Nyhedsbrev juli

Så er den store sommerferie måned i gang. Vi ønsker jer alle en rigtig god sommerferie med rigtig meget sol og glæde. Husk at lade godt op mens I har fri til det.

Her arbejder vi med brænde og andre ting, der skal gøres. Frank er i gang med at ordne skind til trommer og mon ikke, der kan blive til nogle rasler også.

Tirsdage i denne måned laver vi workshops. Vi vil lave drømmefangere, medicinpunge, smykker, rasler m.m. Har du lyst til at være med til det er der åbent fra 10-17 alle tirsdagene. Tag din madpakke med. Vi sørger for kaffe og te hele dagen.

Lørdag d. 12. er der fuldmåne meditation. Vi starter kl. 19. Vi vil arbejde med det denne månes klanmoder vil lære os via trommerejser og samtale. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden d. 19-20. laver vi et shamanistisk kursus, hvor vi vil arbejde med naturen og kraftdyrene. Vi vil på dette kursus også samle materialer til røgelse og arbejde med forskellige røgelser. Vi arbejder fra kl. 10 begge dage og slutter lørdag kl. 17 og søndag kl. 16. Der er mulighed for overnatning i telt eller i én af vores campingvogne. Vi sørger for frokost begge dage, andre måltider står du selv for.

Fredag d. 25. kl. 19 har vi trommeaften. Medbring gerne tromme eller rasle. Vi vil foretage et par rejser på netop det, der rører sig lige nu. Eventuelt vil vi lave en rejse på, hvad der skal ske i resten af dette år. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 26. er der svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom senest kl. 12.30. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

For alle vore arrangementer gælder det, at vi ingen faste priser har (med undtagelse af materialepriser til workshops), men husk vi arbejder for donationer.

Vi berører lige august måned også, da Jerry Dunson kommer og laver svedehytte mandag d. 4. kl. 19. Han vil ligeledes lave en workshop søndag d. 10. Denne workshop kommer der mere om senere, men den starter kl. 10 og afsluttes med en svedehytte sidst på eftermiddagen.

Jerry arbejder ligeledes for donationer.

Vi starter forskellige uddannelser og kurser i løbet af efteråret, så hold godt øje med kalenderen.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

We wish you all a great summer vacation with so much sunshine and joy. Remember to recharge your batteries while you have the freedom to do so.

We work with wood and other things here. Frank is in the process of taking care of hides for drums and I wonder if there might be to some rattles too.

Tuesdays this month are we doing workshops. We are making dream catchers, medicine pouches, jewelry, rattles, etc. Would you like to be part of it is open from 10-17 all Tuesdays. Bring your packed lunch. We provide coffee and tea all day.

Saturday the 12th there is a full moon meditation. We start at 7 pm. We will work with what this moon clan mother will teach us through drum journeys and conversation. Subsequently, coffee and bread.

On the weekend 19-20. we make a shamanic course where we will work with nature and power animals. We will in this course also gather materials for incense and work with different incenses. We work from 10 am both days and ends Saturday at 5 pm and Sunday at 4 pm. It is possible to stay overnight in a tent or in one of our caravans. We provide lunch both days, other meals you take care of yourselves.

Friday 25th. at 7 pm we make a drum evening. Bring your drum or rattle. We will make a few trips on exactly what is happening right now. Possibly we will make a trip to what is going to happen in the rest of this year. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 26’s sweat lodge. We go into the sweat lodge at 1 pm so please come at last. 12.30. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or like, for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.

For all our events arrangements we have no fixed prices, (except for the prices of materials for workshops), but remember we work for donations.

We are touching the month of August also, when Jerry Dunson is coming and make a sweat lodge Monday 4 at 7 pm. He will also do a workshop on Sunday 10. More of this workshop later, but it starts at. 10 and finishes with a sweat lodge late afternoon.

Jerry also works for donations.

We start different programs and courses during the fall, so keep an eye on the calendar.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev juni

En meget travl, hektisk og fantastisk maj måned er slut. Det var dejligt igen at have besøg af Hector og Hesi og alle de skønne mennesker, der besøgte stedet gennem hele måneden.

Afslutningen på dette dejlige besøg var Franks fødselsdag. Det var en pragtfuld dag med sang, musik, latter og glæde. Tak til alle jer, der deltog og tak for at være med i community gaven.

Juni vil stå i arbejdets tegn. Vi skal have mere brænde hjem, så vi kan holde ceremonier. Vi vil selvfølgelig også lave svedehytter og andet.

Fredag d. 13. er der fuldmånemeditation kl. 19. Vi vil foretage rejser til denne månes klanmoder og se, hvad hun vil lære os. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 14. laver vi kvinde svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom i god tid og hjælp til med tæpperne. Kom og bliv renset i denne energifyldte svedehytte, hvor de feminine energier får lov til at udfolde sig. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Fredag d. 20. kl. 19 vil vi have trommeaften. En rigtig god mulighed for at finde svar på nogle af de spørgsmål du går med. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 21. er der svedehytte. Vi går ind kl. 13, så kom i god tid. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Denne svedehytte er lagt ved sommer solhverv og er derfor ekstra kraftfuld.

Lørdag d. 21. kl. 19 har vi sommer solhvervs ceremoni. Medbring bloklys gerne i farverne grøn, rød, gul eller hvid, tromme, rasle, glade sange og gerne forskellige urter. Se mere om sommer solhverv under punktet her på siden. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 28. er vi på Holistisk sommerfestival ved Præstø, hvor vi laver 2 workshops med trommerejser og historiefortælling. Se mere om dette på www.holistisksommerfestival.dk. Vi håber at se mange af jer der også.

Der vil blive lavet forskellige workshops henover sommeren, så hold dig opdateret på kalenderen.

Dette sted har i den forgangne måned virkelig vist, hvad det kan, når vi arbejder sammen om det. Tusinde tak til alle de dejlige mennesker, der har hjulpet os med at få det hele til at gå så godt. Vi arbejder alle frivilligt og det er dejligt at mærke, at vores vision om et godt community fungerer rigtig godt.

Husk at vi ingen faste priser har til nogen af vores arrangementer, men vi arbejder for donationer, så stedet kan fungere.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

A very busy, hectic and amazing month of May is over. It was great to once again be visited by Hector and Hesi and all the wonderful people who visited the site throughout the month.

The end of this delightful visit was Frank’s birthday. It was a scorching day with song, music, laughter and joy. Thanks to all of you who participated and thank you for being part of the community gift.

June will be busy with all the work we have to do. We need more firewood, so we can hold ceremonies. We will of course also make sweat lodges and others.

Friday The 13th’s full moon meditation at 7 pm. We will travel to the moon clan mother and see what she wants to teach us. Subsequently, coffee and bread.

Saturday the 14th we make women sweat lodge. We go into the sweat lodge at 1 pm.so come early and help with the blankets. Come and be purified in this energetic sweat lodge, where the feminine energies are allowed to unfold. Bring a change of clothes, towels and a dish to share afterwards.

