Nyhedsbrev maj

Jeg vil starte dette nyhedsbrev med at sige tusinde tak. Tak til alle de pragtfulde mennesker, der har været her på arbejdsdagene og gjort stedet klar til den kommende sommer. Det er jeres fortjeneste, at vi kan blive ved med at holde ceremonier her på stedet. Der er lagt nogle billeder op i vores facebook gruppe “Den Anden Virkelighed”.

I starten af maj kommer Hector og Hesi igen til Danmark. I samarbejde med “Dansk støtteforening for Native American Church” er det dejligt at byde Hector og Hesi velkommen igen. Vi glæder os over muligheden for at tilbyde inipi, foredrag, workshops m.m. Følg med i kalenderen, der løbende vil blive opdateret.

Vi vil have inipi hver torsdag fra d. 9. maj til d. 6. juni. Disse starter kl. 19. Der vil ligeledes være en inipi søndag d. 26. maj. Den starter kl. 13. Kom i god tid. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Kvinder, der menstruerer, kan desværre ikke deltage. Til disse ceremonier beder vi om 50 kr. til brænde m.m. og derudover donationer til Hector og Hesi.

Vi vil sætte nogle foredrag op både her og andre steder. De vil finde sted onsdag aftener. Hold øje med kalenderen.

Torsdag d. 30. maj vil vi lave en workshop. Det vil foregå i tipien fra kl. 10.30-17. Her er der mulighed for sammen med Hector og Hesi at lave drømmefanger eller skjold. Her er der heller ingen fast pris men donationer.

Hector er en fantastisk healer og det er muligt at bestille healing på tlf. 59460850 (fastnet). Hector arbejder for donationer.

Vi glæder os til at se dig til et eller flere af vores arrangementer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

I want to start this newsletter by saying thank you. Thanks to all the wonderful people who have been here on the working days and made the place ready for the coming summer. It is your profit that we can continue to hold ceremonies here on the spot. Some pictures have been added to our facebook group “The Other Reality”.

In early May, Hector and Hesi come back to Denmark. In collaboration with “Danish Support Association for the Native American Church” it is great to welcome Hector and Hesi again. We welcome the opportunity to offer inipia, lectures, workshops etc. Keep an eye on the calendar, which will be updated regularly.

We will have inipi every Thursday from May 9 to June 6. These start at. 19. There will also be an inipi on Sunday 26 May. It starts at. 1 pm. Get in good time. Bring change clothes (for women long skirts and blouses or similar, for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. Women who menstruate cannot unfortunately participate. For these ceremonies we ask for DKK 50 for firewood etc. and additionally donations to Hector and Hesi.

We will give some lectures here and elsewhere. They will take place on Wednesday evenings. Keep an eye on the calendar.

Thursday, May 30, we will do a workshop. It will take place in the tipi from kl. 10.30 to 17. Here is the opportunity, together with Hector and Hesi, to make dreamcatcher or shield. There is also no fixed price but donations.

Hector is a great healer and it is possible to order healing on tel. 59460850 (landline). Hector works for donations.

We look forward to seeing you at one or more of our events.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev juni

Vi har haft en vidunderlig maj måned med besøg fra Colorado. Der har været dejlige ceremonier med en masse skønne mennesker. Vejret har vist sig fra den bedste side og det har været skønt at kunne være ude hele tiden.

Tak til alle jer, der deltog i de forskellige ceremonier og tusinde tak til jer, der arbejdede hårdt for at det kunne lade sig gøre.

Her i juni starter kurserne op igen. Det er de kurser, der allerede er i gang. Nye kurser starter i august.

Søndag d. 17. kl. 12.30 har vi en inipi. Denne inipi er dediceret til solhverv.  Det er en magisk tid og urterne er meget kraftige. Vi vil bruge denne magi til at gøre noget godt for os selv. Vi vil blive rensede på alle planer, lade det, der ikke tjener os mere, forlade os og fylde os selv op med kraft og lys.                                    Medbring skiftetøj ( for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Desværre kan kvinder, der menstruerer ikke deltage.

Torsdag d. 21. kl 19 holder vi sommersolhverv. Sommersolhverv er årets lyseste nat.

Har du mulighed for det er det en god ide at samle bynkesten ved middagstid, ellers gør vi det sammen. En bynkekrans flettes og brændes.

Det er i denne nat planterne indeholder den største magiske kraft.

Vi vil samle urter i et lille bundt og lade det negative i vores liv blive bundet ind i stof sammen med urterne. Ved at brænde dette kan vi give slip.

Vi vil brænde stearin lys i farverne: grøn, rød, gul og hvid . Disse stearinlys vil bære dine bønner videre.

Sammen vil vi lave en krans, der skal brænde i bålet.

Hylden er i blomst og vi ærer Frajas træ ved at ofre til træet og spise træets blomster.

Sangene er lyse og glade og vi vil tromme og rejse på glædens budskab.

Medbring bloklys, tromme, rasle, glade sange og gerne forskellige urter.

Fuldmåne er d. 28. kl. 19. Vi vil rejse til denne månes klanmoder og lære fra hende.  Det er fantstisk kraftfuldt at rejse til klanmoderen og bruge hendes lærdom. Medbring gerne tromme. Efterfølgende kaffe og brød.

Vi er ved at planlægge et shamanistisk weekend kursus med udesidning i juli eller august.

Husk ved alle vore arrangementer har vi ikke faste priser, men vi arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

We have had a wonderful May month with visits from Colorado. There have been lovely ceremonies with a lot of lovely people. The weather has been shown by the best side and it has been nice to be able to stay out all the time.

