Traditionel svedehytte

Vis Image.jpg i diasshow

Jerry Dunson comes from the Kiowa tribe. He was born in the southern plains of Oklahoma but grew up in Albuquerque, New Mexico. He is a spiritual leader, speaker, singer and drum maker and he currently travels and shares his traditions with the people of Europe. Jerry has a vision that someday people will lay their differences aside and see what they have in common with one another.
He has learned traditional knowledge from his elders, primarily Bear Heart who was one of the last Medecine Man in the old traditional ways of his tribe. He has also been influenced by the Lakota, Black Foot, Cheyenne and Navajo tribes. He shares the traditions with people wherever he goes and he does conferences and workshops and individual consultations in Norway, Denmark, Sweden, Belgium, France, Switzerland, Japan, La Réunion.
During these times there is a great shift in the earth and that’s very important that people connect with the earth and connect to the wilderness inside of themselves through nature based  ceremonies so they might become balanced and learn how to walk as a true Human Being.
Jerry has a deep respect and love for all peoples of the earth.

 

Jerry holder svedehytte her d. 20.

 

Nyhedsbrev juni

 

Juni måned bliver meget aktiv her og vi glæder os til at se rigtig mange mennesker.

Den 1.-2. juni har vi et shamanistisk kursus.

Et kursus hvor vi arbejder i naturen, for naturen og med naturen. Mange af de spørgsmål vi går rundt med kan vi finde svar på i naturen. Vi vil give jer nogle redskaber I kan bruge på daglig basis. Der bliver taget udgangspunkt i, hvor hver enkelt er lige nu. Medbring papir og blyant og tag praktisk tøj på, da det foregår udendørs og i tipien. Sammen laver vi frokost begge dage og der vil være kaffe/te og vand til rådighed hele tiden.

Vær rar at give besked, hvis der er hensyn jeg skal tage til frokosten. Det er muligt at overnatte i telt. Vi kan lave aftensmad sammen og her vil jeg bede om betaling for mad særskilt. Det gælder også morgenmad. Husk kurset er over begge dage.

Hver tirsdag laver vi kreativt værksted. Vi er i gang fra kl. 10-22.

Kom og vær med til en hyggelig dag eller aften, hvor vi er kreative. Du bestemmer selv, hvornår du kommer og hvor længe du bliver inden for det fastesatte tidsrum. Du har mulighed for at arbejde med det du har gang i eller du kan lære noget af det vi laver. Medbring selv din mad. Kaffe og te er der på kanderne. Skal du bruge materialer herfra sælges de til rimelige priser.

Der vil blive lavet 3 intense healingskurser i løbet af måneden.

Disse vil foregå i hverdagene fra kl. 10-17. Førstekursus er fra onsdag d. 5. til fredag d. 7.

Her vil du lære om fjer, rasle, tromme og hænders energi. På dette kursus er der plads til max 10 deltagere.

Andet kursus finder sted fra onsdag d. 12. til fredag d. 14.

Her vil du lære om klokker, syngeskål, æg og hænder og lære at bruge energien. På dette kursus er der plads til max 10 deltagere.

Tredje kursus finder sted fra onsdag d. 26. til fredag d. 28.

Her vil du lære at heale med trommerejser og æg. Det er en forudsætning, at du kan rejse på trommen og at du kender dit kraftdyr. På dette kursus er der plads til max 10 deltagere.

Fredag d. 14. har vi trommeaften fra kl. 19.

Her laver vi et par rejser på personlige emner omkring sommersolhvervet og denne månes arbejde. Efterfølgende kaffe/te og brød.

Lørdag d. 15. har vi svedehytte.

Denne svedehytte er dedikeret til sommer solhverv.
Vi går ind i svedehytten kl. 12.
Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.
Læs gerne teksten under svedehytte andet sted på siden, hvis du ikke har været i svedehytte før.

Torsdag d. 20. er vi så heldige at få besøg af Jerry Duncan. Han er Creek indianer og nevø af Bear Heart, som også har oplært ham. Han kender også Hector som vi har haft besøg af.

Jerry kommer og laver en traditionel svedehytte, som vi kender det fra Hector.

Vi går ind i svedehytten kl. 18. Kvinderne bedes bære et langt skørt eller lignende og dække skuldrene. Mændene bedes bære løse shorts.

Medbring en ret til det fælles bord bagefter.

Til denne begivenhed vil vi bede om donationer til stedet for brænde m.m. og en rigtig god donation til Jerry.

Fredag d. 21. er det sommersolhverv.

Vi starter med at spise sammen, så medbring en ret til det fælles bord.
Denne ceremoni er én af vores 8 sabbatter og du kan finde mere udførlig beskrivelse under dette punkt på hjemmesiden.

Lørdag d. 22 laver vi udesidning. Vi starter kl. 10 om formiddagen og arbejder os frem til, at vi skal sidde ude natten igennem. Vi vil forberede, bede og lave ting, der er nødvendige for at få det ultimative ud af at sidde ude hele natten. Mad og drikke sørger vi for dagen igennem.

Du skal medbringe tæppe eller andet til at holde dig varm om natten. Tromme eller rasle. Praktisk tøj.

Det vil være en fordel, hvis du kender dit kraftdyr og kan arbejde med det.

Du vil få mulighed for at sove søndag om formiddagen og derefter laver vi en evaluering.

 

Søndag d. 23. er det fuldmåne og vi laver meditation til denne fuldmåne.