Friday 20th. at 7 pm. we will have a drum evening. A great opportunity to find answers to some of the questions you go with. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 21’s sweat lodge. We go in at 1 pm, so come early. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or similar, for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. The sweat lodge is locaded at the summer solstice and therefore extra powerful.

Saturday 21 at 7 pm, we have summer solstice ceremony. Bring candles in the colors green, red, yellow or white, drum, rattle, happy songs and different herbs. Read more about the summer solstice in the section on this page. Subsequently, coffee and bread
On Saturday 28th we are at Holistic summer festival at Præstø where we make two workshops with drum journeys and storytelling. See more at www.holistisksommerfestival.dk. We hope to see many of you there too.

We will make various workshops over the summer, so keep up to date on the calendar.

This place has in the past month really shown what it can achieve when we work together. Thank you to all the wonderful people who helped us get it all to go as well. We all work voluntarily and it is nice to feel that our vision of a good community works really well.

Remember that we have no fixed prices to any of our events, but we are working on donations, so the place can be held for everybody who needs a place like this.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev maj

Så skyder vi den travle måned igang. Hector og Hesi er her hele måneden og arbejder gerne med svedehytter og healinger. Bare sig til hvis du har brug for det.

Svedehytterne ligger som regel torsdage aften. Vi holder svedehytter d. 1., d. 8., d. 15., d. 22. og onsdag d. 28. Vi starter kl. 19, så kom gerne i god tid. Vi følger Hectors tradition her på stedet med hensyn til påklædning. For kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende påklædning, for mænd løstsiddende shorts. Det du skal medbringe til en svedehytte er skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Det er en god ide at tage en ekstra trøje eller jakke med, da vi er udenfor hele tiden.

Til svedehytterne vil vi bede om kr. 50 til stedet her for at dække udgifterne til brænde og derudover donationer til Hector og Hesi.

Ønsker du en healing bedes du ringe på tlf. 59460850 og bestille tid. Husk at medbringe tobak til Hector, når du spørger om hjælp og derudover donation til dem også.

Vi tager i løbet af måneden ud og holder foredrag. Hector er en fremragende fortæller og han vil også synge nogle af sine sange.

Foreløbig er der planlagt foredrag tirsdag d. 6. kl. 19 i Livsglædecenteret i Gadstrup og d. 13. på Lolland, nærmere betegnet Tårsvej 130, 4912 Harpelunde.

I weekenden 16-18 og 29-31 har vi blomsterceremonier. Det er uden tvivl den smukkeste ceremoni vi holder på dette sted. Disse ceremonier starter fredag kl. 17 og slutter søndag kl. 16. Der vil bl.a. være 2 svedehytter i løbet af weekenden for deltagerne. Det er nødvendigt at kontakte os enten på tlf. eller mail: denandenvirkelighed@live.dk for tilmelding til disse ceremonier. Her vil der være et gebyr på kr. 1400, der dækker udgifter og derudover kommer donationer til Hector og Hesi.

Vi glæder os til at se rigtig mange her i denne måned.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Then a busy month has started. Hector and Hesi are here all month and like to work with sweat lodges and healings . Just let me know if you need it .

Sweat lodges are usually Thursdays evening . We keep sweat lodges 1st , 8th , 15th , 22. and Wednesday 28th. We start at 7 pm , so please come in good time. We follow Hector’s tradition in this place in your dress code. For women long skirt and blouse with sleeves or similar attire for men loose fitting shorts. What you need to bring to a sweat lodge is a change of clothes , towels and a dish to share afterwards. It’s a good idea to take an extra sweater or jacket when we are outside all the time .

To sweat lodges we will ask for kr. 50 for this place to cover the cost of wood and also donations to Hector and Hesi .

If you want a healing please call tel 59460850 and make an appointment . Remember to bring tobacco to Hector when you ask for help and additionally donation to them too.

During the month Hector and Hesi gives lectures . Hector is an excellent storyteller and he will also sing some of his songs.

So far, scheduled lecture Tuesday 6th. at 7 pm in Livsglædecenteret in Gadstrup and 13th in Lolland , specifically Tårsvej 130 , 4912 Harpelunde .

On the weekend of 16-18 and 29-31 , we have flowers ceremonies. It is undoubtedly the most beautiful ceremony we hold in this place. These ceremonies start Friday at 5 pm and ends Sunday at 4 pm. This will include two sweat lodges over the weekend for the participants. It is necessary to contact us either by phone or email: denandenvirkelighed@live.dk for signing up for these ceremonies. There will be a charge of kr. 1400, which covers expenses and additionally donations for Hector and Hesi .

We look forward to seeing many og you here this month.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev april

Endelig er det blevet lidt varmere og dagene længere. Det har vi alle brug for.

Hele april måned står i arbejdets tegn her. Vi har travlt med at afbarke tipi stænger, så vores tipier kan komme op igen i påsken. Derfor beder vi alle, der kan afse nogle timer til at hjælpe os om at give os besked. Vi vil blive meget taknemmelige for al hjælp.

Fredag d. 11. kl 19 har vi trommeaften. Vi vil rejse på al det nye, der spirer netop nu. Medbring tromme eller rasle hvis du har, ellers kan du låne her. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 12. er der svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom senest kl. 12.30 og deltag i tildækningen af svedehytten. Det er en del af ceremonien. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende helst i bomuld, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Tirsdag d. 15. kl. 19 laver vi fuldmåne meditation. Vi rejser på det denne månes klanmoder vil lære os. Efterfølgende kaffe og brød.

Traditionen tro har vi arbejdesuge i hele påskeugen. Vi starter hver dag kl. 10 og slutter kl. ca. 17. Der er meget, der skal laves og være i orden til maj måned, så har du tid og lyst, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi sørger for frokost og drikkevarer i løbet af dagene, så derfor er det vigtigt at tilmelde sig.

Hele maj måned har vi besøg af Hector og Hesi. De vil lave svedehytter, blomsterceremonier, healinger og foredrag. Torsdage d. 1., 8., 15. og 22. og onsdag d. 28. er der svedehytte kl. 19. Her gælder de samme grundregler, som vi altid sætter op. Ønsker du en healing bedes du ringe til os og bestille tid. Foredragene kommer til at foregå forskellige steder og bliver lagt i kalenderen efterhånden. På nuværende tidspunkt kan jeg sige, at det første foredrag bliver i Livsglædecenteret i Gadstrup tirsdag d. 6. kl. 19.

For alle vores arrangementer gælder det, at vi ingen faste priser har men arbejder for donationer. Hector og Hesi arbejder ligeledes for donationer. Ved nogle ceremonier kan der dog forekomme en fast pris til dækning af udgifter. Hvis dette er tilfældet vil det fremgå tydeligt i hver invitation.

Håber at se rigtig mange, der vil give en hånd med for at vedligeholde stedet, i april måned og rigtig mange i maj måned til de spændende ting, der skal foregå.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Finally , it has been a little warmer and the days longer . We all need that.

The entire month of April is in the works signs here . We are busy barking tipi poles, so our tepees may come up again at Easter . Therefore, we ask everyone who can spare a few hours to help us, to let us know. We will be very grateful for any help.

