Fordrag i Den anden virkelighed

Medicinmanden fortæller

Foredrag på engelsk med en Nordamerikansk medicinmand.

Tirsdage d. 9/4, 16/4 og 23/4 alle dage kl. 19.

Adressen er Rugmarken 7, Tuse Næs, 4300 Holbæk

 

Den Anden Virkelighed på Tuse Næs udenfor Holbæk får besøg af en Nordamerikansk yaqui apache mechika medicinmand som arbejder og bor på stedet en hel måned.

Han tilbyder foredrag og vil gerne dele sine oplevelser og traditioner med interesserede på denne måde. Han er en fantastisk fortæller og har meget på hjerte efter et langt liv med udfordringer, oplæring og indsigter videregivet på traditionel, indiansk vis. For selvom han kun er 43 år, har han oplevet mere end de fleste og bærer sit folks stolthed i hjertet. Om nogen har han formået at vende sin barndoms smerte til et smukt og ansvarsfuldt liv.

Det meste af sin barndom tilbragte han væk fra familien og kom først som 16 årig tilbage til sin den og de traditioner, han var fjernet fra. I dag er han medicinmand, healer og ordineret præst i The Native American Church. Ved siden af disse ting har han sin egen dansegruppe, der holder de gamle aztekerdanse i hævd.

Som medicinmand er man forpligtet til at hjælpe sit folk, så døren står altid åben i hans hus, og i perioder må han og hans kone huse og forsørge mennesker, der ikke kan klare sig selv, ligesom de på alle mulige andre måder er dem, man søger hjælp og vejledning hos.

Traditionen byder, at en medicinmand kun kan arbejde for donationer og ikke en fast pris, som vi i Vesten ellers er vant til. Vær derfor sød at medbringe en donation for din deltagelse til foredraget. Pengene går ubeskåret til medicinmanden og de mange forpligtelser, han har overfor sit samfund, når han er hjemme igen.

Foredraget foregår i tipien så medbring varmt tøj og måske et tæppe. Bålet er tændt hele aftenen.

Kaffe og kage kan købes på stedet for rimelige priser.

Tilmelding via mail denandenvirkelighed@live.dk  eller telefon 59460850.

Husk at give besked om hvilken dato du kommer.

Nyhedsbrev marts

I følge kalenderen er vi nu ovre vinteren og kan glæde os over foråret. Solen har da også været godt fremme de sidste dage og de første forårblomster er kommet frem.

Her lægger vi ud med en arbejdsdag lørdag d. 2. marts. Vi får en masse brænde hjem, der skal stables. Har du tid, lyst og lejlighed er du velkommen. Første læs kommer kl. 9 og vi arbejder hele dagen. Vi sørger for mad og drikke til de fremmødte.

Tirsdag d. 5. har vi kreativaften. Vi starter kl. 17. Har du lyst kan du medbringe lidt mad, så spiser vi sammen. Du kan bare dukke op, når det passer dig. Der er mulighed for at lave noget du er i gang med eller du kan lære noget af det vi arbejder med. Vi slutter kl. 22.

Fredag d. 15. laver vi trommeaften. Vi starter kl. 19 og laver i hvert fald to trommerejser. Medbring tromme eller rasle hvis du har, ellers kan du låne. Efterfølgende kaffe og brød.

Onsdag d. 20. er det forårs jævndøgn. Vi starter kl. 18 med at spise vores medbragte mad sammen. Ceremonien i tipien er fejring af foråret, hvor vi sår og planter. Vi fejrer at dag og nat er lige lange og at moder jord vender tilbage til sin frugtbarhed. Medbring gerne amuletter og medicinpung.

Lørdag d. 23. har vi svedehytte. Denne svedehytte er med til at fejre forårets komme. Vi går ind kl. 12. Kom meget gerne tidligere og vær med til at dække svedehytten og starte den fælles bøn, før vi går ind. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Læs gerne om svedehytten andet steds på siden.

Fra søndag d. 24. og frem til søndag d. 31. laver vi en arbejdsuge. Dog holder vi fredag d. 29. fri. Der er som sædvanlig en hel del ting, der skal ordnes her i foråret, så har du lyst til at hjælpe en dag eller to i løbet af ugen, vil vi være meget taknemmelige. Vi forestiller os, at vi starter kl 10 og slutter kl. 17 hver dag. Der vil være mad og drikke til alle fremmødte. Giv meget gerne besked om hvilke dage du kommer, så jeg kan købe ind efter det.

Onsdag d. 27. er der fuldmånemeditation. Vi starter kl. 19 og arbejder via trommerejser med denne månes fantastiske energier. Efterfølgende kaffe og brød.

Til alle arrangementer modtager vi donationer. Vi har ingen faste priser.

