Nyhedsbrev februar

Vi har haft travlt i januar måned. Vores kurser og uddannelse er godt i gang og det er spændende. Jeg har stadig mit hold, hvor jeg underviser i medicinhjul, betydninger og det at være på denne vej. Alt sammen noget jeg brænder for og har lyst til at give videre.

Den kvindegruppe jeg startede sidste år arbejder stadig med selv udvikling og det er fantastisk.

I januar måned indkaldte arbejdsgruppen til en arbejdsdag og det var fantastisk alt det, der blev gjort. Sten blev kørt væk, brombær beskåret og brændt sammen med alt haveaffaldet fra efteråret og der blev fældet et stort træ. Tusinde tak for jeres indsats. Vi kan nu se, at flere og flere kommer og gør en indsats, så stedet kan rumme mange skønne mennesker til vores arrangementer.

Lørdag d. 11. er det fuldmåne og traditionen tro mødes vi kl. 19 for at lære fra denne månes klanmoder. Vi foretager rejser på trommen og lader klanmoderen guide os ind i det hun vil lære os. Det er fantastisk som månen og hendes kraft kan nå os og få os til at se og forstå ting på en anden måde. Husk varmt og praktisk tøj, da det foregår i tipien. Efterfølgende kaffe og brød.

Fredag d. 17. laver vi trommeaften. Vi starter kl. 19. Vi vil foretage et par rejser på det, der optager os lige nu. Sammen skaber vi en fantastisk energi og i denne energi er det godt at rejse for at få svar på sine spørgsmål. Husk varmt og praktisk tøj, da det foregår i tipien. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 18. har vi svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom i god tid og hjælp til med at dække svedehytten til. Det er en del af ceremonien. En svedehytte er et fantastisk redskab til at blive renset på alle planer, så der er plads til det nye positive vi gerne vil have i vores liv. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Husk at kvinder, der menstruerer, ikke kan deltage.

På den kreative side, har vi lavet en masse ting her i vintermånederne. Jeg har lavet en del personlige drømmefangere og forskellige smykker. Frank har bygget trommer, store såvel som meget små. Vi har hygget os med det. Sidder du med en lyst til at være kreativ, så sig til og vi kan finde nogle dage, hvor det passer ind.

Klinikken er åben for healing, clairvoyance, coaching og kortoplæg. Ring og bestil en tid på 59460850 (træffes ikke tirsdage).

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

 

We have been busy in January. Our courses and training is well underway and it is exciting. I still have my team, where I teach the medicine wheel, meanings and walking this way. All this is something I am passionate about and want to pass on.

The women’s group I started last year is still working with self development and it is fantastic.

In January, convened a working group to one working day and it was fantastic everything that was done. Rocks was moved from our place, blackberries cut and burned along with all garden waste from the fall and we felled a large tree. Thank you for your efforts. We can now see that more and more come and make an effort, so the place can accommodate many wonderful people at our events.

Saturday. 11 is the full moon and traditionnally, we meet at. 7 pm to learn from this moon clan mother. We make traveling on the drum and let the clan mother guide us into what she will teach us. This is great as the moon and her power can reach us and make us see and understand things in a different way. Bring warm and practical clothing, since it takes place in the tipi. Subsequently coffee and bread.

Friday. 17 we make drum evening. We start at 7 pm. We will make a few trips to the concerns we have right now. Together we create a great energy and this energy is good to go for answers to your questions. Bring warm and practical clothing, since it takes place in the tipi. Subsequently coffee and bread.

Saturday. 18, we pour a sweat lodge. We go into the sweat lodge at. 1 pm, so come early and help to cover the sweat lodge to. It’s part of the ceremony. A sweat lodge is a wonderful tool to be cleaned at all levels, so there is room for the new positive we want in our lives. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. Remember that women who menstruate can not participate.

On the creative side, we have made a lot of things here in the winter months. I have made some personal dream catchers and various jewelry. Frank has built drums, large and very small. We had fun with it. If you are sitting with a desire to be creative, call us and we can find some days where it fits.

The clinic is open for healing, clairvoyance, coaching and cart presentations. Call and book an appointment at 59460850 (taken not Tuesdays).

At all our events is that we do not have fixed prices, but works for donations.

Love and light

Hanne

Nyhedsbrev januar

I det forgangne år er der sket meget i Den Anden Virkelighed. Vi har haft mange besøg og lavet mange fantastiske ceremonier og kurser. Det er et dejligt arbejde og vi nyder at se så mange glade mennesker omkring os. Frank og jeg har også været aktive udenfor Den Anden Virkelighed. Vi har været i Colorado og lært en hel del, vi har været på Holistisk festival, været iværksættere på en ølejr, været på skoler og lære fra os og en hel del andet. Alt i alt et travlt og godt år.

Vi slutter dette år med en svedehytte. Torsdag d. 29. laver vi en svedehytte, hvor vi kan sige tak for det gamle år og byde det nye velkommen. Hesi vil lede denne svedehytte, hvor der er mulighed for at bede for alt det gode i det nye år.
Vi går ind i svedehytten kl. 14, så kom senest 13.30 og gerne før, så vi i fællesskab kan dække svedehytten.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løse shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Har du glemt noget tøj eller har du ikke noget til at gå i svedehytte med, kan du leje det her.
Vi beder om donationer til Hesi og til stedet her for brænde m.m.

 

For et par år siden lavede vi et mini kursus i kort oplæg. Dette tager vi op igen. Over 4 mandage arbejder vi med medicin kort. Vi starter mandag d. 9 kl. 19.

Dette er et redskab til selvudvikling. Vi tager udgangspunkt i Sacred Path Cards.

Du vil lære at se på kortene og deres betydning. Du vil lære at lave oplæg. Du vil få udleveret noget materiale.

Medbring notesbog og blyant.

Arbejder du i forvejen med nogle kort, så tag dem gerne med.

Der vil være kaffe/te, vand og noget at spise hver gang.

Torsdag d. 12 er det fuldmåne og vi laver traditionen tro en fuldmåne meditation. Vi starter kl. 19 og vi vil foretage trommerejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Dette er et fantastisk kraftfuldt værktøj i selv udviklingen, da klanmoderen er god til at give svar på de spørgsmål vi har i vores liv. Efterfølgende kaffe og brød.