Friday  11th at 7 pm , we have a drum evening . We will travel to all the new germinating right now. Bring your drum or rattle if you have , otherwise you can borrow here . Subsequently, coffee and bread.

Saturday 12 we make a sweat lodge . We go into the sweat lodge at 1 pm , come at the latest at 12.30 and join the covering of the sweat lodge . It is part of the ceremony. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or similar preferably cotton , for men loose-fitting shorts) , towels and a dish to share afterwards.

Tuesday 15th at 7 pm we make full moon meditation. We travel on what this moon clan mother will teach us . Subsequently, coffee and bread.

Traditionally, we have a work week throughout Easter week . We start every day at . 10 and ends at approx. 5 pm There is much to be done and be in order for the month of May , then you have the time and inclination , we’d love to hear from you. We provide lunch and beverages during the day , so it’s important to sign up .

The entire month of May , we are visited by Hector and Hesi . They want to make sweat lodges , flowers ceremonies, healings and lectures. Thursdays 1st , 8th , 15th and 22 and Wednesday 28 ‘s sweat lodge at 7 pm. Here applies the same basic rules as we always bring up . Want a healing please call us and make an appointment . The lectures will take place in different locations and are placed on the calendar by hand. At the moment I can say that the first lecture will be in Livsglæde Center in Gadstrup Tuesday 6th at 7 pm.

For all our events applies that we have no fixed prices, but works for donations. Hector and Hesi also work  for donations. In some ceremonies , there may be a fixed price to cover costs . If this is the case it will be clearly stated in each invitation.

Hope to see many that will lend a hand to maintain the place here in April and many in May to join the exciting things that will take place .

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev marts

Nu siger kalenderen, at det er forår. Foråret har været godt på vej den sidste tid her og det er skønt at se de små blomster titte frem.

Marts bliver en måned med mange svedehytter. Vi har den store glæde at Jerry Dunson kommer her og laver 2 svedehytter. Vi glæder os meget til at byde Jerry velkommen igen. Han er bosat i Frankrig og vil tilbyde det han kan til de dejlige mennesker, der har brug for det. Spørgsmålet om pris for et sådan arbejde kommer altid op. Her vil vi bede om gode donationer til Jerry. Han vil også tilbyde healinger. Han arbejder for donationer og er en rigtig kompetent healer, så måske det var noget for dig at prøve det. Healingerne foregår her i Den Anden Virkelighed.

Lørdag d. 8. har vi kvindesvedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom senest kl. 12.30 og vær med til at dække svedehytten til. Det er en del af ceremonien at opbygge sammen. Medbring håndklæder, skiftetøj ( langt skørt og bluse med ærmer eller lignende) og en ret til det fælles bord bagefter.

Fredag d. 14. kl. 19 er der trommeaften. Vi laver et par rejser på de spørgsmål, der kommer op. Medbring tromme eller rasle, hvis du har ellers kan du låne. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 15. er der igen svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom senest 12.30 og deltag i dækningen af svedehytten. Denne svedehytte er for alle, der gerne vil gøre noget godt for sig selv. I svedehytten arbejder du for, med og i dig selv i de fantastiske energier, der bliver opbygget. Medbring håndklæder, skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts) og en ret til det fælles bord bagefter.

Søndag d. 16. kl. 19 har vi fuldmåne meditation. Vi arbejder med denne månes klanmoder og hendes lærdom. Medbring tromme eller rasle hvis du har. Efterfølgende kaffe og brød.

Det er forårs jævndøgn d. 20. Denne dag fejrer vi jævndøgnet med en svedehytte ledet af Jerry Dunson. Vi går ind i svedehytten kl. 19, så kom senest 18.30 og deltag i dækningen af svedehytten. Jerry har ledet svedehytter her før og vi glæder os til at byde ham velkommen igen. Medbring håndklæder, skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts) og en ret til det fælles bord bagefter.

Fredag d. 28. laver Jerry igen en svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 19, så kom senest kl. 18.30 og deltag i dækningen af svedehytten.  Medbring håndklæder, skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts) og en ret til det fælles bord bagefter.

I weekenden d. 29-30. tilbyder vi et kursus i shamanistisk healing. Begge dage starter vi kl. 10.30. På dette kursus vil du få kendskab til forskellige healings former og afprøve dem på dig selv og andre. Medbring tromme og rasle hvis du har. Medbring desuden en madpakke til frokosten.

Der vil være mulighed for overnatning i en af vores campingvogne. Giv besked om overnatning i god tid. Pris for overnatning, aftensmad og morgenmad er 100 kr.

Til alle vores arrangementer gælder det, at vi arbejder for donationer. Vores ønske er, at alle, der har lyst, skal kunne deltage. Når det er sagt, kan jeg fortælle at donationerne, vi får ind udelukkende går til at holde stedet i gang. Er der overskud hjælper vi der, hvor vi kan.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now the calendar says it is spring. Spring was well on its way the last time here and it’s great to see the little flowers peeping out .

March will be a month with many sweat lodges . We have the great pleasure to have Jerry Dunson here and he will make two sweat lodges . We are very pleased to welcome Jerry again . He lives in France and will offer what he can to the lovely people who need it . The question of the cost of such work always comes up . Here we will ask for good donations for Jerry . He will also offer healings . He works for donations and is a very competent healer, so maybe it was something for you to try. The healing will take place here in The Second Reality.

Saturday 8 we have woman sweat lodge . We go into the sweat lodge at 1 pm , come at last . 12:30 and join us to cover the sweat lodge. It is part of the ceremony to build together. Bring towels, change of clothes ( long skirt and blouse with sleeves or something like that ) and a dish to share afterwards.

Friday the 14th at 7 pm  we have a drum evening . We make a few trips for the questions that come up. Bring your drum or rattle if you have otherwise you can borrow. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 15 we again make a sweat lodge . We go into the sweat lodge at 1 pm , then came the last 12:30 and join the coverage of the sweat lodge . The sweat lodge is for anyone who wants to do something good for themselves. In the sweat lodge , you work for, with and in yourself in the amazing energy that is built up . Bring towels, change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or likewise, for men loose-fitting shorts ) and a dish to share  afterwards.

Sunday 16th at 7 pm , we have a full moon meditation. We work with this moon clan mother and her teachings. Bring your drum or rattle if you have. Subsequently, coffee and bread.

The spring equinox is on 20th. This day we celebrate the equinox with a sweat lodge led by Jerry Dunson . We go into the sweat lodge at 7 pm , then came the last 18.30 and join in the coverage of the sweat lodge . Jerry has led sweat lodges here before and we look forward to welcoming him back . Bring towels, change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or something like that, for men loose-fitting shorts ) and a dish to share  afterwards.
Friday the 28 Jerry again lead a sweat lodge . We go into the sweat lodge at 7 pm, come at the latest 18.30 and join in the coverage of the sweat lodge . Bring towels, change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or likewise, for men loose-fitting shorts ) and a dish to share  afterwards.
In the weekend of 29-30 . we offer a seminar in shamanic healing . Both days we start at . 10.30 . In this course you will learn about different healing modalities and try them on yourself and others. Bring your drum and rattle if you have. Bring also a packed lunch for lunch .

