejser på de ting, der optager os lige nu. Vi er i tipien, så husk varmt og praktisk tøj. Efterfølgende kaffe og brød.

Inipi for kvinder er d. 24. kl. 12.30. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Kvinder i menstruations periode kan ikke deltage.

Fredag og lørdag d. 30. og 31. er der arbejdsdage. Begge dage fra 10-17. Vi skal have den store tipi op, pakket køkkenet ud, ordnet stedet, repareret forskelligt og meget andet. Vi satser på at få tipien op fredag og her har vi virkelig brug for gode kræfter. Har du tid og lyst til at hjælpe os, hører vi gerne fra dig. Vi sørger for frokost, kage og kaffe og te, så meld ind om du kommer.

Lørdag d. 31. kl. 19 er der fuldmåne meditation. Her kan vi forhåbentlig være i den store tipi og nyde hun er kommet op igen. Vi vil foretage rejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

Denne vinter har på mange måder lært os en masse nyt. Vi har været nødt til at bruge en masse energi på os selv og derved ses også, hvor meget stedet har brug for kræfter udefra. Tak til alle jer, der har hjulpet os og vi glæder os virkelig meget over at se så mange mennesker stå op for stedet, så det stadig kan udvikle sig i positiv retning.

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now we should get into the first spring month. It comes with some frost, yet we see the little beautiful spring flowers everywhere.

We have full moon meditation on Friday 2nd. at 7 pm. We will make trips to this month’s clan mother and learn from her. It takes place in the tipi so take warm and practical clothes. Subsequent coffee and bread.

Saturday, 10th, we have an Inipi. It is led by Hesi. We start at. 12.30 to cover the inipi (that is part of the ceremony). Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men loose shorts), towels and a dish to share afterwards . Women in menstrual periods can not participate. At this ceremony we ask for 50 kroner for wood and in addition donation to Hesi. The ceremony is in collaboration with the Danish Society for Native American Church Association.

Tuesday, 20th, is it equinox . We will celebrate this. We start in the tipi at. 7 pm.

Now day and night are just long and we go against the bright time and see nature come alive again. Spring equinox is a sacred time for balance, growth and rebirth. Although the wind can still be cool, we see signs of rebirth and renewal around us. The sun’s increasing effect tells us to get out of our caves and open ourselves to the beauty of spring. We must remember to see the beauty and welcome all new little plants.

The altar is decorated with spring flowers and the lights you bring. We will wish for the year and so and plant so things can flourish as the days long.

Bring a block light (white or in spring colors), spring flowers, drum and an open mind.

We will make a couple of drum journeys and singing lovely songs (do you know some good songs, so bring them with you). We thank Mother Earth to show us the way

The drum evening will be Friday, 23rd. at 7 pm. We will make a couple of trips on the things that are taking place right now. We are in the tipi, so remember warm and practical clothes. Subsequent coffee and bread.

Inipi for women is the 24 th at 12.30. Bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar), towels and a dish to share afterwards. Women in menstrual period can not participate.

Friday and Saturday, 30 and 31. There are working days. Both days we work from 10 am – 5 pm. We must have the big tipi up, unpacked the kitchen, arranged the place, repaired different things and much more. We are aiming to get the tipi up on Friday and here we really need good effort. If you have the time and desire to help us, we would like to hear from you. We provide lunch, cake and coffee and tea, so sign in if you arrive.

Saturday 31st. at 7 pm there is full moon meditation. Hopefully here we can be in the big tipi and enjoy she has come up again. We will make trips to this month’s clan mother and learn from her. Subsequent coffee and bread.

This winter has taught us a lot of new things in many ways. We have had to spend a lot of energy on ourselves and thereby also see how much the place needs external forces. Thank you to all of you who have helped us and we are really exited to seeing so many people stand up for the place so it can still develop in a positive direction.

At all events, we do not have fixed prices but work for donations.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev februar

Vi håber I alle er kommet godt i gang med det nye år.  Her er vi kommet godt i gang med nye kurser og ceremonier.

Torsdag d. 8 kl. 19 er der urtekursus. Du kan nå at komme med på dette hold, hvis du er interesseret. Vi vil lære om en hel del planter og bruge dem til cremer, salver og flere andre gode ting. Det er vigtigt at komme hver gang, da jeg køber ind til at lave de forskellige ting. Der vil være en materialepris, når vi laver cremer og den slags. Vi mødes en gang om måneden. Datoer fastsættes, når vi mødes.

Fredag d. 16 kl. 19 er der trommeaften. Vi vil foretage et par rejser på det, der optager os lige nu. Det foregår i tipien, så husk praktisk og varmt tøj. Efterfølgende kaffe og brød.

Inipi (svedehytte) holdes lørdag d. 24. kl. 12.30. Dette er en renselses ceremoni på alle planer. Sammen skaber vi en fantastisk energi, så du kan blive renset fysisk, psykisk og spirituelt. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Søndag d. 25. kl. 10.30-16 laver vi en kreativ dag. Her er der mulighed for at arbejde med drømmefangere, beade fjer, lave læderpunge og meget andet. Du er velkommen til at tage egne materialer med ellers kan de købes her til rimelige priser. Medbring din egen madpakke. Te og kaffe er på kanderne.