Hele april måned har vi besøg af “vores” medicinmand. Han vil bl.a. lave svedehytte hver torsdag aften. Han arbejder også for donationer, så til svedehytte ceremonier må du godt tænke på donation både til medicinmand, fire keeper og til stedet her.

Han vil også afholde nogle fantastiske ceremonier. Vil du vide mere om dem, bedes du ringe til Rikke på 28187044.

Der er også mulighed for en privat healing. Ring til os på 59460850 og aftal tid.

Vi vil også forsøge at komme ud, så han kan holde nogle foredrag. Kender du til nogle gode steder må du meget gerne give besked om det.

Knus og lys

Hanne 

ENGLISH:

According to the calendar, we are now over the winter and can rejoice in the spring. Sun has also been well promote the last days and the first spring flowers have arrived.

Here we put out a working day on Saturday 2nd of March. We get a lot of wood home to be stacked. If you have time, desire and opportunity please come. First load comes at. 9 and we work all day. We provide food and drink for the attendees.

Tuesday 5th we have creative evening. We start at. 5pm. If you want you can bring some food, so we eat together. You can just show up when it suits you. There is the opportunity to do something you are already doing or you can learn something from what we are working with. We end at. 10pm.

Friday the 15th we make drum evening. We start at. 7pm and make at least two drum journeys. Bring your drum or rattle if you have, or you can borrow. Subsequently, coffee and bread.

Wednesday 20th is the spring equinox. We start at. 6pm to eat our packed lunch together. The ceremony in the tipi is celebration of spring, where we sow and plants. We celebrate the day and night are of equal length and to Mother Earth returns to its fertility. Please bring amulets and medicine purse.

Saturday 23 we make a sweat lodge. The sweat lodge is to celebrate the coming of spring. We go in at. 12 o´clock. It will be nice if you come much earlier and help to cover the sweat lodge and start the common prayer before we go into. Bring a change of clothes, towels and a dish to share afterwards. Please read about the sweat lodge elsewhere on the page.

From Sunday 24th and until Sunday 31 we make a workweek. However, we keep Friday 29th free. There are, as usual, a lot of things to be done here in the spring, then if you want to help a day or two during the week, we would be very grateful. We imagine that we starts at 10 and ends at. 5pm every day. There will be food and drink for all attendees. Please let me know on what day you come so I can go shopping for it.

Wednesday 27th there is full moon meditation. We start at. 7pm and working through the drum journeys with this moon amazing energies. Subsequently coffee and bread.

For all our arrengements we receive donations. We have no fixed prices.

The entire month of April “our” medicine man is here. He will make a sweat lodge every Thursday evening. He also works for donations. For the sweat lodge ceremonies wedo like the donation to both medicine man, four keeper and the place here.

He will also make some amazing ceremonies. Do you want to know more about them, please call Rikke on  28187044

There is also the possibility of a private healing. Call us on 59460850 and make an appointment.

We will also try to get out so he can give lectures. Do you know some good places do not hesitate to let us know about it.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev februar.

Denne korteste måned i året er ret spændende.

Vi vil lave ceremoni for Kyndelmisse, hvor vi bl. a. velsigner de lys, vi vil bruge i årets løb. Det er også i denne måned fasten starter efter de gamle traditioner. I dag er det vist mest en udklædningsfest for børnene.

Vi starter med Kyndelmisse ceremoni lørdag d. 2. fra kl. 18. Her vil vi spise vores medbragte mad sammen. Derefter går vi i tipien og holder ceremoni. Medbring de lys du vil have velsignet, et lys til at tænde i tipien, tromme eller rasle og din medicinpung. Har du mulighed for at bære hvidt eller lyst tøj, vil det være fint, men husk at det også skal være varmt.

Tirsdag d. 5. har vi kreativaften. Vi går i gang kl. 17 og arbejder til kl. 22. Du kan komme når du har lyst i det tidsrum. Kommer du tidligt så medbring lidt mad, så spiser vi sammen. Du har mulighed for at arbejde med noget du er i gang med og du har mulighed for at få hjælp til at lave noget af det vi laver. (der kan i sidste tilfælde blive atle om materialepriser).

Lørdag d. 16. er der svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 12.30. Kom meget gerne før og hjælp til med at dække svedehytten. Det er også en del af ceremonien. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Fredag d. 22. kl. 19 har vi tromme aften. Medbring tromme eller rasle hvis du har. Vi laver et par rejser på forskellige emner (måske individuelle). Denne måde at arbejde på er en god form for selvudvikling. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 23. kl. 10-17 og søndag d. 24. kl.10-16 laver vi igen et shamanistisk kursus. Vi arbejder ud fra folks forskellighed, men vi arbejder med trommer og i naturen. Denne gang vil vi også komme ind på medicinhjulet. Der er ikke nogen krav om, at man skal have så og så meget forståelse for shamanisme på forhånd. Det vigtigste er nysgerrighed.