Vi starter en ny healings uddannelse mandag d. 16. kl. 19. Her er der mulighed for at lære shamanistiske healings tekniker og brug af fjer, tromme og rasle. Uddannelsen løber over 10 gange og det er vigtigt at komme hver gang. Der må påregnes noget hjemmearbejde. Uddannelsen afsluttes med skriftlig og praktisk prøve og der udstedes diplom.

I mange år har jeg gået med en ide om at lave noget med urter. Nu laver jeg et kursus, hvor vi lærer urterne at kende og at bruge dem. Vi starter torsdag d. 19. kl. 19 og ideen er at mødes en gang om måneden. Vi vil arbejde både teoretisk og praktisk med de forskellige urter. Medbring papir og blyant.

Lørdag d. 21. kl. 19 har vi trommeaften. Vi vil foretage rejser på trommen for at få svar på de spørgsmål, vi går med lige nu. Efterfølgende kaffe og brød.

Jeg laver en kvindesvedehytte lørdag d. 28. kl. 13. Kom i god tid og vær med til at dække svedehytten til (det er en del af ceremonien). Sammen kan vi skabe nogle fantastiske energier, der kan hjælpe hver især med de ting, vi nu har behov for. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæder og en ret til det fælles bord.

Vi vil gerne sige tak til alle de fantastiske mennesker, der hjælper os på stedet her. Uden jeres hjælp kan vi ikke køre et sted som dette. Vores fire keepere arbejder utrætteligt hele dage, hver gang vi har en svedehytte og det er vi utroligt taknemmelige for. Alle jer, der har hjulpet med at holde stedet, er med til at stedet kan udvikle sig til gavn for de, der har behov for det.

Husk ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

Husk at holde øje med kalenderen. Der kan sagtens komme ting på i løbet af måneden.

Vi ønsker jer alle en rigtig god og fredfyldt jul samt et godt og lykkebringende nytår. Vi glæder os til at se jer igen i det nye år.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

In the past year, much has happened in The Second Reality. We have had many visits and made many great ceremonies and courses. It’s a nice job and we enjoy seeing so many happy people around us. Frank and I have also been active outside The Other Reality. We have been in Colorado and learned a lot, we have been on Holistic festival, been entrepreneurs on an island camp, been on schools to teach and a great deal else. All in all, a busy and successful year.

We end this year with a sweat lodge. Thursday. 29, we make a sweat lodge, where we can say thanks for the old year and welcome the New. Hesi will lead this sweat lodge, where there is opportunity to pray for all the good in the new year.
We go into the sweat lodge at. 2 pm., don’t come later than 13:30, so we can jointly cover the sweat lodge.
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose shorts), towels and a dish to share afterwards. If you forgot some clothes or you have nothing to wear in the sweat lodge, you can rent it here.
We ask for donations to Hesi and to this place for firewood, etc.

A few years ago we made a mini-course in card presentations. This we take up again. Over 4 Mondays we work with medicin cards. We start on Monday. 9 th. at 7 pm.

This is a tool for self-development. We base this course on Sacred Path Cards.

You will learn to look at the cards and their meanings. You will learn how to make presentations. You will be given some material.

Bring notebook and pencil.

Do you work in advance with some cards, bring them with you.

There will be coffee / tea, water and something to eat every time.

Thursday. 12 is the full moon and we make traditionnally a full moon meditation. We start at. 7 pm and we will make drum journeys to this moon clan mother and learn from her. This is a great powerful tool for self-development, as clan mother is good at giving answers to the questions we have in our lives. Subsequently coffee and bread.

We start a new healing training on Monday. 16 th. at 7 pm. Here is an opportunity to learn shamanic healing techniques and the use of feathers, drum and rattle. The program will run for 10 times and it is important to be here each time. You will have to do some homework. The program ends with a written and practical test and diploma.

For many years I have gone with an idea to do something with herbs. Now I do a course where we learn to know the herbs and use them. We start on Thursday. 19 th. at 7 pm. and the idea is to meet once a month. We will work both theoretically and practically with the various herbs. Bring paper and pencil.

Saturday. 21 am. 19 we have drum evening. We want to make traveling on the drums for answers to the questions we go with right now. Subsequently coffee and bread.

I make a woman sweat lodge Saturday. 28 th. at 1 pm. Come early and join us to cover the sweat lodge to (it is a part of the ceremony). Together we can create some amazing energies that can help each one with the things we need. Bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar), towels and a dish to share.

We would like to thank all the great people helping us at this place. Without your help, we can not run a place like this. Our fire keepers work tirelessly throughout the day, every time we have a sweat lodge and we are incredibly grateful for that. All of you who have helped to keep the place helps this place to develop for the benefit of those who need them.

Remember at all our events is that we do not have fixed prices but works for donations.

Remember to keep an eye on the calendar, there might come more this month.

We wish you all a happy and peaceful Christmas and a happy and prosperous New Year. We look forward to seeing you again in the new year.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev december

Den sidste måned i år.

Vi starter december med besøg af Jerry Dunson. Han laver svedehytte lørdag d. 3. kl. 13.30. Jerry er Kiowa indianer og arbejder med de traditioner han har med sig.
Kom i god tid og hjælp med at dække svedehytten. Det er en del af ceremonien. Det er en fantastisk renselse på alle planer og en rigtig god måde at arbejde med sig selv i de fantastiske energier vi sammen kan skabe. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder (hvis du glemmer at få med, kan det lejes her) og en ret til det fælles bord bagefter.

Søndag d. 4. kl. 10.30-17 laver Jerry en workshop. En dag hvor vi arbejder med The Sacrets.
“How to walk and live the sacret in our lives.”
Jerry er en fantastisk læremester og virkelig vidende om de ting han underviser i.
Han har desuden lovet at lære os en sang.
Medbring din egen frokost.

Her i december afslutter vi denne omgang healingsuddannelse og 3 nye shamanistiske healere står på spring til at hjælpe andre. Vi glæder os over, at flere kan hjælpe.

Kvindegruppen samles også for sidste gang her i december. Vi har været igennem mange meditationer og sammen har vi fået skabt grobund for flere kommende ceremonier for piger og kvinder.

Onsdag d. 14. kl. 19 har vi fuldmåne meditation. I øjeblikket er månen meget stærk og meget lærerig. Vi vil med hjælp fra trommen rejse til denne månes klanmoder og lære fra hende. Igennem årene har netop disse fuldmåne meditationer åbnet nye aspekter for os og de, som har deltaget. Det er et stærkt redskab til selv-udvikling og  fornyelse i ens liv. Efterfølgende kaffe og brød.