Thank you to all of you who participated in the various ceremonies and thank you very much to you who have been working hard to make it happen.

Here in June, the courses start again. These are the courses that are already under way. New courses start in August.

Sunday, 17 th. 12.30 we have an inipi. This inipi is dedicated to the sun. It’s a magical time and the herbs are very powerful. We will use this magic to do something good for ourselves. We will be cleansed of all plans, make the things that does not serve us anymore, leave us and fill ourselves with power and light. Bring changing clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men loose shorts), towels and a dish to the share afterwards. Unfortunately, women who are menstruating can not participate.

Thursday, 21st, at 7 pm, we hold summer solstice. Summer solstice is the brightest night of the year.

If you have the opportunity, it is a good idea to gather the sagebrush at noon, or we will do it together. A wreath is merged and burned.

It is this night the plants contain the greatest magic power.

We will collect herbs in a small bundle and let the negative of our lives be tied into substance with herbs. By burning this we can let go.

We want to burn candles in the colors: green, red, yellow and white. These candles will carry your prayers on.

Together we will make a crown that will burn in the fire.

The elder tree is in flower and we honor Fraia’s wood by sacrificing to the tree and eating the flowers of the tree.

The songs are bright and happy and we will drum and travel on the message of joy.

Bring block light, drum, rattle, happy songs and like different herbs.

Full moon is the 28. at 7 pm. We will travel to this moon’s clan mother and learn from her. It is imaginably powerful to travel to the clan mother and use her lessons. Bring a drum. Subsequent coffee and bread.

Remember at all our events, we do not have fixed prices, but we work for donations.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev maj

Endelig er foråret kommet med dejlig solskin og skønne farver.

Vi glæder os over alt det smukke, vi ser hver dag. Stedet blomstrer og der sker mange dejlige ting her.

Lørdag d. 28. har vi endnu en arbejdsdag inden vi lukker stedet helt op for den nye sæson. Vi vil arbejde fra 10-17, så du er hjertelig velkommen til at komme og give en hånd med, hvis du har lyst og overskud til det.

Hele maj måned er dedikeret til native americans. Vi får besøg af Jerry Dunson og af Hector og Hesi. Det glæder vi os rigtig meget til. Disse besøg er i samarbejde med Dansk støtteforening for Native American Church. Besøg hjemmesiden: https://www.dsnac.dk/

I hele maj måned er der mulighed for at få healing af Hector. Han er utrolig dygtig og meget indsigtsfuld. Ring på 59460850 (fastnet) for at aftale tid for healing. En healing med samtaler varer 2-3 timer.

Torsdag d. 3. maj kl. 19 er der inipi ledet af Jerry. Jerry er kiowa indianer og leder inipien efter lakota traditionen. Han er en blid og dygtig leder og rigtig dygtig til at lære fra sig. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Tirsdag d. 8. maj holder Hector og Hesi foredrag i Kulturhuset Pilegården i Brønshøj. Det starter kl. 19.   https://www.facebook.com/kulturhusetpilegaarden/

Torsdage d. 10., 17., 24. og 31. maj er der inipi ledet af Hector. Inipierne starter kl. 19. Hector er apache yaqui indianer og han leder inipien efter lakota traditionen. Hector er en meget dygtig leder og fantastisk sanger. Han er ligeledes god til at lære fra sig. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Til alle inipierne i maj måned beder vi om 50 kr. til brænde m.m og derudover donationer til lederne af inpierne.

Tirsdag d. 15. maj kl. 19 er der foredrag med Hector og Hesi i den store tipi. Han vil fortælle om livet som moderne indianer i USA og synge nogle af sine fantastiske sange. Vi håber at se rigtig mange til denne hyggelige aften. Ingen fast pris men donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Finally, spring has come with beautiful sunshine and beautiful colors.

We look forward to all the beautiful we see every day. The place is flourishing and many wonderful things happen here.

Saturday the 28th we have another working day before we open the place all the way up for the new season. We will work from 10-17 so you are most welcome to come and give a hand if you want and can.

The whole of May is dedicated to native americans. We have visits of Jerry Dunson and Hector and Hesi. We are looking forward to it a lot. These visits are in collaboration with the Danish Native American Church Support Association. Visit the website: https://www.dsnac.dk/

Throughout the month of May there is the possibility of getting Hector’s healing. He is incredibly skilled and very insightful. Call 59460850 (landline) to schedule a time for healing. A healing including the conversations lasts 2-3 hours.

Thursday 3rd May at 19 Inipi is led by Jerry. Jerry is kiowa indian and leads the inipi after the lakota tradition. He is a gentle and skilled leader and very good at teaching. Bring changing clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men loose shorts), towels and a dish to share afterwards.

Tuesday the 8th of May, Hector and Hesi will lecture at Kulturhuset Pilegården in Brønshøj. It starts at. 19. https://www.facebook.com/kulturhusetpilegaarden/

Thursdays on the 10th, 17th, 24th and 31st of May, inipi is led by Hector. They start at 7 pm. Hector is Apache Yaqui Indian and he leads the Inipi after the Lakota tradition. Hector is a very good leader and have amazing songs. He is also good at teaching. Bring changing clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men loose shorts), towels and a dish to the share afterwards.

For all the inipies in May, we ask for 50 kr. for wood m.m and in addition donations to the leaders of the inpi.

Tuesday May 15th, at. 19 there is a lecture with Hector and Hesi in the big tipi. He will tell about life as modern Indians in the United States and sing some of his amazing songs. We hope to see a lot of people this pleasant evening. No fixed price but donations.

