Nyhedsbrev januar

Rigtig godt nytår!

Vi har set tilbage på 2014 og vi er meget taknemmelige for alt det gode, der er sket her i Den Anden Virkelighed.

Tak til alle de skønne mennesker, der har været her i det forgangne år.

Vi glæder os til at byde alle velkomne i dette år.

Der vil komme til at ske mange ting i det nye år. Vi får igen besøg fra det store udland. Hector kommer på besøg i maj måned og vi har aftale med Jerry om svedehytter, når han er i Danmark. Det er noget vi ser frem til.

Her starter vi det nye år med fuldmåne meditation mandag d. 5. kl. 19. Vi vil fortage rejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden lørdag d. 10. og søndag d. 11. laver vi et shamanistisk kursus. Vi vil arbejde med kraftdyrene, retningerne, åndevogterne og naturen. Vi starter lørdag kl. 10 og slutter kurset søndag kl. 16. Det er muligt at overnatte i en campingvogn, hvis der er brug for det. Husk at tilmelde og give besked om du skal overnatte. Medbring gerne tromme eller rasle, hvis du har.

Vi starter ny healingsuddannelse onsdag d. 14. kl. 19. Vi mødes hver anden onsdag fra 19 – 22. Her vil du blive indført i den shamanistiske healing. Vi arbejder med tromme, rasle og fjer. Der vil være både teori og praktiske øvelser.

Søndag d. 18. kl 10 laver vi et kreativt værksted. Her har du mulighed for at lave drømmefanger, beadwork, svedehyttekjole og meget andet. Medbring frokost til dig selv og hvis du har ting til brug for din kreative udfoldelse. Materialer kan købes til rimelig priser.

Fredag d. 30. kl. 19 er der trommeaften. Vi vil foretage et par rejser med trommen på alt det, der skal ske i det nye år. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 31. laver vi svedehytte. Vi starter kl. 12.30, så kom i god tid. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer og for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Husk, at kvinder ikke kan deltage, hvis de menstruerer.

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi arbejder for donationer, så derfor er der ikke faste priser.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Happy New Year!

We have looked back on 2014 and we are very grateful for all the good things that has happened here in The Second Reality.

Thank you to all the wonderful people who have been here in the past year.

We look forward to welcoming all this year.

There’s going to be many things in the new year. We will again have visitors from abroad. Hector comes to visit in May and we have agreement with Jerry about sweat lodges, when he is in Denmark. It is something we look forward to.

Here we start the new year with the full moon meditation on Monday. 5 at 7 pm. We will travel to this moon clan mother and learn from her. Subsequently coffee and bread.

At the weekend, Saturday 10th. And Sunday. 11. we make a shamanic course. We will work with power animals, directions, the care takers and nature. We start Saturday. at 10 am and ends Sunday at 4 pm. It is possible to stay overnight in a caravan if you need it. Remember to sign and notify you if you need to stay overnight. Bring your drum or rattle if you have.

We start the new healing training on Wednesday. 14 at 7 pm. We meet every other Wednesday from 7-10 pm. Here you will be introduced in the shamanic healing. We work with drum, rattle and feathers. There will be both theoretical and practical exercises.

Sunday. 18 at 10 am we make a creative workshop. Here you have the opportunity to make dreamcatcher, beadwork, sweat lodge dress and much more. Bring lunch for yourself and if you have things to use for your creative expression. Materials can be purchased at reasonable prices.

Friday. 30 at 7 pm there is drum evening. We will make a few trips with drumming on everything that will happen in the new year. Subsequently coffee and bread.

Saturday. 31 we have a sweat lodge. We start at. 12:30, so come early. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves and for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. Remember that women can not participate if they are menstruating.

At all our events is that we work for donations, so there is no fixed prices.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev december

Så tager vi hul på den sidste måned i dette år. Vi beder for at alle må få en dejlig måned med de højtider, der hører til.

Vi starter med et foredrag om clairvoyance. Birgitte kommer igen og vil fortælle om dette emne. Det foregår tirsdag d. 2. kl. 19 – 21.30.

Henover efteråret har vi berørt forskellige emner og det har været dejligt med de mange besøg og de mange dejlige debatter, vi har haft. Vi arbejder på at fortsætte foredragene i det kommende år.

Torsdag d. 4. kommer Jerry Dunson og laver svedehytte. Vi går ind kl. 19, så kom i god tid. Jerry er soldanser og pibebærer og han laver nogle kraftfulde svedehytter. Har du brug for renselse på alle planer, kan dette være en god mulighed for dig. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Til denne ceremoni beder vi om donationer til Jerry og donationer til stedet her for brænde m.m.

Fredag d. 4. og lørdag d. 13. laver vi kreative værksteder. Her vil der være mulighed for at lave drømmefangere, medicinpunge, amuletter og smykker til dig selv eller til gaver. Begge dage starter vi kl. 10. Medbring din frokost. Vi sørger for kaffe/te hele dagen. Vi slutter kl. 17. Der kan forekomme materiale priser.