Onsdag d. 21. er det vinter solhverv. Vi starter kl. 19. Det foregår i den lille tipi, så husk praktisk tøj.

Det er nu den længste nat.

Vi fejrer solens genfødsel med stearinlys (hvide, sølv eller guld).

Denne tid (21-24. december) er fødselsfest for solen, lyset, træet, glæden og kærligheden.

Vi pynter tipien op med grønt, lys, kranse og neg.

Medbring en ting du er færdig med og du gerne vil give videre. Tingene lægges på alteret og du kan tage en anden ting med dig hjem sidst i ceremonien.

Vi spiser grød og deler det med ånder og nisser.

Brødet brydes og vi giver med glæde til alle skabninger.

Sange synges ( det vil være fint om du kender nogle gode sange)

Vi hopper over gløderne og ønsker for det nye år.

Efterfølgende kaffe og brød.

Husk ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Tilbage er kun at ønske alle en glædelig og fredfyldt jul for dig og dine kære.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

The last month of the year.

We start in December with the visit of Jerry Dunson. He makes sweat lodge on Saturday the 3  at 1.30 pm. Jerry’s Kiowa Indian and works with the traditions brings with him.
Come early and help cover the sweat lodge. It’s part of the ceremony. It’s a great cleansing at all levels and a great way to work on yourself in the amazing energies we can create together. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels (if you forget something, it can be rented here) and a dish to share afterwards.

Sunday. 4. at 10.30 to 5 pm  Jerry makes a workshop. A day where we work with The Sacrets.
“How to walk and live the sacret in our lives.”
Jerry is a great teacher and really knowledgeable about the things he teaches.
He has also promised to teach us a song.
Bring your own lunch.

Here in December, we will finish this round of healing education and 3 new shamanic healers are ready to help others. We are pleased that more can help.

Female Group also gather for the last time here in December. We have been through many meditations and together we have created a breeding ground for several upcoming ceremonies for girls and women.

Wednesday. 14 th. at 7 pm. we have a full moon meditation. Currently, the moon is very strong and very instructive. We will with the help of  travels on the drums to this moon clan mother  learn from her. Over the years, these particular full moon meditations opened new aspects for us and those who have participated. It is a powerful tool for self-development and renewal in one’s life. Subsequently coffee and bread.

Wednesday. 21 is the winter solstice. We start at. 7 pm. It takes place in the small tipi, remember practical clothes.

It is now the longest night.

We celebrate the sun’s rebirth with candles (white, silver or gold).

This time (21-24. December) is the birth celebration of sun, light, tree, joy and love.

We decorate the tepee up with green lights, wreaths and sheaves.

Bring a thing you’re done with and you want to pass on. Things are laid on the altar and you can take another thing home with you at the end of the ceremony.

We eat porridge and share it with ghouls and goblins.

The bread is broken and we give with joy to all creatures.

Songs are sung (it will be fine if you know some good songs)

We jump over the coals and wishes for the new year.

Subsequently coffee and bread.

Remember at all our events is that we do not have fixed prices, but works for donations.

It only remains to wish everyone a happy and peaceful Christmas to you and your loved ones.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev november

Nu går dagene for alvor på hæld og farverne er mange i naturen. Vi har haft en travl måned med mange fantastiske arrangementer og lige så mange fantastiske mennesker her.

Denne sidste weekend i oktober er en arbejdsweekend. Vi har mange ting, der skal gøres klar til vinteren og vi har brug for hjælp til blandt andet at tage den store tipi ned. Se venligst opslaget i kalenderen.

Vi starter november med en kreativ dag lørdag d. 5. kl. 10.30-17. Her er der mulighed for at lave drømme fangere, medicinpunge, skjold, amuletter, beade på fjer eller rasle og meget andet. Tag gerne dine egne materialer med eller du kan købe dem her til rimelige priser. Medbring din egen frokost. Vi sørger for te og kaffe i løbet af dagen.

Lørdag d. 12. har vi kvinde svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13.30, så kom i god tid og vær med til at dække svedehytten til. I denne fantastisk renselses proces er det muligt at arbejde med sig selv, i sig selv og for sig selv i de energier vi sammen skaber. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Fuldmåne meditation er d. 14. kl. 19. Vi vil foretage rejser på trommen til denne månes klanmoder og lære fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

Fredag d. 25. kl. 19 laver vi tromme aften. Her er der mulighed for at arbejde med sit kraftdyr, når vi rejser på trommen. Vi afslutter med kaffe og brød.

Lørdag d. 26. er vi så heldige at Hesi er i landet og vil lede en svedehytte her. For jer, der ikke kender Hesi, kan jeg fortælle, at han er delvis mohawk, soldanser og roadman i oplæring. Han har arbejdet sammen med Hector i ca. 10 år. Han er healer og vil gerne tilbyde sin kunnen. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom i god tid og vær med til at dække svedehytten til (det er en del af ceremonien). Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Til dette arrangement vil vi bede om donation til stedet her til brænde udover en donation til Hesi.

Healingsuddannelsen er ved at være slut for denne gang. Vi har brug for personer, der vil komme og lade sig heale på. Giv gerne besked om det er noget for dig.

Jerry kommer tilbage første weekend i december, hvor han vil lave svedehytte og workshop. Flere detaljer kommer senere.

Husk ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser (udover materiale priser) men vi arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now the days seriously waning and the colors are magnificent in the nature. We have had a busy month with many fantastic events and as many amazing people here.

This last weekend in October is a working weekend. We have many things to be made ready for winter and we need help inter alia, to take the big tipi down. Please see the entry in the calendar.

We start in November with a creative day Saturday. 5 th. 10.30 to 5pm. Here it is possible to make dream catchers, medicine pouches, shields, amulets, Beade on feathers or rattles and much more. Feel free to bring your own materials or purchase them here at reasonable prices. Bring your own lunch. We provide tea and coffee during the day.

Saturday. 12, we have woman sweat lodge. We go into the sweat lodge at. 1:30 pm, so come early and join us to cover the sweat lodge. In this great purification process it is possible to work with yourself, in yourself and for yourself in the energies  we create together . Bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar), towels and a dish to share afterwards.

Full moon meditation is the 14 th. at 7 pm. We will make traveling on drums for this moon clan mother and learn from her. Subsequently coffee and bread.