Crush and light

Hanne

Nyhedsbrev april

Takket være dejlige, arbejdsomme mennesker er den store tipi kommet op. Der er blevet arbejdet meget her på stedet og alt ser fint ud. Vi mangler nu kun de sidste ting inden sæsonnen starter for alvor.

Vores kurser kører videre og vi nyder dette arbejde. Der er stadig plads på det ene clairvoyance hold, så har du lyst, må du endelig give besked.

Fredag d. 20. kl. 19 er der trommeaften. Vi vil foretage et par rejser på de ting, der optager os lige nu. Vi er i tipien, så tag praktisk tøj på. Efterfølgende kaffe og brød.

Inipi (svedehytte) er lørdag d. 21. kl. 12.30. Kom i god tid og vær med til at dække inipien (det er en del af ceremonien). Det er en god ide, at have en intention for at gå i inipi. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Kvinder i menstruation kan desværre ikke deltage.

Vi har igen en arbejdsdag lørdag d. 28. kl. 10-17. Her skal de sidste ting ordnes. Brænde, udekøkken, tætning af campingvogne, spiseplads og andre ting. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du kan give en hånd med noget. Vi giver frokost.

Mandag d. 30. er det fuldmåne. Vi starter kl. 19 i tipien. Vi vil foretage trommerejser og lære fra denne månes klanmoder. Efterfølgende kaffe og brød.

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Vi får besøg i maj måned og her vil der blive en del Inipier. De vil være torsdag aften. Følg med i kalenderen. Vi vil også forsøge at få sat et par foredrag op. Så det er en rigtig god ide, at besøge hjemmesiden en gang imellem.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Thanks to the lovely, hard working people, the big tipi has come up. There has been a lot of work here on the spot and everything looks nice. We are now missing only the last things before the season starts seriously.

Our courses continue and we enjoy this work. There is still room in the one clairvoyance team, so feel free to leave a message.

Friday, 20th. at 7pm. is the drum night. We will make a couple of trips on the things that going on right now. We are in the tipie, so wear practical clothes. Subsequent coffee and bread.

Inipi (svedehytte) is Saturday, 21st. 12.30. Come in good time and help cover the inipi (it is part of the ceremony). It is a good idea to have an intention to go in inipi. Bring changing clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men loose shorts), towels and a dish to share afterwards. Unfortunately, women in menstruation can not participate.

We have another working day on Saturday the 28th 10-17. Here the last thing must be arranged. Fireplace, burning wood, outdoor kitchen, sealing of caravans, dining area and other things. We would love to hear from you if you can give a hand with something. We provide lunch.

Monday, 30th, it is full moon. We start at. 19 in the tipi. We will make drum trips and learn from this moon’s clan mother. Subsequent coffee and bread.

At all our events, we do not have fixed prices but work for donations.

We will have visitors in May and here will be some Inipies. They will be Thursday evening. Follow the calendar. We will also try to get a couple of lectures. So it’s a good idea to visit the website once in a while.

Hugs and light

Hanne

Opdatering maj

Hector og Hesi lander først d. 9., så derfor er der aflyst et par begivenheder. Den første svedehytte er således d. 11 kl. 19

Til gengæld vil der så komme en svedehytte d. 8. juni.

Ligeledes vil foredraget i København blive aflyst. Er der nogen, der har mod på, at stå for en foredragsaften i København, hører vi gerne fra jer.

Husk I kan ringe og aftale tid for healinger på 59460850 (fastnet)

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Hector and Hesi land in Denmark the 9th. so we have to cacel a couple of events. The first sweatlodge is thus 11 th. at 7 pm

On the other hand, there will be a sweatlodge on June 8th.

Likewise, the lecture in Copenhagen will be canceled. Are there anyone who have the courage to stand for a lecture evening in Copenhagen, we would like to hear from you.

Please remember you can call om 59460850 (landline) for a healing apointment.

Crush and light

Hanne

Nyhedsbrev maj

Nu er vi nået til, at stedet er klar til sommer sæsonen. Vi vil gerne takke alle, der har hjulpet os med at gøre alting smukt og godt for de mennesker, der kommer. Den store tipi kom fint op, udekøkkenet er pakket ud og det er om muligt mere funktionelt end før. Der er ryddet op og ordnet så alt står klar til at blive brugt.

Hector og Hesi kommer igen og laver ceremonier. For jer der ikke kender disse to, kan jeg sige, at Hector er apache yaqui indianer. Han er medicinmand, roadman og præst i Native American Church. Hesi kommer som firechief. Han er delvis mohawk og er roadman in training. Igen i år vil der være svedehytte ceremoni hver torsdag. De vil ligeledes lave workshop og foredrag. Husk at følge med i kalenderen for nye ting, der dukker op i løbet af måneden.

Det er allerede nu muligt at booke tid for healing af Hector. Ring på 59460850 (fastnet) eller skriv en mail på: denandenvirkelighed@live.dk

Torsdag d. 4 kl. 19 er der svedehytte. Hector er oplært af Lakota indianere og svedehytten vil være efter denne tradition. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Vi vil bede om donationer til Hector og Hesi samt kr. 50 til Den Anden Virkelighed for brænde.

Tirsdag d. 9 vil der være et foredrag. Det vil finde sted i medborgerhust Pilegården i Brønshøj. Nærmere info følger.

Torsdag d. 11 kl. 19 er der svedehytte. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Vi vil bede om donationer til Hector og Hesi samt kr. 50 til Den Anden Virkelighed for brænde.