Lørdag d. 6. er det fuldmåne og vi mediterer til denne måneds klanmoder for at lære fra hende. Vi starter kl. 19. Det foregår i tipien, så tag varmt og praktisk tøj på. Efterfølgende kaffe og brød.

Fredag d. 12. kl 19 har vi trommeaften. Vi vil foretage et par rejser på de spørgsmål, vi har lige nu. Samtidig kan vi spørge ind til det kommende år. Medbring gerne tromme eller rasle hvis du har, ellers kan du låne, hvis du vil. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 20. kl. 12.30 laver vi svedehytte. Denne svedehytte er ekstra powerful, da den ligger op af vintersolhverv.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Søndag d. 21. er det vintersolhvervet vi fejrer. Vi starter med at spise sammen, så medbring en ret til det fælles bord.
Medbring et bloklys (hvid, sølv eller guld) og en ting du er færdig med og gerne vil give videre. Vi samler tingene på et alter og til sidst kan du tage en ny ting med dig hjem.
Se mere om ceremonien under punktet på hjemmesiden.
Husk varmt tøj, da vi er i tipien hele aftenen.

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

Tilbage er at ønske jer alle en glædelig og fredfyldt jul. Må I alle komme til at glæde jer over samværet med jeres kære.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now we start the last month of this year. We ask that everyone should get a nice month with the holidays.

We start with a lecture on clairvoyance. Birgitte come again and will talk about this topic. It takes place on Tuesday. 2. at 7 pm to 9.30 pm.

Over the fall we touched various topics and it has been great with the many visits and the many wonderful debates we have had. We are working to continue the lectures in the coming year.

Thursday. 4.  Jerry Dunson comes and make the sweat lodge. We are going in at 7 pm, so come early. Jerry is sun-dancer and pipe carrier and he’s doing some powerful sweat lodges. If you need cleansing at all levels, this can be a good option for you. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or the like, for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. For this ceremony, we ask for donations to Jerry and donations to the place here for wood etc.

Friday. 4th and Saturday. 13 we make creative workshops. Here you will be able to make dream catchers, medicine pouches, amulets and jewelry for yourself or for gifts. Both days we start at. 10. Bring your lunch. We provide coffee / tea all day. We end at. 5 pm. There may be material prices.

Saturday. 6. Is it full moon and we meditate for this month’s clan mother to learn from her. We start at. 7 pm. It takes place in the tipi, so bring warm and practical clothes. Subsequently coffee and bread.

Friday. 12 at 7 pm, we make a drum evening. We will make a few trips to the questions that we have right now. We can also ask about the coming year. Bring your drum or rattle if you have, otherwise you can borrow if you want. Subsequently coffee and bread.

Saturday. 20 pm. 12:30 we make a sweat lodge. The sweat lodge is extra powerful as it is close to the winter solstice.
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or the like, for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.

Sunday. 21 we celebrate  the winter solstice . We start by dining together, so bring a dish to share.
Bring a candle (white, silver or gold) and a thing you have finished and want to pass on. We collect the things on an altar, and finally you can take a new thing with you home.
See more about the ceremony under the item on the website.
Remember warm clothes, since we are in the tipi the entire evening.
At all our events is that we do not have fixed prices but works for donations.

What remains is to wish you all a happy and peaceful Christmas. May you all get to enjoy in the company of your loved ones.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev november

Så er vi igen gået over til vintertid og det bliver tidligere mørkt om aftenen.

Allerede den første weekend har vi planlagt arbejds dage. Den store tipi skal ned og pakkes væk for vinteren, udekøkkenet skal pakkes og embaleres, og der skal i det hele taget klargøres til den kommende kolde tid. Vi vil begge dage starte kl. 10 og slutte kl. 17. Der er hårdt brug for hjælp til de forskellige opgaver, så har du mulighed for at hjælpe, vil vi være utroligt taknemmelige. Vi sørger for kaffe/te og frokost begge dage. Giv meget gerne besked om du kommer.

Tirsdag d. 4. er der foredrag om reinkarnation ved Birgitte Kristensen. Det er fra kl. 19 – 21.30. Kaffe og brød vil blive serveret.

Torsdag. d. 6. er det fuldmåne og vi holder vores fuldmåne meditation til denne månes klanmoder. Vi starter kl. 19. Medbring gerne tromme hvis du har. Efterfølgende kaffe/te og brød.

Søndag d. 16. afholder vi kvindesvedehytte kl. 12.30. Kom og deltag i en svedehytte fyldt med de feminine energier og bliv renset på alle planer. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse med ærmer eller lignende), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Tirsdag d. 18. har vi igen et foredrag. Denne gang om mindfulness. Det er igen Birgitte der kommer og taler om dette emne. Det starter kl. 19 og slutter 21.30. Kaffe og brød serveres.

