Nyhedsbrev maj

Denne første sommer måned er startet med det dejligste vejr.

Vi har haft en dejlig ceremoni på Valborgsaften, hvor vi glædede os meget over at Hector og Hesi var her. For dem var det også rart at deltage i en nordisk ceremoni.

Maj måned er dedikeret til Hectors arbejde. Vi har været ude forskellige steder, hvor han har fortalt rigtig meget og sunget nogle af sine smukke sange. Det har været en succes. Der har været mange gode spørgsmål til ham og han har været glad for muligheden for at møde nye mennesker.

Vi har svedehytte hver torsdag aften kl. 18 mens han er her. Det vil sige d. 3-5, 10-5, 17-5. Har du ikke prøvet en svedehytte med Hector kan det kraftigt anbefales at prøve det. Husk han arbejder for donationer og til svedehytter er vi nødt til at bede om donationer til stedet også.

Der er ceremonier i weekenderne. Har du lyst og mulighed for at deltage i én eller flere af disse, så kontakt os. Det er vigtigt du får informationer om ceremonien, før du kommer. Der er stadig få pladser tilbage til alle ceremonier.

Torsdag d. 17-5 vil vi lave en ceremoni for børn. Det bliver fra kl. 11-17. Dette vil være en workshop og historie fortælling for børn og om aftenen er svedehytten dedikeret til børn. Voksne er selvfølgelig velkomne. Dette foregår også ved donationer til både Hector og stedet her.

Der er stadig tider til individuel healing. Ring og aftal tid. Healinger foregår også ved donationer.

Hector og Hesi rejser d. 21-5. Som sædvanlig er det alt for kort tid de er her, synes vi, men en måned hjemmefra er lang tid, når der også er vigtigt arbejde, der venter dem hjemme.

Den sidste weekend i maj er Frank og jeg på messen i Casa Deva, hvor vi laver shamanistiske healinger.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

That first summer month has started with the beautiful weather.

We had a lovely ceremony on Walpurgis Night, when we were looking forward very much to Hector and Hesi was here. For them it was also nice to participate in a Nordic ceremony.

The month of May is dedicated to Hector’s work. We’ve been out various places where he has told so much and sung some of his beautiful songs. It has been a success. There have been many good questions to him, and he was glad for the opportunity to meet new people.

We have a sweat lodge every Thursday evening at. 6 while he is here. That is, d 3-5, 10-5, 17-5. Have you not tried a sweat lodge with Hector I can be strongly recommended to try it. Remember he works for donations and when it is sweat lodges, we need to ask for donations to the place too.

There are ceremonies on weekends. Do you desire and have the opportunity to participate in one or more of these, please contact us. It is important to get information about the ceremony, before you come. There are still a few seats left for all ceremonies.

Thursday 17-5, we will do a ceremony for the children. It will be from 11 till 5 pm. This will be a workshop and story telling  for children and the evening’s sweat lodge is dedicated to children. Adults are of course welcome. This is done also by donations to both Hector and the place here.

There are still room for individual healing. Call for an appointment. Healings take place also by donations.

Hector and Hesi traveling back on 21-5. As usual, it is far too short a time they are here, we think, but a month from home is a long time when there is important work that awaits them at home.

The last weekend in May Frank and I are at the show in Casa Deva, where we make shamanic healings.

Hugs and light

Hanne

 

Nyhedsbrev april

Vi starter april måned med en arbejdsuge. Der er meget, der skal gøres klar til årets ceremonier, så har du mulighed og lyst til at hjælpe os og stedet, er du meget velkommen. Vi arbejder fra søndag til søndag mellem kl. 10 og 17 undtaget fredag, hvor vi har svedehytte og fuldmåneceremoni. Vi sørger for mad og drikke i løbet af dagen. Meld dig til hvilken/hvilke dage du kan være her.

Vi har afsluttet vores kreativ aftener for sommeren, men vi fortsætte vores mandags meditationer. Vi mødes mandage kl. 19-21.

Fredag d. 6. har vi svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, men du må meget gerne komme før. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Fredag d. 6. kl. 19 har vi fuldmåne meditation. Medbring gerne tromme og rasle, hvis du har. Efterfølgende er der kaffe og friskbagte boller.

