Nyhedsbrev april

Dette nyhedsbrev kommer lidt tidligt, da vi starter vores arbejdsuge i slutningen af marts måned.

Vi er så heldige, at Jerry kommer og leder to svedehytter. Her er en lille beskrivelse af Jerry, for dem, der ikke kender ham:

Jerry Dunson comes from the Kiowa tribe. He was born in the southern plains of Oklahoma but grew up in Albuquerque, New Mexico. He is a spiritual leader, speaker, singer and drum maker and he currently travels and shares his traditions with the people of Europe. Jerry has a vision that someday people will lay their differences aside and see what they have in common with one another.
He has learned traditional knowledge from his elders, primarily Bear Heart who was one of the last Medecine Man in the old traditional ways of his tribe. He has also been influenced by the Lakota, Black Foot, Cheyenne and Navajo tribes. He shares the traditions with people wherever he goes and he does conferences and workshops and individual consultations in Norway, Denmark, Sweden, Belgium, France, Switzerland, Japan, La Réunion.
During these times there is a great shift in the earth and that’s very important that people connect with the earth and connect to the wilderness inside of themselves through nature based  ceremonies so they might become balanced and learn how to walk as a true Human Being.
Jerry has a deep respect and love for all peoples of the earth.

Onsdag d. 25. og torsdag d. 26. er der svedehytte med Jerry. Det er en fantastisk mulighed for at arbejde med sig selv i et rum fyldt med gode energier.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Begge svedehytter starter kl. 19, så kom en halv time før, så du er klar til kl. 19.

Trommeaften er fredag d. 27. kl. 19. Vi vil foretage et par rejser på trommerne for at få svar på nogle af de spørgsmål, vi har lige nu. Efterfølgende kaffe og brød.

Fra lørdag d. 28. marts til søndag d. 5. april har vi arbejdsuge. Vi starter hver dag kl. 10 og slutter kl. 17. Der er rigtig meget, der skal ordnes og være klar til sæsonen starter for alvor. Har du mulighed for at hjælpe vil vi være utrolig taknemmelige. Giv besked om hvilke dage du kommer, så vi kan have købt ind til frokost til alle. Vi satser på at den store tipi skal op lørdag d. 4, så netop den dag har vi brug for et stækt mandskab, der kan hjælpe med det.

Lørdag aften holder vi fuldmåne meditation. Vi vil arbejde med denne måneds klanmoder og lære fra hende. Vi foretager trommerejser og søger svarene der. Efterfølgende kaffe og brød.

Mandag d. 6. er der kvindesvedehytte. Vi starter kl. 12.30. Det er en rigtig god mulighed for at arbejde med sig selv omgivet af skønne kvindelige energier.
Medbring skiftetøj (lang kjole eller lignende), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

I slutningen af april kommer Hector og Hesi igen. Der vil blive afholdt svedehytter, foredrag, workshops og skønne ceremonier i den tid de er her. Det er også muligt at få healing af Hector. Ring og aftal tid til det.

Torsdag d. 30. april afholder Hector den første svedehytte her. Vi starter kl. 19, så husk at komme i god tid. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Der vil blive lavet svedehytter hver torsdag i hele maj måned.

Husk at se i kalenderen, da vi forsøger at holde den godt opdateret hele tiden.

Ved alle vore arrangementer gælder det, at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

This newsletter is coming a little early when we start our work week in late March.

We are so lucky that Jerry is comming and he runs two sweat lodges. Here is a description of Jerry, for those who do not know him:

Jerry Dunson comes from the Kiowa tribe. He was born in the southern plains of Oklahoma but grew up in Albuquerque, New Mexico. He is a spiritual leader, speaker, singer and drum maker and he currently travels and shares his traditions with the people of Europe. Jerry has a vision that someday people will lay their differences aside and see what they have in common with one another.
He has learned traditional knowledge from his elders, primarily Bear Heart who was one of the last Medecine Man in the old traditional ways of his tribe. He has also been influenced by the Lakota, Black Foot, Cheyenne and Navajo tribes. He shares the traditions with people wherever he goes and he does conferences and workshops and individual consultations in Norway, Denmark, Sweden, Belgium, France, Switzerland, Japan, La Réunion.
During these times there is a great shift in the earth and that’s very important that people connect with the earth and connect to the wilderness inside of themselves through nature based  ceremonies so they might become balanced and learn how to walk as a true Human Being.
Jerry has a deep respect and love for all peoples of the earth.

Wednesday 25th and Thursday 26th is sweat lodge with Jerry. It’s a great opportunity to work with yourself in a room full of good energies.
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.

Both sweat lodges starts at. 7pm. Arrive half an hour before, so you are ready at 7.

Drum Night is Friday. 27th at 7pm. We will make a few trips on the drums to get answers to some of the questions we have right now. Subsequently coffee and bread.