Søndag d. 14 kl 13 er der svedehytte. Efter denne svedehytte vil der være mulighed for at høre historier og sange fra Hector og Hesi. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Vi vil bede om donationer til Hector og Hesi samt kr. 50 til Den Anden Virkelighed for brænde.

Torsdag d. 25 kl 13 er der svedehytte. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Vi vil bede om donationer til Hector og Hesi samt kr. 50 til Den Anden Virkelighed for brænde.

Torsdag d. 1 kl 19 er der svedehytte. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Vi vil bede om donationer til Hector og Hesi samt kr. 50 til Den Anden Virkelighed for brænde.

Vi glæder os meget til at byde jer alle velkommen her.

Knus og lys

Hanne

 

Now we have made the place ready for the summer season. We would like to thank everyone who has helped us to make everything beautiful and good for the people who come. The large tipi came up fine, outdoor kitchen is unpacked and it is possibly more functional than before. There are tidied up and sorted so that everything is ready to be used.

Hector and Hesi are coming back and doing ceremonies. For you who do not know these two, I can say that Hector is Apache Yaqui Indian. He’s medicine man, Roadman and priest of the Native American Church. Hesi comes as fire chief. He is partial mohawk and is Roadman in training. Again this year there will be sweat lodge ceremony every Thursday. They will also do workshops and lectures. Remember to follow the calendar of new things that pop up during the month.

It is already possible to book a time for healing of Hector. Call 59460850 (landline) or write an email: denandenvirkelighed@live.dk

Thursday. 4 th at 7 pm there is sweatlodge. Hector is taught by Lakota Indians and sweat lodge will be following this tradition. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. We will ask for donations to Hector and Hesi and kr. 50 to the Second Reality for firewood.

Tuesday. 9, there will be a lecture. It will take place in medborgerhust Pilegården in Brønshøj. Further information will follow.

Thursday. 11 th. at 7 pm there is sweatlodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. We will ask for donations to Hector and Hesi and kr. 50 to the Second Reality for firewood.

Sunday. 14 at 1 pm, there is sweat lodge. After this sweat lodge there will be an opportunity to hear stories and songs from Hector and Hesi. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. We will ask for donations to Hector and Hesi and kr. 50 to the Second Reality for firewood.

Thursday. 25 at 1 pm, there is sweat lodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. We will ask for donations to Hector and Hesi and kr. 50 to the Second Reality for firewood.

Thursday. 1 at 7 pm is the sweat lodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. We will ask for donations to Hector and Hesi and kr. 50 to the Second Reality for firewood.

We are very pleased to welcome you all here.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev april

Nu starter den rigtig travle sæson her i Den Anden Virkelighed. I takt med at dagene bliver længere og solen får mere magt, sker der en masse fantastiske ting her.

Vi afslutter også en del kurser, der har kørt vinteren over. Vi starter op med en masse kurser i august.

I weekenden d. 8-9. har vi arbejds weekend. Det er tid til at få den store tipi op igen. Det glæder vi os rigtig meget til. Vi har brug for folk med gode kræfter til dette arbejde. Vi satser på at få tipien op lørdag.
Der er en del andre ting at ordne også. Ude køkkenet skal gøres klar, campingvognene ordnes, ude toilettet graves ud og meget andet.
Har du tid og lyst til at hjælpe os en af dagene (eller begge) hører vi rigtig gerne fra dig.
Vi giver frokost, kaffe og te og godt selskab.
Giv besked om hvornår du kommer, så vi kan købe mad nok.

Tirsdag d. 11. kl. 19 er der fuldmåne meditation. Vi vil rejse til denne månes klanmoder og lære fra hende. Disse rejser er en god måde at udvikle sig selv på, for vi får set rigtig meget af det, vi skal arbejde med. Efterfølgende kaffe og brød.

Vi har den store glæde, at Jerry og hans kone Alexandra kommer til Danmark igen. De vil lave workshop og svedehytte her i weekenden d. 14-16. De vil lave en workshop med fokus på de maskuline og feminine energier. Det er en enestående chance for at arbejde, som man traditionelt gør i de Nordamerikanske, indianske traditioner, hvor man ærer og respekterer både mandens og kvindens rolle og bidrag til fællesskabet.

Workshop: fra d. 14. – 16. april 2017
Tidspunkt: fra kl. 17 fredag til kl. 17 søndag.
Pris: 800 kr. i faste udgifter + en donation til Jerry og Alexandra.

Tilmelding: du tilmelder dig direkte til Hanne Jørgensen på email: Denandenvirkelighed@live.dk eller telefon: 59 46 08 50
Du er først endelig tilmeldt, når pengene til udgifter er registreret.
Indbetaling på:
reg 1726
konto 4392-277-116
Ved tilmelding får du tilsendt nærmere detaljer for weekenden.

Fredag beder vi deltagerne ankomme senest kl. 17, så der er tid til at slå telt op og finde sig til rette inden middagen kl. 18, hvor der vil være informationer til weekenden.
Fredag aften er der fælles svedehytte for mænd og kvinder.

Lørdag er der fælles morgenmad kl. 9 med information til dagen. Kl. 10.30 er der samling for kvinderne med Alexandra. Kvinderne vil dagen igennem arbejde med den kvindelige kraft set fra et traditionelt indiansk synspunkt.
Mændene arbejder i samme tidsrum med Jerry omkring svedehytten. Jerry fortæller om svedehyttens traditioner og alle ritualerne, der er forbundet hermed. I løbet af eftermiddagen vil der være en svedehytte kun for mændene.