Fuldmånen er i solhvervets tegn og derfor ekstra stærk.
Vi vil rejse og meditere på netop denne månes kraft.
Medbring gerne tromme eller rasle.
Efterfølgende kaffe og friskbagte boller.

Vi laver 3 tipi camps i denne sommer. Dette er fortrinsvis for børn i alderen 8-12 år.

Den første camp er fra søndag d. 30. juni til tirsdag d. 2. juli.

Kontakt os for info folder og tilmeldingsblanket på tlf. 59460850 eller på mail: denandenvirkelighed@live.dk.

De andre camps er: 21-23. juli og 28-30. juli.

Husk vi ingen faste priser har på vores arbejde, men vi arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

The month of June is very active here and we look forward to seeing many people.

The 1st-2nd June we have a shamanic course.

A course where we work in nature, for nature and with nature. Many of the issues we walk around with, we can find the answer of in nature. We will give you some tools you can use on a daily basis. These are based on where each one is right now. Bring paper and pencil and take practical clothes as it takes place outdoors and in the tepee. Together we make lunch both days and there will be coffee / tea and water available all the time.

Be nice to let me know if there are anything I have to be aware of for lunch. It is possible to stay overnight in tents. We can make dinner together and here I will ask for payment for food separately. This includes breakfast. Remember the course is over both days.

Every Tuesday we make creative workshop. We are in the process from 10am to 10pm.

Come and join us for a pleasant day or night where we are creative. You decide when you are going and how long you stay within the fixed set period of time. You have the opportunity to work with what you’re doing or you can learn from what we do. Bring your own food. Coffee and tea are available all day . Materials from here are sold at reasonable prices.

We make 3 intense healing courses during the month.

These will take place on weekdays from 10am to 5pm. First Course is from Wednesday 5 to Friday 7th

Here you will learn about feathers, rattle, drum and hands energy. In this course there is room for a maximum of 10 participants.

Second course will take place from Wednesday 12th to Friday 14th

Here you will learn about bells, singing bowl, eggs and hands and learn to use the energy. In this course there is room for a maximum of 10 participants.

Third course will take place from Wednesday 26 to Friday 28th

Here you will learn to heal with drum journeys and eggs. It is a prerequisite that you can travel on the drum and that you know your power animal. In this course there is room for a maximum of 10 participants.

Friday the 14th we make a drumming evening from pm. 7

Here we make a few trips on personal items around the summer solstice and the moon work. Subsequently, coffee / tea and bread.

Saturday 15th we have a sweat lodge.

This sweat lodge is dedicated to the summer solstice.
We go into the sweat lodge at. 12
Bring a change of clothes, towels and a dish to share afterwards.
Please read the text below the sweat lodge somewhere on the page if you have not been in the sweat lodge before.

Thursday 20 we are fortunate to have a visit from Jerry Duncan. He’s Creek Indians and nephew of Bear Heart, who also taught him. He also knows Hector that we have been visited by.

Jerry comes and makes a traditional sweat lodge as we know it from Hector.

We go into the sweat lodge at. 6pm. Women are asked to wear a long skirt or similar and cover the shoulders. The men are asked to wear loose shorts.

Bring a dish to share afterwards.

For this event we will ask for donations for wood and etc. and a great donation to Jerry.

Friday 21 is the summer solstice.

We start by eating together, so bring a dish share.
This ceremony is one of our 8 Sabbaths and you can find more detailed description in this section of the website.

Saturday 22 we do a “sit-out”.
We begin at 10 o’clock and work our way to sit out throughout the night.
We will prepare, pray and make stuff, necessary to get the most out of sitting out all night.
Food and water will be provided by us during the day.
Bring blanket’s or likewise to keep you warm during the night, practical outdoor clothing and a drum/rattle.
It will be helpful if you know and know how to work with your “power-animal”.
During Sunday you get some time to sleep and around noon we will do an evaluation.

Sunday 23 it is full moon and we do meditation to this full moon.

Full Moon is in solstice signs and therefore extra strong.
We will travel and meditate on just this moons force.
Bring your drum or rattle.
Subsequently, coffee and freshly baked muffins.

We make 3 tipi camps this summer. This is mainly for children aged 8-12 years.

The first camp is from Sunday 30th June to Tuesday 2nd July.

Contact us for info flyer and registration form by phone 59460850 or mail: denandenvirkelighed@live.dk.

The other camps are: 21-23. July and 28-30. July.

Please remember we don’t have fixed prices, but we work for donations.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev maj.

En dejlig og hektisk april måned er slut. Vi har haft stor glæde af besøget fra Colorado og alle de skønne mennesker, der har lagt deres vej forbi i denne måned. Tak for alle de gode energier I har været med til at skabe.

Vi afslutter april med en Valborg ceremoni. Vi synes det er dejligt at lave en ceremoni, hvor Hector og Hesi er med som gæster.

Mandagsmeditationerne starter igen mandag d. 6 kl. 19-21. Guidet meditation på de energier, der er netop nu. Efterfølgende kaffe og brød.

I maj har vi flere tiltag her. Vi starter med kreativ aften tirsdag d. 7. fra kl. 17-22. Medbring din mad, så vi også kan spise sammen. Der er mulighed for at lave noget, du er i gang med eller måske lære noget af det vi arbejder med.

Torsdag d. 9. kl. 10-16 laver vi en børnedag. Vi er i tipien og udenfor hele dagen. Vi laver mad over bål, leger, synger, trommer og er kreative. Forældre må gerne være med.

Onsdag d. 15. kl. 19-22 starter vi et lille tarotkursus. Dette kursus løber over 3 onsdage og du vil lære oplæg og tolkning til dig selv og prøve på andre også. Se mere i kalenderen.