Mandag d. 25. kl 19 har vi fuldmåne meditation. Vi arbejder med denne månes energier og ser, hvad det kan bringe netop dig.

Til alle vore arrangementer arbejder vi for donationer. Vi har ingen faste priser.

Vi glæder os til at se dig.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

The shortest month of the year is pretty exciting.

We are making ceremony for Candlemas, where we blesses the candles, we will use during the year. It is also in this month the fast starts after the old traditions. Today, it has been mostly a costume party for the kids.

We start with Candlemas ceremony on Saturday 2nd from 6pm. Here we will eat our picnic together. Then we walk in the tipi and keeps ceremony. Bring the candles you want to bless, a candle to light in the teepee, drum or rattle and your medicine pouch. If you have you can wear white or light-colored clothes, it will be fine, but remember that it must be warm clothes.

Tuesday 5th We have creative evening. We start at 5pm and works til 10pm. You can come anytime during that time. If you arrive early then bring some food, so we eat together. You have the opportunity to work with something you are doing and you are able to get help to do some of what we do.

Saturday 16th ‘s sweat lodge. We go into the sweat lodge at 12.30 pm. It will be nice if you come before and help to cover the sweat lodge. It is also part of the ceremony. Bring a change of clothes, towels and a dish to share afterwards.

Friday 22 at 7pm, we make a drum evening. Bring your drum or rattle if you have. We make a couple of trips on various topics (perhaps individual). This way of working is a good form of self-development. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 23 from10am -5pm and Sunday 24th 10am-4pm we make again a shamanic course. We work from people’s diversity, but we are working with drums and in nature. This time we will also work with the medicine wheel. There is no requirement that you have to have so much understanding of shamanism in advance. The key is curiosity.

Monday 25 at 7pm, we have full moon meditation. We work with this moon energies and see what it can bring just you.

For all our events, we work for donations. We have no fixed prices.

We look forward to seeing you.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev januar

Vi ønsker alle et rigtigt godt og lykkebringende nytår og sige samtidig tak for det forgangne år.

Set i bakspejlet har det på mange måder været et pragtfuldt år her på stedet. Mange nye ansigter er dukket op og flere, der har været her før, er kommet igen. Den faste stab af dejlige mennesker vokser stødt. Tusinde tak for al den hjælp og støtte vi har fået i år 2012.

Vi starter det nye år lidt stille og roligt. Frank skal ind og opereres, så der vil ikke blive så mange aktiviteter i januar.

Mandags meditationerne fortsætter dog undtaget d. 14. januar. Vi starter kl 19 og laver en guidet meditation på et aktuelt emne. Efterfølgende er der kaffe og brød.

Tirsdag d. 8. har vi kreativ aften. Vi starter kl 17. Medbring lidt mad så spiser vi sammen. Du vil på denne aften have mulighed for at arbejde med noget du er i gang med eller lære at lave noget af det vi kan. Vi slutter kl. ca. 22.

Fredag d. 11. har vi trommeaften kl. 19-22. Vi laver et par trommerejser og forhåbentlig kommer der også et par sange. Husk at tage varmt og praktisk tøj på, da det foregår i tipien. Efterfølgende kaffe og brød.

Søndag d. 27. er der fuldmåne meditation. Vi starter kl 19. Husk varmt og pratisk tøj, da det foregår i tipien. Kaffe og brød efterfølgende.

Lørdag d. 2. februar fejrer vi Kyndelmisse. Ceremonien starter kl. 18 med at spise sammen, så medbring en ret til det fælles bord. Medbring også de lys (ikke fyrfadslys), du vil bruge i løbet af året. Så velsigner vi dem sammen, for at indgive lysene glæde og kærlighed til jer. Har du en medicinpung, så medbring den endelig. Du er velkommen til at medbringe tromme eller rasle, hvis du har.

Har du mulighed for at bære noget hvidt eller rødt i din klædedragt vil det være fint.

Ved alle vore arrangementer har vi ingen faste priser. Vi modtager donationer til at holde flowet i gang. Der er altid udgifter til brænde, kaffe, vedligeholdelse og meget andet og det er disse udgifter donationerne dækker.

Vi kan glæde alle med at vores nordamerikanske medicin mand kommer i april måned. Der vil være svedehytte hver torsdag mens han er her. Han modtager klienter til healing. Ring til os og bestil en tid. Han arbejder også for donationer.

Vi glæder os til at se dig i det kommende år.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

We wish you all a happy and prosperous New Year and say at the same time thanks for the past year.