Trommeaften er den 21. Vi starter kl. 19 og vil foretage et par rejser på de spørgsmål, vi har lige nu. Medbring tromme eller rasle hvis du har, ellers kan du låne. Efterfølgende kaffe og brød.

Der er svedehytte for alle lørdag d. 22. Vi starter kl. 12.30. Denne ceremoni er en fantastisk renselse på alle planer og kan få dig til at føle dig som et helt nyt menneske. Medbring skiftetøj ( for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Husk at holde øje med kalenderen, da der kan komme nogle ting op i løbet af måneden.

Ved alle vore arrangementer gælder at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

 

 

 

Nyhedsbrev oktober

Oktober måned kom godt i gang med en fantastisk god sangworkshop ledet af Abelone og Marianna. Tusinde tak for en god og lærerig oplevelse.

Igen i denne måned vil der være foredrag og workshops ledet af dejlige mennesker, der på en eller anden måde hører til Den Anden Virkelighed.

Tirsdag d. 7. kl. 19 er der foredrag af Birgitte om samarbejde med naturen. Hun vil fortælle om at mærke og tale med træer og planter.

Onsdag d. 8. kl. 19 er der fuldmåne meditation. Vi vil foretage rejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

Torsdag d. 9. kl. 19 er der workshop om CV og ansøgning til job. Her har du mulighed for at tage dit CV og din ansøgning med og blive coachet på netop det, så du får større mulighed for at finde nyt job.

I weekenden d. 11-12 er der kursus i Inkahealing.

Et kraftfuldt weekend kursus med udgangspunkt i Inkaenergier.
Inkaenergien er fantastisk effektive energi der virker på alle planer.
De vil på en hurtig og effektiv måde, vibrerer dig op i stærke svingninger.

Finn Bjerring kommer og laver dette meget spændende kursus i tipien.

De er meget velegnet behandling på dig selv og andre.
De tager udgangspunkt i indianer traditionerne men med vægt på at implementere dem i vores århundrede.

Lørdag d. 18. kl. 10-16 laver vi en workshop, hvor du kan komme og lave drømmefanger, medicinpung, amuletter og arbejde med fjer og perlesyning. Der vil på denne workshop være mulighed for at lære teknikker og lave unikke ting. Materiale priser kan forekomme. Medbring din frokost. Vi sørger for kaffe og te hele dagen.

Denne workshop erstatter tirsdags værkstederne, da de ikke har været særlig velbesøgte. Vi vil lave 1-2 workshops om måneden hen over vinteren.

Trommeaften er fredag d. 24. kl. 19. Vi vil foretage et par trommerejser på de spørgsmål, der er lige nu. Medbring gerne tromme eller rasle, hvis du har, ellers kan du låne her. Efterfølgende kaffe og brød.

Månedens svedehytte er lørdag d. 25. kl. 13. Kom og deltag i en renselse på alle planer. Har du ikke været i svedehytte før, anbefaler vi, at du læser om svedehytte andet stad på hjemmesiden. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mæn løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Onsdag d. 29. kl. 19 starter vi en healingsuddannelse i shamanistisk healing. Denne uddannelse kommer til at løbe frem til begyndelsen af marts måned. Vi vil typisk mødes hver anden onsdag fra 19-22 dog med en lille pause lige op til jul. Det er vigtigt at komme hver gang. Uddannelsen afsluttes med prøve og uddeling af bevis. Vi understeger at denne uddannelse kun kommer i gang, hvis mindst 4 er tilmeldt.

Den første weekend i november er arbejdsweekend, hvor den store tipi skal ned for vinteren. Vi har stærkt brug for hjælp til dette arbejde, så har du mulighed for at komme og hjælpe, vil vi være utrolig taknemmelige. Vi sørger for mad og drikke til de, der kommer, så meld dig gerne til i god tid, så jeg ved, hvor meget jeg skal købe ind.

Til alle arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

The month of October was started with a fantastic singing workshop led by Abelone and Marianna. Thanks for a good learning experience.

Again this month there will be lectures and workshops led by lovely people who are in some way part of Den Anden Virkelighed.

Tuesday 7 th. at 7 pm is a lecture by Birgitte about cooperation with nature. She will talk about feeling and talking to trees and plants.

Wednesday. 8 at 7 pm there is a full moon meditation. We will travel to the moon clan mother and learn from her. Subsequently, coffee and bread.

Thursday. 9 at 7 pm there is a workshop about CV and application to the job. Here you have the opportunity to take your CV and your application and be coached on just that, giving you a greater opportunity to find a new job.

The weekend. 11-12’s course in Inca Healing.

A powerful weekend course on the basis of the Inca Energies.
Inca energy is fantastic efficient energy works on all levels.
They will in a quick and efficient manner, vibrates you up in strong fluctuations.

Finn Bjerring come and make this very interesting course in the tepee.