Fredag d. 17. kl. 19-22 er der trommeaften i tipien. Vi laver 2 rejser og fortæller om vores rejser, hvis vi har lyst. Dette er en god mulighed for at få svar på nogle af de spørgsmål vi alle går rundt med i os. Efterfølgende kaffe og friskbagte boller.

Shamanistisk kursus lørdag d.18. kl. 10-17 og søndag d. 19. kl. 10-17.

Et kursus hvor vi arbejder i naturen, for naturen og med naturen.
Mange af de spørgsmål vi går rundt med kan vi finde svar på i naturen.
Vi vil give jer nogle redskaber I kan bruge på daglig basis.
Der bliver taget udgangspunkt i, hvor hver enkelt er lige nu.
Medbring papir og blyant og tag praktisk tøj på, da det foregår udendørs og i tipien.
Sammen laver vi frokost begge dage og der vil være kaffe/te og vand til rådighed hele tiden.

Lørdag d. 25. kl. 19-22 er der fuldmånemeditation. Vi rejser på denne månes energier for at få redskaber vi kan bruge i vores arbejde. Efterfølgende kaffe og brød.

Vi tager lige første weekend i juni med, hvor vi også har et shamanistisk kursus. Se mere i kalenderen.

Husk at vi ingen faste priser har men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

A lovely and hectic month of April is over. We have had the great pleasure of the visitors from Colorado and all the wonderful people who have been here this month. Thanks for all the good energies you have helped to create.

We end the month with a Valborg ceremony. We think it is nice to have a ceremony where Hector and Hesi is invited as guests.

Monday meditations will start again on Monday the 6th.  7-9pm. Guided meditation on the energies right now. Subsequently, coffee and bread.

In May, we have several initiatives here. We start with creative evening Tuesday 7 from 5-10pm. Bring your food so we can eat together. It is possible to do something you are doing or maybe learn something from the things we work with.

Thursday the9 th. 10am-4pm we create a Children’s Day. We are in the tipi and outside all day. We cook over an open fire, playing, singing, drumming and beeing creative. Parents are welcome to join.

Wednesday the 15th. at 7-10pm we start a small tarot seminar. This course runs over three Wednesdays and you will learn presentation and interpretation for yourself and try others too. See more on the calendar.

Friday the 17th at 7-10pm there is drum night in the tepee. We make 2 trips and talk about our travels, if we want to. This is a good opportunity to get answers to some of the questions we all walk around with us. Subsequently, coffee and freshly baked muffins.

Shamanic course Sat 18th. 10am-5pm and Sunday 19th from 10am-5pm.

A course where we work in the nature, for the nature and with the nature.
Many of the issues we walk around with, we can find the answer in the nature.
We will give you some tools you can use on a daily basis.
These are based on where each one is right now.
Bring paper and pencil and take practical clothes as it takes place outdoors and in the tepee.
Together we make lunch both days and there will be coffee / tea and water available all the time.

Saturday 25th at 7-10pm is full moon meditation. We travel on this moon energies for tools we can use in our work. Subsequently, coffee and bread.

We’ll take the first weekend in June, where we also have a shamanic course. See more on the calendar.

Remember that we have no fixed prices, but works for donations.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev april

Nu går vi over til sommertid og der er stadig frost og sne. Det virker ikke rigtigt, men sådan er det jo at bo i Danmark.

Hele april måned er dedikeret til Hector og Hesi. De kommer og lærer fra sig og afholder en hel del skønne ceremonier. Vi satser også stærkt på at lave et par kreative workshops med dem.

Det er muligt at få healing af Hector. Han er en fantastisk healer, der giver sig god tid til hver enkelt klient. Ring og bestil tid for healing på 59460850. Prisen er donationer.

Der vil være svedehytte hver torsdag aften hele måneden. Hector følger sine traditioner og holder en fantastisk energi i svedehytten. Kvinder har lange skørter på og en bluse, der dækker skuldrene. Mændene har løstsiddende shorts på. Dette er vigtigt i hans tradition. Kvinder, der er i deres måne, (menstruerer) kan ikke deltage og må ikke være i nærheden af bålet. I følge hans tradition er det fordi menstruationen i sig selv er en kraftig udrensning.

Vi går ind i svedehytten kl. 18. Kom gerne i god tid. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Husk at tage varmt og praktisk tøj på, da alt foregår udendørs.

Hector arbejder for donationer og vi vil bede om gode donationer for både hans og Hesis store arbejde. Ligeledes vil vi bede om doantioner til stedet for brænde m.m.

Tre tirsdage åbner vi tipien for historiefortælling. Hector er en fantastisk fortæller og har meget at fortælle om fra et liv, der har været temmelig turbulent. Han er også rigtig god til at fortælle om sine traditioner og vejen han går.

Der vil være bål i tipien hele tiden, men tag alligevel varmt og praktisk tøj på. Kaffe og kage kan købes til rimelige priser. Vi beder om donation til Hector og Hesi disse aftener.

I weekenden 19-21 april har vi en fantastisk blomsterceremoni. Denne cermoni stammer fra Hectors bedstemors side og han bærer dette smukke alter på flotteste vis. Har du lyst til at medvirke til denne ceremoni, kan du sende en mail til os denandenvirkelighed@live.dk med navn og telefonnummer eller kontakte Rikke på 28187044. Der er mange informationer til sådan en weekend og det er derfor vigtigt, at vi taler med dig.