In retrospect, it has in many ways been a wonderful year here. Many new faces have emerged and several who have been here before, come again. The permanent staff of great people is growing steadily. Thanks for all the help and support we have received in the year 2012.

We start the new year a little quietly. Frank is going to be operated, so there will not be so many activities in January.

Monday meditations continue except on 14 of January. We start at 7pm and doing a guided meditation on a topical issue. Subsequently, coffee and bread.

Tuesday 8th We have creative evening. We start at 5pm. Bring some food so we eat together. You will this evening be able to work with something you are doing or learning to do some of what we can. We end at. approx. 10pm.

Friday the 11th We have drum evening at. 7-10pm. We make a few drum journeys and hopefully there will also be a few songs. Remember to bring warm and practical clothes, as it is in the teepee. Subsequently, coffee and bread.

Sunday the 7th we have a fullmoon meditation in the tipi. We start at 7pm. Please bring warm clothes as we spend the time in the tipi. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 2nd February we celebrate Candlemas. The ceremony starts at. 6pm of eating together, bring a dish to share. Bring also the candles, you will use during the year. So we bless them, to submit the lights joy and love for you. Do you have a medicine pouch, so bring that too. You are welcome to bring your drum or rattle if you have.

If you have  something white or red to wear in your dress it will be fine.

At all our events we have no fixed prices. We accept donations to keep the flow going. There are always expenses for firewood, coffee, maintenance and much more and it is these expenses donations cover.

We can announce that “our” North American medicine man comes in April. There will be sweat lodge every Thursday while he is here. He receives clients for healing. Call us and book an appointment. He also works for donations.

We look forward to seeing you in the coming year.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev december

December måned med alt hvad dertil hører. For mange mennesker er det en rigtig travl måned, men husk nu også at nyde tiden. Dagene er korte, så der er tid til indendørs sysler i denne måned.

Hos os er det tid til at kigge tilbage på alle de pragtfulde stunder, vi har haft her. På vores arbejdsdag kom 11 mennesker og hjalp os med alt det grove her. Der blev skovet, savet brænde op, ryddet op og ikke mindst hygget. Det var en pragtfuld dag. Tusind tak til alle der deltog.

Svedehytten var også rigtig godt besøgt. 18 mennesker var i svedehytte og gik rensede herfra.

Vi starter december med kreativ aften tirsdag d. 4. fra kl 17- 22. Kom og lav julegaver eller andet du har lyst til.

Fredag d. 7. slutter efterårets healings kursus. Vi kan godt bruge 3 mennesker, der gerne vil have healing, så kursisterne kan prøve det, de har lært. Skulle dette være noget for dig, så kontakt os på 59460850. Vi starter kl. 19.

Lørdag d. 8. kl. 19 har vi trommeaften. Dette er den sidste trommeaften i år, så kom og deltag. Emnet kunne være ønsker for det nye år. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 22. laver vi svedehytte. Dette er en kraftfuld svedehytte på vinter solhverv. Vi går ind i svedehytten kl. 12.30. Medbring håndklæder, skiftetøj og en ret til det fælles bord bagefter.

Ligeledes lørdag d. 22. har vi ceremoni i tipien for vinter solhverv. Vi starter kl. 19. Medbring et bloklys (hvid, sølv eller guld) og en gave (noget du er færdig med at bruge og som skal videre). Vi er i tipien, så tag praktisk og varmt tøj på. Efter ceremonien kan du tage en ting med dig hjem.

Fredag d. 28. har vi fuldmåne meditation. Denne sidste måne på året er god at meditere til. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød.

Husk vi har ingen faste priser men arbejder for donationer.

Det er en rigtig god ide at følge med i kalenderen.

Frank og jeg ønsker jer alle en fortryllende jul og et dejligt og lykkebringende nytår.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

December month with all the work before Christmas. For many people it is a very busy month, but remember also to enjoy the time. The days are short, so there is time for indoor activities this month.

Here it is time to look back at all the wonderful moments we have had here. On our working day came 11 people and helped us with all the hard work here. There was logged, sawn burn up, cleaned up and especially enjoyed. It was a wonderful day. Thanks to all who participated.

Sweat lodge was also very well attended. 18 people were in the sweat lodge and went purified from here.

We start December with creative evening on Tuesday 4th from 5pm-10pm. Come and make Christmas gifts or anything else you fancy.

Friday 7th ends this year’s healing course. We can use the 3 people who want healing, so students can test what they have learned. Should this be something for you, please contact us at the 59,460,850th We start at 7pm.

Saturday 8th at 7pm, we have a drum evening. This is the last drum evening this year, so come and join. The subject could be wishes for the new year. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 22nd we make a sweat lodge. This is a powerful sweat lodge at the winter solstice. We go into the sweat lodge at. 12.30. Bring towels, change of clothes and a dish to share afterwards.