There will be the possibility of accommodation in one of our caravans . Notify accommodation well in advance . Price for sleepover , dinner and breakfast is 100 kr

To all our events applies that we work for donations. Our wish is that everyone who wants to be able to participate . That said , I can tell that the donations we receive only goes to keep the place going. Is there a surplus , we help where we can.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev februar

Det nye år er i fuld gang.

Vi arbejder med at få renset tipi stænger, så vi kan få vores dejlige tipi op igen. Det er dejligt, der kommer folk og hjælper med dette arbejde.

Vi har afholdt trommeaftener og fuldmåne meditationer i vores udestue og det kan sagtens lade sig gøre, men vi savner bålet i tipien, så derfor vil vi fortsat gerne have hjælp til afbarkning.

Vi kan nu melde ud, at Hector og Hesi er her hele maj måned. Der vil blive afholdt svedehytte hver uge og vi vil også lave fortælle aftener forskellige steder. Hold øje med kalenderen. Hector modtager også klienter til healing og det kan varmt anbefales, hvis du har brug for en healing.

Vi afholder fuldmåne meditation fredag d. 14. kl. 19. Her vil vi rejse på det, denne månes klanmoder har til os. Det er en særdeles kraftfuld måne og der er meget, der kan læres fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 15. er der svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom mindst en halv time før og hjælp med at dække svedehytten. Det er en del af svedehytte ceremonien. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller tilsvarende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Vi har været så heldige at have en rigtig god og stabil person til at hjælpe os med bl.a. vores hjemmeside. Nu har han valgt at gå andre veje og vi ønsker ham al mulig held og lykke med det samtidig med, at vi siger tusinde tak for hans store hjælp her i Den Anden Virkelighed. 

Vi søger nu en, der kan/vil hjælpe os med netop hjemmesiden, da vi ikke er så talentfulde med netop denne del. Er du den, der kan afsætte nogle timer til dette arbejde, hører vi gerne fra dig.

Alle vores arrangementer har ingen faste priser. Vi arbejder for donationer.

Knus og lys Hanne

ENGLISH:

The new year is in full swing.

We are working to get cleaned tipi poles, so we can get our lovely tipi up. It’s great that people come and help with this work.

We have had drum evenings and full moon meditations in our sun-room and it can easily be done , but we miss the fire in the tepee , so we will continue to need help with debarking .

We can now announce that Hector and Hesi is here the whole month of May. There will be sweat lodge every week and we will also make storytelling evenings in different locations . Keep an eye on the calendar. Hector also receives clients for healing and it is highly recommended if you need a healing.

We have full moon meditation on Friday 14 th at 7 pm. Here we will travel on what this moon clan mother has for us . It is a very powerful moon and there is much that can be learned from her. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 15th we have that sweat lodge . We go into the sweat lodge at 1 pm , come at least half an hour before and help cover the sweat lodge . It is part of the sweat lodge ceremony. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or equivalent for men loose-fitting shorts) , towels and a dish to share afterwards.

We have been fortunate enough to have a good and stable person to help us with our website the last couple of years. Now he has decided to go different ways, and we wish him the best of luck with , while we say many thanks for his great help here in he Second Reality.

We are now looking for someone who can / will help us with the website , as we are not so gifted with this particular part . Are you the one who can set aside a few hours to this work , we want to hear from you.

All our events have no set prices. We work for donations.

Hugs and light Hanne

Nyhedsbrev december

Så er december måned skudt i gang. Det er en travl måned for rigtig mange mennesker og jeg beder til, at alle når det de har sat sig for, uden at glemme sig selv. Det er vigtigt for alle, at gøre noget godt for sig selv hver dag.

Vi har fået gang i kvindesvedehytten. Det var en fantastisk blid og god svedehytte. De kvindelige energier kan virkelig gøre et stort arbejde. Tak til hjælperne og deltagerne for at gøre noget godt for sig selv og andre.

Lørdag d. 7. har vi nisseværksted fra kl. 10-17. I denne kreative workshop har du mulighed for at lave nogle gode ting til gaver. Tilmelding nødvendig.

Tirsdag d. 17. er der fuldmånemeditation fra kl. 19. Vi vil foretage rejser til klanmoderen og meditere på det vi skal lære af hende.
Medbring gerne tromme eller rasle.
Efterfølgende kaffe og brød.

Fredag d. 20. holder vi trommeaften. Vi vil lave et par rejser for det kommende år, for indsigter vi har brug for. Medbring tromme eller rasle hvis du har ellers kan du låne. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 21. er der svedehytte. Svedehytte på denne dag er ekstra kraftfuld. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom senest kl. 12.30 og vær med til at dække svedehytten. Det er en del af denne ceremoni.
Det er årets korteste dag og vi vil sammen bede lyset komme igen.
Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse med ærmer for kvinder og løst siddende shorts for mænd), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Lørdag d. 21 kl. 19. fejrer vi vintersolhverv. Vi fejrer vintersolhverv i tipien.
Det er nu den længste nat.
Vi fejrer solens genfødsel med stearinlys (hvide, sølv eller guld).
Denne tid (21-24. december) er fødselsfest for solen, lyset, træet, glæden og kærligheden.
Vi pynter tipien op med grønt, lys, kranse og neg.
Medbring en ting du er færdig med og du gerne vil give videre. Tingene lægges på alteret og du kan tage en anden ting med dig hjem sidst i ceremonien.
Vi spiser grød og deler det med ånder og nisser.
Brødet brydes og vi giver med glæde til alle skabninger.
Sange synges ( det vil være fint om du kender nogle gode sange)
Vi hopper over gløderne og ønsker for det nye år.

Husk ved alle vores arrangementer er der ingen faste priser, vi arbejder for donationer.

Tilbage for mig er der nu kun at ønske jer alle en glædelig og fredfyldt jul.

Knus og lys Hanne

ENGLISH:

The month of December is now kicked off . It is a busy month for many people and I pray that everyone get the things done , without forgetting yourselfself. It is important for everyone to do something good for themselves every day.

 

We have started the women’s sweat lodge . It was an amazing gentle and good sweat lodge . The female energies can really do a great job. Thank you to the helpers and participants to do something good for themselves and others .

 

Saturday the 7th we have Santa’s workshop from 10 am-5 pm . In this creative workshop you have the opportunity to make some good things for gifts. Registration required .

 

Tuesday the 17th there is a full moon meditation from 7 pm. We will travel to the clan mother and meditate on what we should learn from her.

Bring your drum or rattle .

Subsequently, coffee and bread.

 

Friday the 20th we have drumming evening . We will make a few trips for the coming year , the insights we need. Bring your drum or rattle if you have otherwise you can borrow. Subsequently, coffee and bread.

 

Saturday 21 we make a sweat lodge . Sweat Lodge on this day is extra powerful. We go into the sweat lodge at 1 pm, come at 12:30 and join us cover the sweat lodge . It is part of this ceremony .

It is the shortest day and together we will pray for the light to come again.

Bring changing clothes ( long skirt and blouse with sleeves for women and loose fitting shorts for men) , towels and a dish to share afterwards.

 

Saturday 21 at 7 pm we celebrate the winter solstice. We celebrate the winter solstice in the tepee .