Friday. 25 th. at 7 pm. we make a drum evening. Here there is the opportunity to work with your power animal when we travel on the drum. We finish with coffee and bread.

Saturday. 26, we are fortunate that Hesi is in the country and he will pour a sweat lodge here. For you who do not know Hesi, I can tell that he is partial mohawk, sun dancer and Roadman in training. He has worked with Hector for about 10 years. He is also healer and would like to offer his skills. We go into the sweat lodge at. 1 pm, so come early and join us to cover the sweat lodge (it is a part of the ceremony). Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. For this event we will ask for donation for firewood besides a donation to Hesi.

Healing program is coming to an end for now. We need people who will come and let themselves be heal on. Let us know if this is something for you.

Jerry comes back first weekend in December, where he will make a sweat lodge and aworkshop. More details will come later.

Remember at all our events is that we do not have fixed prices (besides material prices) but we work for donations.

Hugs and light

Hanne

 

 

 

Nyhedsbrev oktober

Frank og jeg er lige kommet hjem efter en fantastisk uge på Bornholm. Det er så skønt at gøre noget godt for sig selv og oplade batterierne til det kommende arbejde.

Vi har også i den forgangne måned haft to besøg fra en børnehave. Det var virkelig dejligt at arbejde med de skønne børn. De lærte om bålet, elementerne og de lærte en sang. Der var en super god energi.

Vi starter lørdag d. 1. kl. 11 med en kreativ workshop. Her er der mulighed for at beade fjer, lave rasle, drømmefanger eller andet du kunne tænke dig. Medbring din egen frokost og evt. materialer du vil arbejde med. Du kan også købe materialer her til rimelige priser. Vi slutter kl. 17.

Fredag d. 14. er der trommeaften. Vi starter kl. 19 og foretager et par rejser på det, der optager os lige nu. Medbring gerne tromme eller rasle. Efterfølgende kaffe og brød.

Søndag d. 16. kl. 19 har vi fuldmåne meditation. Vi vil foretage trommerejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

Jerry kommer og tilbyder en weekends intens arbejde i selvudvikling. Fredag aften efter aftensmaden er der svedehytte. Hele lørdagen er der kursus og søndag slutter vi med en svedehytte.
Det er ren selvforkælelse at melde sig til denne weekend, hvor vi vil arbejde med os selv og lære fra en rigtig god læremester.
Jerry skriver:
Hvordan kan vi leve og gå Mitakoye Oyasin?

Mitakoye Oyasin er en ekstremt kraftfuld bøn, som de fleste mennesker ved meget lidt om. Dens betydning er «Vi er relateret til hinanden og Den Hellige Creation». Hvad betyder det egentlig? Og hvordan kan vi gennemføre det i vores dagligdag til at skabe en bedre verden for de kommende generationer.

I denne heldags workshop, faciliteret af Jerry og Alexandra, vil vi intenst tale om Medecine Wheel og Sacred Tree of Life, hvor vores indianske filosofi er dybt forankret, og også foreningen mellem det hellige Feminin og Masculin.
De 4 retninger vil hjælpe os med at finde vores center. Chanupaen og de 4 attributter af hellige Pipe og de 7 retninger i Lakota vil blive DYBT diskuteret. Og endelig den hellige tromme, sange og historier såsom Calf Woman og Chanupa vil blive brugt for at få en bedre forståelse af disse principper og de ceremonier, som du deltager i.

Hvis du er på denne vej «Chancaluta», The Red Road, anbefales det, at du kommer for at lære, hvordan man gennemfører dette i vores dagligdag, som vil hjælpe os til at gå Mitaloye Oyasin på en bedre måde.

Kom og vær med og lær at gå din tale.

Rent praktisk:
Kom fredag senest kl. 17 og slå gerne telt op.
Vi spiser sammen og går derefter i svedehytte.
Lørdag er der kursus hele dagen og aftenen afbrudt af frokost og aftensmad.
Søndag efter morgenmaden går vi i svedehytte og derefter laver vi en evalueringsrunde.
For denne weekend beder vi om kr. 500 til faste udgifter incl. mad og derudover donationer til Jerry og Alex.
Udgiftsbeløbet på 500 kr. bedes indbetalt inden d. 15-10 på Reg. nr 1726 konto nr. 7560-784-087
Vi vil sammen lave mad og alt foregår udendørs eller i tipien, så sørg for varmt og praktisk tøj.

Weekenden d. 29-30 er der arbejdsweekend. Vi starter kl. 10 begge dage. Den store tipi skal ned for vinteren ( det kræver nogle med gode kræfter), udekøkkenet skal pakkes ned og i det hele taget skal stedet gøres klar til vinteren. Vi håber meget du har tid og lyst til at hjælpe os. Vi giver selvfølgelig frokost begge dage, så det vil være dejligt hvis du skriver hvornår du kommer, så vi kan købe mad nok ind.

Har du brug for healing, clairvoyance eller coaching, så ring og aftal en tid.

Husk vi har ikke faste priser men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Frank and I have just arrived home after a wonderful week on Bornholm. It’s so great to do something good for ourselves and charge the batteries for future work.

We have also in the past month had two visits from a nursery. It was really great to work with the wonderful children. They learned about the fire, the elements and learned a song. There was a super good energy.

We start on Saturday. 1 at 11 with a creative workshop. Here it is possible to beade on feathers, make a rattle, dream catcher or something else you want. Bring your own lunch and possible. materials you want to work with. You can also buy materials here at reasonable prices. We end at. 5 pm.

Friday. 14 is drum evening. We start at. 7 pm and make a few trips to the concerns we have right now. Bring your own drum or rattle. Subsequently coffee and bread.

Sunday. 16 at 7 pm we have a full moon meditation. We will make drum journeys to this moon clan mother and learn from her. Subsequently coffee and bread.

Jerry comes and offers a weekend of intense work in self-development. On Friday evening after dinner there is a sweat lodge. All Saturday’s course and Sunday we finish with a sweat lodge.
It is pure self-indulgence to sign up for this weekend where we will work with ourselves and learn from a great teacher.
Jerry writes:
How can we live and go Mitakoye Oyasin?

Mitakoye Oyasin is an extremely powerful prayer that most people know very little about. Its meaning is ‘We are related to each other and the Holy Creation’. What does it really mean? And how can we implement it in our daily lives to create a better world for future generations.