They are very suitable treatment on yourself and others.
They are based on Indian traditions but with an emphasis on implementing them in our century.

Saturday. 18  10 am-4 pm we create a workshop where you can come and make dream catcher, medicine pouch, amulets and work with feathers and bead work. You will at this workshop have the opportunity to learn techniques and create unique things. Material fares may be available. Bring your lunch. We provide coffee and tea all day.

This workshop replaces Tuesday’s workshops, as they haven’t been very well attended. We will make 1-2 workshops per months over the winter.

Drum night’s Friday the 24 th.  at 7 pm. We will make a few drum journeys on the issues right now. Bring your drum or rattle if you have, or you can borrow here. Subsequently, coffee and bread.

This month’s sweat lodge is Saturday. 25th at. 1 pm. Come and take part in a cleansing on all levels. Have you not been in the sweat lodge before, we recommend that you read about sweat lodge on the website. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse, or like, for men-loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.

Wednesday. 29 at 7 pm we start the healing training in shamanic healing. This program will run until the beginning of March. We will typically meet every other Wednesday from 19-22. However, with a little break right up to Christmas. It is important to come each time. The program is completed with a test and distribution of evidence. We emphasizes that this training only get started if at least 4 persons are enrolled.

The first weekend in November is working weekend where the big tepee is to be taking down for the winter. We urgently need help with this work, so if you have the opportunity to come and help, we will be extremely grateful. We provide food and drink for those who come, then sign up in good time, so I know how much I have to buy.

For all events is that we do not have fixed prices but works for donations.

Hugs and light

Hanne

Svedehytte

De annoncerede svedehytter er afløst af en svedehytte ledet af Jerry Dunson onsdag d. 24. september kl. 19.

Knus og lys

Nyhedsbrev august og september

Vi har haft nogle problemer med hjemmesiden, så jeg ikke har kunnet skrive nyhedsbrev. Jeg beklager meget ventetiden.

Håber I alle har nydt den fantastiske sommer vi har haft. Det har vi og nu glæder vi os til at komme rigtig i gang igen her på stedet.

Healinguddannelsen er lige begyndt og jeg glæder mig meget over de dejlige mennesker, der har tilmeldt sig. På et tidspunkt vil jeg meget gerne bede nogle om, at komme og modtage healing fra eleverne.

I weekenden 30.-31. august holder vi kursus på Lolland. Vi glæder os meget til at komme ned og dele, det vi kan. Tak til Jonnamia for at invitere os. Håber at se både nye og kendte mennesker.

Vi starter vores kreative værksted tirsdag d. 2. kl. 14. Der vil være kreative værksteder hver anden tirsdag, så følg med i kalenderen. Vi vil arbejde med smykker, drømmefangere, medicinpunge, fjer og meget mere. Kom og vær med. Du kan lave noget du er i gang med eller du kan få hjælp til noget af det vi kan. Medbringer du din mad, kan vi spise sammen. Vi sørger for kaffe og the. Der kan forekomme materiale priser ellers arbejder vi for donationer.

Tirsdag d. 9. er der fuldmåne meditation. Vi starter kl. 19 og rejser til denne månes klanmoder for at lære fra hende. Der vil være 3-4 rejser med lærdom og viden fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden d. 12. – 14. inviteres børn med forældre til en oplevelse i naturen. Vi vil være i tipien og lave kreative ting med naturens materialer og lave mad over bål. Det er muligt at overnatte i tipien. Se mere under selve eventen i kalenderen.

I de kommende måneder kommer spændende mennesker her til og deler af deres viden, både ved foredrag, oplæg og workshop og ved kurser. Følg med i kalenderen go meld dig hurtigt til, da der er begrænset antal pladser.

Torsdag d. 18. kommer en foredragsholder og taler om telepati med dyr. Dette foredrag holdes i tipien, så tag praktisk tøj på. I pausen kan købes kaffe, the, kage og vand til rimelige priser.

Lørdag. d. 20. er der kvindesvedehytte. Vi starter kl. 12.30 med ceremonien. Kom og oplev en renselse på alle planer i de kvindelige energier, vi alle kan være med til at manifestere. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Tirsdag d. 23. er det jævndøgn og vi vil fejre det her på stedet. Vi starter med at spise sammen, så medbring en ret til det fælles bord. Vi vil denne aften også samle effekter ind vi kan donere til de, der trænger. Sammen vil vi finde ud af, hvor tingene skal hen. Se mere i kalenderen eller under punktet for efterårs jævndøgn andet sted på siden.

Torsdag d. 25. kommer 2 dejlige mennesker og giver ideer og tips til, hvordan du kan gøre dig synlig ved jobsøgning, og på de sociale medier (Facebook/LinkedIn). De vil fortælle om, hvordan du laver et godt CV og en fangende ansøgning ud fra de erfaringer, de har fra rekrutteringsbranchen og lederstillinger. Derudover vil de fortælle om personligt salg og hvordan du kan sikre at du giver et godt førstehåndsindtryk. Dette oplæg følges op af en workshop d. 9. oktober, hvor du kan få personlig hjælp til netop din ansøgning.