From Saturday. March 28 to Sunday. April 5, we have our workweek. We start every day at. 10 and ends at. 5pm. There’s a lot to be taken care of and be ready before the season begins. Are you able to help, we will be extremely grateful. Notify about which days you come so we could have bought lunch for all. We intend to set up the big tipi on Saturday. 4, so that very day, we need a STRONG personnel that can help with that.

On Saturday night, we have the full moon meditation. We will work with this month’s clan mother and learn from her. We make drum journeys and seek answers there. Subsequently coffee and bread.

Monday. 6. there are women’s sweat lodge. We start at. 12.30. It’s a great opportunity to work with yourself surrounded by beautiful female energies.
Bring a change of clothes (long dress or the like), towels and a dish to share afterwards.

In late April, Hector and Hesi comes again. There will be sweat lodges, lectures, workshops and beautiful ceremonies during the time they are here. It is also possible to get a healing from Hector. Call and make time for it.

Thursday. April 30 Hector runs the first sweat lodge here. We start at. 7pm, be sure to get here early. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.

Will be made sweat lodges every Thursday throughout the month of May.

Remember to check the calendar, as we try to keep it well updated all the time.

At all our events it applies that we do not have fixed prices but works for donations.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev maj

Så skyder vi den travle måned igang. Hector og Hesi er her hele måneden og arbejder gerne med svedehytter og healinger. Bare sig til hvis du har brug for det.

Svedehytterne ligger som regel torsdage aften. Vi holder svedehytter d. 1., d. 8., d. 15., d. 22. og onsdag d. 28. Vi starter kl. 19, så kom gerne i god tid. Vi følger Hectors tradition her på stedet med hensyn til påklædning. For kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende påklædning, for mænd løstsiddende shorts. Det du skal medbringe til en svedehytte er skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Det er en god ide at tage en ekstra trøje eller jakke med, da vi er udenfor hele tiden.

Til svedehytterne vil vi bede om kr. 50 til stedet her for at dække udgifterne til brænde og derudover donationer til Hector og Hesi.

Ønsker du en healing bedes du ringe på tlf. 59460850 og bestille tid. Husk at medbringe tobak til Hector, når du spørger om hjælp og derudover donation til dem også.

Vi tager i løbet af måneden ud og holder foredrag. Hector er en fremragende fortæller og han vil også synge nogle af sine sange.

Foreløbig er der planlagt foredrag tirsdag d. 6. kl. 19 i Livsglædecenteret i Gadstrup og d. 13. på Lolland, nærmere betegnet Tårsvej 130, 4912 Harpelunde.

I weekenden 16-18 og 29-31 har vi blomsterceremonier. Det er uden tvivl den smukkeste ceremoni vi holder på dette sted. Disse ceremonier starter fredag kl. 17 og slutter søndag kl. 16. Der vil bl.a. være 2 svedehytter i løbet af weekenden for deltagerne. Det er nødvendigt at kontakte os enten på tlf. eller mail: denandenvirkelighed@live.dk for tilmelding til disse ceremonier. Her vil der være et gebyr på kr. 1400, der dækker udgifter og derudover kommer donationer til Hector og Hesi.

Vi glæder os til at se rigtig mange her i denne måned.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Then a busy month has started. Hector and Hesi are here all month and like to work with sweat lodges and healings . Just let me know if you need it .

Sweat lodges are usually Thursdays evening . We keep sweat lodges 1st , 8th , 15th , 22. and Wednesday 28th. We start at 7 pm , so please come in good time. We follow Hector’s tradition in this place in your dress code. For women long skirt and blouse with sleeves or similar attire for men loose fitting shorts. What you need to bring to a sweat lodge is a change of clothes , towels and a dish to share afterwards. It’s a good idea to take an extra sweater or jacket when we are outside all the time .

To sweat lodges we will ask for kr. 50 for this place to cover the cost of wood and also donations to Hector and Hesi .

If you want a healing please call tel 59460850 and make an appointment . Remember to bring tobacco to Hector when you ask for help and additionally donation to them too.

During the month Hector and Hesi gives lectures . Hector is an excellent storyteller and he will also sing some of his songs.

So far, scheduled lecture Tuesday 6th. at 7 pm in Livsglædecenteret in Gadstrup and 13th in Lolland , specifically Tårsvej 130 , 4912 Harpelunde .

On the weekend of 16-18 and 29-31 , we have flowers ceremonies. It is undoubtedly the most beautiful ceremony we hold in this place. These ceremonies start Friday at 5 pm and ends Sunday at 4 pm. This will include two sweat lodges over the weekend for the participants. It is necessary to contact us either by phone or email: denandenvirkelighed@live.dk for signing up for these ceremonies. There will be a charge of kr. 1400, which covers expenses and additionally donations for Hector and Hesi .