Also on Saturday 22nd we have a ceremony in tipi for the winter solstice. We start at. 7pm. Bring a candle (white, silver or gold) and a gift (something you are finished using and you want to give away). We are in the teepee, take practical and warm clothing. After the ceremony, you can take something home with you.

Friday the 28th we have full moon meditation. This last month of the year is good to meditate to. We start at. 7pm and then there is coffee and bread.

Remember we do not have fixed prices but works for donations.

Frank and I wish you all a magical Christmas and a wonderful and prosperous New Year.

Hugs and light

Hanne

 
 

Nyhedsbrev november

Så endte sommertiden og vi er kommet ind i den mørkere del af året. Nu er der mere brug for indendørs sysler.

Oktober var en pragtfuld måned her med mange deltagende til vores arrangementer. Tak til alle jer, der deltog med så dejlige energier.

Vi starter vores kreativ aftener tirsdag d. 6. kl. 17-22. Vi vil henover vinteren lave disse aftener den første tirsdag i hver måned. Man kan komme når man har lyst og tid. Medbring gerne en madpakke, så vi også kan spise sammen. Du har mulighed for at medbringe det du har lyst til at arbejde med eller vi kan finde på noget sammen.

Lørdag d. 10. laver vi igen et trommebyggerkursus. Dette kursus er optaget, men du har mulighed for at give os et praj, hvis du er interesseret og vi vil holde en plads til dig på næste kursus.

Lørdag d. 10. kl. 19 er der trommeaften. Forhåbentlig er der nogle trommer, der skal indvies og ellers laver vi trommerejser.

Nymånemeditation er tirsdag d. 13. kl. 19.

Svedehytte lørdag d. 17. kl. 12.30. Kom meget gerne før og vær med til at forberede svedehytten. Medbring håndklæder, skiftetøj og en ret til fælles bord bagefter.

Søndag d. 18 kl 10-16 laver vi værksted. Her er der mulighed for at lave gode gaver eller noget man har lyst til at prøve kræfter med ( drømmefangere, læderpunge, fjervifter, beadwork og meget mere). Her kan der blive tale om nogle materiale priser.

Lørdag d. 24. har vi arbejdsdag her. Der er en del vi skal have ordnet inden vinteren for alvor sætter ind, så har du mulighed for og lyst til at hjælpe, vil vi være meget taknemmelige. Vi satser på at være i gang fra 10-16 afbrudt af spisepause. Vi giver maden.

Onsdag d. 28. kl. 19 er der fuldmånemeditation. Tag varmt og praktisk tøj på. Vi er i tipien.

Husk vi har ingen faste priser på vores arrangementer, men vi arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

So ended the summer time and we have come into the darker part of the year. Now there is more need for indoor pursuits.

October was a wonderful month here with many participants at our events. Thanks to all of you who participated with such lovely energies.

We start our creative evenings on Tuesday 6th at. 17-22. We will over the winter to make these evenings on the first Tuesday of each month. You can come when you want and time. Please bring a packed lunch so we can eat together. You have to bring what you want to work with or we can find something together.

Saturday 10th we make again a drum based course. This course is busy, but you have to give us a hint, if you are interested and we will keep a place for you on the next course.

Saturday 10th at. 19 is the drum evening. Hopefully there are some drums to be inaugurated and otherwise we drum journeys.

Nymånemeditation is Tuesday the 13th at. 19th

Sweat Lodge on Saturday 17th at. 12.30. Come much like before and help to prepare the sweat lodge. Bring towels, change of clothes and a right of common table afterwards.

Sunday 18 at 10-16 we make workshop. Here it is possible to make good gifts or something you want to try (dream catchers, leather purses, feather fans, beadwork and much more). Here there may be some material prices.

Saturday 24th We have working here. There is a part we must handle before winter really sets in, so you have the opportunity and desire to help, we would be very grateful. We aim to be running from 10-16 interrupted by the lunch break. We provide food.

Wednesday 28th at. 19 is full moon meditation. Wear warm and practical clothes. We are in the teepee.

Remember we have no fixed prices for our events, but we are working for donations.

Hugs and light

Hanne

ENGLISH:

 Then the summer time ended and we have come into the darker part of the year. Now there is more need for indoor pursuits.

October was a wonderful month here with many participants at our events. Thanks to all of you who participated with such lovely energies.

We start our creative evenings on Tuesday 6th at 5-10pm. We will over the winter make these evenings on the first Tuesday of each month. You can come when you want and have the time. Please bring a packed lunch so we can eat together. You can bring what you want to work with or we can find something together.

Saturday 10th we make again a drum building course. This course is busy, but you can give us a hint, if you are interested and we will keep a place for you on the next course.