Fredag d. 26 afholder vi trommeaften. Vi vil her foretage et par rejser på netop de spørgsmål, der er for tiden. Medbring gerne tromme eller rasle hvis du har, ellers kan du låne, hvis du vil. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 27. er der svedehytte. Kom kl. 12.30 og vær med i denne fantastiske renselses proces på alle planer. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord.

Ved alle vores arrangementer her på stedet gælder, at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

We have had some problems with the website, so I have not been able to write newsletter. Sorry you have had to wait.

Hope you all have enjoyed the fantastic summer we have had. We have and now we look forward to getting quite busy again.

Healing program is just beginning and I am very pleased with the wonderful people who have signed up. At some point I’d love to ask some to come and receive healing from the students.

This weekend 30th31st August we have a seminar on Lolland. We are very excited to come down and share what we can. Thanks to Jonnamia for inviting us. Hope to see both new and familiar people.

We start our creative workshop Tuesday the 2. at 2 pm. There will be creative workshops every second Tuesday, so keep an eye on the calendar. We will work with jewelry, dream catchers, medicine pouches, feathers and more. Come and join us. You can make anything you are doing or you can get help for making the things we make. If you bring your food, we eat together. We provide coffee and tea. There may be material prices otherwise we work for donations.

Tuesday the 9th.‘s Full moon meditation. We start at. 7 pm and travel to the moon clan mother to learn from her. There will be 3-4 traveling with edukation and knowledge from her. Subsequently, coffee and bread.

The weekend. 12th – 14th we invite children with parents to an experience of nature. We will be in the tepee and do creative things with natural materials and cook over an open fire. It is possible to spend the night in the tepee. See more on the event in the calendar.

In the coming months exciting people are comming here to share their knowledge, both through lectures, presentations and workshops and courses. Keep up with the calendar and go sign up quickly as there are limited seats.

Thursday. 18th one speaker will talk about telepathy with animals. This lecture is held in the tepee, take practical clothes. During the break, selling coffee, tea, cake and water at reasonable prices.

Saturday. 20th there are women’s sweat lodge. We start the ceremoni at. 12:30. Come and experience a cleansing at all levels in  the female energies, we can all help to manifest. Bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar), towels and a dish to share afterwards.

Tuesday. 23 is the equinox and we will celebrate it here in the tepee. We start by eating together, bring a dish to share. We want to get effects in we can donate to those in need. Together we will find out where things are going. See more in calendar or below the point of the autumn equinox elsewhere on the page.

Thursday. 25th comes two lovely people and gives hints and tips on how you can make yourself visible by job search, and social media (Facebook / LinkedIn). They will talk about how to make a good CV and a trapping application from the experience they have from the recruitment industry and management positions. In addition, they talk about personal selling and how you can ensure that you give a good first impression. This presentation will be followed by a workshop the 9th of  October, where you can get personalized help for your particular application.

Friday. the 26th., we have drum evening. We will here make a few trips to the very issues that are at the moment. Bring your drum or rattle if you have, or you can borrow if you want. Subsequently, coffee and bread.

Saturday. 27th‘s sweat lodge. Come at. 12.30 and join us in this amazing of purification process at all levels. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse, or the like, for men loose shorts), towels and a dish to share afterwoods.

At all our events here on the ground, we do not have fixed prices, but works for donations.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev juli

Så er den store sommerferie måned i gang. Vi ønsker jer alle en rigtig god sommerferie med rigtig meget sol og glæde. Husk at lade godt op mens I har fri til det.

Her arbejder vi med brænde og andre ting, der skal gøres. Frank er i gang med at ordne skind til trommer og mon ikke, der kan blive til nogle rasler også.

Tirsdage i denne måned laver vi workshops. Vi vil lave drømmefangere, medicinpunge, smykker, rasler m.m. Har du lyst til at være med til det er der åbent fra 10-17 alle tirsdagene. Tag din madpakke med. Vi sørger for kaffe og te hele dagen.

Lørdag d. 12. er der fuldmåne meditation. Vi starter kl. 19. Vi vil arbejde med det denne månes klanmoder vil lære os via trommerejser og samtale. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden d. 19-20. laver vi et shamanistisk kursus, hvor vi vil arbejde med naturen og kraftdyrene. Vi vil på dette kursus også samle materialer til røgelse og arbejde med forskellige røgelser. Vi arbejder fra kl. 10 begge dage og slutter lørdag kl. 17 og søndag kl. 16. Der er mulighed for overnatning i telt eller i én af vores campingvogne. Vi sørger for frokost begge dage, andre måltider står du selv for.