Vi satser på at få Hector til København for foredrag/fortælling. Dette er ikke helt på plads endnu, men kommer op hurtigst muligt.

Tirsdag d. 30. har vi Valborgsaften. Dette er en af de 8 sabbater og vi har den glæde, at Hector og Hesi er her og deltager i ceremonien. Vi starter kl. 18 med at spise vores medbragte mad sammen, derefter sætter vi blomster på majstangen og rejser den. Vi vil tage et par af de gamle lege op (også for voksne) og vi vil synge nogle gode sange. Til sidst går vi i tipien og fortæller historier.

Alt vi foretager os foregår uden faste priser men mod donationer.

Knus og lys Hanne

ENGLISH:

Now we will switch to summer time and there is still frost and snow. It does not work correctly, but this is of course how it is to live in Denmark.

The entire month of April is dedicated to Hector and Hesi. They come and teach and hold a lot of beautiful ceremonies. We will also endeavor to make a few creative workshops with them.

It is possible to get healing of Hector. He is a great healer, and make time for each client. Call and book an appointment for healing on the 59460850 the price is donations.

There will be sweat lodge every Thursday evening throughout the month. Hector follows his traditions and keeps a great energy in the sweat lodge. Women wear long skirts and a blouse that covers the shoulders. The men wear loose-fitting shorts. This is important in his tradition. Women who are in their moon (menstruate) can not participate and should not be near the fire. According to his tradition, it is because menstruation itself is a powerful cleansing.

We go into the sweat lodge at 6 pm. Come  in due time. Bring changing  clothes, towels and a dish to share afterwards. Remember to bring warm and practical clothes because everything takes place outdoors.

Hector works for donations and we will pray for good donations for both his and Hesis great work. We will also ask for donations to Den Anden Virkelighed for wood and other stuf. Three Tuesdays we open teepee for storytelling. Hector is a great storyteller and has a lot to talk about from a life that has been quite turbulent. He is also very good at telling his traditions and the path he walks.

There will be fire in the tipi all the time, but take along warm and practical clothes. Coffee and cake are available at reasonable prices. We ask for your donation to Hector and Hesi these evenings.

This weekend April 19 to 21, we have a fantastic flower ceremony. This cermoni is from Hector’s grandmother’s side and he wears this beautiful altar nicely. Would you like to contribute to this ceremony, you can send us an email denandenvirkelighed@live.dk with your name and phone number or contact Rikke on the 28187044. There are many details to such a weekend and it is therefore important that we speak with you.

We aim to get Hector to Copenhagen to lecture / storytelling. This is not quite finished yet, but coming up as soon as possible.

Tuesday 30th we celebrate Walpurgis Night. This is one of the 8 Sabbaths and we have the pleasure that Hector and Hesi are here and participate in the ceremony. We start at 6 pm where we eat our packed lunch together, then we put flowers on the maypole and raises it. We will take a couple of old games up (for adults) and we will sing some great songs. Finally, we are in the tipi and tell stories.

Everything we do is done without fixed prices but we accept donations for our work.

Hugs and light Hanne

 

 

Fordrag i Den anden virkelighed

Medicinmanden fortæller

Foredrag på engelsk med en Nordamerikansk medicinmand.

Tirsdage d. 9/4, 16/4 og 23/4 alle dage kl. 19.

Adressen er Rugmarken 7, Tuse Næs, 4300 Holbæk

 

Den Anden Virkelighed på Tuse Næs udenfor Holbæk får besøg af en Nordamerikansk yaqui apache mechika medicinmand som arbejder og bor på stedet en hel måned.

Han tilbyder foredrag og vil gerne dele sine oplevelser og traditioner med interesserede på denne måde. Han er en fantastisk fortæller og har meget på hjerte efter et langt liv med udfordringer, oplæring og indsigter videregivet på traditionel, indiansk vis. For selvom han kun er 43 år, har han oplevet mere end de fleste og bærer sit folks stolthed i hjertet. Om nogen har han formået at vende sin barndoms smerte til et smukt og ansvarsfuldt liv.

Det meste af sin barndom tilbragte han væk fra familien og kom først som 16 årig tilbage til sin den og de traditioner, han var fjernet fra. I dag er han medicinmand, healer og ordineret præst i The Native American Church. Ved siden af disse ting har han sin egen dansegruppe, der holder de gamle aztekerdanse i hævd.

Som medicinmand er man forpligtet til at hjælpe sit folk, så døren står altid åben i hans hus, og i perioder må han og hans kone huse og forsørge mennesker, der ikke kan klare sig selv, ligesom de på alle mulige andre måder er dem, man søger hjælp og vejledning hos.

Traditionen byder, at en medicinmand kun kan arbejde for donationer og ikke en fast pris, som vi i Vesten ellers er vant til. Vær derfor sød at medbringe en donation for din deltagelse til foredraget. Pengene går ubeskåret til medicinmanden og de mange forpligtelser, han har overfor sit samfund, når han er hjemme igen.

Foredraget foregår i tipien så medbring varmt tøj og måske et tæppe. Bålet er tændt hele aftenen.

Kaffe og kage kan købes på stedet for rimelige priser.

Tilmelding via mail denandenvirkelighed@live.dk  eller telefon 59460850.

Husk at give besked om hvilken dato du kommer.

Nyhedsbrev marts

I følge kalenderen er vi nu ovre vinteren og kan glæde os over foråret. Solen har da også været godt fremme de sidste dage og de første forårblomster er kommet frem.