It is now the longest night .

We celebrate the sun’s rebirth with candles (white, silver or gold) .

This time ( 21-24 . December) is the birth celebration of sun, light , tree, joy and love.

We decorate the tepee with green branches, lights, wreaths and sheaves.

Bring something you are finished and you would like to pass on. Things are placed on the altar and you can take something else home with you at the end of the ceremony.

We eat porridge and share it with ghouls and goblins .

The bread is broken and we give with joy to all creatures.

Songs are sung ( it will be fine if you know some good songs )

We jump over the coals with wishes for the new year.

 

Remember at all our events , there are no fixed prices, we work for donations.

 

For me now there is only to wish you all a happy and peaceful Christmas.

 

Hugs and light Hanne

 

Nyhedsbrev november.

Naturen er virkelig smuk lige nu med alle de skønne farver, den viser os. Dagen er aftaget betydeligt og det er tid til at krybe i læ for det ustadige vejr.

Inden vi kryber indendørs er der dog en hel del, vi skal have ordnet her på stedet. Derfor har vi planlagt 2 arbejdsweekender, så vi kan byde kong vinter velkommen på en god måde.

Weekenden d. 1-3 og 8-10 vil der blive arbejdet på tipi, inddækning, hække, oprydning og meget mere, så har du tid og lyst til at hjælpe vil vi blive meget glade. Vi sørger for mad og drikke, så giv besked om, hvornår du kommer.

De kreative tirsdage fortsætter d. 5. og d. 19. fra kl 15-22. Kom når du har lyst og vær med til at hygge om den keative energi.

Onsdag d. 6. kl. 19-22 laver vi en healingsworkshop. Lær at mærke energifelter og at samle energi. Du får også mulighed for at lære, at heale på dig selv.

Mandag d. 11 og de 2 efterfølgende mandage har vi et kursus i medicin kort. Det er et redskab du kan bruge i din udvikling og til daglige affirmationer. Du vil lære oplæg og tolkning af oplæggene for dig selv og også prøve, at lave oplæg for andre. Vi arbejder med Sacret Path medicin cards, men du er velkommen også til at tage andre kort med.

Fredag d. 15. kl. 19 er der trommeaften. Medbring tromme eller rasle hvis du har, ellers kan du låne her. Vi vil lave et par trommerejser på egne spørgsmål. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 16. er der svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13. Kom gerne mindst en halv time før og hjælp med at dække svedehytten og få de informationer, der bliver givet før svedehytten. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller kjole, for mænd løst siddende shorts), håndklæde og en ret til fælles bord bagefter. Husk dette er et arbejde for-, i- og med dig selv og en god måde at få nye indsigter.

Søndag d. 17. kl. 19 har vi fuldmåne meditation. Vi rejser til denne måneds måne og klanmoder for indsigter vi skal bruge fremover. Efterfølgende kaffe og brød.

Shamanistisk kursus i weekenden d. 23-24. fra kl. 10 begge dage.  Vi vil arbejde med trommerejser og kraftdyr. Vi vil ligeledes arbejde i naturen og lære at bruge naturen til at få svar på egne spørgsmål. Vi vil også arbejde med forskellige røgelser.

Onsdag d. 27. kl. 19-22 er der workshop. Denne workshop hedder Getting Things Done. Lær at få struktur i hele dit liv med enkle og lettilgængelige metoder. Det gælder om at stresse mindre og samtidig føle, at alt er som det skal være i ens liv.

NYT! NYT!

Kvindesvedehytte. Lørdag d. 30. laver vi den første kvindesvedehytte her i Den Anden Virkelighed. Vi vil arbejde ud fra de traditioner vi har lært af vores medicinmænd. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom mindst en halv time før og hjælp med at dække svedehytten og få informationer. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæde og en ret til det fælles bord bagefter.

HUSK! ved alle arrangementer har vi ikke faste priser, men arbejder for donationer.


 

English:

 

Nature is really beautiful right now with all the beautiful colors, it shows us. The day has slowed down considerably and it is time to go in the lee of the fickle weather.

 

Before we creep indoors, there is a lot we need to take care of here on this place. Therefore, we have planned two working weekends, so we can offer King Winter welcome in a good way .

 

Weekend of 1-3 and 8-10 will work on the tepees, enclosure, hedge , clean-up and much more, so if you have time and want to help , we will be very happy. We provide food and drink, give information about when you come.

 

The creative Tuesdays continues 5th and 19th from at 3-10 pm. Come when you like and join us to enjoy the creative energy.

 

Wednesday 6th pm. 7-10 we create a healing workshop. Learn about energy fields and to gather energy. You also get the opportunity to learn, how to heal yourself.

 

Monday 11 and 2 consecutive Mondays, we have a course in medicine cards. It is a tool you can use in your development and daily affirmations. You will learn presentation and interpretation of the presentations for yourself and also try to make presentations to others. We work with Sacred Path medication cards , but you are welcome also to take other cards .

 

Friday the 15th pm. 7 is drum evening. Bring your drum or rattle if you have, or you can borrow here . We will make a few drum journeys on their own issues. Subsequently  coffee and bread.

 

Saturday the 16th we have a sweat lodge . We go into the sweat lodge at 1pm. Please come at least half an hour before and help cover the sweat lodge and get the information that is given before the sweat lodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or dress for men loose-fitting shorts), towel and a dish to share afterwards. Remember this is a work – in – and with yourself and a great way to gain new insights.

 

Sunday the 17th pm. 7 we have the full moon meditation. We travel to this month’s moon and clan mother of the insights we need in the future. Subsequently,  coffee and bread.

 

Shamanic course during the weekend of 23-24. from am. 10 both days . We will work with drum journeys and power animals. We will also work in the wild and learn how to use nature to get answers to your own questions . We will also work with various incenses.

 

Wednesday 27 pm. 7-10 there’s workshop. This workshop called Getting Things Done. Learn to structure your entire life with simple and easily accessible methods. It is important to stress less and at the same time feel that all is as it should be in one’s life.

 

NEW ! NEW !

 

Female Sweat Lodge. Saturday 30th we make the first woman sweat lodge here in the Second Reality. We will work from the traditions we have learned from our medicine men . We go into the sweat lodge at .1 pm , come at least half an hour before and help cover the sweat lodge and get information. Bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar) , towel and a dish to share afterwards.

 

REMEMBER! at all events , we have not fixed prices, but works for donations.


	

Nyhedsbrev september og oktober

Dette nyhedsbrev gælder resten af september og hele oktober måned.

Husk at tjekke kalenderen, hvor der kan komme nye ting på.

Der er fuldmånemeditation torsdag d. 19 september kl. 19. Denne fuldmåne ligger tæt ved efterårsjævndøgn og vil på mange måder være kraftfuld og indsigtsfuld. Medbring gerne tromme eller rasle. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden 21 -22. har vi shamanistisk kursus. Et kursus hvor det er muligt at gå i dybden med sig selv.
Vi vil arbejde med naturen, trommen og elementerne.
Det vil være muligt at lære at rejse på trommen, hvis man ikke allerede kan.
Den eneste forudsætning for dette kursus er at være åben for forandring. Hurtig tilmelding er nødvendig.