Saturday 10th at 7pm is the drum evening. Hopefully there are some drums to be inaugurated and otherwise we make drum journeys.

New moon meditation is Tuesday the 13th at 7pm.

Sweat Lodge on Saturday 17th at. 12.30. It would be nice if you come before and help to prepare the sweat lodge. Bring towels, change of clothes and a dish to share aftewoods..

Sunday 18 at 10-16 we make a workshop. Here it is possible to make good gifts or something you want to try (dream catchers, leather purses, feather fans, beadwork and much more). Here there may be some material prices.

Saturday 24th We have working here. There is a part we must handle before winter really sets in, so if you have the opportunity and desire to help, we would be very grateful. We aim to be running from 10-16 interrupted by the lunch break. We provide food.

Wednesday 28th at. 19 is full moon meditation. Wear warm and practical clothes. We are in the teepee.

Remember we have no fixed prices for our events, but we are working for donations.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev oktober.

Efteråret er rigtig over os nu med sine skønne farver i naturen. Dagenes længde er aftagende og det er tid til indendørs aktiviteter, men også til at samle skønne ting i naturen.

Vi laver svedehytte lørdag d. 13. kl. 12. Medbring håndklæder, skiftetøj og en ret til det fælles bord bagefter. Kom meget gerne tidligere så du kan hjælpe med at dække svedehytten til og bede ved bålet.

Husk vi har ingen faste priser men arbejder for donationer. 

Mandag d. 15. har vi nymåne meditation. Vi starter kl. 19. Kaffe og brød efterfølgende.

Lørdag d. 20. er der trommebygger kursus. Dette kursus er fuldt booket op. Hvis du er interesseret i at bygge din egen tromme, så lad os det vide, så du kan komme med på næste kursus. 

Søndag d. 21. er der værksted. Jeg er blevet opfordret til at lave et værksted med perlearbejde, så det kommer her. Vi starter kl. 10. Medbring madpakke. Vi sørger for drikkelse dagen igennem. Vi slutter kl 16. Der kan blive tale om materiale priser på dette værksted, ellers er det som sædvanlig donationer.

I weekenden 27-28. har vi shamanistisk kursus. Dette kursus er for dig, der gerne vil arbejde med dit kraftdyr og naturen. Vi tager udgangspunkt i den enkelte deltagers ønsker og behov.Har du rasle eller tromme, så medbring dem endelig. Medbring også gerne papir og blyant. Vi sørger for frokost og drikkelse i løbet af dagen. Tag praktisk og varmt tøj på, da det meste foregår udendørs og i tipien.

Der er begrænset antal pladser på dette kursus, så tilmeld dig hurtigt. Husk vi har ingen faste priser men arbejder for donationer.

Mandag d. 29. er der fuldmånemeditation i tipien. Medbring tromme eller rasle. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød. Husk vi arbejder for donationer.

Onsdag d. 31. er der Allehelgen ceremoni. Vi starter kl. 18 med at spise sammen. Medbring en ret til det fælles bord og meget gerne tallerken og bestik. Medbring også et hvidt lys, afskårne grene og et foto af én du har mistet. Medbring også gerne en græskar lygte. Det er en tid til at ofre noget samtidig med at du afgiver et løfte til dig selv og den højere magt. Vi spiser i tipien og hele ceremonien foregår også her. Det er vigtigt med varmt og praktisk tøj.

Husk som sædvanlig har vi ingen faste priser men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

English;

Autumn is truly upon us now with its beautiful colors in nature. The day is waning and it’s time for indoor activities, but also to collect beautiful things in nature.

We make sweat lodge on Saturday 13th at 12 o’clock.  Bring towels, change of clothes and a dish to share afterwards. It will be nice if you come earlier so you can help cover the sweat lodge and pray at the bonfire.

Remember we do not have fixed prices but works for donations.

Monday 15th we have new moon meditation. We start at 7 pm. Coffee and bread afterwards.

Saturday 20th ‘s drum we build drums. This course is fully booked up. If you are interested in building your own drum, please let us know so you can get on the next course.

Sunday 21 ‘s workshop. I have been invited to do a workshop with bead work, so it comes here. We start at 10 am. Bring packed lunch. We provide drinks throughout the day. We end at 4pm. There can be some material prices at this workshop, otherwise it is as usual donations.

On weekends 27-28. we have shamanic training. This course is for people who want to work with your power animals and nature. We   base this on the individual student’s needs and wishes. Do you have rattle or drum, please bring them. Bring also like paper and pencil. We provide lunch and drinks throughout the day. Take practical and warm clothes, as most are outdoors and in the teepee.

There are limited places on this course, so sign up quickly. Remember we do not have fixed prices but works for donations.

Monday 29 there is full moon meditation in the teepee. Bring your drum or rattle. We start at 7pm and then there is coffee and bread. Remember we work for donations.