Fredag d. 25. kl. 19 har vi trommeaften. Medbring gerne tromme eller rasle. Vi vil foretage et par rejser på netop det, der rører sig lige nu. Eventuelt vil vi lave en rejse på, hvad der skal ske i resten af dette år. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 26. er der svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom senest kl. 12.30. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

For alle vore arrangementer gælder det, at vi ingen faste priser har (med undtagelse af materialepriser til workshops), men husk vi arbejder for donationer.

Vi berører lige august måned også, da Jerry Dunson kommer og laver svedehytte mandag d. 4. kl. 19. Han vil ligeledes lave en workshop søndag d. 10. Denne workshop kommer der mere om senere, men den starter kl. 10 og afsluttes med en svedehytte sidst på eftermiddagen.

Jerry arbejder ligeledes for donationer.

Vi starter forskellige uddannelser og kurser i løbet af efteråret, så hold godt øje med kalenderen.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

We wish you all a great summer vacation with so much sunshine and joy. Remember to recharge your batteries while you have the freedom to do so.

We work with wood and other things here. Frank is in the process of taking care of hides for drums and I wonder if there might be to some rattles too.

Tuesdays this month are we doing workshops. We are making dream catchers, medicine pouches, jewelry, rattles, etc. Would you like to be part of it is open from 10-17 all Tuesdays. Bring your packed lunch. We provide coffee and tea all day.

Saturday the 12th there is a full moon meditation. We start at 7 pm. We will work with what this moon clan mother will teach us through drum journeys and conversation. Subsequently, coffee and bread.

On the weekend 19-20. we make a shamanic course where we will work with nature and power animals. We will in this course also gather materials for incense and work with different incenses. We work from 10 am both days and ends Saturday at 5 pm and Sunday at 4 pm. It is possible to stay overnight in a tent or in one of our caravans. We provide lunch both days, other meals you take care of yourselves.

Friday 25th. at 7 pm we make a drum evening. Bring your drum or rattle. We will make a few trips on exactly what is happening right now. Possibly we will make a trip to what is going to happen in the rest of this year. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 26’s sweat lodge. We go into the sweat lodge at 1 pm so please come at last. 12.30. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or like, for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.

For all our events arrangements we have no fixed prices, (except for the prices of materials for workshops), but remember we work for donations.

We are touching the month of August also, when Jerry Dunson is coming and make a sweat lodge Monday 4 at 7 pm. He will also do a workshop on Sunday 10. More of this workshop later, but it starts at. 10 and finishes with a sweat lodge late afternoon.

Jerry also works for donations.

We start different programs and courses during the fall, so keep an eye on the calendar.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev juni

En meget travl, hektisk og fantastisk maj måned er slut. Det var dejligt igen at have besøg af Hector og Hesi og alle de skønne mennesker, der besøgte stedet gennem hele måneden.

Afslutningen på dette dejlige besøg var Franks fødselsdag. Det var en pragtfuld dag med sang, musik, latter og glæde. Tak til alle jer, der deltog og tak for at være med i community gaven.

Juni vil stå i arbejdets tegn. Vi skal have mere brænde hjem, så vi kan holde ceremonier. Vi vil selvfølgelig også lave svedehytter og andet.

Fredag d. 13. er der fuldmånemeditation kl. 19. Vi vil foretage rejser til denne månes klanmoder og se, hvad hun vil lære os. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 14. laver vi kvinde svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom i god tid og hjælp til med tæpperne. Kom og bliv renset i denne energifyldte svedehytte, hvor de feminine energier får lov til at udfolde sig. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Fredag d. 20. kl. 19 vil vi have trommeaften. En rigtig god mulighed for at finde svar på nogle af de spørgsmål du går med. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 21. er der svedehytte. Vi går ind kl. 13, så kom i god tid. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Denne svedehytte er lagt ved sommer solhverv og er derfor ekstra kraftfuld.

Lørdag d. 21. kl. 19 har vi sommer solhvervs ceremoni. Medbring bloklys gerne i farverne grøn, rød, gul eller hvid, tromme, rasle, glade sange og gerne forskellige urter. Se mere om sommer solhverv under punktet her på siden. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 28. er vi på Holistisk sommerfestival ved Præstø, hvor vi laver 2 workshops med trommerejser og historiefortælling. Se mere om dette på www.holistisksommerfestival.dk. Vi håber at se mange af jer der også.

Der vil blive lavet forskellige workshops henover sommeren, så hold dig opdateret på kalenderen.

Dette sted har i den forgangne måned virkelig vist, hvad det kan, når vi arbejder sammen om det. Tusinde tak til alle de dejlige mennesker, der har hjulpet os med at få det hele til at gå så godt. Vi arbejder alle frivilligt og det er dejligt at mærke, at vores vision om et godt community fungerer rigtig godt.