Denne grønne vinter gør, at meget vokser uhæmmet. Vi skal have klippet noget ned og brændt en del have affald, så hvis du har tid og lyst er du velkommen til at kigge forbi. Vi kan altid bruge et par hænder mere. Ring i forvejen, så vi er sikre på vi er hjemme.

Husk ved alle vore arrangementer gælder at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

We hope you have all started well with the new year. Here we have started well with new courses and ceremonies.

Thursday, 8 at 7 pm there is a herb course. You can now join this team if you are interested. We will learn about a lot of plants and use them for creams, ointments and several other good things. It’s important to come every time as I buy in to make the different things. There will be a material price when we make creams and that kind of stuff. We meet once a month. Dates are determined when we meet.

Friday, the 16th at 7 pm we have a drum night. We will make a couple of trips on what is taking place right now. It takes place in the tipi, so remember practical and warm clothes. Subsequent coffee and bread.

Inipi (sweatlodge) is held Saturday the 24th. at 12.30. This is a cleansing ceremony on all plans. Together, we create amazing energy so that you can be physically, mentally and spiritually purified. Bring changing clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men loose shorts), towels and a dish to share afterwards.

Sunday, 25th. 10.30-16 we make a creative day. Here you have the opportunity to work with dreamcatchers, beaded feathers, leather tips and much more. You are welcome to take your own materials, otherwise they can be bought here at reasonable prices. Bring your own packed lunch. Tea and coffee are on the pots.

This green winter makes much grow unharmed. We need to have a lot cut down and burned some waste, so if you have the time and effort, feel free to look over. We can always use a pair of hands more. Call in advance so we are sure we are at home.

Keep in mind all our arrangements apply that we do not have fixed prices but work for donations.

Hugs and light

Hanne


	

Nyhedsbrev januar

Vi ønsker alle en fredfyldt og glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Lige efter nytår er det fuldmåne. Det er d.2.  Vi starter kl. 19 og vi vil være i tipien, så husk varmt og praktisk tøj. Vi vil foretage trommerejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Disse fuldmåne meditationer er et godt redskab i selvudvikling. Efterfølgende kaffe og brød.

Januar starter ud med en del kurser. Det kunne være et af dem er noget for dig.

Torsdag d. 11 kl. 19 starter jeg et nyt urtekursus. Dette kursus går over 12 gange. Vi mødes en gang om måneden. Nærmere datoer første gang vi mødes. Vi vil lære om en hel del planter og bruge dem til cremer, salver og flere andre gode ting. Det er vigtigt at komme hver gang, da jeg køber ind til at lave de forskellige ting. Der vil være en materialepris, når vi laver cremer og den slags.

Lørdag d. 13. er der stonelodge. Vi mødes kl. 12.30 og dækker lodgen (det er en del af ceremonien). Denne ceremoni er en fantastisk renselses ceremoni på alle planer. Tænk over din intention og gerne din bøn inden ceremonien. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Jeg starter et kortkursus torsdag d. 18. kl. 19. Dette kursus går over 4 gange. Vi vil arbejde med oplæg, der kan give os svar på os selv. Jeg arbejder med Sacred Path Cards, men du er velkommen til at medbringe dine egne kort.

Fredag d. 19 laver vi trommeaften. Vi starter kl. 19 i tipien. Vi vil foretage et par rejser på de spørgsmål vi har lige nu. Vi deler vores rejse med hinanden, da vi kan lære meget af hinandens rejser. Efterfølgende kaffe og brød.

Mandag d. 22 kl. 19 starter en ny kursusrække i medicinhjulet. Her vil vi gå i dybden med vores eget medicinhjul og finde bedre forståelse for os selv og andre. Vi vil mødes en gang om måneden. Nærmere datoer ved første fremmøde.

Et nyt shamanistisk kursus starter i weekenden d. 27-28. Vi starter begge dage kl. 10 og slutter ca. kl. 16. Dette kursus er selvudviklende og det er et rigtig godt redskab på din videre vej. Vi vil arbejde med elementerne, naturen og os selv. Vi mødes en weekend hver anden måned. Det er vigtigt at komme hver gang.

Mandag d. 29. kl. 19 er der nyt claivoyancekursus. Vi vil åbne os for at være kanal for de åndelige, så vi kan formidle beskeder fra dem. Vi vil mødes en gang om måneden. Nærmere datoer ved første møde.

Der er fuldmåne igen d. 31. Vi starter i tipien kl. 19 og foretager rejser til denne månes klanmoder for at lære fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

We wish everyone a peaceful and merry Christmas and a happy new year.

Just after new year it is full moon. It is the second. We start at. 19 and we will be in the tipi so remember warm and practical clothes. We will make drumming trips to this moon’s clan mother and learn from her. These full moon meditations are a good tool in self-development. Subsequent coffee and bread.

January starts with a number of courses. Maybe one of them is something for you.

Thursday, 11 th. at 7 pm I start a new course, where we work with herbs. This course goes over 12 times. We meet once a month. Closer dates the first time we meet. We will learn about a lot of plants and use them for creams, ointments and several other good things. It’s important to come every time as I buy in to make the different things. There will be a material price when we make creams and that kind of things.