In this full-day workshop, facilitated by Jerry and Alexandra, we will intensively involve the Medecine Wheel and Sacred Tree of Life, where our Indian philosophy is deeply rooted, and also the association between the sacred Feminine and Masculine.
The 4 directions will help us to find our center. The Chanupa and the 4 attributes of the Sacred Pipe and the 7 directions in Lakota will be DEEPLY discussed. And finally, the sacred drum, songs and stories such as Calf Woman and Chanupa will be used to get a better understanding of these principles and the ceremonies which you participate.

If you are on this road ‘Chancaluta’, The Red Road, it is recommended that you come to learn how to implement this in our daily lives that will help us to go Mitaloye Oyasin in a better way.

Come join us and learn to walk your talk.

In practical terms:
Come Friday no later the 5 pm to settle and put up your tent.
We eat together and then goes into the sweat lodge.
Saturday’s course throughout the day and evening interrupted by lunch and dinner.
Sunday after breakfast we go to the sweat lodge and then we make an evaluation.
For this weekend, we ask kr. 500 for expensives incl. food and we also ask for donations to Jerry and Alex.
Expense amount of 500 kr. Please paid before d. 15-10 of Reg. No. 1726 account no. 7560-784-087
Together, we will cook and everything is done outdoors or in the tipi, make sure warm and practical clothing.

The weekend d. 29-30 is working weekend. We start at. 10 both days. The large tipi has to be taken down for the winter (it requires some with good forces), outdoor kitchen to be packed down and in general make the place ready for the winter. We hope you have the time and desire to help us. We give lunch both days, so it would be great if you write when you come so we can buy enough food.

Do you need healing, clairvoyance or coaching, call and make an appointment.

Remember we do not have fixed prices but works for donations.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev september

August måned har været travl på mange måder.

Vi har været igangsættere på ø-lejr, healingsuddannelsen er kommet godt igang, undervisningsforløbet er skudt i gang og vi har haft en pragtfuld kreativ weekend, hvor 12 trommer blev til og der blev lavet drømmefangere og beaded på fjer og rasle.

Går du og drømmer om at lave din egen tromme, så kontakt os. Næste trommebygnings kursus er ikke planlagt, men når der er nok deltagere (6), vil det blive oprettet.

Naturen står heller ikke stille og der er meget arbejde på stedet. Vi er ved at beskære og luge og hvis du har tid og lyst er du velkommen til at komme og hjælpe.

Den næste undervisning foregår søndag d. 4. kl. 11 -17. Vi arbejder med de ting vi har lært ved at gå denne vej (elementerne, verdenshjørnerne, sten og krystaller, fjer, røgelse og urter og i det hele taget naturen. Medbring papir og blyant og din egen frokost.

Som sagt er healings uddannelsen i gang og på et tidspunkt skal vi bruge personer, der ønsker en healing. Du må meget gerne skrive til os, hvis du kunne tænke dig at hjælpe os med det.

Fredag d. 16. er det fuldmåne. Vi mediterer via trommerejser til denne månes klanmoder for at lære fra hende. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød.

Torsdag d. 22. er det efterårsjævndøgn. Vi starter kl. 18.

Lige nu er dag og nat igen lige lange.

Vi vil fejre denne dag med at spise sammen. Lav gerne ekstra mad du kan dele ud af til nogle, der behøver det.

Vi vil lave en indsamling denne dag til trængende. Har du tøj eller ting du gerne vil give, så medbring det og sammen finder vi ud af, hvor det skal hen.

Alteret dækkes af de skønne mangefarvede blade, så medbring gerne blade, planter, urter, æbler og andet. Medbring også rødt og gult bloklys.

Kan du finde et neg vil det være fint.

Har du noget rødt tøj at tage på, vil det være fint. Husk vi er i tipien.

Vi vil foretage et par trommerejser og synge dejlige sange. (Kender du nogle gode sange, så tag dem endelig med).

Vi takker moder jord for hendes fantastiske gaver, ærer vindene og fuglene med neg og mediterer til bålet for at ære solen.

Fredag d. 23. kl. 19 er der trommeaften. Vi vil foretage et par trommerejser på det, der optager os lige nu. Det foregår i tipien, så husk praktisk tøj. Efterfølgende er der kaffe og brød.

Lørdag d. 24. holder vi svedehytte. Vi går ind kl. 13, så kom i god tid og hjælp med at dække svedehytten. Det er en del af ceremonien. Det er en fantastisk renselse på alle planer og en rigtig god måde at arbejde med sig selv i de fantastiske energier vi sammen kan skabe. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder (hvis du glemmer at få med, kan det lejes her) og en ret til det fælles bord bagefter.

Ved alle vore arrangementer gælder at vi arbejder for donationer og derfor ikke sætter en fast pris.

Jeg vil lige nævne, at vi har arbejds weekend d. 29-30. oktober, hvor den store tipi skal ned. Vi har meget brug for hjælp den weekend, så hvis du kan, vil vi være utrolig taknemmelige.

Knus og lys

Hanne

 

The month of August has been busy in many ways.

We have been starters on an island camp, healing training is well under way, the course has begun and we have had a wonderful creative weekend, where 12 drums were born and we made dream catchers and beadwork on feathers and rattle.

Are you dreaming about making your own drum, please contact us. Next drum building course is not planned, but when there are enough participants (6), it will be created.

Nature is not slowing down and there is a lot of work on site. We are about to prune and weed and if you have time and inclination, you are welcome to come and help.

The next training takes place on Sunday. 4 pm. 11 -17. We work with the things we have learned by walking this route (the elements of the compass, stones and crystals, feathers, incense and herbs and in general nature. Bring paper and pencil and your own lunch.

As I said, healing training is in progress and at some point we need people who want a healing. You are welcome to write to us if you would like to help us with it.

Friday. 16 is the full moon. We meditate via drum journeys to this moon clan mother to learn from her. We start at. 19 and then there is coffee and bread.

Thursday. 22 is the autumnal equinox. We start at. 6 pm.

Right now, day and night again equal length.

We will celebrate this day to eat together. Make like extra food to share for some who need it.

We will make a collection that day to the needy. Do you have clothes or things you’d like to give, so please bring it along and we find out where it’s going.

The altar is covered by beautiful multi-colored leaves, so please bring leaves, plants, herbs, apples and more. Bring also red and yellow candles.

Can you find a sheaf bring it along.

Do you have some red clothes to put on, it will be fine. Remember we are in the tepee.