Lørdag d. 21. er der trommeaften og nymåne ceremoni  kl. 19-22. Efterfølgende kaffe og nybagte boller.

Mandag d. 30. er det Valborgsaften. Vi fejrer det her på stedet fra kl. 17. Vi skal bl.a. lave maj stang. Medbring en ret til det fælles bord, da vi starter ceremonien med at spise sammen. Alt foregår ude denne aften, så tag tøj med til lejligheden.

Husk til alle vores arrangementer har vi ingen faste priser, men modtager donationer til at holde flowet i gang.

Sidst i april får vi igen besøg af Hector. Husk at bestille en tid til healing, hvis du har brug for det. Hector er en virkelig dygtig healer og han arbejder også kun for donationer.

Vi satser på, at han kommer til at holde nogle fortælle aftener forskellige steder. Har du lyst til at vide mere om det, så ring til os..

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

We start the month of april  with a working week. There is much to be made ​​ready for this year’s ceremonies, so if you are able and willing to help us here, you are very welcome. We work from Sunday to Sunday between the hours. 10 and 17 except Friday where we have a sweat lodge and full moon ceremony. We provide food and drink during the day. Sign up to which / what days you can be here.

We have completed our creative evenings for the summer, but we continue our Monday meditations. We meet Mondays. 19-21.

Friday 6 we have a sweat lodge. We go into the sweat lodge at. 13, but you are welcome to come earlier. Bring spare clothes, towels and a dish to share afterwards.

Friday 6 at. 19, we have full moon meditation. Please bring drums and rattles if you have. Subsequently, coffee and freshly baked buns.

Saturday the 21st is drum night and new moon ceremony at. 19-22. Afterwards coffee and freshly baked buns.

Monday the 30th it’s Walpurgis Night. We celebrate it here from 5 pm. We will among other things make a May poal. Bring a dish to share as we begin the ceremony of eating together. We are outside the whole evening, so bring clothes for the occasion.

Remember at all our events, we have no fixed prices, but is accepting donations to keep the flow going.

At the end of april Hector is visiting us again. Remember to book a time for healing, if you need it. Hector is a really good healer and he also works only for donations.

We are planning to have some story telling evenings with Hector at different places. If you want to know more about it, call us ..

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev januar 2012

Vi ønsker alle et godt og lykkebringende nytår og tak for det gamle år.

Når vi gør status over det år, der nu er gået, kan vi sige det har været et forrygende år på mange punkter. Vi har lært en masse og taget meget med os. Hector har været her to gange og vi har lært rigtig meget af ham. Vi har også lært en masse af alle de skønne mennesker, der har været her. Tak for det.

Somme tider gør livet lidt ondt; men det er dejligt at mærke, at der altid er hjælp at hente. Vi takker de, der har været her for os.

Der skete nogle nye gode tiltag på stedet her. De vil fortsætte i det nye år.

Vi holder meditationsaften hver mandag. Det nye år er dedikeret til mindfullnes og selvudvikling i meditationerne. Dog undtaget de mandage, hvor det enten er fuldmåne eller nymåne. Her laver vi meditationer til månen.

Der vil blive holdt fuldmåne og nymåne meditationer hver måned.

Kreativ aftenen fortsætter vi. Hver onsdag fra kl. 17 sidder Jasmin og Hanne klar med kreative ideer til alle, der har lyst. Kom når det passer dig og medbring gerne en madpakke, så vi også kan hygge os med at spise sammen.

Der vil i årets løb blive afholdt forskellige kurser. Husk at checke kalenderen jævnligt.

Vi starter januar med fuldmånemeditation mandag d. 9. Vi mødes kl. 19. Husk varmt tøj og fodtøj. Efterfølgende er der kaffe og friskbagte boller.

Lørdag d. 14. laver vi værkstedsdag. Kom og lav din egen medicinpung eller amulet. Vi starter kl. 11 og slutter kl. 17. Vi vil lave en trommerejse, hvor du har mulighed for at finde ud af, hvad der er godt for netop dig at lave. Medbring en madpakke. Vi sørger for kaffe og te undervejs.