Her lægger vi ud med en arbejdsdag lørdag d. 2. marts. Vi får en masse brænde hjem, der skal stables. Har du tid, lyst og lejlighed er du velkommen. Første læs kommer kl. 9 og vi arbejder hele dagen. Vi sørger for mad og drikke til de fremmødte.

Tirsdag d. 5. har vi kreativaften. Vi starter kl. 17. Har du lyst kan du medbringe lidt mad, så spiser vi sammen. Du kan bare dukke op, når det passer dig. Der er mulighed for at lave noget du er i gang med eller du kan lære noget af det vi arbejder med. Vi slutter kl. 22.

Fredag d. 15. laver vi trommeaften. Vi starter kl. 19 og laver i hvert fald to trommerejser. Medbring tromme eller rasle hvis du har, ellers kan du låne. Efterfølgende kaffe og brød.

Onsdag d. 20. er det forårs jævndøgn. Vi starter kl. 18 med at spise vores medbragte mad sammen. Ceremonien i tipien er fejring af foråret, hvor vi sår og planter. Vi fejrer at dag og nat er lige lange og at moder jord vender tilbage til sin frugtbarhed. Medbring gerne amuletter og medicinpung.

Lørdag d. 23. har vi svedehytte. Denne svedehytte er med til at fejre forårets komme. Vi går ind kl. 12. Kom meget gerne tidligere og vær med til at dække svedehytten og starte den fælles bøn, før vi går ind. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Læs gerne om svedehytten andet steds på siden.

Fra søndag d. 24. og frem til søndag d. 31. laver vi en arbejdsuge. Dog holder vi fredag d. 29. fri. Der er som sædvanlig en hel del ting, der skal ordnes her i foråret, så har du lyst til at hjælpe en dag eller to i løbet af ugen, vil vi være meget taknemmelige. Vi forestiller os, at vi starter kl 10 og slutter kl. 17 hver dag. Der vil være mad og drikke til alle fremmødte. Giv meget gerne besked om hvilke dage du kommer, så jeg kan købe ind efter det.

Onsdag d. 27. er der fuldmånemeditation. Vi starter kl. 19 og arbejder via trommerejser med denne månes fantastiske energier. Efterfølgende kaffe og brød.

Til alle arrangementer modtager vi donationer. Vi har ingen faste priser.

Hele april måned har vi besøg af “vores” medicinmand. Han vil bl.a. lave svedehytte hver torsdag aften. Han arbejder også for donationer, så til svedehytte ceremonier må du godt tænke på donation både til medicinmand, fire keeper og til stedet her.

Han vil også afholde nogle fantastiske ceremonier. Vil du vide mere om dem, bedes du ringe til Rikke på 28187044.

Der er også mulighed for en privat healing. Ring til os på 59460850 og aftal tid.

Vi vil også forsøge at komme ud, så han kan holde nogle foredrag. Kender du til nogle gode steder må du meget gerne give besked om det.

Knus og lys

Hanne 

ENGLISH:

According to the calendar, we are now over the winter and can rejoice in the spring. Sun has also been well promote the last days and the first spring flowers have arrived.

Here we put out a working day on Saturday 2nd of March. We get a lot of wood home to be stacked. If you have time, desire and opportunity please come. First load comes at. 9 and we work all day. We provide food and drink for the attendees.

Tuesday 5th we have creative evening. We start at. 5pm. If you want you can bring some food, so we eat together. You can just show up when it suits you. There is the opportunity to do something you are already doing or you can learn something from what we are working with. We end at. 10pm.

Friday the 15th we make drum evening. We start at. 7pm and make at least two drum journeys. Bring your drum or rattle if you have, or you can borrow. Subsequently, coffee and bread.

Wednesday 20th is the spring equinox. We start at. 6pm to eat our packed lunch together. The ceremony in the tipi is celebration of spring, where we sow and plants. We celebrate the day and night are of equal length and to Mother Earth returns to its fertility. Please bring amulets and medicine purse.

Saturday 23 we make a sweat lodge. The sweat lodge is to celebrate the coming of spring. We go in at. 12 o´clock. It will be nice if you come much earlier and help to cover the sweat lodge and start the common prayer before we go into. Bring a change of clothes, towels and a dish to share afterwards. Please read about the sweat lodge elsewhere on the page.

From Sunday 24th and until Sunday 31 we make a workweek. However, we keep Friday 29th free. There are, as usual, a lot of things to be done here in the spring, then if you want to help a day or two during the week, we would be very grateful. We imagine that we starts at 10 and ends at. 5pm every day. There will be food and drink for all attendees. Please let me know on what day you come so I can go shopping for it.

Wednesday 27th there is full moon meditation. We start at. 7pm and working through the drum journeys with this moon amazing energies. Subsequently coffee and bread.

For all our arrengements we receive donations. We have no fixed prices.

The entire month of April “our” medicine man is here. He will make a sweat lodge every Thursday evening. He also works for donations. For the sweat lodge ceremonies wedo like the donation to both medicine man, four keeper and the place here.

He will also make some amazing ceremonies. Do you want to know more about them, please call Rikke on  28187044

There is also the possibility of a private healing. Call us on 59460850 and make an appointment.

We will also try to get out so he can give lectures. Do you know some good places do not hesitate to let us know about it.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev februar.

Denne korteste måned i året er ret spændende.

Vi vil lave ceremoni for Kyndelmisse, hvor vi bl. a. velsigner de lys, vi vil bruge i årets løb. Det er også i denne måned fasten starter efter de gamle traditioner. I dag er det vist mest en udklædningsfest for børnene.