Wednesday 31st is All Saints Day ceremony. We start at 6pm by eating together. Bring a dish to share and plates and cutlery. Bring also a white candle, prunings and a photo of someone you have lost. Bring also like a pumpkin lantern. It is a time to sacrifice something while you make a promise to yourself and the higher power. We eat in the tipi and the whole ceremony also takes place here. It is important to have warm and practical clothing.

Remember, as usual, we have no fixed prices but works for donations.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev september

Så er det tid til at lade høre fra os igen.

Juli måned var vi på ferie i Colorado. Det var som sædvanlig en fantastisk oplevelse, hvor vi oplevede en masse ting.

Vi kom hjem til rod i det tekniske. Der havde været et lynnedslag tæt på, så computer og telefon var gået i stykker. Vi har lånt en computer, men i skrivende stund virker vores fastnet telefon stadig ikke. Vi kan ringes op på mobilerne.

I august har vi haft et bryllup i tipien. Det var en meget smuk oplevelse og både brudeparret og gæsterne var rigtig godt tilfredse. Dejligt at kunne bruge stedet til det også.

Vi har ligeledes haft en rigtig dejlig svedehytte, hvor det igen viste sig meget smukt, at når intentionerne er gode, går alt op i en højere enhed. Vi er ved at lære en kvindelig firekeeper op, så nu vil der snart være mulighed for en kvinde svedehytte.

 Vi starter med workshops, meditationer, kurser og meget andet hen over efteråret, så følg med i kalenderen.

Lørdag d. 8. september kl. 10-17 laver vi værksted, hvor det er muligt at lave skjolde og amuletter. Tag en madpakke med. Vi sørger for drikkevarer. Ingen faste priser, men donationer modtages. Der kan dog blive tale om materiale priser.

Vi starter et healings kursus op fredag d. 14. kl 19. Dette kursus vil forløbe over 3 måneder hver anden fredag. Første aften er en introduktion til det du kan vente dig af et sådan kursus. Det er et afgrænset antal pladser, så tilmeld dig hurtigt, hvis dette har din interesse.

Mandag d. 17. starter jeg meditationsaftenerne igen. Vi starter kl. 19 og laver en guidet meditation. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 22. kl. 18 har vi solhvervs ceremoni. Medbring en ret til det fælles bord. Medbring også et gult og et rødt stearinlys, nedfaldne blade og lidt frugt. Vi er i tipien, så husk fornuftigt tøj.

Lørdag d. 29. og søndag d. 30. laver vi markeds dage. Her vil være mulighed for forkellige former for healing, massage, akupressur, tarot, coaching og clairvoyance. Der vil være værksteder, hvor du kan lave drømmefanger, medicinpung, amulet, skjold, smykker og meget andet. Bålet er tændt begge dage og her er mulighed for at lave snobrød m.m. Vi har også salg af de ting, vi har her på stedet. Vi laver ligeledes i denne weekend et loppemarked, så der er rig mulighed for at finde lige det, du har brug for.

Husk til alt vi laver har vi ingen faste priser, men vi arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now it’s time to let hear from us again.

The month of July we were on vacation in Colorado. It was as usual a great experience where we saw a lot of things.

We came home to the mess in the technical things. There had been a lightning strike close by, computer and phone was broken. We have borrowed a computer, but our landline phone still does not. We can be dialed at the mobiles.

In August, we had a wedding in the teepee. It was a very beautiful experience and both bride and groom and the guests were very pleased. Nice to be able to use the place for that too.

We also had a really nice sweat lodge, where it again turned out very beautiful when the intentions are good, everything goes up to a higher level. We are teaching a female firekeeper, so it will soon be possible for a woman sweat lodge.

 We start with workshops, meditations, courses and much more during the autumn, so keep an eye on the calendar.

Saturday 8th September at. 10-17 we are doing workshop where it is possible to make shields and amulets. Take a packed lunch. We provide beverages. No fixed prices, but donations accepted. However, there may be a material price

We start a healing course up on Friday 14th at 7pm.  This course will run over 3 months every other Friday. The first evening is an introduction so you can hear what to expect from such a course. There is a limited number of seats, so sign up quickly if this interests you.

Monday 17th I start meditation evenings again. We start at. 7pm and doing a guided meditation. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 22 at 6pm we make a solstice ceremony. Bring a dish to share. Bring also a yellow and a red candle, leaves and little fruit. We are in the tipi, so please remember sensible clothes.

Saturday 29th and Sunday 30th we make market days. Here you will be able to purchase of various forms of healing, massage, acupressure, tarot, coaching and clairvoyance. There will be workshops where you can make dreamcathers, medicine pouch, amulet, shield, jewelry and much more. The fire is on both days and here is the opportunity to make twistbread mm. We also sell the things we have here. We make also this weekend a flea market, so there is ample opportunity to find just what you need.