Der er fælles frokost og aftensmad. Om aftenen mødes vi alle omkring bålet i tipien, hvor vi deler historier og synger omkring ilden.

Søndag er der fælles morgenmad kl. 9 med information til dagen. Kl. 10.30 er der samling for mændene med Jerry. Mændene vil dagen igennem arbejde med mandens kraft set fra et traditionelt, indiansk synspunkt.
Kvinderne arbejder i samme tidsrum med Alexandra omkring svedehytten. Hun fortæller om svedehyttens traditioner og alle ritualerne, der er forbundet hermed. I løbet af eftermiddagen vil der være en svedehytte kun for kvinderne.

Weekenden slutter omkring kl. 17 efter en fælles takkecirkel.

Traditionerne æres
Når vi arbejder på denne måde, stopper de danske traditioner ved havelågen, og de indianske tager over. Ved tilmelding får du mere information omkring de praktiske ting. Vi er udenfor hele weekenden, så du skal klæde dig på efter vejret og have lidt ekstra varmt tøj med.
Der vil være en dresscode for arbejdet i weekenden og deltagelse i svedehytten.
OBS: kvinder i deres måne (under menses) kan ikke deltage i svedehytterne og har heller ikke adgang til området omkring bålpladsen. Det skyldes ikke en nedgørelse af kvinden og hendes cyklus, men er ud af respekt for den kraft, hun besidder, og den fase, hun er i, når det er månetid.

Fredag d. 21. er der trommeaften. Vi starter kl. 19 og foretager et par rejser på de spørgsmål vi har lige nu. Efterfølgende kaffe og brød.

I maj måned vender Hector og Hesi tilbage til Danmark og hele denne måned vil der være forskellige arrangementer, så husk at følge med i kalenderen.

Ved alle vore arrangementer gælder, at der arbejdes for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now starts the real busy season here in The Other Reality. As the days get longer and the sun gets more power, there will be a lot of amazing things here.

We also exits some courses that have been running over the winter. We start up with a lot of courses in August.

The weekend. 8-9. we have a working  weekend. It’s time to get the big tipi up again. We look very much forward to this. We need people with good strength for this work. We aim to get the tepee up Saturday.
There are some other things to fix too. The outdoor kitchen has to be prepared, caravans arranged, outside toilet dug out and much more.
Do you have time and desire to help us one of these days (or both), we  really want to know.
We provide lunch, coffee and tea and good company.
Notify when you come so we can buy enough food.

Tuesday. 11 th at 7 pm. there is a full moon meditation. We will travel to this moon clan mother and learn from her. These trips are a good way to develop yourself, because we have seen a lot of what we need to work on. Subsequently coffee and bread.

We have the great pleasure that Jerry and his wife Alexandra are coming to Denmark. They are making workshop and sweat lodge here on the weekend. 14-16. They will do a workshop with a focus on the masculine and feminine energies. It is a unique chance to work, as they traditionally do in the North American, Native American traditions, where they honor and respect both the man’s and woman’s role and contribution to the community.

Workshop: from 14th. – April 16, 2017
Time: Arrivals. 17 Friday until. 17 Sunday.
Price: 800 kr. In fixed expenses + a donation to Jerry and Alexandra.

Registration: you register directly to Hanne Jorgensen email: Denandenvirkelighed@live.dk or phone: 59 46 08 50
You are not finally signed up before the money for expenses is registered.
Payment to:
reg 1726
account 4392-277-116
On registration you will receive details of the weekend.

Friday we ask that participants arrive no later than. 17, so there is time to pitch a tent and get settled before dinner time. 18, where there will be information for the weekend.
On Friday night there is common sweat lodge for men and women.

Saturday is the common breakfast at. 9 with information for the day. Kl. 10:30’s collection for women with Alexandra. The women will throughout the day to work with the female force from a traditional Native American point of view.
The men work in the same time with Jerry around the sweat lodge. Jerry talks about the inipi traditions and all the rituals associated with it. During the afternoon there will be a sweat lodge only for men.

A shared lunch and dinner. In the evening we all meet around the fire in the tepee, where we share stories and sing around the fire.

Sunday is the common breakfast at. 9 with information for the day. Kl. 10:30’s collection for men with Jerry. The men will throughout the day to work with the man force from a traditional, Native American perspective.
Women work in the same time with Alexandra about the sweat lodge. She tells the inipi traditions and all the rituals associated with it. During the afternoon there will be a sweat lodge just for women.

The weekend ends around 17 following a joint thanks circle.

The traditions of honor
When we work in this way, we stop the Danish traditions at the garden gate, and the Indian takes over. On registration you will get more information about the practical things. We are outside all weekend, so you should dress according to the weather and have some extra warm clothes.
There will be a dress code for work on weekends and participate in sweat lodge.
NB: women in their moon (during menses) can not participate in sweat lodges, nor have access to the area around the campfire. It is not the denigration of the woman and her cycle, but is out of respect for the power she possesses, and the stage she is in when it is moon time.
Friday. 21 is drum evening. We start at. 7 pm. and make a few trips to the questions we have right now. Subsequently coffee and bread.

In May, Hector and Hesi come back to Denmark and throughout this month there will be various events, remember to follow the calendar.

At all our events is that we work for donations.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev april

Så er vi vel hjemme fra ferie igen. Det er skønt at komme hjem og se alt det gode arbejde, der er lagt her på stedet. Tusinde tak for hjælpen til alle jer, der deltog i arbejdsdagene.

Tusinde tak til Jonny, Jean, Amanda og Heidi for at tage sig godt af stedet og vores hjem, mens vi var væk.