We will make a few drum journeys and sing lovely songs. (Do you know some good songs, take them with).

We thank Mother Earth for her amazing gifts, honors the winds and the birds with sheaves and meditate for the fire to honor the sun.

 

Friday. 23 pm. 19 we have a drum evening. We will make a few drum journeys on what concerns us right now. It takes place in the tipi, remember practical clothes. Subsequently, coffee and bread.

Saturday. 24 we make the sweat lodge. We go into the lodge at 1 pm., so come early and help cover the sweat lodge. It’s part of the ceremony. It’s a great cleansing at all levels and a great way to work on yourself in the amazing energies we can create together. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels (if you forget to get by, it can be rented here) and a dish to share afterwards.

At all our events true that we work for donations and therefore do not put a fixed price.

I will just mention that we have working weekend d. 29-30. of October when the big tipi has to be taken down. We very much need help that weekend, so if you can, we will be extremely grateful.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev august

Så kom sommeren over os og vi håber I alle nyder det.

Igen i år har vi været på Holistisk festival og lavet workshop. Det var en dejlig oplevelse og vi nød at være sammen med alle de skønne mennesker.

Jeg starter en shamanistisk healingsuddannelse igen i august. Den løber over 10 onsdage og slutter d.7. december.
Forudsætning for denne uddannelse er, at du kan rejse på trommen og kender dit kraftdyr.
Medbring papir og blyant.
Det er vigtigt at komme hver gang.
Der udstedes diplom efter den afsluttende prøve.
Der er plads til 6 personer på dette hold.

Lørdag d. 13. har vi svedehytte. Svedehytten er en fantastisk mulighed for at rense sig selv på alle planer.
Vi laver svedehytten ud fra de traditioner vi har lært af Native Americans.
Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom i god tid og hjælp til med at dække svedehytten til( det er en del af ceremonien).
Medbring skiftetøj( for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.
Hvis du ikke har tøj eller har glemt noget, er det muligt at leje det her.

Søndag d. 14. starter et undervisningsforløb inspireret af Hector.
Vi vil mødes en gang om måneden og arbejder med de ting vi har lært ved at gå denne vej (elementerne, verdenshjørnerne, sten og krystaller, fjer, røgelse og urter og i det hele taget naturen.
Det er vigtig at komme til klassen hver gang.
Medbring din egen frokost, papir og blyant.

Torsdag d. 18. er der fuldmåne meditation. Vi starter kl. 19 og via trommerejser mediterer vi til denne månes klanmoder. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden d. 20-21. har vi kreativt værksted. Begge dage fra 10-17.
Frank laver trommebygningskurser begge dage. Personlig henvendelse er nødvendig for at deltage til dette. Der er desværre ikke flere pladser på trommebygningsholdet denne gang. Er du interesseret i at bygge din egen tromme, kan du blive skrevet op til næste gang.
Hanne laver kreativt værksted med mulighed for at lære beadwork, lave drømmefangere, rasler, smykker eller sy svedehyttekjole.
Medbring din egen frokost og eventuelt nogle materialer du vil arbejde med.
Vi har ingen faste priser ud over materialepriser ellers arbejder vi for donationer.

Jerry vil komme til Danmark i august og der vil være arrangementer med ham her. Hold øje med kalenderen.

Ved alle vore arrangementer gælder at vi ingen faste priser har men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Then the summer came and we hope you all enjoy it.

Again this year we have been on Holistic festival and made a workshop. It was a lovely experience and we enjoyed being with all the wonderful people.

I start a shamanic healing training in August. It runs over 10 Wednesdays and finishes 7th. of December.
Presumption for this training is that you can travel on the drum and know your power animal.
Bring paper and pencil.
It is important to come each time.
Issued diploma after the final test.
There is room for 6 people on this team.

Saturday. 13, we make a sweat lodge. The sweat lodge is a great opportunity to cleanse yourself at all levels.
We make the sweat lodge from the traditions we have learned from Native Americans.
We go into the sweat lodge at. 1 pm, so come early and help to cover the sweat lodge (it is a part of the ceremony).
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
If you do not have clothes or have forgotten something, it is possible to rent it here.

Sunday. 14 starts a course inspired by Hector.
We will meet once a month and works with the things we have learned by going this road (the elements of the compass, stones and crystals, feathers, incense and herbs and in general nature.
It is important to come to the class each time.
Bring your own lunch, paper and pencil.

Thursday. 18 is a full moon meditation. We start at. 7 pm and via drum journeys we meditate on this moon clan mother. Subsequently coffee and bread.

The weekend. 20-21. we have creative workshop. Both days from 10 am-5 pm.
Frank makes drum building courses both days. Personal application is needed to participate to this. There are no more seats on the drum building team this time. Are you interested in building your own drum, you can put your name down for next time.
Hanne doing creative workshop with the opportunity to learn beadwork, making dream catchers, rattles, jewelry or sewing a sweat lodge dress.
Bring your own lunch and possibly some materials to work with.
We have no fixed prices beyond material prices otherwise we work for donations.

Jerry will come to Denmark in August and there will be events with him here. Keep an eye on the calendar.

At all our events we have no fixed prices but works for donations.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev juni og juli

Så er vi kommet igennem et par travle, hektiske og fantastiske måneder med besøg af Hector og Hesi. Det har været skønt at se alle jer dejlige mennesker her. Samtidig vil vi benytte lejligheden til at takke for den store hjælp vi har fået både før og imens det hele stod på. Vi kunne ikke klare os uden jer.

Sommeren er godt i gang og vi oplever nogle skønne og solrige dage. Lige nu rydder vi op og finder os selv efter den travle periode.

Her i juni måned laver vi fuldmåne meditation mandag d. 20. kl. 19. Vi vil meditere til denne månes klanmoder og lære fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

Tirsdag d. 21. er det sommersolhverv. Vi starter kl. 19.

Sommersolhverv er årets lyseste nat.

Har du mulighed for det er det en god ide at samle bynkesten ved middagstid, ellers gør vi det sammen. En bynkeplante flettes og brændes.

Det er i denne nat planterne indeholder den største magiske kraft.

Vi vil samle urter i et lille bundt og lade det negative i vores liv blive bundet ind i stof sammen med urterne. Ved at brænde dette kan vi give slip.

Vi vil brænde stearin lys i farverne: grøn, rød, gul og hvid . Disse stearinlys vil bære dine bønner videre.

Sammen vil vi lave en krans, der skal brænde i bålet.