Saturday, 13th, there is a stonelodge. We meet at. 12.30 and covers the lodge (it is part of the ceremony). This ceremony is a fantastic cleansing ceremony at all levels. Think about your intention and your prayer before the ceremony. Bring a change of clothes (for women long skirts and blouses with sleeves or similar, for men loose shorts), towels and a dish to share afterwards.

I start a card course Thursday, 18th. at 7 pm. This course goes 4 times. We will work with presentations that can give us answers to ourselves. I work with Sacred Path Cards, but you are welcome to bring your own cards.

Friday, 19th, we make drum evening. We start at. 7 pm in the tipi. We will make a couple of trips on the questions we have right now. We share our journey with each other as we can learn a lot from each other’s travels. Subsequent coffee and bread.

Monday, 22 at 7 pm starts a new course in the medicine wheel. Here we will go deeper with our own medicin wheels and find better understanding for ourselves and others. We will meet once a month. Further dates at the first meeting.

A new shamanic course starts at weekends 27-28. We start both days at. 10 am and finishes approx. pm. 4. This course is self-evolving and it is a very good tool on your further path. We will work with the elements, nature and ourselves. We meet a weekend every other month. It is important to come every time.

Monday, 29 th at 7 pm is a new claivoyance course. We will open ourselves to be a channel for the spiritual so we can convey messages from them. We will meet once a month. Further dates at the first meeting.

There is a full moon again at 31. We start in the tipi at. 7 pm and travels to this month’s clan mother to learn from her. Subsequent coffee and bread.

At all our events, we do not have fixed prices but work for donations.

Crush and light

Hanne

Nyhedsbrev december

Nu er året ved at gå på hæld. December er for mange en meget travl måned og det kan være svært at huske sig selv på at være i nuet. Nyd denne måned, hvor de mørke timer kan bruges til samvær og hygge med dine kære.

Vi er så heldige, at Hesi kommer til Danmark igen og han vil lede en svedehytte her d. 2. Hesi er oplært efter Lakota traditionen og han er fantastisk god til at holde energien i en svedehytte. Denne svedehytte er et godt sted at sige tak for året, der gik og velkommen til det nye, der skal ske. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom i god tid og vær med til at dække svedehytten til (det er en del af ceremonien). Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Kvinder, der menstruerer, kan desværre ikke deltage. Ved denne ceremoni beder vi om kr. 50 til brænde og derudover donation til Hesi.

Søndag d. 3. kl. 19 er der fuldmåne meditation. Vi vil foretage nogle rejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Medbring gerne din egen tromme. Tag praktisk og varmt tøj på, da vi er i tipien. Efterfølgende kaffe og brød.

Fredag d. 15. er der trommeaften. Vi starter kl. 19. Vi vil rejse på de spørgsmål vi har lige nu og samarbejde med vores kraftdyr. Medbring gerne din egen tromme. Vi er i tipien, så tag praktisk og varmt tøj på. Efterfølgende kaffe og brød.

Vintersolhverv falder i år d. 21. Vi starter kl. 19 i tipien.

Det er nu den længste nat. Vi fejrer solens genfødsel med stearinlys (hvide, sølv eller guld).

Denne tid (21-24. december) er fødselsfest for solen, lyset, træet, glæden og kærligheden.

Vi pynter tipien op med grønt, lys, kranse og neg.

Medbring en ting du er færdig med og du gerne vil give videre. Tingene lægges på alteret og du kan tage en anden ting med dig hjem sidst i ceremonien.

Vi spiser grød og deler det med ånder og nisser.

Brødet brydes og vi giver med glæde til alle skabninger.

Sange synges ( det vil være fint om du kender nogle gode sange)

Vi hopper over gløderne og ønsker for det nye år.

Der har været gang i flere forskellige kurser i det forgangne år og nogle af kurserne strækker sig ind i det nye år. Det er skønt at arbejde med de ting, der ligger én på hjerte.

Der vil blive oprettet en del nye kurser i januar. Husk at tjekke kalenderen, da de vil blive lagt op i løbet af december.

Vi har ingen faste priser men arbejder for donationer.

Vi vil ønske alle en god og fredfyldt jul.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now the year is running out. December is for many a very busy month and it can be difficult to remember yourself being in the present. Enjoy this month where the dark hours can be used for socializing and enjoying your loved ones.

We are lucky that Hesi is coming to Denmark again and he will lead an inipi here. D. 2. Hesi is trained after the Lakota tradition and he is wonderfully good at keeping the energy in a sweatlodge. This lodge is a good place to say thank you for the year that went by and welcome the new that will happen. We enter the sweat lodge at. 1 pm, then come in time and help cover the lodge (it is part of the ceremony). Bring changing clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men loose shorts), towels and a dish to share afterwards. Women who menstruate can unfortunately not attend. At this ceremony we ask for a fee of  50 kr for wood and a donation to Hesi.

Sunday 3rd. at 7 pm. there is full moon meditation. We will make some trips to this month’s clan mother and learn from her. Bring your own drum. Take practical and warm clothing as we are in the tipi. Subsequent coffee and bread.