We look forward to seeing many og you here this month.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev april

Endelig er det blevet lidt varmere og dagene længere. Det har vi alle brug for.

Hele april måned står i arbejdets tegn her. Vi har travlt med at afbarke tipi stænger, så vores tipier kan komme op igen i påsken. Derfor beder vi alle, der kan afse nogle timer til at hjælpe os om at give os besked. Vi vil blive meget taknemmelige for al hjælp.

Fredag d. 11. kl 19 har vi trommeaften. Vi vil rejse på al det nye, der spirer netop nu. Medbring tromme eller rasle hvis du har, ellers kan du låne her. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 12. er der svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom senest kl. 12.30 og deltag i tildækningen af svedehytten. Det er en del af ceremonien. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende helst i bomuld, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Tirsdag d. 15. kl. 19 laver vi fuldmåne meditation. Vi rejser på det denne månes klanmoder vil lære os. Efterfølgende kaffe og brød.

Traditionen tro har vi arbejdesuge i hele påskeugen. Vi starter hver dag kl. 10 og slutter kl. ca. 17. Der er meget, der skal laves og være i orden til maj måned, så har du tid og lyst, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi sørger for frokost og drikkevarer i løbet af dagene, så derfor er det vigtigt at tilmelde sig.

Hele maj måned har vi besøg af Hector og Hesi. De vil lave svedehytter, blomsterceremonier, healinger og foredrag. Torsdage d. 1., 8., 15. og 22. og onsdag d. 28. er der svedehytte kl. 19. Her gælder de samme grundregler, som vi altid sætter op. Ønsker du en healing bedes du ringe til os og bestille tid. Foredragene kommer til at foregå forskellige steder og bliver lagt i kalenderen efterhånden. På nuværende tidspunkt kan jeg sige, at det første foredrag bliver i Livsglædecenteret i Gadstrup tirsdag d. 6. kl. 19.

For alle vores arrangementer gælder det, at vi ingen faste priser har men arbejder for donationer. Hector og Hesi arbejder ligeledes for donationer. Ved nogle ceremonier kan der dog forekomme en fast pris til dækning af udgifter. Hvis dette er tilfældet vil det fremgå tydeligt i hver invitation.

Håber at se rigtig mange, der vil give en hånd med for at vedligeholde stedet, i april måned og rigtig mange i maj måned til de spændende ting, der skal foregå.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Finally , it has been a little warmer and the days longer . We all need that.

The entire month of April is in the works signs here . We are busy barking tipi poles, so our tepees may come up again at Easter . Therefore, we ask everyone who can spare a few hours to help us, to let us know. We will be very grateful for any help.

Friday  11th at 7 pm , we have a drum evening . We will travel to all the new germinating right now. Bring your drum or rattle if you have , otherwise you can borrow here . Subsequently, coffee and bread.

Saturday 12 we make a sweat lodge . We go into the sweat lodge at 1 pm , come at the latest at 12.30 and join the covering of the sweat lodge . It is part of the ceremony. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or similar preferably cotton , for men loose-fitting shorts) , towels and a dish to share afterwards.

Tuesday 15th at 7 pm we make full moon meditation. We travel on what this moon clan mother will teach us . Subsequently, coffee and bread.

Traditionally, we have a work week throughout Easter week . We start every day at . 10 and ends at approx. 5 pm There is much to be done and be in order for the month of May , then you have the time and inclination , we’d love to hear from you. We provide lunch and beverages during the day , so it’s important to sign up .

The entire month of May , we are visited by Hector and Hesi . They want to make sweat lodges , flowers ceremonies, healings and lectures. Thursdays 1st , 8th , 15th and 22 and Wednesday 28 ‘s sweat lodge at 7 pm. Here applies the same basic rules as we always bring up . Want a healing please call us and make an appointment . The lectures will take place in different locations and are placed on the calendar by hand. At the moment I can say that the first lecture will be in Livsglæde Center in Gadstrup Tuesday 6th at 7 pm.

For all our events applies that we have no fixed prices, but works for donations. Hector and Hesi also work  for donations. In some ceremonies , there may be a fixed price to cover costs . If this is the case it will be clearly stated in each invitation.

Hope to see many that will lend a hand to maintain the place here in April and many in May to join the exciting things that will take place .

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev april

Nu går vi over til sommertid og der er stadig frost og sne. Det virker ikke rigtigt, men sådan er det jo at bo i Danmark.

Hele april måned er dedikeret til Hector og Hesi. De kommer og lærer fra sig og afholder en hel del skønne ceremonier. Vi satser også stærkt på at lave et par kreative workshops med dem.

Det er muligt at få healing af Hector. Han er en fantastisk healer, der giver sig god tid til hver enkelt klient. Ring og bestil tid for healing på 59460850. Prisen er donationer.