Hylden er i blomst og vi ærer Frajas træ ved at ofre til træet og spise træets blomster.

Sangene er lyse og glade og vi vil tromme og rejse på glædens budskab.

Medbring bloklys, tromme, rasle, glade sange og gerne forskellige urter.

Frank og jeg har sagt ja til at være workshopholdere på Holistisk festival igen i år og desuden skal vi på ølejr og lære fra os og lave svedehytter. Derfor vil der ikke ske de store ting her på stedet henover juni og juli.

Vi afholder fuldmåne meditation tirsdag d. 19. juli kl. 19.

Det er muligt, der kommer flere ting på kalenderen henover sommeren, så hold øje der.

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

So we have come through a few busy, hectic and wonderful months with the visit of Hector and Hesi. It’s been great to see all of you lovely people here. We will also take this opportunity to thank you for the great help we have received both before and while it all lasted. We could not do without you.

Summer is well underway and we are seeing some beautiful and sunny days. Right now we clean up the place and we find ourselves after the busy period.

Here in June, we make full moon meditation on Monday. 20 th. at 7 pm. We will meditate on this moon clan mother and learn from her. Subsequently coffee and bread.

Tuesday. 21 is the summer solstice. We start at 7 pm.

Summer solstice is the year’s brightest night.

If you have the opportunity it is a good idea to gather sagebrush stones at noon, otherwise we do it together. A mugwort plant merged and burned.

It is in this night the plants contains the greatest magical power.

We will gather herbs into a small bundle and let the negative in our lives become bound into the fabric together with the herbs. By burning this we can let go.

We will burn the candle light colors: green, red, yellow and white. These candles will carry your prayers on.

Together we will make a wreath that will burn in the fire.

The elderbush is in bloom and we honor Frajas wood by offering to the tree and eat the tree’s flowers.

The songs are bright and happy and we will drum and travel on the message of joy.

Bring candles, drum, rattle, happy songs and like various herbs.

Frank and I have agreed to be workshop speakers at Holistic festival again this year and we also attend at Skarø camp and learn from us and do sweat lodges. Therefore, there will not be big things in this place over June and July.

We hold full moon meditation on Tuesday. July 19 at. 7 pm.

It is possible that there are more things on the calendar over the summer, so watch that.

At all our events is that we do not have fixed prices but works for donations.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev april

Så er vi vel hjemme fra ferie igen. Det er skønt at komme hjem og se alt det gode arbejde, der er lagt her på stedet. Tusinde tak for hjælpen til alle jer, der deltog i arbejdsdagene.

Tusinde tak til Jonny, Jean, Amanda og Heidi for at tage sig godt af stedet og vores hjem, mens vi var væk.

Her i april begynder vi for alvor at have travlt.

I weekenden d. 9-10 har vi et par arbejdsdage. Den store tipi skal sættes op. Vi satser på at gøre det lørdag og her har vi rigtig meget brug for hjælp fra stærke personer. Vi skal ligeledes have gjort udekøkkenet parat. Campingvognene skal klargøres og ellers bare have det hele i orden inden de store rykind. Vi arbejder begge dage fra 10.30 -17. Vi giver frokost, så giv besked om, hvornår du kommer, så vi kan have købt ind.

Vi byder velkommen til Hector og Hesi, der kommer og laver svedehytter, foredrag, ceremonier og healinger. Har du brug for healing, så kontakt os på tlf.: 59460850 og aftal tid

Lørdag d. 16. afholdes den første svedehytte med Hector. Vi går ind i svedehytten kl. 13. Det er en unik renselses proces på alle planer.
Hector er apache/yaqui indianer og har gennem mange år arbejdet med ceremonier af forskellig slags. Han er blandt andet oplært af ældre Navajo og Lakota indianere.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.
Alt foregår udendørs, så husk at tage varmt tøj med til bagefter.
Kvinder, der menstruerer, kan ikke deltage.

Søndag d.17. er der workshop fra 13-17. Denne workshop holdes af Hector.
Han vil lære fra sig om det at arbejde spirituelt og dele den basiske viden (medicin).
Medbring papir og blyant.
Det er en god ide at have varmt tøj på, da det bliver afholdt i tipien.

Foredrag af Hector afholdes tirsdag d. 19. kl 19. Det foregår i tipien, så husk varmt tøj. Bålet vil være tændt hele aftenen. Hector er en fantastisk god fortæller og han vil tale om det, at være en indianer i det moderne USA. Hvordan fastholder man traditionerne og forener dem med det moderne? Kaffe og brød i pausen.

Torsdag d. 21. kl. 19 er der svedehytte. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til fælles bord bagefter.
Alt foregår udendørs, så husk varmt tøj til bagefter.
Husk kvinder i menstruations perioden ikke kan deltage.

Tirsdag d. 26. kl. 19 er der igen foredrag med Hector. Det foregår i tipien, så husk varmt tøj. Bålet vil være tændt hele aftenen. Hector bærer mange historier og vil denne aften dele nogle af dem med os. Han vil ligeledes synge nogle af de traditionelle sange. Kaffe og brød i pausen.

Torsdag d. 28. kl. 19 er der svedehytte. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til fælles bord bagefter.
Alt foregår udendørs, så husk varmt tøj til bagefter.
Husk kvinder i menstruations perioden ikke kan deltage.

Husk som altid har vi ikke faste priser men arbejder for donationer.

Se i kalenderen for arrangementer, da den bliver først opdateret.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now we are home from vacation again. It’s great to come home and see all the good work that is put here on the site. Thank you for the help to all of you who participated in the working days.

Thank you Jonny, Jean, Amanda and Heidi for taking good care of the place and our home while we were away.

Here in April, we seriously begin to be busy.

The weekend. 9-10, we have a couple of days of work. The large tipi has to be set. We aim to make it on Saturday and here we very much need the help of strong people. We must also have made the outdoor kitchen ready. The caravans has to be prepared and otherwise just have everything in order before the big influx. We work both days from 10:30 -17. We provide lunch, please let us know when you are coming, so we may have bought the grosseries.

We welcome Hector and Hesi who are coming and doing sweat lodges, lectures, ceremonies and healings. Do you need healing, please contact us on tel .: 59460850 and make an appointment.