Her i april begynder vi for alvor at have travlt.

I weekenden d. 9-10 har vi et par arbejdsdage. Den store tipi skal sættes op. Vi satser på at gøre det lørdag og her har vi rigtig meget brug for hjælp fra stærke personer. Vi skal ligeledes have gjort udekøkkenet parat. Campingvognene skal klargøres og ellers bare have det hele i orden inden de store rykind. Vi arbejder begge dage fra 10.30 -17. Vi giver frokost, så giv besked om, hvornår du kommer, så vi kan have købt ind.

Vi byder velkommen til Hector og Hesi, der kommer og laver svedehytter, foredrag, ceremonier og healinger. Har du brug for healing, så kontakt os på tlf.: 59460850 og aftal tid

Lørdag d. 16. afholdes den første svedehytte med Hector. Vi går ind i svedehytten kl. 13. Det er en unik renselses proces på alle planer.
Hector er apache/yaqui indianer og har gennem mange år arbejdet med ceremonier af forskellig slags. Han er blandt andet oplært af ældre Navajo og Lakota indianere.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.
Alt foregår udendørs, så husk at tage varmt tøj med til bagefter.
Kvinder, der menstruerer, kan ikke deltage.

Søndag d.17. er der workshop fra 13-17. Denne workshop holdes af Hector.
Han vil lære fra sig om det at arbejde spirituelt og dele den basiske viden (medicin).
Medbring papir og blyant.
Det er en god ide at have varmt tøj på, da det bliver afholdt i tipien.

Foredrag af Hector afholdes tirsdag d. 19. kl 19. Det foregår i tipien, så husk varmt tøj. Bålet vil være tændt hele aftenen. Hector er en fantastisk god fortæller og han vil tale om det, at være en indianer i det moderne USA. Hvordan fastholder man traditionerne og forener dem med det moderne? Kaffe og brød i pausen.

Torsdag d. 21. kl. 19 er der svedehytte. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til fælles bord bagefter.
Alt foregår udendørs, så husk varmt tøj til bagefter.
Husk kvinder i menstruations perioden ikke kan deltage.

Tirsdag d. 26. kl. 19 er der igen foredrag med Hector. Det foregår i tipien, så husk varmt tøj. Bålet vil være tændt hele aftenen. Hector bærer mange historier og vil denne aften dele nogle af dem med os. Han vil ligeledes synge nogle af de traditionelle sange. Kaffe og brød i pausen.

Torsdag d. 28. kl. 19 er der svedehytte. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til fælles bord bagefter.
Alt foregår udendørs, så husk varmt tøj til bagefter.
Husk kvinder i menstruations perioden ikke kan deltage.

Husk som altid har vi ikke faste priser men arbejder for donationer.

Se i kalenderen for arrangementer, da den bliver først opdateret.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now we are home from vacation again. It’s great to come home and see all the good work that is put here on the site. Thank you for the help to all of you who participated in the working days.

Thank you Jonny, Jean, Amanda and Heidi for taking good care of the place and our home while we were away.

Here in April, we seriously begin to be busy.

The weekend. 9-10, we have a couple of days of work. The large tipi has to be set. We aim to make it on Saturday and here we very much need the help of strong people. We must also have made the outdoor kitchen ready. The caravans has to be prepared and otherwise just have everything in order before the big influx. We work both days from 10:30 -17. We provide lunch, please let us know when you are coming, so we may have bought the grosseries.

We welcome Hector and Hesi who are coming and doing sweat lodges, lectures, ceremonies and healings. Do you need healing, please contact us on tel .: 59460850 and make an appointment.

Saturday 16’s we have the first sweat lodge with Hector. We go into the sweat lodge at. 13. It is a unique of purification process at all levels.
Hector is Apache / Yaqui Indian and has worked for many years with ceremonies of various kinds. He is, among other things taught by older Navajo and Lakota Indians.
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
Everything takes place outdoors, so remember to take warm clothes for afterwards.
Women who are menstruating, can not participate.

Sunday 17’s workshop from 13-17. This workshop is held by Hector.
He will teach how to work spiritually and share the basic knowledge (medicine).
Bring paper and pencil.
It’s a good idea to have warm clothes as it is being held in the tepee.

Lecture by Hector held on Tuesday 19th. At 19. It takes place in the tipi, remember warm clothes. The bonfire will be lit all night. Hector’s a great storyteller and he will talk about how it is to be an Indian in modern America. How do you maintain the traditions and combine them with the modern? Coffee and bread during the break.

Thursday. 21 at 19’s sweat lodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
Everything takes place outdoors, so remember warm clothes for afterwards.
Remember women in the menstrual period can not attend.

Tuesday. 26  at 19 there is again talk with Hector. It takes place in the tipi, remember warm clothes. The bonfire will be lit all night. Hector carries many stories and will this evening share some of them with us. He will also sing some traditional songs. Coffee and bread during the break.

Thursday. 28 at 19’s sweat lodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
Everything takes place outdoors, so remember warm clothes for afterwards.
Remember women in the menstrual period can not attend.

Remember, as always, we have no fixed prices but works for donations.

See the calendar of events, as it will be updated first.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev marts

Frank og jeg tager på ferie fra d. 1. Der er folk her til at tage sig af de begivenheder, der er i løbet af marts. Det vil stadig være muligt at komme i kontakt med de mennesker, der er her på vores fastnet telefon: 59460850.