Friday the 15th is the drum evening. We start at. 7 pm. We will make some trips in order to get the answers of the questions we currently have and cooperate with our power animals. Bring your own drum. We are in the tipi, so wear practical and warm clothes. Subsequent coffee and bread.

Winter solstice falls this year at 21. We start at. 7 pm in the tipi.

It is now the longest night. We celebrate the sun’s rebirth with candles (white, silver or gold).

This time (21-24th December) is a birthday party for the sun, the light, the tree, the joy and the love.

We decorate the tipia with green, light, wreath

Bring a thing you’ve done with and you’d like to pass on. Things are put on the altar and you can take another thing with you home at the end of the ceremony.

We eat porridge and share it with spirits and gnomes.

We breake the bread and we are happy to give to all creatures.

Songs are singing (it would be nice if you know some good songs)

We jump over the glows and wishes for the new year.

There have been several courses in the past year and some of the courses extend into the new year. It’s great to work with the things that lie on your mind.

A number of new courses will be created in January. Remember to check the calendar as they will be posted during December.

We don’t have fixed prices, we work for donations.

We wish everyone a good and peaceful Christmas.

Crush and light

Hanne

Nyhedsbrev oktober

Nogle gange tager livet en uventet drejning og det er også sket her. Vi vil få brug for meget mere hjælp fremover til at passe stedet, så det er parat til alle de mennesker, der kommer forbi. Allerede nu har der været en arbejdsdag, hvor der blev nået rigtig meget. Tusinde tak for hjælpen til de dejlige mennesker, der dukkede op.

Vi har et par projekter, som vi har brug for hjælp til. Taget på carporten skal skiftes og det kræver et par gode, stærke fyre, der har tid til at hjælpe os med det. Vi skal også have bygget et skur til græsslåmaskiner og andet. Har du mulighed for at hjælpe hører vi rigtig gerne fra dig.

Torsdag d. 5. er det fuldmåne og vi foretager et par rejser til denne fuldmånes klanmoder, for at lære fra hende. Vi starter kl. 19 og vi er i tipien, så sørg for praktisk tøj. Disse fuldmåne meditationer er et fantastisk værktøj i selvudvikling. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden 6-8. er der shamanistisk weekend med udesidning. Du skal komme her senest kl. 19 og det slutter søndag kl. 16. Har du lyst til virkelig at komme dybt ned i dit indre og lære er dette en mulighed.
Vi starter fredag aften i tipien, hvor vi taler om intentionen for din udesidning.
Lørdag arbejdes der med prayerties og bøn inden du bliver fulgt ud i skoven om aftenen.
Du sidder hele natten og beder og taler med dit indre. Det er vigtigt at have varmt tøj og regnslag med ud. Tag gerne din tromme med dig.
Søndag morgen hentes du og kommer tilbage til tipien. Her er der mulighed for at skrive nattens budskaber ned. Efter et hvil, samles vi og taler om oplevelserne.
Ved tilmelding binder du dig til hele weekenden.
Medbring varmt tøj, tæppe og regnslag, papir og blyant. Du skal ligeledes bruge bomuldsstof i farverne sort, rød, gul og hvid, bomuldsgarn og tobak.

Lørdag -søndag d. 14-15. er der shamanistisk kursus. Dette er det andet i en forløbsrække, hvor vi kommer dybt ind i os selv og arbejder med elementerne og naturen. Vi arbejder fra kl. 10-16 begge dage. Det er vigtigt, at komme begge dage, da du ellers går glib af mulighederne for at integrere det lærte i dig.

Vi laver trommeaften fredag d. 20. kl 19. Her vil vi foretage et par rejser på de spørgsmål vi har lige nu. Medbring gerne tromme eller rasle. Vi er i tipien, så husk varmt og praktisk tøj. Efterfølgende kaffe og brød.

Svedehytte er lørdag d. 21. kl. 13. Hesi kommer og leder denne svedehytte. Det er en fantastisk renselses proces på alle planer. Gå i svedehytten med en god intention, så dine bønner bliver rigtig kraftige. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder, varmt tøj til bagefter og en ret til det fælles bord. Vi vil bede om 50 kr. til brænde og derudover donation til Hesi. Kvinder i menstruation kan ikke deltage.

Søndag d. 22. laver vi et kreativt værksted. Her er der mulighed for at arbejde med fjer, læder, lære perlearbejde og meget andet. Vi arbejder fra kl. 11 – 16. Medbring din egen frokost.

Så er efteråret ved at sætte godt ind og det er tid til at tage den store tipi ned. Derfor er der arbejdsweekend lørdag d. 28-29. Vi starter begge dage kl . 10.30. Udover tipien skal også udekøkken pakkes ned og stedet gøres vinterklar. Har du tid og lyst til at hjælpe hører vi rigtig gerne fra dig. Det er vigtigt vi ved, hvor mange der kommer, så vi kan sørge for frokost til alle.

Ved alle vore arrangementer gælder at vi arbejder for donationer.

Udover de her annoncerede begivenheder er der flere kurser, der stadig kører.