Husk at vi ingen faste priser har til nogen af vores arrangementer, men vi arbejder for donationer, så stedet kan fungere.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

A very busy, hectic and amazing month of May is over. It was great to once again be visited by Hector and Hesi and all the wonderful people who visited the site throughout the month.

The end of this delightful visit was Frank’s birthday. It was a scorching day with song, music, laughter and joy. Thanks to all of you who participated and thank you for being part of the community gift.

June will be busy with all the work we have to do. We need more firewood, so we can hold ceremonies. We will of course also make sweat lodges and others.

Friday The 13th’s full moon meditation at 7 pm. We will travel to the moon clan mother and see what she wants to teach us. Subsequently, coffee and bread.

Saturday the 14th we make women sweat lodge. We go into the sweat lodge at 1 pm.so come early and help with the blankets. Come and be purified in this energetic sweat lodge, where the feminine energies are allowed to unfold. Bring a change of clothes, towels and a dish to share afterwards.

Friday 20th. at 7 pm. we will have a drum evening. A great opportunity to find answers to some of the questions you go with. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 21’s sweat lodge. We go in at 1 pm, so come early. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or similar, for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. The sweat lodge is locaded at the summer solstice and therefore extra powerful.

Saturday 21 at 7 pm, we have summer solstice ceremony. Bring candles in the colors green, red, yellow or white, drum, rattle, happy songs and different herbs. Read more about the summer solstice in the section on this page. Subsequently, coffee and bread
On Saturday 28th we are at Holistic summer festival at Præstø where we make two workshops with drum journeys and storytelling. See more at www.holistisksommerfestival.dk. We hope to see many of you there too.

We will make various workshops over the summer, so keep up to date on the calendar.

This place has in the past month really shown what it can achieve when we work together. Thank you to all the wonderful people who helped us get it all to go as well. We all work voluntarily and it is nice to feel that our vision of a good community works really well.

Remember that we have no fixed prices to any of our events, but we are working on donations, so the place can be held for everybody who needs a place like this.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev maj

Så skyder vi den travle måned igang. Hector og Hesi er her hele måneden og arbejder gerne med svedehytter og healinger. Bare sig til hvis du har brug for det.

Svedehytterne ligger som regel torsdage aften. Vi holder svedehytter d. 1., d. 8., d. 15., d. 22. og onsdag d. 28. Vi starter kl. 19, så kom gerne i god tid. Vi følger Hectors tradition her på stedet med hensyn til påklædning. For kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende påklædning, for mænd løstsiddende shorts. Det du skal medbringe til en svedehytte er skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Det er en god ide at tage en ekstra trøje eller jakke med, da vi er udenfor hele tiden.

Til svedehytterne vil vi bede om kr. 50 til stedet her for at dække udgifterne til brænde og derudover donationer til Hector og Hesi.

Ønsker du en healing bedes du ringe på tlf. 59460850 og bestille tid. Husk at medbringe tobak til Hector, når du spørger om hjælp og derudover donation til dem også.

Vi tager i løbet af måneden ud og holder foredrag. Hector er en fremragende fortæller og han vil også synge nogle af sine sange.

Foreløbig er der planlagt foredrag tirsdag d. 6. kl. 19 i Livsglædecenteret i Gadstrup og d. 13. på Lolland, nærmere betegnet Tårsvej 130, 4912 Harpelunde.

I weekenden 16-18 og 29-31 har vi blomsterceremonier. Det er uden tvivl den smukkeste ceremoni vi holder på dette sted. Disse ceremonier starter fredag kl. 17 og slutter søndag kl. 16. Der vil bl.a. være 2 svedehytter i løbet af weekenden for deltagerne. Det er nødvendigt at kontakte os enten på tlf. eller mail: denandenvirkelighed@live.dk for tilmelding til disse ceremonier. Her vil der være et gebyr på kr. 1400, der dækker udgifter og derudover kommer donationer til Hector og Hesi.

Vi glæder os til at se rigtig mange her i denne måned.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Then a busy month has started. Hector and Hesi are here all month and like to work with sweat lodges and healings . Just let me know if you need it .

Sweat lodges are usually Thursdays evening . We keep sweat lodges 1st , 8th , 15th , 22. and Wednesday 28th. We start at 7 pm , so please come in good time. We follow Hector’s tradition in this place in your dress code. For women long skirt and blouse with sleeves or similar attire for men loose fitting shorts. What you need to bring to a sweat lodge is a change of clothes , towels and a dish to share afterwards. It’s a good idea to take an extra sweater or jacket when we are outside all the time .

To sweat lodges we will ask for kr. 50 for this place to cover the cost of wood and also donations to Hector and Hesi .

If you want a healing please call tel 59460850 and make an appointment . Remember to bring tobacco to Hector when you ask for help and additionally donation to them too.

During the month Hector and Hesi gives lectures . Hector is an excellent storyteller and he will also sing some of his songs.