Vi starter med Kyndelmisse ceremoni lørdag d. 2. fra kl. 18. Her vil vi spise vores medbragte mad sammen. Derefter går vi i tipien og holder ceremoni. Medbring de lys du vil have velsignet, et lys til at tænde i tipien, tromme eller rasle og din medicinpung. Har du mulighed for at bære hvidt eller lyst tøj, vil det være fint, men husk at det også skal være varmt.

Tirsdag d. 5. har vi kreativaften. Vi går i gang kl. 17 og arbejder til kl. 22. Du kan komme når du har lyst i det tidsrum. Kommer du tidligt så medbring lidt mad, så spiser vi sammen. Du har mulighed for at arbejde med noget du er i gang med og du har mulighed for at få hjælp til at lave noget af det vi laver. (der kan i sidste tilfælde blive atle om materialepriser).

Lørdag d. 16. er der svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 12.30. Kom meget gerne før og hjælp til med at dække svedehytten. Det er også en del af ceremonien. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Fredag d. 22. kl. 19 har vi tromme aften. Medbring tromme eller rasle hvis du har. Vi laver et par rejser på forskellige emner (måske individuelle). Denne måde at arbejde på er en god form for selvudvikling. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 23. kl. 10-17 og søndag d. 24. kl.10-16 laver vi igen et shamanistisk kursus. Vi arbejder ud fra folks forskellighed, men vi arbejder med trommer og i naturen. Denne gang vil vi også komme ind på medicinhjulet. Der er ikke nogen krav om, at man skal have så og så meget forståelse for shamanisme på forhånd. Det vigtigste er nysgerrighed.

Mandag d. 25. kl 19 har vi fuldmåne meditation. Vi arbejder med denne månes energier og ser, hvad det kan bringe netop dig.

Til alle vore arrangementer arbejder vi for donationer. Vi har ingen faste priser.

Vi glæder os til at se dig.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

The shortest month of the year is pretty exciting.

We are making ceremony for Candlemas, where we blesses the candles, we will use during the year. It is also in this month the fast starts after the old traditions. Today, it has been mostly a costume party for the kids.

We start with Candlemas ceremony on Saturday 2nd from 6pm. Here we will eat our picnic together. Then we walk in the tipi and keeps ceremony. Bring the candles you want to bless, a candle to light in the teepee, drum or rattle and your medicine pouch. If you have you can wear white or light-colored clothes, it will be fine, but remember that it must be warm clothes.

Tuesday 5th We have creative evening. We start at 5pm and works til 10pm. You can come anytime during that time. If you arrive early then bring some food, so we eat together. You have the opportunity to work with something you are doing and you are able to get help to do some of what we do.

Saturday 16th ‘s sweat lodge. We go into the sweat lodge at 12.30 pm. It will be nice if you come before and help to cover the sweat lodge. It is also part of the ceremony. Bring a change of clothes, towels and a dish to share afterwards.

Friday 22 at 7pm, we make a drum evening. Bring your drum or rattle if you have. We make a couple of trips on various topics (perhaps individual). This way of working is a good form of self-development. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 23 from10am -5pm and Sunday 24th 10am-4pm we make again a shamanic course. We work from people’s diversity, but we are working with drums and in nature. This time we will also work with the medicine wheel. There is no requirement that you have to have so much understanding of shamanism in advance. The key is curiosity.

Monday 25 at 7pm, we have full moon meditation. We work with this moon energies and see what it can bring just you.

For all our events, we work for donations. We have no fixed prices.

We look forward to seeing you.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev januar

Vi ønsker alle et rigtigt godt og lykkebringende nytår og sige samtidig tak for det forgangne år.

Set i bakspejlet har det på mange måder været et pragtfuldt år her på stedet. Mange nye ansigter er dukket op og flere, der har været her før, er kommet igen. Den faste stab af dejlige mennesker vokser stødt. Tusinde tak for al den hjælp og støtte vi har fået i år 2012.

Vi starter det nye år lidt stille og roligt. Frank skal ind og opereres, så der vil ikke blive så mange aktiviteter i januar.

Mandags meditationerne fortsætter dog undtaget d. 14. januar. Vi starter kl 19 og laver en guidet meditation på et aktuelt emne. Efterfølgende er der kaffe og brød.

Tirsdag d. 8. har vi kreativ aften. Vi starter kl 17. Medbring lidt mad så spiser vi sammen. Du vil på denne aften have mulighed for at arbejde med noget du er i gang med eller lære at lave noget af det vi kan. Vi slutter kl. ca. 22.

Fredag d. 11. har vi trommeaften kl. 19-22. Vi laver et par trommerejser og forhåbentlig kommer der også et par sange. Husk at tage varmt og praktisk tøj på, da det foregår i tipien. Efterfølgende kaffe og brød.

Søndag d. 27. er der fuldmåne meditation. Vi starter kl 19. Husk varmt og pratisk tøj, da det foregår i tipien. Kaffe og brød efterfølgende.

Lørdag d. 2. februar fejrer vi Kyndelmisse. Ceremonien starter kl. 18 med at spise sammen, så medbring en ret til det fælles bord. Medbring også de lys (ikke fyrfadslys), du vil bruge i løbet af året. Så velsigner vi dem sammen, for at indgive lysene glæde og kærlighed til jer. Har du en medicinpung, så medbring den endelig. Du er velkommen til at medbringe tromme eller rasle, hvis du har.

Har du mulighed for at bære noget hvidt eller rødt i din klædedragt vil det være fint.