Søndag d. 22 kl. 18 fejre vi efterårsjævndøgn.

Lige nu er dag og nat igen lige lange.Vi vil fejre denne dag med at spise sammen. Lav gerne ekstra mad du kan dele ud af til nogle, der behøver det.
Vi vil lave en indsamling denne dag til trængende. Har du tøj eller ting du gerne vil give, så medbring det og sammen finder vi ud af, hvor det skal hen.
Alteret dækkes af de skønne mangefarvede blade, så medbring gerne blade, planter, urter, æbler og andet. Medbring også rødt og gult bloklys.
Kan du finde et neg vil det være fint.
Har du noget rødt tøj at tage på, vil det være fint. Husk vi er i tipien.Vi vil foretage et par trommerejser og synge dejlige sange. (Kender du nogle gode sange, så tag dem endelig med).
Vi takker moder jord for hendes fantastiske gaver, ærer vindene og fuglene med neg og mediterer til bålet for at ære solen.

Tirsdag d. 24. er der kreativ dag/aften. Vi arbejder i værkstedet mellem 15 og 22. Du kan komme når du har lyst i dette tidsrum. Du kan tage noget med du gerne vil arbejde med eller du kan lære noget af det vi sidder med. Har du lyst til vi spiser sammen, så medbring din egen mad.

Vi er så heldige igen at få besøg af Jerry Dunson. Han skriver:

En til én sessioner lørdag d. 5.  Fra 11:00 til 19:00

Spirituel consultation , problemer i parforholdet , problemer på det mentale og følelsesmæssige .

Voice dialogmøder ( Voice Dialog kan også kaldes psykologi om selvet ) . Ideen er, at vi alle har en række primære selv som dikterer , hvordan vores liv bliver kørt. Det er som om de kører vores bil med, hvad vi tænker og gør i vores daglige liv . Alle har også det, der kaldes delpersonligheder eller fortrængte selv , som nogle gange ønsker at manifestere i vores liv. For eksempel frygt kunne være et primær selv, så det modsatte af frygt handler om mod . Den person, der oplever frygten kan have en stemme dialog session og har en chance for at tale med modet … der er et forstødt selv . Den person, der har en dialog med dette forstødte selv, får en chance for at udtrykke sine følelser  eller vrede , hvad den har brug for, mens frygten får en chance for at lytte. Som et resultat af denne proces kan personen få bevidstheden om situationen og bringe en afbalanceret løsning på problemet . Udtrykket delpersonligheder henviser ikke til flere personligheder . Flere personligheder er en klinisk lidelse, som intet har at gøre med vores delpersonligheder . Alle har delpersonligheder (eller hvis du ønsker at henvise til dem som forstødt selv ) . Dette er en meget god måde at kende sig selv fuldt ud og til at bringe beslutning til hvad vores problemer uden større terapi . Det er arbejde med modsætninger til at bringe balance i den enkelte. Sessionen tager omkring 45 minutter til en time.

Vejrtrækning session

Den person, der ligger ned begynder at ånde hurtigt og visse punkter berøres, mens de indånder . Punkterne er bag nakken , i maven lige under, hvor ribbenene mødes og omkring svælget  lige i toppen af ​​hvor brystet begynder . Disse punkter hjælper med at frigive energi , der sidder fast i kroppen . Personen ånder hurtigt gennem munden . Mange problemer kan ryddes gennem denne proces. For eksempel en mand havde et slemt tilfælde af søvnløshed og kunne ikke sove mere end 2 timer pr. nat i 15 år. Efter en session gik manden  hjem og sov i 9 timer i stræk  og har ikke haft et problem siden . Under vejrtrækning session frigiver kroppen gammel energi . Mange følelser kan komme ud : vrede , raseri , nogle mennesker skriger, nogle folk græde, nogle mennesker skrige og græde . Det er meget vigtigt at beskæftige sig med tidligere spørgsmål i vores liv for virkelig at vokse spirituelt . Når vi frigiver disse ting vil vores åndelighed hæves på mange niveauer. Der er ingen fare med at trække vejret . Det værste, der kan ske, er at personen falder i søvn , under vejrtrækningen . Sessionen tager ca. 1 time.

Det er svært for mig at sætte en tidsfaktor på det arbejde, jeg gør med mennesker. Nogle gange er det længere, hvis der er brug for det.

En dags workshop om følelser d. 6. kl. 10-19.

Alle har følelser og er forskellige fra person til person. Nogle har lettere ved at komme i kontakt med dem og for nogle er det meget vanskeligt. For virkelig at gå i balance, skal vi være i stand til at håndtere vores følelser, ellers vil vores følelser  tage over med tiden. Mit indianske folk har altid vidst det. Med hensyn til vores relationer, depression, og mest af alt vores åndelighed, er der ikke mange mennesker der ved, hvordan de skal udtrykke udtrykke deres følelser på en sund måde. Mænd har normalt  et problem med vrede og kvinde med frygt.

 

Under denne ene dags workshop, vil folk få en bedre forståelse af  polariteter i sig selv, og hvordan de påvirker andre mennesker. Maskulin og feminin polerne er inden i hver af os, men det lader til, at det feminine har et problem. Når du ser, hvordan kvinder er blevet behandlet af mænd i 2000 år er det ikke underligt de forsøgte at blive maskuline. Hvis det feminine ville vende tilbage til sin naturlige tilstand vil det automatisk balancere det maskuline. Maskulin og feminin polariteter er udbredt i alle vore indianske ceremonier: Sundance, piben, trommen, sweat lodge, den indianske kirke. Disse emner vil blive diskuteret i detaljer og anvendt i løbet af workshoppen.

Et fortroligt og sikkert miljø vil blive skabt for deltagerne til at arbejde med deres spørgsmål i gruppe behandling. Hvis man ønsker virkelig at gå den spirituelle vej,  har man brug for at beskæftige sig med sine issues for at gå i balance.

Jerry Dunson

Vi glæder os meget til at byde Jerry velkommen igen. Han er bosat i Frankrig og vil tilbyde det han kan til de dejlige mennesker, der har brug for det. Spørgsmålet om pris for et sådan arbejde kommer altid op. Her vil vi bede om gode donationer til Jerry. Tænk på en heldags workshop med svedehytte er ikke billig andre steder, så tænk på det, når du overvejer donation til ham.

Mandag d. 7. holder Johannes mandecirkel fra kl. 19. De mænd, der allerede har deltaget i en cirkelaften, har været rigtig glade for det, så und dig selv dette.

Tirsdag d. 8. har vi kreativ dag/aften fra 15-22. Kom og bliv inspireret til at lave noget unikt. Du er også velkommen til at tage noget med du er i gang med at kreere. Du kan komme når du har lyst i dette tidsrum. Har du lyst til vi spiser sammen, så medbring din egen mad.

Fredag d. 15. kl. 19 er der trommeaften. Vi vil lave et par rejser på trommen og forhåbentlig få svar på de spørgsmål, der trænger sig på. Efterfølgende kaffe og friskbagte boller.