Vi vil igen sige tusinde tak for hjælp og opbakning til os og Den Anden Virkelighed.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Sometimes life takes an unexpected turn and it has also happened here. We will need much more help in the future to take care of the place, so it is ready for all the people who pass by. Already now there has been a working day where a lot of work was achieved. Thank you so much for the help to the lovely people who showed up.

We have a couple of projects that we need help with. The car port roof has to be replaced and it requires a few good, strong guys who have time to help us with that. We also have to built a shed for lawn mowers and other stuff. If you have the opportunity to help, we really want to hear from you.

Thursday 5th. It is full moon and we make a couple of trips to this full moon’s clan mother to learn from her. We start at. 7 pm and we are in the tipie so make sure you have practical clothes. These full moon meditations are a great tool in self-development. Subsequent coffee and bread.

In the weekend 6-8. There is a shamanic weekend with outdoor seating. You must arrive here at the latest at 7 pm. and it ends Sunday at. 4 pm. Do you really want to come deep into your mind and learn this is an opportunity.
We start Friday evening in the tipie, where we talk about the intention of your out sitting.
Saturday work with prayerties and prayer before being followed in the woods in the evening.
You sit all night praying and talking with your inner. It is important to have warm clothes and raincoat with you. Take your drum with you.
Sunday morning you will be picked up and come back to the tipie. Here you can write down the night’s messages. After a rest, we gather and talk about the experiences.
By signing up, you will stay the whole weekend.
Bring warm clothes, blanket and raincoat, paper and pencil. You should also use cotton fabric in the colors black, red, yellow and white, cotton yarn and tobacco.

Saturday-Sunday d. 14-15. Is there a shamanic course. This is the second in a series where we come deep into ourselves and work with the elements and nature. We work from kl. 10-16 both days. It is important to come both days as you otherwise miss the possibilities of integrating the learned in you.

We are making the drum evening Friday, 20th, at 7 pm. Here we will make a couple of trips on the questions we have right now. Bring a drum or rattle. We are in the tipie, so remember hot and practical clothes. subsequent coffee and bread.

Sweatlodge is Saturday, 21st. 13. Hesi comes and leads this sweat lodge. It’s a fantastic cleansing process at all levels. Go to the sweatlodge with a good intention, so your prayers will be very powerful. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men loose shorts), towels, hot clothes for afterwards and a dish to share afterwards. We will ask for 50 kroner for wood and in addition donation to Hesi. Women in menstruation can not participate.

Sunday, 22nd, we will make a creative workshop. Here you can work with feathers, leather, learn bead work and much more. We work from kl. 11 – 16. Bring your own lunch

Then autumn has already set in and it’s time to take the big tipi down. Therefore, there is work weekend Saturday 28-29. We start both days at. 10:30. In addition to the tipi, the outdoor kitchen must also be packed and the place made ready for the winter. If you have the time and desire to help, we really want to hear from you. It’s important to know how many people are coming, so we can provide lunch for everyone.

At all events, we work for donations.

In addition to the events announced here, there are several courses that are still running.

Again, we would like to say a lot of thanks for help and support for us and the Second Reality.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev september

Så er vi godt i gang med kurser og workshops. Det shamanistiske forløb er virkelig kommet godt fra start. Det er så dejligt at se, når vores dejlige kursister får noget godt med sig herfra. Medicinhjulskurset er ligeledes skudt godt i gang. Det er en glæde at arbejde med så interesserede mennesker.

Her i september afslutter vi 3 kursister i shamanistisk healing. De er fantastisk dygtige og vi glæder os over, at de kommer ud og hjælper andre. Vi er startet med et nyt hold, der bliver færdige lige før jul.

Onsdag d. 6. kl. 19 har vi fuldmåne meditation. Vi vil lære fra denne månes klanmoder og bruge hendes vise ord i den næste måned. Vi er i tipien, så husk praktisk tøj. Efterfølgende kaffe og brød.

Søndag d. 10. tager vi til Hallingelille og bygger svedehytte. Svedehytten bliver indviet efterfølgende. Gå ind på Facebook under og læs mere om begivenheden. Du finder det i gruppen “Svedehytter DK”

Mandag d. 11 starter jeg et kortkursus. Vi mødes kl. 19 og slutter kl 22. Dette kursus går over 4 gange. Vi mødes hveranden mandag. Vi vil arbejde med Sacred Parth Cards. De er fantastiske at bruge i personligheds udvikling. Du vil lære at læse kortene og bruge dem til dig selv. Ligeledes vil du lære nogle oplæg, der kan give et godt fingerpeg i den retning du skal.

Trommeaften bliver fredag d. 15. kl. 19. Vi vil foretage et par rejser på de spørgsmål vi har lige nu. Vi er i tipien, så tag praktisk tøj på. Efterfølgende kaffe og brød.

Vi laver et kreativt værksted søndag d. 17. fra 11-16. Her er mulighed for at lave beadwork, læderarbejder, drømmefangere og meget mere. Har du noget du er i gang med, så tag det endelig med. Materialer kan købes for rimelige priser her. Medbring din egen frokost.