Ved alle vore arrangementer har vi ingen faste priser. Vi modtager donationer til at holde flowet i gang. Der er altid udgifter til brænde, kaffe, vedligeholdelse og meget andet og det er disse udgifter donationerne dækker.

Vi kan glæde alle med at vores nordamerikanske medicin mand kommer i april måned. Der vil være svedehytte hver torsdag mens han er her. Han modtager klienter til healing. Ring til os og bestil en tid. Han arbejder også for donationer.

Vi glæder os til at se dig i det kommende år.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

We wish you all a happy and prosperous New Year and say at the same time thanks for the past year.

In retrospect, it has in many ways been a wonderful year here. Many new faces have emerged and several who have been here before, come again. The permanent staff of great people is growing steadily. Thanks for all the help and support we have received in the year 2012.

We start the new year a little quietly. Frank is going to be operated, so there will not be so many activities in January.

Monday meditations continue except on 14 of January. We start at 7pm and doing a guided meditation on a topical issue. Subsequently, coffee and bread.

Tuesday 8th We have creative evening. We start at 5pm. Bring some food so we eat together. You will this evening be able to work with something you are doing or learning to do some of what we can. We end at. approx. 10pm.

Friday the 11th We have drum evening at. 7-10pm. We make a few drum journeys and hopefully there will also be a few songs. Remember to bring warm and practical clothes, as it is in the teepee. Subsequently, coffee and bread.

Sunday the 7th we have a fullmoon meditation in the tipi. We start at 7pm. Please bring warm clothes as we spend the time in the tipi. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 2nd February we celebrate Candlemas. The ceremony starts at. 6pm of eating together, bring a dish to share. Bring also the candles, you will use during the year. So we bless them, to submit the lights joy and love for you. Do you have a medicine pouch, so bring that too. You are welcome to bring your drum or rattle if you have.

If you have  something white or red to wear in your dress it will be fine.

At all our events we have no fixed prices. We accept donations to keep the flow going. There are always expenses for firewood, coffee, maintenance and much more and it is these expenses donations cover.

We can announce that “our” North American medicine man comes in April. There will be sweat lodge every Thursday while he is here. He receives clients for healing. Call us and book an appointment. He also works for donations.

We look forward to seeing you in the coming year.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev december

December måned med alt hvad dertil hører. For mange mennesker er det en rigtig travl måned, men husk nu også at nyde tiden. Dagene er korte, så der er tid til indendørs sysler i denne måned.

Hos os er det tid til at kigge tilbage på alle de pragtfulde stunder, vi har haft her. På vores arbejdsdag kom 11 mennesker og hjalp os med alt det grove her. Der blev skovet, savet brænde op, ryddet op og ikke mindst hygget. Det var en pragtfuld dag. Tusind tak til alle der deltog.

Svedehytten var også rigtig godt besøgt. 18 mennesker var i svedehytte og gik rensede herfra.

Vi starter december med kreativ aften tirsdag d. 4. fra kl 17- 22. Kom og lav julegaver eller andet du har lyst til.

Fredag d. 7. slutter efterårets healings kursus. Vi kan godt bruge 3 mennesker, der gerne vil have healing, så kursisterne kan prøve det, de har lært. Skulle dette være noget for dig, så kontakt os på 59460850. Vi starter kl. 19.

Lørdag d. 8. kl. 19 har vi trommeaften. Dette er den sidste trommeaften i år, så kom og deltag. Emnet kunne være ønsker for det nye år. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 22. laver vi svedehytte. Dette er en kraftfuld svedehytte på vinter solhverv. Vi går ind i svedehytten kl. 12.30. Medbring håndklæder, skiftetøj og en ret til det fælles bord bagefter.

Ligeledes lørdag d. 22. har vi ceremoni i tipien for vinter solhverv. Vi starter kl. 19. Medbring et bloklys (hvid, sølv eller guld) og en gave (noget du er færdig med at bruge og som skal videre). Vi er i tipien, så tag praktisk og varmt tøj på. Efter ceremonien kan du tage en ting med dig hjem.

Fredag d. 28. har vi fuldmåne meditation. Denne sidste måne på året er god at meditere til. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød.

Husk vi har ingen faste priser men arbejder for donationer.

Det er en rigtig god ide at følge med i kalenderen.

Frank og jeg ønsker jer alle en fortryllende jul og et dejligt og lykkebringende nytår.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

December month with all the work before Christmas. For many people it is a very busy month, but remember also to enjoy the time. The days are short, so there is time for indoor activities this month.

Here it is time to look back at all the wonderful moments we have had here. On our working day came 11 people and helped us with all the hard work here. There was logged, sawn burn up, cleaned up and especially enjoyed. It was a wonderful day. Thanks to all who participated.

Sweat lodge was also very well attended. 18 people were in the sweat lodge and went purified from here.

We start December with creative evening on Tuesday 4th from 5pm-10pm. Come and make Christmas gifts or anything else you fancy.

Friday 7th ends this year’s healing course. We can use the 3 people who want healing, so students can test what they have learned. Should this be something for you, please contact us at the 59,460,850th We start at 7pm.

Saturday 8th at 7pm, we have a drum evening. This is the last drum evening this year, so come and join. The subject could be wishes for the new year. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 22nd we make a sweat lodge. This is a powerful sweat lodge at the winter solstice. We go into the sweat lodge at. 12.30. Bring towels, change of clothes and a dish to share afterwards.