Lørdag d. 19. laver vi svedehytte. Denne svedehytte er ekstra kraftfuld, da den er i fuldmånedøgnet. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Om aftenen d. 19. er der fuldmånemeditation. Vi vil arbejde med denne månes klanmoder og det hun har at lære os. Efterfølgende kaffe og brød.

Igen en tirsdag med kreativitet, nemlig d. 22. Vi arbejder igen fra kl. 15-22. Du kan komme når du hat lyst i det tidsrum. Har du lyst til at lære noget nyt eller vil du arbejde med noget du har gang i, er du meget velkommen. Medbring din egen mad, hvis du har lyst til at vi spiser sammen.

I weekenden 26-27. er det selvudvikling det gælder. Begge dage fra 10-17. Vi sørger for frokost, kaffe, te og vand. Vi vil arbejde med temaet skyggesider og frygt. Du vil på dette kursus få redskaber til at se på de ting, der begrænser dig og få muligheder for at løse op for blokeringerne. Bemærk at kurset er over begge dage.

Torsdag d. 31. kl. 18 fejrer vi Allehelgen.

I denne ceremoni taler vi med dem vi har mistet.
Det er også nu vi lægger jorden til ro. Vi ser foranderligheden. Døden og genfødselen. Elverfolket lukker deres bolig for vinteren.
Medbring til denne aften et hvidt lys, et rødt æble, en ret til det fælles bord, 2 tallerkener, et sæt bestik og 2 glas. Medbring et billede af den du har mistet. Finder du smukke efterårsblade så medbring også dem.
Medbring også en græskarlygte.
Festens farve er rød, så har du mulighed for at tage noget rødt på, vil det være fint. Det er vigtigt at påpege, at hele aftenen foregår i tipien, så varmt og praktisk tøj er en fordel.
Medbring gerne tromme eller rasle. Kender du nogle gode sange vil det være dejligt.

Husk at vi arbejder for donationer. Vi bliver tit spurgt, hvad vi forventer i donation og vores svar er altid, at vi ikke har forventninger. Vores erfaring er, at giver du igen for det du modtager, virker det bedst. Kig evt. andre steder, hvor de har faste priser for et fingerpeg, hvis du har brug for det.

Knus og lys

Hanne

 

This newsletter is for the rest of September and the entire month of October .

 

There is a full moon meditation on Thursday, September 19th at 7 pm. This full moon is close to the autumnal equinox and will in many ways be powerful and insightful . Bring your drum or rattle . Subsequently, coffee and bread.

 

This weekend 21 -22 . we have a shamanic course . A course where it is possible to go in depth with yourself.

We will work with the nature, the drum and the elements.

It will be possible to learn how to travel on the drum if you do not already .

The only prerequisite for this course is to be open to change . Quick registration is required.

 

Sunday 22 pm. 18 we celebrate the autumn equinox.

Right now, day and night again the same length.

We will celebrate this day by eating together. Make like extra food you can share to some who need it .

We will create a collection that day for the needy. Do you have clothes or things you ‘d like to give , so bring it and together we will find out where it ‘s going.

The altar is covered by beautiful multicolored leaves, so please bring leaves, plants, herbs , apples and more. Bring also red and yellow candles .

Can you find a neg it will be fine .

Do you have any red clothes to wear, it will be fine . Remember we are in the tepee .

We will make a few drum journeys and sing lovely songs. ( Do you know some good songs , take them finally ) .

We thank Mother Earth for her amazing gifts , honors winds and birds with sheaves and meditate for the fire to honor the sun.

Tuesday 24 there are creative day / evening . We work in the workshop between 15 and 22 You can come anytime you want during that time. You can take anything you’d like to work with or you can learn from what we are holding. Do you feel like we eat together, so bring your own food.

 

We are so lucky again to get a visit from Jerry Dunson . He writes :

One to one sessions on Saturday 5 From 11:00 to 19:00

Spiritual consultation , relationship problems , problems on the mental and emotional .

Voice dialogue meetings (Voice Dialogue can also be called psychology of the self ) . The idea is that we all have a number of primary even dictating how our lives are run . It is as if they are driving our car with what we think and do in our daily lives. All also have what is called sub-personalities or repressed self that sometimes want to manifest in our lives. For example fear could be a primary self , so the opposite of fear is about courage . The person experiencing fear can have a voice dialogue session and have a chance to speak with courage … there is a cast itself . The person who has a dialogue with this repudiated even get a chance to express his feelings or anger, what it needs , while fear will have a chance to listen . As a result of this process, the person can get awareness over the situation and bring a balanced solution to the problem . The term sub-personalities not refer to multiple personalities . Multiple personalities is a clinical disorder that has nothing to do with our sub-personalities. Everyone has sub-personalities (or if you want to refer to them as cast themselves) . This is a very good way to know themselves fully and to bring resolution to what our problems without major therapy . It is working with opposites to bring balance to the individual. The session takes about 45 minutes to an hour .

 

Breathing session

The person lying down start to breathe quickly and certain points touched while they breathe . The points are behind the neck , the stomach just below where the ribs meet and around the throat just at the top of the chest begins. These points help to release energy that is stuck in the body. The person breathes rapidly through the mouth. Many problems can be cleared through this process. For example, a man had a bad case of insomnia and could not sleep more than 2 hours per day. night in 15 years. After a session man went home and slept for 9 hours in the stretch and have not had a problem since . During breathing session the body releases old energy. Many emotions can come out : anger, rage ,some people cry, some people scream and cry. It is very important to deal with past issues in our lives to really grow spiritually. When we release these things , our spirituality highlighted on many levels. There is no danger in breathing . The worst thing that can happen is that the person falls asleep during breathing . The session takes approx. 1 hour.

It’s hard for me to put a time factor in the work I do with people. Sometimes it longer if you need it .

 

One day workshop on emotions 6th pm. 10-19 .

Everyone has feelings and it’s different from person to person. Some find it easier to get in touch with them and for some it is very difficult. To really go in balance , we must be able to handle our emotions, otherwise our emotions take over eventually . My Native American people have always known it . In terms of our relationships , depression, and most of all our spirituality , there are not many people who know how to express their feelings in a healthy way . Men usually have a problem with anger and woman with fear.

During this one day workshop , people will get a better understanding of polarities in themselves , and how they affect other people. Masculine and feminine poles are within each of us, but it seems that the feminine has a problem. When you see how women are treated by men in 2000 years, it’s no wonder they were trying to be masculine. If the feminine would return to its natural state it will automatically balance the masculine. Masculine and feminine polarities are prevalent in all our Native American ceremonies : Sundance, the pibe , drumming , sweat lodge, the Native American Church. These issues will be discussed in detail and used during the workshop .

A confidential and secure environment will be created for participants to work with their issues in group therapy. If you want to really walk the spiritual path , one needs to deal with issues to walk in balance.

Jerry Dunson

 

We are very pleased to welcome Jerry welcome again . He lives in France and will offer what he can to the lovely people who need it . The issue of price for such work always comes up . Here we will ask for good donations for Jerry . Think of a full-day workshop with the sweat lodge is not cheap anywhere else , think about it when you are considering donation to him.