Torsdag d. 3. er der foredrag med Jerry Dunson. Foredraget starter kl. 19. Han vil tale om det at blive et helt menneske. Han vil give nogle redskaber til at kigge indad, så du bedre kan interagere med dine kære og andre mennesker du møder. Først skal du kigge på dit eget og derefter udad. Der vil være kaffe og brød i pausen.

Fredag d. 4. kl. 19 laver Jerry svedehytte. Kom i god tid og vær med til at dække svedehytten. Det er en del af ceremonien.
Jerry er en rigtig god svedehytte mester og du vil med garanti få noget ud af denne renselsproces.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til fælles bord bagefter.
Husk kvinder i menstruations perioden ikke kan deltage.
Til denne begivenhed beder vi om donation til brænde til stedet her og donationer til Jerry.

Fredag d. 11 kl. 19 er der trommeaften. Vi vil foretage et par rejser på trommen for at søge svar på nogle af de spørgsmål vi har lige nu.  Medbring tromme eller rasle hvis du har. Efterfølgende kaffe og brød.

Forårsjævndøgn bliver fejret d. 20. kl. 19. Nu er dag og nat lige lange og vi ser naturen komme til live igen. Vi vil ønske for året og så og plante, så tingene kan blomstre i takt med at dagene længes. Medbring et bloklys, forårsblomster, tromme og et åbent sind. Efterfølgende kaffe og brød.

Onsdag d. 23. er det fuldmåne. Vi vil meditere til denne månes klanmoder og lære fra hende. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød.

Som sædvanlig er der mange ting, der skal klargøres her i foråret. Vi følger vores tradition med at lave arbejdsdage i påsken. Fra lørdag d. 26.-mandag d. 28. vil vi meget gerne have hjælp til at gøre stedet parat til de kommende måneders arbejde. Der arbejdes hver dag fra kl. 10.30-17. Vi giver frokost, så meld meget gerne tilbage, hvilke dage du kan hjælpe, så vi har indkøbt mad nok. Af opgaver kan nævnes: campingvognene skal klargøres, der skal hentes sten og der skal bortskaffes sten, brænde skal sorteres og der skal i det hele taget gøres klar.

Vi går lige lidt ind i april måned også.

I weekenden d. 9-10 skal den store tipi sættes op. Vi satser på at gøre det lørdag og her har vi rigtig meget brug for hjælp fra stærke personer. Vi skal ligeledes have gjort udekøkkenet parat.

Hector og Hesi kommer midt i april. Husk du kan bestille healing af Hector ved henvendelse for tid her.

Vi glæder os til at se jer alle, når vi er hjemme igen

Til alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

 

Frank and I go on holiday from the 1. There are people here to take care of the events in March. It will still be possible to get in touch with the people who are here on our landline phone: 59,460,850

Thursday. 3. Is there a lecture with Jerry Dunson. The lecture starts at. 7 pm. He will talk about being a whole person. He will provide some tools to look inward, so you can better interact with your loved ones and other people you meet. First you should look at your own and then outward. There will be coffee and bread at the break.

Friday. 4. at 7 pm. Jerry makes a sweat lodge. Come early and join us to cover the sweat lodge. It’s part of the ceremony.
Jerry is a really good sweat lodge master and you are guaranteed to get something out of this clensing.
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
Remember women in the menstrual period can not attend.
For this event we ask for donation for wood to this place and donations to Jerry.

Friday. 11. at 7 pm. we have a drum evening. We will make a few trips on the drum to seek answers to some of the questions we have right now. Bring drum or rattle if you have. Subsequently coffee and bread.

The spring equinox is celebrated the 20. at 7 pm.  Now the day and night have equal length and we see nature come to life again. We wish for the year and place the plants so that things can bloom as the days get longer. Bring a candle, spring flowers, drum and an open mind. Subsequently coffee and bread.

Wednesday. 23 is the full moon. We will meditate on this moon clan mother and learn from her. We start at 7 pm and then there is coffee and bread.

As usual, there are many things that need to be prepared this spring. We follow our tradition to make working days at Easter. From Saturday d. 26 to Monday. 28 we’d love to have help to make the site ready for the coming months of work. We work every day from. 10.30 to 5 pm. We provide lunch, then please sign up what days you can help, so we have purchased enough food. Tasks include: caravans must be cleaned, getting stone and to be disposed of stones, logs can be sorted and in general make the site clear.

We go just a little into April, too.

The weekend. 9-10, the large teepee has to be set up. We aim to make it on Saturday and here we very much need the help of strong people. We must also have made outdoor kitchen ready.

Hector and Hesi come mid-April. Remember you can order healing of Hector contact for time here.

We look forward to seeing you all when we are back home

For all our events is that we do not have fixed prices, but works for donations.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev maj

Nu er der virkelig kommet gang i foråret.

Vi byder Hector og Hesi velkommen hertil. De vil være her i 7 uger, hvor de vil arbejde med svedehytter, foredrag, workshops, healinger og meget mere. Hold dig opdateret i kalenderen.

Hvis du ønsker en healing bedes du ringe på 59460850 og aftale en tid. Hectors healinger kan varmt anbefales.

Vi har torsdags svedehytter hver uge. Den sidste er d. 11. juni. Hver torsdag er det kl. 19. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Alt foregår udendørs (også spisning) så medbring også varmt tøj til bagefter. VIGTIGT: kvinder i menstruation kan ikke deltage i svedehytte.

Mandag d. 4. er det fuldmåne. Vi vil foretage trommerejser til denne månes klanmoder for at lære fra hende. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød.