Remember to everything we do, we have no fixed prices, but we work for donations.

Hugs and light

Hanne

 
 
 
 
 
 
 

 

Nyhedsbrev juli

Sommerferie!!!!

Vi har fuldmåne ceremoni tirsdag d. 3. kl 19. Medbring gerne tromme eller rasle. Efterfølgende kaffe og brød. Husk vi har ingen faste priser men arbejder for donationer.

Vi har ikke andre begivenheder i juli, da vi holder ferie. Huset er lånt ud resten af måneden, men det betyder ikke, at du ikke kan komme og være på stedet, hvis du trænger til ro og opladning. Vi vil selvfølgelig bede dig om, at henvende dig til de mennesker, der bor her.

I er velkomne til at skrive i vores gæste bog.

Rigtig god sommer til jer alle.

Knus og lys

Hanne

 

Summer!!

We have a full moon ceremony on Tuesday 3rd at 7 pm. Please bring drum or rattle. Afterwards coffee and bread. Remember we have no fixed prices but works for donations.

We have no other events in July when we are on holiday. The house is borrowed from the rest of the month, but that does not mean you can not come and be on the spot if you need to calm down and charging. Of course we will ask you to contact the people who live here.

You are welcome to write to us in the guest book.

Very good summer to you all.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev maj

Denne første sommer måned er startet med det dejligste vejr.

Vi har haft en dejlig ceremoni på Valborgsaften, hvor vi glædede os meget over at Hector og Hesi var her. For dem var det også rart at deltage i en nordisk ceremoni.

Maj måned er dedikeret til Hectors arbejde. Vi har været ude forskellige steder, hvor han har fortalt rigtig meget og sunget nogle af sine smukke sange. Det har været en succes. Der har været mange gode spørgsmål til ham og han har været glad for muligheden for at møde nye mennesker.

Vi har svedehytte hver torsdag aften kl. 18 mens han er her. Det vil sige d. 3-5, 10-5, 17-5. Har du ikke prøvet en svedehytte med Hector kan det kraftigt anbefales at prøve det. Husk han arbejder for donationer og til svedehytter er vi nødt til at bede om donationer til stedet også.

Der er ceremonier i weekenderne. Har du lyst og mulighed for at deltage i én eller flere af disse, så kontakt os. Det er vigtigt du får informationer om ceremonien, før du kommer. Der er stadig få pladser tilbage til alle ceremonier.

Torsdag d. 17-5 vil vi lave en ceremoni for børn. Det bliver fra kl. 11-17. Dette vil være en workshop og historie fortælling for børn og om aftenen er svedehytten dedikeret til børn. Voksne er selvfølgelig velkomne. Dette foregår også ved donationer til både Hector og stedet her.

Der er stadig tider til individuel healing. Ring og aftal tid. Healinger foregår også ved donationer.

Hector og Hesi rejser d. 21-5. Som sædvanlig er det alt for kort tid de er her, synes vi, men en måned hjemmefra er lang tid, når der også er vigtigt arbejde, der venter dem hjemme.

Den sidste weekend i maj er Frank og jeg på messen i Casa Deva, hvor vi laver shamanistiske healinger.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

That first summer month has started with the beautiful weather.

We had a lovely ceremony on Walpurgis Night, when we were looking forward very much to Hector and Hesi was here. For them it was also nice to participate in a Nordic ceremony.

The month of May is dedicated to Hector’s work. We’ve been out various places where he has told so much and sung some of his beautiful songs. It has been a success. There have been many good questions to him, and he was glad for the opportunity to meet new people.

We have a sweat lodge every Thursday evening at. 6 while he is here. That is, d 3-5, 10-5, 17-5. Have you not tried a sweat lodge with Hector I can be strongly recommended to try it. Remember he works for donations and when it is sweat lodges, we need to ask for donations to the place too.

There are ceremonies on weekends. Do you desire and have the opportunity to participate in one or more of these, please contact us. It is important to get information about the ceremony, before you come. There are still a few seats left for all ceremonies.

Thursday 17-5, we will do a ceremony for the children. It will be from 11 till 5 pm. This will be a workshop and story telling  for children and the evening’s sweat lodge is dedicated to children. Adults are of course welcome. This is done also by donations to both Hector and the place here.

There are still room for individual healing. Call for an appointment. Healings take place also by donations.

Hector and Hesi traveling back on 21-5. As usual, it is far too short a time they are here, we think, but a month from home is a long time when there is important work that awaits them at home.

The last weekend in May Frank and I are at the show in Casa Deva, where we make shamanic healings.

Hugs and light

Hanne