Det er efterårsjævndøgn fredag d. 22. og vi laver en ceremoni. Vi mødes kl. 19. Lige nu er dag og nat igen lige lange.

Vi vil lave en indsamling denne dag til trængende. Har du tøj eller ting du gerne vil give, så medbring det og sammen finder vi ud af, hvor det skal hen.

Alteret dækkes af de skønne mangefarvede blade, så medbring gerne blade, planter, urter, æbler og andet. Medbring også rødt og gult bloklys.

Kan du finde et neg vil det være fint.

Har du noget rødt tøj at tage på, vil det være fint. Husk vi er i tipien.

Vi vil foretage et par trommerejser og synge dejlige sange. (Kender du nogle gode sange, så tag dem endelig med).

Vi takker moder jord for hendes fantastiske gaver, ærer vindene og fuglene med neg og mediterer til bålet for at ære solen.

Lørdag d. 23. kl. 13 er der svedehytte. Denne svedehytte i jævndøgnet er ekstra kraftig. Det er en rigtig god ide, at have sin intention for øje og sine bønner klar. Husk at bønnerne skal være meget specifikke, da du får, hvad du beder for. Kom gerne i god tid og hjælp med at dække svedehytten til (det er en del af ceremonien). Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løst siddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Kvinder i menstruation kan ikke deltage.

Vi har kvindesvedehytte lørdag d. 30. kl. 13. Kom gerne i god tid og hjælp med at dække svedehytten. Denne svedehytte er et fantastisk værktøj til selvhjælp og selvudvikling, når vi forener de feminine energier. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Kvinder i menstruation kan ikke deltage.

Først i oktober laver vi et shamanistisk kursus med udesidning. Se nærmere i kalenderen.

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

 

Knus og lys

Hanne

 

ENGLISH:

Now we are doing well with courses and workshops. The shamanic weekend has really been a succest. It’s so nice to see when our lovely students get something good from here. The medicine wheel course is also shot well underway. It is a pleasure to work with such interested people.

Here in September we finish 3 students in shamanic healing. They are wonderfully skilled and we look forward to bring them out and helping others. We have started with a new team to finish just before Christmas.

Wednesday 6th. at 7 pm we have full moon meditation. We will learn from this month’s clan mother and use her wise words in the next month. We are in the tipie so remember practical clothes. Subsequent coffee and bread.

Sunday, 10th, we will go to Hallingelille and build a sweatlodge. The sweatlodge will be consecrated subsequently. Enter Facebook and read more about the event. You will find it in the group “Svedehytter DK”

Monday, 11th, I start a card course. We meet at. 19 and ends at 10 pm. This course goes over 4 times. We meet each other Monday. We will work with Sacred Parth Cards. They are great to use in personality development. You will learn to read the cards and use them for yourself. Likewise, you will learn some presentations that can give a good clue in the direction you are going.

The drum evening will be Friday, 15 th. at 7 pm. We will make a couple of trips on the questions we have right now. We are in the tipie, so wear practical clothes. Subsequent coffee and bread.

We will make a creative workshop Saturday, 16th from 11-16. Here is the opportunity to make beadwork, leatherwork, dream catchers and much more. If you have anything you’re up to, take it with you. Materials can be purchased at reasonable prices here. Bring your own lunch.

It is autumn equinox Friday 22nd and we are making a ceremony. We meet at. 7 pm. Right now, day and night are just as long.

We will make a gathering this day to needy. Do you have clothes or items you would like to give, bring it and together we will find out where it is going.

The altar is covered by the beautiful multicolored leaves, so bring leaves, plants, herbs, apples and other things. Also bring red and yellow block light.

Can you find a sheaf it will be fine.

Do you have any red clothes to wear, it will be fine. Remember we are in the tipi.

We will make a couple of drum journeys and sing lovely songs. (Do you know some good songs, please bring them with).

We thank Mother Earth for her wonderful gifts, honoring the winds and the birds with sheaf and meditating to the fire to honor the sun.

Saturday 23rd. at 1 pm there is a sweatlodge. This sweatlodge in the equinox is extra powerful. It is a good idea to have an intent on purpose and your prayers ready. Remember, the prayers must be very specific as you get what you ask for. Please come in good time and help cover the lodge (it is part of the ceremony). Bring changing clothes (for women long skirts and blouse with sleeves or similar, for men loose seated shorts), towels and a dish to the share afterwards. Women in menstruation can not participate.

We have a women’s sweatlodge on Saturday the 30th at 1pm. Please come in good time and help cover the lodge. This sweat lodge is a great tool for self-help and self-development when we unite the feminine energies. Bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar), towels and a dish to share afterwards. Women in menstruation can not participate.

Early in October will we have a shamanic course with outdoor seating. Check out the calendar.

By all our arrangements, we do not have fixed prices but work for donations.

 

Hugs and light

Hanne

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev august

Så er den store sommerferie måned ved at være slut. Vi håber I alle har nydt det trods vejret.

Vi har ikke ligget på den lade side. Vi har været på Holistisk sommerfestival og mødt nogle fantastiske mennesker. Vores workshop gik rigtig fint og det er vores opfattelse, at alle fik noget godt med sig hjem.