Monday 7th  Johannes will have a  man circle at 7 pm. The men who have already participated in a circle have been really happy with it , so treat yourself this.

Tuesday 8 we have creative day / evening from 15-22 . Come and be inspired to create something unique. You are also welcome to bring anything with you in the process of creating. You can come anytime you want during that time. Do you feel like we eat together, so bring your own food.

Friday the 15th at 7 pm is drum evening . We will make a few trips on the drum and hopefully get answers to the questions that comes to mind . Subsequently, coffee and freshly baked muffins.

Saturday 19th we have a sweat lodge . This sweat lodge is extra powerful because it is full moon day. Bring changing clothes , towels and a dish to share afterwards.

In the evening of the 19th there is full moon meditation. We will work with this moon clan mother and what she has to teach us. Subsequently, coffee and bread.

Again a Tuesday with creativity , namely the 22 we’re back from pm. 15-22 . You can come when you like during that time. Would you like to learn something new or will you work with something you’re doing , you’re very welcome. Bring your own food if you feel like we eat together.

On weekends 26-27. it is self-development seminar. Both days from 10 to 17 . We provide lunch, coffee , tea and water . We will work with the theme dark side and fear. You will in this course have the tools to look at the things that restrict you and Have opportunities to unravel the blockages . Note that the course is over both days.

 

Thursday 31 at 6 pm we celebrate All Saints Day .

In this ceremony , we talk with those we have lost.

It is also now we put the land to rest. We see variability . Death and rebirth . Elves closes their homes for the winter.

Bring this evening a white candle, a red apple , a dish for the common table, 2 plates, a set of cutlery and 2 glasses . Bring a picture of the one you have lost. Do beautiful autumn leaves so bring them too.Please also bring a gourd lamp.

The party color is red , then you have the opportunity to take something red on , it will be fine. It is important to point out that the evening takes place in the tepee , so warm and practical clothing is an advantage.

Bring your drum or rattle . Do you know some good songs would be great.

 

Remember that we work for donations. We are often asked what we expect in donation and our answer is always that we do not have expectations. Our experience is that you give back for what you receive , it works best. Look if necessary . other places where they have fixed prices for a clue if you need it .

 

Hugs and light

 

Hanne

Nyhedsbrev august

Så går startskuddet for min nye virksomhed Kompetencecirklen. Jeg er blevet selvstændig og vil lave kurser, uddannelser og workshops indenfor selvudvikling, healing og coaching.

Jeg vil også tilbyde foredrag om shamanisme, arbejde med sig selv og om Den Anden Virkelighed.

Alt vil foregå her i Den Anden Virkelighed, men jeg vil også tage ud og lave uddannelser og kurser andre steder, når jeg finder egnede lokaler. Kender du til steder, jeg kan bruge, vil jeg meget gerne høre fra dig.

Jeg vil også lave en webbutik med de ting vi har til salg.

Følg med på hjemmesiden, hvor der vil være opdateringer fra Kompetencecirklen.

Fredag d. 2. holder vi Før høst Fest. Vi starter kl. 18 med at spise sammen, så medbring en ret til det fælles bord. Efterfølgende arbejder vi med temaet at rydde op på alle planer, så der bliver plads til det nye vi høster. Medbring korn på aks og et bloklys.

Mandag d. 5. kl. 19 starter Johannes en mandegruppe op under sloganet: For ham der tør springe ud i at åbne munden og dele sine egne ord på hvad det er at være mand i den tid vi er i.

Personlig udvikling og transformation, gennem ligeværdig samtale mellem mænd.

Onsdag d. 7. og torsdag d. 15. starter 2 parallelle healingsuddannelser. De vil vare 6 måneder. Vi mødes kl 19 og arbejder med både teori og praktisk træning. Kursusmateriale bliver uddelt og du vil være i fokus, så du lærer netop det, du gerne vil.

Fredag d. 9. kl. 19 har vi trommeaften. Medbring gerne tromme eller rasle hvis du har ellers kan du låne her. Vi laver et par trommerejser på energien netop nu. Efterfølgende kaffe og brød.

Tirsdag d. 13. starter vi det kreative værksted op igen. Det vil fremover være tirsdage i ulige uger fra kl. 15-22. Kom når du har lyst i det tidsrum. Her kan du lære noget af det vi kan eller tage noget med du har gang i. Har du lyst til vi spiser sammen, bedes du medbringe din egen mad.

Onsdag d. 21. er der fuldmånemeditation. Vi starter kl. 19. Medbring gerne din tromme eller rasle. Du kan låne her, hvis du ikke har. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden 24-25. er der selvudviklingskursus. Dette kursus er intenst.
Lær at håndtere dine skyggesider og lær at være i nuet.
Vi starter begge dage kl. 10.
Det er muligt at overnatte i en campingvogn eller et telt her på stedet (vi har begge ting stående). Medbring sovepose eller eget sengetøj.
Ved overnatning må der gerne lægges ekstra i donations boksen til mad.
Yderligere info ved tilmelding.

Husk at vi ingen faste priser har, men at stedet drives for donationer.

Knus og lys

Hanne

English:

Now my new business “Competence Circle” is a reality. I am self-employed and will make courses, training and workshops on self-development, healing and coaching.

 

I will also offer lectures on shamanism, work on yourself and on Den Anden Virkelighed.

Everything will take place here in Den Anden Virkelighed, but I also go out and make programs and courses elsewhere when I find suitable premises. Do you know of places I can use, I would love to hear from you.

I will also make a web store with the items we have for sale.

Follow along on the website, where there will be updates from the Competence Circle.

 

Friday 2 we celebrate “Before harvest festival”. We start at 6pm to eat together, so bring a dish to share. Subsequently, we work with the theme to clean up at all levels, to make room for the new we reap. Bring grain in the ear and a candle.

Monday the 5th Johannes starts a man-circle for him who dares to jump into open his mouth and share his own words of what it means to be a man now.

Personal development and transformation, through equal dialogue between men.

Wednesday 7th and Thursday 15th starts 2 parallel healing educations. They will last 6 months. We will meet at 7pm and works with both theory and practical training. Course materials will be distributed and you will be in focus, so you get exactly what you want.

Friday 9th at 7pm we have drum evening. Bring your drum or rattle if you have otherwise you can borrow here. We make a few drum journeys in the energy right now. Subsequently coffee and bread.

 

Tuesday 13th we start the creative workshop again. It will continue to be Tuesdays in odd weeks at 3-10 pm. Come whenever you like during that time. Here you can learn something from what we can or can take anything you have going in. Do you feel like we eat together, please bring your own food.

Wednesday 21 there is full moon meditation. We start at 7pm. Please bring your drum or rattle. You can borrow here if you do not have. Subsequently, coffee and bread.

On weekend 24-25th we have a self-development course. This course is intense.

Learn to handle your dark sides and learn to be in the moment.

We start both days at 10 am.

It is possible to stay in a caravan or a tent in this place (we both have things standing). Bring your sleeping bag or own bedding.

If you stay please register and add in the donation box for food.

Additional info at registration.

Remember that we are no fixed prices, but to instead run for donations.

Hugs and light

Hanne