So far, scheduled lecture Tuesday 6th. at 7 pm in Livsglædecenteret in Gadstrup and 13th in Lolland , specifically Tårsvej 130 , 4912 Harpelunde .

On the weekend of 16-18 and 29-31 , we have flowers ceremonies. It is undoubtedly the most beautiful ceremony we hold in this place. These ceremonies start Friday at 5 pm and ends Sunday at 4 pm. This will include two sweat lodges over the weekend for the participants. It is necessary to contact us either by phone or email: denandenvirkelighed@live.dk for signing up for these ceremonies. There will be a charge of kr. 1400, which covers expenses and additionally donations for Hector and Hesi .

We look forward to seeing many og you here this month.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev april

Endelig er det blevet lidt varmere og dagene længere. Det har vi alle brug for.

Hele april måned står i arbejdets tegn her. Vi har travlt med at afbarke tipi stænger, så vores tipier kan komme op igen i påsken. Derfor beder vi alle, der kan afse nogle timer til at hjælpe os om at give os besked. Vi vil blive meget taknemmelige for al hjælp.

Fredag d. 11. kl 19 har vi trommeaften. Vi vil rejse på al det nye, der spirer netop nu. Medbring tromme eller rasle hvis du har, ellers kan du låne her. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 12. er der svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom senest kl. 12.30 og deltag i tildækningen af svedehytten. Det er en del af ceremonien. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende helst i bomuld, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Tirsdag d. 15. kl. 19 laver vi fuldmåne meditation. Vi rejser på det denne månes klanmoder vil lære os. Efterfølgende kaffe og brød.

Traditionen tro har vi arbejdesuge i hele påskeugen. Vi starter hver dag kl. 10 og slutter kl. ca. 17. Der er meget, der skal laves og være i orden til maj måned, så har du tid og lyst, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi sørger for frokost og drikkevarer i løbet af dagene, så derfor er det vigtigt at tilmelde sig.

Hele maj måned har vi besøg af Hector og Hesi. De vil lave svedehytter, blomsterceremonier, healinger og foredrag. Torsdage d. 1., 8., 15. og 22. og onsdag d. 28. er der svedehytte kl. 19. Her gælder de samme grundregler, som vi altid sætter op. Ønsker du en healing bedes du ringe til os og bestille tid. Foredragene kommer til at foregå forskellige steder og bliver lagt i kalenderen efterhånden. På nuværende tidspunkt kan jeg sige, at det første foredrag bliver i Livsglædecenteret i Gadstrup tirsdag d. 6. kl. 19.

For alle vores arrangementer gælder det, at vi ingen faste priser har men arbejder for donationer. Hector og Hesi arbejder ligeledes for donationer. Ved nogle ceremonier kan der dog forekomme en fast pris til dækning af udgifter. Hvis dette er tilfældet vil det fremgå tydeligt i hver invitation.

Håber at se rigtig mange, der vil give en hånd med for at vedligeholde stedet, i april måned og rigtig mange i maj måned til de spændende ting, der skal foregå.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Finally , it has been a little warmer and the days longer . We all need that.

The entire month of April is in the works signs here . We are busy barking tipi poles, so our tepees may come up again at Easter . Therefore, we ask everyone who can spare a few hours to help us, to let us know. We will be very grateful for any help.

Friday  11th at 7 pm , we have a drum evening . We will travel to all the new germinating right now. Bring your drum or rattle if you have , otherwise you can borrow here . Subsequently, coffee and bread.

Saturday 12 we make a sweat lodge . We go into the sweat lodge at 1 pm , come at the latest at 12.30 and join the covering of the sweat lodge . It is part of the ceremony. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or similar preferably cotton , for men loose-fitting shorts) , towels and a dish to share afterwards.

Tuesday 15th at 7 pm we make full moon meditation. We travel on what this moon clan mother will teach us . Subsequently, coffee and bread.

Traditionally, we have a work week throughout Easter week . We start every day at . 10 and ends at approx. 5 pm There is much to be done and be in order for the month of May , then you have the time and inclination , we’d love to hear from you. We provide lunch and beverages during the day , so it’s important to sign up .

The entire month of May , we are visited by Hector and Hesi . They want to make sweat lodges , flowers ceremonies, healings and lectures. Thursdays 1st , 8th , 15th and 22 and Wednesday 28 ‘s sweat lodge at 7 pm. Here applies the same basic rules as we always bring up . Want a healing please call us and make an appointment . The lectures will take place in different locations and are placed on the calendar by hand. At the moment I can say that the first lecture will be in Livsglæde Center in Gadstrup Tuesday 6th at 7 pm.

For all our events applies that we have no fixed prices, but works for donations. Hector and Hesi also work  for donations. In some ceremonies , there may be a fixed price to cover costs . If this is the case it will be clearly stated in each invitation.

Hope to see many that will lend a hand to maintain the place here in April and many in May to join the exciting things that will take place .

Hugs and light

Hanne