Saturday 16’s we have the first sweat lodge with Hector. We go into the sweat lodge at. 13. It is a unique of purification process at all levels.
Hector is Apache / Yaqui Indian and has worked for many years with ceremonies of various kinds. He is, among other things taught by older Navajo and Lakota Indians.
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
Everything takes place outdoors, so remember to take warm clothes for afterwards.
Women who are menstruating, can not participate.

Sunday 17’s workshop from 13-17. This workshop is held by Hector.
He will teach how to work spiritually and share the basic knowledge (medicine).
Bring paper and pencil.
It’s a good idea to have warm clothes as it is being held in the tepee.

Lecture by Hector held on Tuesday 19th. At 19. It takes place in the tipi, remember warm clothes. The bonfire will be lit all night. Hector’s a great storyteller and he will talk about how it is to be an Indian in modern America. How do you maintain the traditions and combine them with the modern? Coffee and bread during the break.

Thursday. 21 at 19’s sweat lodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
Everything takes place outdoors, so remember warm clothes for afterwards.
Remember women in the menstrual period can not attend.

Tuesday. 26  at 19 there is again talk with Hector. It takes place in the tipi, remember warm clothes. The bonfire will be lit all night. Hector carries many stories and will this evening share some of them with us. He will also sing some traditional songs. Coffee and bread during the break.

Thursday. 28 at 19’s sweat lodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
Everything takes place outdoors, so remember warm clothes for afterwards.
Remember women in the menstrual period can not attend.

Remember, as always, we have no fixed prices but works for donations.

See the calendar of events, as it will be updated first.

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev marts

Frank og jeg tager på ferie fra d. 1. Der er folk her til at tage sig af de begivenheder, der er i løbet af marts. Det vil stadig være muligt at komme i kontakt med de mennesker, der er her på vores fastnet telefon: 59460850.

Torsdag d. 3. er der foredrag med Jerry Dunson. Foredraget starter kl. 19. Han vil tale om det at blive et helt menneske. Han vil give nogle redskaber til at kigge indad, så du bedre kan interagere med dine kære og andre mennesker du møder. Først skal du kigge på dit eget og derefter udad. Der vil være kaffe og brød i pausen.

Fredag d. 4. kl. 19 laver Jerry svedehytte. Kom i god tid og vær med til at dække svedehytten. Det er en del af ceremonien.
Jerry er en rigtig god svedehytte mester og du vil med garanti få noget ud af denne renselsproces.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til fælles bord bagefter.
Husk kvinder i menstruations perioden ikke kan deltage.
Til denne begivenhed beder vi om donation til brænde til stedet her og donationer til Jerry.

Fredag d. 11 kl. 19 er der trommeaften. Vi vil foretage et par rejser på trommen for at søge svar på nogle af de spørgsmål vi har lige nu.  Medbring tromme eller rasle hvis du har. Efterfølgende kaffe og brød.

Forårsjævndøgn bliver fejret d. 20. kl. 19. Nu er dag og nat lige lange og vi ser naturen komme til live igen. Vi vil ønske for året og så og plante, så tingene kan blomstre i takt med at dagene længes. Medbring et bloklys, forårsblomster, tromme og et åbent sind. Efterfølgende kaffe og brød.

Onsdag d. 23. er det fuldmåne. Vi vil meditere til denne månes klanmoder og lære fra hende. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød.

Som sædvanlig er der mange ting, der skal klargøres her i foråret. Vi følger vores tradition med at lave arbejdsdage i påsken. Fra lørdag d. 26.-mandag d. 28. vil vi meget gerne have hjælp til at gøre stedet parat til de kommende måneders arbejde. Der arbejdes hver dag fra kl. 10.30-17. Vi giver frokost, så meld meget gerne tilbage, hvilke dage du kan hjælpe, så vi har indkøbt mad nok. Af opgaver kan nævnes: campingvognene skal klargøres, der skal hentes sten og der skal bortskaffes sten, brænde skal sorteres og der skal i det hele taget gøres klar.

Vi går lige lidt ind i april måned også.

I weekenden d. 9-10 skal den store tipi sættes op. Vi satser på at gøre det lørdag og her har vi rigtig meget brug for hjælp fra stærke personer. Vi skal ligeledes have gjort udekøkkenet parat.

Hector og Hesi kommer midt i april. Husk du kan bestille healing af Hector ved henvendelse for tid her.

Vi glæder os til at se jer alle, når vi er hjemme igen

Til alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

 

Frank and I go on holiday from the 1. There are people here to take care of the events in March. It will still be possible to get in touch with the people who are here on our landline phone: 59,460,850

Thursday. 3. Is there a lecture with Jerry Dunson. The lecture starts at. 7 pm. He will talk about being a whole person. He will provide some tools to look inward, so you can better interact with your loved ones and other people you meet. First you should look at your own and then outward. There will be coffee and bread at the break.

Friday. 4. at 7 pm. Jerry makes a sweat lodge. Come early and join us to cover the sweat lodge. It’s part of the ceremony.
Jerry is a really good sweat lodge master and you are guaranteed to get something out of this clensing.
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
Remember women in the menstrual period can not attend.
For this event we ask for donation for wood to this place and donations to Jerry.

Friday. 11. at 7 pm. we have a drum evening. We will make a few trips on the drum to seek answers to some of the questions we have right now. Bring drum or rattle if you have. Subsequently coffee and bread.

The spring equinox is celebrated the 20. at 7 pm.  Now the day and night have equal length and we see nature come to life again. We wish for the year and place the plants so that things can bloom as the days get longer. Bring a candle, spring flowers, drum and an open mind. Subsequently coffee and bread.

Wednesday. 23 is the full moon. We will meditate on this moon clan mother and learn from her. We start at 7 pm and then there is coffee and bread.

As usual, there are many things that need to be prepared this spring. We follow our tradition to make working days at Easter. From Saturday d. 26 to Monday. 28 we’d love to have help to make the site ready for the coming months of work. We work every day from. 10.30 to 5 pm. We provide lunch, then please sign up what days you can help, so we have purchased enough food. Tasks include: caravans must be cleaned, getting stone and to be disposed of stones, logs can be sorted and in general make the site clear.

We go just a little into April, too.

The weekend. 9-10, the large teepee has to be set up. We aim to make it on Saturday and here we very much need the help of strong people. We must also have made outdoor kitchen ready.

Hector and Hesi come mid-April. Remember you can order healing of Hector contact for time here.

We look forward to seeing you all when we are back home

For all our events is that we do not have fixed prices, but works for donations.

Hugs and light

Hanne