Vi har også brugt tid på Skarø. Her har vi i løbet af ugen lavet svedehytter, fuldmåne meditation, trommerejser, drømmefangere og et foredrag om medicinhjulet. Det var en dejlig uge med en masse skønne mennesker. Det gør vi igen til næste år.

Herhjemme er der ligeledes blevet holdt fuldmåne meditation. Det er så skønt, at tingene lykkes selv om vi ikke er her.

August starter med mange nye kurser og tiltag.

Torsdag d. 3. starter en ny healingsuddannelse op. Vi mødes kl. 19. Ved tilmelding forpligter du dig til at komme alle gange. Vi arbejder med fjer, rasle og tromme og du sættes ind i brugen af disse redskaber. Vi arbejder ligeledes med chakraerne.
Jeg har brug for at vide på forhånd om du kan rejse på trommen.
Endelige datoer ved tilmelding.

Fredag d. 4. kl 19 er der trommeaften. Vi foretager et par rejser på trommen for at få svar på de spørgsmål vi har lige nu.
Det foregår i tipien, så tag praktisk tøj på.
Kaffe og brød efterfølgende.

Fuldmånemeditation er mandag d. 7. kl. 19. Via trommerejser lærer vi fra denne månes klanmoder.
Det er kraftfuldt at arbejde med klanmødrene på denne måde.
Et virkeligt godt redskab til selvudvikling.
Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden 11-13. har vi shamanistisk kursus. Dette kursus er det første af en række kurser om at gå den shamanistiske vej.
Der vil være kursus ca. hver anden måned, hvor vi bygger på.
Vi arbejder fredag 19-22
Lørdag 10-16
Søndag 10-16
Vi vil finde og arbejde med vores kraftdyr. Vi vil arbjde i naturen og lære at forstå budskaberne. Vi arbejder med røgelse og redskaber og det er muligt at fremstille egne ting, såsom medicinpunge.
Medbring egen frokost og praktisk tøj. Vi vil være i tipien og udendørs.

Onsdag d. 16. starter et medicinhjulskursus. Vi mødes fra 19-22. Kurset her er det første i en række på 12.
Vi mødes en gang om måneden og bygger stille og roligt vores eget personlige medicinhjul.
Vi vil drage elementerne, totemdyrene, klanerne og meget mere ind.
Medbring papir og blyant
Vi serverer kaffe/te og lidt brød.

Svedehytte er planlagt til d. 19. kl. 13. Kom i god tid og hjælp med at dække svedehytten til (det er en del af ceremonien). Vi vil bede om, at man husker en lille erkendtlighed til vores firekeeper. Firekeeperen arbejder for alle os, der er i svedehytten. Det er et arbejde, der mange gange strækker sig over 6-7 timer.
Denne form for renselse arbejder på alle planer og er derfor meget dyb og effektiv. Det er en rigtig god ide, at have en god intention med at gå i svedehytte.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsidende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.
Kvinder i deres måne (menstruation) kan ikke deltage.

Søndag d. 20. er der kreativ workshop. Her er mulighed for at lære beadwork, lave ting i læder, arbejde med fjer og meget andet.
Har du selv materialer, så medbring dem endelig. Ellers kan materialer købes her til rimelige priser.
Medbring din egen frokost.

Der kan sagtens komme flere begivenheder på i løbet af måneden, så hold øje med kalenderen.

Ved alle vore arrangementer gælder ar vi arbejder for donationer og derfor er der ingen faste priser.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Then the big summer vacation is about to end. We hope you all enjoyed it despite the weather.

We have not been on the loaded page. We have been to the Holistic summer festival and met some amazing people. Our workshop went really well and we think everyone got something good to carry home..

We have also spent time on Skarø. Here we have made sweat lodges, full moon meditation, drum  journeys, dream-catchers and a lecture about the medicine wheel. It was a lovely week with a lot of lovely people. We’ll do that again next year.

At this place there has also been a full moon of meditation. It’s so good that things are successful even if we’re not here.

August starts with many new courses and actions.

Thursday 3rd starts a new healing program. We meet at. 7 pm. When signing up, you undertake to come every time. We work with feathers, rattle and drums and you are put into the use of these tools. We also work with the chakras.
I need to know in advance if you can travel on the drum.
Final dates upon registration.

Friday the 4th at 7 pm there is a drum evening. We make a couple of trips on the drums to find answers to the questions we have right now.
It takes place in the tipi, so take practical clothes.
Coffee and bread afterwards.

Full moon meditation is Monday 7 th at 7 pm. Through drums, we learn from this month’s clan mother.
It is powerful to work with the clan mothers in this way.
A really good tool for self-development.
Subsequent coffee and bread.

On the weekend 11-13. We have a shamanic course. This course is the first of a series of courses to walk the shamanistic road.
There will be a course approx. Every other month wher we build on.
We are working Friday 19-22
Saturday 10-16
Sunday 10-16
We will find and work with our power animals. We will work in nature and learn to understand the messages. We work with incense and tools and it is possible to make own things, such as medicine pouches.
Bring your own lunch and practical clothes. We will be in the tipi and outdoors.