Onsdag d. 6. har vi i samarbejde med Augmentum i Holbæk arrangeret et foredrag med Hector. Adressen er: Ahlgade 3F, stuen, 4300 Holbæk. Hector vil fortælle om sit liv med de indianske traditioner og om det at være native American i et moderne USA.
Han har haft et spændende og omtumlet liv og han er en virkelig dygtig fortæller. Han har også rigtig mange af de traditionelle historier at fortælle.
Han vil også synge nogle af sangene, der bruges i svedehytter og til ceremonier.Billetter til dette foredrag købes via Billetto.dk.

Fredag d. 8. kl 19 er der igen svedehytte. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Alt foregår udendørs (også spisning) så medbring også varmt tøj til bagefter. VIGTIGT: kvinder i menstruation kan ikke deltage i svedehytte.

Onsdag d. 13. kl. 19 laver vi i samarbejde med Helsehuset et foredrag med Hector. Adressen er : Svanestræde 9, 4500 Nykøbing Sjælland. Hector vil fortælle om sit liv med de indianske traditioner og om det at være native American i et moderne USA.
Han har haft et spændende og omtumlet liv og han er en virkelig dygtig fortæller. Han har også rigtig mange af de traditionelle historier at fortælle.
Han vil også synge nogle af sangene, der bruges i svedehytter og til ceremonier.Billetter købes via Billetto.dk.

Torsdag d. 14. laver Hector og Hesi en workshop fra 10-16. Her er mulighed for at lave drømmefanger, medicinpung, skjold og andre ting. Hector vil fortælle lidt om brugen af de forskellige ting. Der er ingen forudsætninger for at deltage i denne workshop. Medbring din egen frokost.

Tirsdag d. 19. kl. 19 laver Hector et foredrag i tipien. Hector vil fortælle om sit liv med de indianske traditioner og om det at være native American i et moderne USA.
Han har haft et spændende og omtumlet liv og han er en virkelig dygtig fortæller. Han har også rigtig mange af de traditionelle historier at fortælle.
Han vil også synge nogle af sangene, der bruges i svedehytter og til ceremonier.

Mandag d. 25. laver Hector og Hesi workshop fra kl. 10.30 – 16.30. Her er det en forudsætning, at du kender dine værktøjer og kan arbejde med dem. Workshoppens overskrift er: Hvordan kommer jeg videre? Medbring din egen frokost.

Der kan meget vel komme flere ting til i løbet af måneden, så hold dig opdateret.

Udover de to foredrag, der holdes udenfor stedet gælder, at Hector og Hesi arbejder for donationer. Tag i betragtning, at de ikke har nogen indkomst ud over det, de bliver givet.

Du er til hver tid velkommen til at kontakte os, hvis du synes du har et sted, hvor vi kan lave en workshop eller et foredrag.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now the spring has really taken off.

We bit Hector and Hesi welcome here. They will be here in seven weeks, where they will work with sweat lodges, lectures, workshops, healings and more. Stay up to date on the calendar.

If you want a healing please call 59460850 for an appointment. Hectors healings are highly recommended.

We have Thursday sweat lodges each week. The last is the 11th of June. Every Thursday it’s at 7 pm. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share table afterwards. Everything takes place outdoors (also dining) so bring also warm clothes for afterwards. IMPORTANT: women who are menstruating can not participate in the sweat lodge.

Monday. 4 is the full moon. We will make drum journeys to this moon clan mother to learn from her. We start at 7 pm and then there is coffee and bread.

Wednesday. 6, we have in cooperation  with Augmentum in Holbaek arranged a lecture with Hector. The adress is: Ahlgade 3F, ground floor, 4300 Holbaek. Hector will talk about his life with the Indian traditions and about being a native American in the modern United States.
He has had an exciting and tumultuous life and he’s a really talented storyteller. He also has a lot of traditional stories to tell.
He will also sing some of the songs used in sweat lodges and ceremonier. Tickets to this lecture bought through Billetto.dk.

Friday 8th. at 7 pm is again sweat lodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share table afterwards. Everything takes place outdoors (also dining) so bring also warm clothes for afterwards. IMPORTANT: women who are menstruatiing can not participate in the sweat lodge.

Wednesday. 13 at 7 pm we do in cooperation with Helsehuset a lecture with Hector. The address is: Svanestræde 9, 4500 Nykoebing. Hector will talk about his life with the Indian traditions and about being a native American in the modern United States.
He has had an exciting and tumultuous life and he’s a really talented storyteller. He also has a lot of traditional stories to tell.
He will also sing some of the songs used in sweat lodges and ceremonier.Billetter purchased via Billetto.dk.

Thursday. 14 makes Hector and Hesi a workshop from 10-4 pm. Here is the opportunity to make dreams catchers, medicine wallet, shield and other things. Hector will talk a little about the use of the different things. There are no prerequisites to attend this workshop. Bring your own lunch.

Tuesday. 19 at 7 pm Hector makes a lecture in the tipi. Hector will talk about her life with the Indian traditions and about being a native American in the modern United States.
He has had an exciting and tumultuous life and he’s a really talented storyteller. He also has a lot of traditional stories to tell.
He will also sing some of the songs used in sweat lodges and ceremonies.

Monday. 25 makes Hector and Hesi workshop from 10:30 am to 4:30pm. Here it is essential that you know your tools and work with them. The workshop’s headline is: How do I proceed? Bring your own lunch.

There may well be new things during the month, so stay tuned.

Besides the two lectures held outside this place Hector and Hesi are working for donations. Take into account that they have no income beyond what they are given.

You are at any time free to contact us if you think you have a place where we can do a workshop or a lecture.

Hugs and light

Hanne