Also on Saturday 22nd we have a ceremony in tipi for the winter solstice. We start at. 7pm. Bring a candle (white, silver or gold) and a gift (something you are finished using and you want to give away). We are in the teepee, take practical and warm clothing. After the ceremony, you can take something home with you.

Friday the 28th we have full moon meditation. This last month of the year is good to meditate to. We start at. 7pm and then there is coffee and bread.

Remember we do not have fixed prices but works for donations.

Frank and I wish you all a magical Christmas and a wonderful and prosperous New Year.

Hugs and light

Hanne

 
 

Nyhedsbrev november

Så endte sommertiden og vi er kommet ind i den mørkere del af året. Nu er der mere brug for indendørs sysler.

Oktober var en pragtfuld måned her med mange deltagende til vores arrangementer. Tak til alle jer, der deltog med så dejlige energier.

Vi starter vores kreativ aftener tirsdag d. 6. kl. 17-22. Vi vil henover vinteren lave disse aftener den første tirsdag i hver måned. Man kan komme når man har lyst og tid. Medbring gerne en madpakke, så vi også kan spise sammen. Du har mulighed for at medbringe det du har lyst til at arbejde med eller vi kan finde på noget sammen.

Lørdag d. 10. laver vi igen et trommebyggerkursus. Dette kursus er optaget, men du har mulighed for at give os et praj, hvis du er interesseret og vi vil holde en plads til dig på næste kursus.

Lørdag d. 10. kl. 19 er der trommeaften. Forhåbentlig er der nogle trommer, der skal indvies og ellers laver vi trommerejser.

Nymånemeditation er tirsdag d. 13. kl. 19.

Svedehytte lørdag d. 17. kl. 12.30. Kom meget gerne før og vær med til at forberede svedehytten. Medbring håndklæder, skiftetøj og en ret til fælles bord bagefter.

Søndag d. 18 kl 10-16 laver vi værksted. Her er der mulighed for at lave gode gaver eller noget man har lyst til at prøve kræfter med ( drømmefangere, læderpunge, fjervifter, beadwork og meget mere). Her kan der blive tale om nogle materiale priser.

Lørdag d. 24. har vi arbejdsdag her. Der er en del vi skal have ordnet inden vinteren for alvor sætter ind, så har du mulighed for og lyst til at hjælpe, vil vi være meget taknemmelige. Vi satser på at være i gang fra 10-16 afbrudt af spisepause. Vi giver maden.

Onsdag d. 28. kl. 19 er der fuldmånemeditation. Tag varmt og praktisk tøj på. Vi er i tipien.

Husk vi har ingen faste priser på vores arrangementer, men vi arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

So ended the summer time and we have come into the darker part of the year. Now there is more need for indoor pursuits.

October was a wonderful month here with many participants at our events. Thanks to all of you who participated with such lovely energies.

We start our creative evenings on Tuesday 6th at. 17-22. We will over the winter to make these evenings on the first Tuesday of each month. You can come when you want and time. Please bring a packed lunch so we can eat together. You have to bring what you want to work with or we can find something together.

Saturday 10th we make again a drum based course. This course is busy, but you have to give us a hint, if you are interested and we will keep a place for you on the next course.

Saturday 10th at. 19 is the drum evening. Hopefully there are some drums to be inaugurated and otherwise we drum journeys.

Nymånemeditation is Tuesday the 13th at. 19th

Sweat Lodge on Saturday 17th at. 12.30. Come much like before and help to prepare the sweat lodge. Bring towels, change of clothes and a right of common table afterwards.

Sunday 18 at 10-16 we make workshop. Here it is possible to make good gifts or something you want to try (dream catchers, leather purses, feather fans, beadwork and much more). Here there may be some material prices.

Saturday 24th We have working here. There is a part we must handle before winter really sets in, so you have the opportunity and desire to help, we would be very grateful. We aim to be running from 10-16 interrupted by the lunch break. We provide food.

Wednesday 28th at. 19 is full moon meditation. Wear warm and practical clothes. We are in the teepee.

Remember we have no fixed prices for our events, but we are working for donations.

Hugs and light

Hanne

ENGLISH:

 Then the summer time ended and we have come into the darker part of the year. Now there is more need for indoor pursuits.

October was a wonderful month here with many participants at our events. Thanks to all of you who participated with such lovely energies.

We start our creative evenings on Tuesday 6th at 5-10pm. We will over the winter make these evenings on the first Tuesday of each month. You can come when you want and have the time. Please bring a packed lunch so we can eat together. You can bring what you want to work with or we can find something together.

Saturday 10th we make again a drum building course. This course is busy, but you can give us a hint, if you are interested and we will keep a place for you on the next course.

Saturday 10th at 7pm is the drum evening. Hopefully there are some drums to be inaugurated and otherwise we make drum journeys.

New moon meditation is Tuesday the 13th at 7pm.

Sweat Lodge on Saturday 17th at. 12.30. It would be nice if you come before and help to prepare the sweat lodge. Bring towels, change of clothes and a dish to share aftewoods..

Sunday 18 at 10-16 we make a workshop. Here it is possible to make good gifts or something you want to try (dream catchers, leather purses, feather fans, beadwork and much more). Here there may be some material prices.

Saturday 24th We have working here. There is a part we must handle before winter really sets in, so if you have the opportunity and desire to help, we would be very grateful. We aim to be running from 10-16 interrupted by the lunch break. We provide food.

Wednesday 28th at. 19 is full moon meditation. Wear warm and practical clothes. We are in the teepee.

Remember we have no fixed prices for our events, but we are working for donations.

Hugs and light

Hanne