Wednesday, the 16. Starts a medicine wheel course. We meet from 19-22. The course here is the first in a row of 12.
We meet once a month and quietly build our own personal medicine wheel.
We will draw the elements, the totem animals, the clans and more.
Bring paper and pencil
We serve coffee / tea and some bread.

Sweatlodge is scheduled for the 19th at 1 o’clock. Get in good time and help cover the lodge (it is part of the ceremony). We will ask you to remember a little gratitude for our fourkeeper. The firekeeper works for all of us who are in the sweat. It is a work that many times extends over 6-7 hours.
This type of cleaning works on all levels and is therefore very deep and efficient. It’s a good idea to have a good intention to go to a sweat.
Bring change of clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men’s loose-shorts), towels and a dish to the share afterwards.
Women in their moon (menstrual period) can not participate.

Sunday, 20th, there is a creative workshop. Here is the opportunity to learn beadwork, do things in leather, work with feathers and much more.
Do you have any materials, so bring them finally. Otherwise, materials can be purchased here at reasonable prices.
Bring your own breakfast.

There may be more events during the month, so keep an eye on the calendar.

For all our events, we are working for donations and therefore there are no fixed prices.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev juli

En heftig og intens tid er afsluttet. Hector og Hesi har været her og de har taget sig af mange mennesker i år. Det har været skønt at arbejde sammen med dem, som altid. Tak til alle jer, der har været her og arbejdet med jer selv. Det er så livsbekræftende at se og mærke.

Vi starter med en kreativ workshop onsdag d. 28. kl. 13-17.  Her er det er muligt at lære beadwork, lave mokkasiner og andet i læder.
Har du selv nogle materialer, så tag det endelig med, ellers er det muligt at købe det her til rimelige priser.
Vi arbejder for donationer, så derfor er der ingen fast pris på workshoppen.

I Juli måned er vi meget ude af huset for at arbejde andre steder. Det betyder dog ikke, at det står stille her. Dejlige mennesker bor her og laver nogle af de ting vi plejer.

Søndag d. 9. er det fuldmåne og vi mediterer til denne månes klanmoder. Vi starter kl. 19 og foretager rejser til det denne månes klanmoder vil lære os. Efterfølgende kaffe og brød.

Urtekurset kører fortsat og vi har arbejdet med mange dejlige planter. Vi har lavet shampoo, myggespray, læbepomade, salver og cremer. Jeg arbejder stadig med at lave disse ting og vi sælger dem herfra. Er du interesseret i at købe, er du velkommen til at kigge forbi ellers ring til os.

Vi starter ny healingsuddannelse d. 3. august. Den vil blive afholdt torsdage aftener (ca. hver anden torsdag)  kl. 19-22. Ved tilmelding forpligter du dig til at komme alle gange. Endelige datoer ved tilmelding.

Til alle vore arrangementer gælder, at vi arbejder for donationer og derfor ikke har faste priser (undtaget materialepriser)

I ønskes alle en god og glædelig sommer og vi håber at se jer igen.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

A hectic and intense time has ended. Hector and Hesi have been here and have taken care of many people this year. It has been nice to work with them, as always. Thank you to all of you who have been here and worked with yourself. It is so life-provoking to see and feel.

We start with a creative workshop Wednesday, 28th. 13-17. Here it is possible to learn beadwork, make moccasins and other in leather.
If you have some materials, please bring it, otherwise you can buy it at reasonable prices.
We work for donations, so there is no fixed price at the workshop.

In July we are very much out of the house to work elsewhere. This does not mean, however, that it stands still here. Lovely people live here and do some of the things we usually do.

Sunday, 9th, it is full moon and we meditate on this month’s clan mother. We start at. 7 pm and make trips to this month’s clan mother to learn from her. Subsequent coffee and bread.

The herbal course continues and we have worked with many lovely plants. We have made shampoo, mosquito spray, lip cream, ointments and creams. I’m still working to do these things and we sell them from here. If you are interested in buying, feel free to come by or give us a call.

We start a new healing education 3 of August. It will be held on Thursday evenings (approximately every other Thursday) at. 19-22. By signing up, you commit to come every time. Final dates upon registration.

For all our events, we work for donations and therefore do not have fixed prices (except material prices)

We wish everyone a good and happy summer and we hope to see you again.

Hugs and light

Hanne

 

 

 

Opdatering maj

Hector og Hesi lander først d. 9., så derfor er der aflyst et par begivenheder. Den første svedehytte er således d. 11 kl. 19

Til gengæld vil der så komme en svedehytte d. 8. juni.

Ligeledes vil foredraget i København blive aflyst. Er der nogen, der har mod på, at stå for en foredragsaften i København, hører vi gerne fra jer.

Husk I kan ringe og aftale tid for healinger på 59460850 (fastnet)

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Hector and Hesi land in Denmark the 9th. so we have to cacel a couple of events. The first sweatlodge is thus 11 th. at 7 pm

On the other hand, there will be a sweatlodge on June 8th.

Likewise, the lecture in Copenhagen will be canceled. Are there anyone who have the courage to stand for a lecture evening in Copenhagen, we would like to hear from you.

Please remember you can call om 59460850 (landline) for a healing apointment.

Crush and light

Hanne