Der vil være svedehytte hver torsdag aften hele måneden. Hector følger sine traditioner og holder en fantastisk energi i svedehytten. Kvinder har lange skørter på og en bluse, der dækker skuldrene. Mændene har løstsiddende shorts på. Dette er vigtigt i hans tradition. Kvinder, der er i deres måne, (menstruerer) kan ikke deltage og må ikke være i nærheden af bålet. I følge hans tradition er det fordi menstruationen i sig selv er en kraftig udrensning.

Vi går ind i svedehytten kl. 18. Kom gerne i god tid. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Husk at tage varmt og praktisk tøj på, da alt foregår udendørs.

Hector arbejder for donationer og vi vil bede om gode donationer for både hans og Hesis store arbejde. Ligeledes vil vi bede om doantioner til stedet for brænde m.m.

Tre tirsdage åbner vi tipien for historiefortælling. Hector er en fantastisk fortæller og har meget at fortælle om fra et liv, der har været temmelig turbulent. Han er også rigtig god til at fortælle om sine traditioner og vejen han går.

Der vil være bål i tipien hele tiden, men tag alligevel varmt og praktisk tøj på. Kaffe og kage kan købes til rimelige priser. Vi beder om donation til Hector og Hesi disse aftener.

I weekenden 19-21 april har vi en fantastisk blomsterceremoni. Denne cermoni stammer fra Hectors bedstemors side og han bærer dette smukke alter på flotteste vis. Har du lyst til at medvirke til denne ceremoni, kan du sende en mail til os denandenvirkelighed@live.dk med navn og telefonnummer eller kontakte Rikke på 28187044. Der er mange informationer til sådan en weekend og det er derfor vigtigt, at vi taler med dig.

Vi satser på at få Hector til København for foredrag/fortælling. Dette er ikke helt på plads endnu, men kommer op hurtigst muligt.

Tirsdag d. 30. har vi Valborgsaften. Dette er en af de 8 sabbater og vi har den glæde, at Hector og Hesi er her og deltager i ceremonien. Vi starter kl. 18 med at spise vores medbragte mad sammen, derefter sætter vi blomster på majstangen og rejser den. Vi vil tage et par af de gamle lege op (også for voksne) og vi vil synge nogle gode sange. Til sidst går vi i tipien og fortæller historier.

Alt vi foretager os foregår uden faste priser men mod donationer.

Knus og lys Hanne

ENGLISH:

Now we will switch to summer time and there is still frost and snow. It does not work correctly, but this is of course how it is to live in Denmark.

The entire month of April is dedicated to Hector and Hesi. They come and teach and hold a lot of beautiful ceremonies. We will also endeavor to make a few creative workshops with them.

It is possible to get healing of Hector. He is a great healer, and make time for each client. Call and book an appointment for healing on the 59460850 the price is donations.

There will be sweat lodge every Thursday evening throughout the month. Hector follows his traditions and keeps a great energy in the sweat lodge. Women wear long skirts and a blouse that covers the shoulders. The men wear loose-fitting shorts. This is important in his tradition. Women who are in their moon (menstruate) can not participate and should not be near the fire. According to his tradition, it is because menstruation itself is a powerful cleansing.

We go into the sweat lodge at 6 pm. Come  in due time. Bring changing  clothes, towels and a dish to share afterwards. Remember to bring warm and practical clothes because everything takes place outdoors.

Hector works for donations and we will pray for good donations for both his and Hesis great work. We will also ask for donations to Den Anden Virkelighed for wood and other stuf. Three Tuesdays we open teepee for storytelling. Hector is a great storyteller and has a lot to talk about from a life that has been quite turbulent. He is also very good at telling his traditions and the path he walks.

There will be fire in the tipi all the time, but take along warm and practical clothes. Coffee and cake are available at reasonable prices. We ask for your donation to Hector and Hesi these evenings.

This weekend April 19 to 21, we have a fantastic flower ceremony. This cermoni is from Hector’s grandmother’s side and he wears this beautiful altar nicely. Would you like to contribute to this ceremony, you can send us an email denandenvirkelighed@live.dk with your name and phone number or contact Rikke on the 28187044. There are many details to such a weekend and it is therefore important that we speak with you.

We aim to get Hector to Copenhagen to lecture / storytelling. This is not quite finished yet, but coming up as soon as possible.

Tuesday 30th we celebrate Walpurgis Night. This is one of the 8 Sabbaths and we have the pleasure that Hector and Hesi are here and participate in the ceremony. We start at 6 pm where we eat our packed lunch together, then we put flowers on the maypole and raises it. We will take a couple of old games up (for adults) and we will sing some great songs. Finally, we are in the tipi and tell stories.

Everything we do is done without fixed prices but we accept donations for our work.

Hugs and light Hanne