Fredag d. 20. har vi trommeaften. Vi mødes kl. 19 og er i tipien. Vi trommer for en rejse, der kan fortælle hver enkelt det, de har behov for at vide. Efterfølgende er der kaffe og friskbagte boller.

Lørdag d. 21. har vi svedehytte. Vi går ind i svedehytten ca. kl. 13. Du er velkommen til at komme før og være ved bålet og lægge tæpper på svedehytten. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Læs venligst om svedehytten andet steds på hjemmesiden.

Klinikken er åben hver dag. Vi tilbyder healing, reiki, coaching, clairvoyance, regression, trommerejse, akupunktur, akupressur, siatsu massage.

Vi arbejder kun for donationer og har ingen faste priser. Vi bliver så tit spurgt, hvad vi forventer. Vi forventer ingenting. Vores tanke med donation er, at du kan mærke efter i dit hjerte, hvor meget du ønsker at give. Det er dog lidt vigtigt at understrege, at for at få et flow i tingene, bør der gives begge veje.

Godt nytår.

Knus og lys

Hanne og Frank

ENGLISH:

We wish everyone a happy and prosperous New Year and thanks for the old year.

When we take stock of the year now gone, we can say it has been a terrific year at many points. We’ve learned a lot and taken a lot with us. Hector has been here twice and we’ve learned a lot from him. We have also learned a lot from all the wonderful people who have been here. Thank you.

Sometimes it makes life a little sore, but it’s nice to feel that there is always help available. We thank those who have been here for us.

There were some good new initiatives in the place here. They will continue in the new year.

We meet every Monday evening for meditation. The new year is dedicated to mindfullnes and self-development in the meditations. Except for the Mondays, where it is either full moon or new moon. Here we do meditations to the moon.

Will be kept full moon and new moon meditations each month.

Creative evening we will continue. Every Wednesday from pm. 5  Jasmin and Hanne are ready with creative ideas to all who wish. Come whenever you like, bring a packed lunch, so we can enjoy ourselves by eating together.

There will, in the year being held various courses. Remember to check the calendar regularly.

We start with the January Full Moon Meditation on Monday 9 We meet at pm. 7. Do not forget warm clothes and footwear. Subsequently, coffee and freshly baked buns.

Saturday 14th  we are doing a workshop . Come and make your own medicine pouch or amulet. We start at. 11 and ends at. 5 pm. We want to make a drum journey where you have to find out what’s good for just you to do. Bring a packed lunch. We provide coffee and tea along the way.

Friday the 20th We have drum evening. We meet at. 7 pm. in the tipi. We drum for a trip that can tell each individual what they need to know. Subsequently, coffee and freshly baked buns.

Saturday the 21st we make a sweat lodge. We go into the sweat lodge approx. at. 1 pm. You are welcome to come before and be at the fire and put blankets on the sweat lodge. Bring spare clothes, towels and a dish to to share afterwards. Please read about sweat lodge elsewhere on the website.

The clinic is open every day. We offer healing, reiki, coaching, clairvoyance, regression, drumming journey, acupuncture, acupressure, massage siatsu.

We work only for donations and have no fixed prices. We are so often asked what we expect. We expect nothing. Our idea of ​​donation is that you can feel in your heart how much you want to give. However, it is somewhat important to emphasize that to get a flow of things, there should be given both ways.

Happy New Year.

Hugs and light

Hanne and Frank

Nyhedsbrev November

Så endte sommertiden og vi kommer ind i den del af året, hvor det er rart at være indendørs. Vi har dog som sædvanlig arrangementer udendørs også.

Husk vi har meditation hver mandag aften kl. 19-21. Vi laver guidede meditationer og efterfølgende er der kaffe og brød. Dette foregår som sædvanlig mod donation.

Som noget nyt laver vi kreativ værksted hver onsdag aften. Vi går i gang kl. 17. Du kan komme, når du har lyst. Tag gerne en madpakke med. Har du noget du er i gang med, er du velkommen til at tage det med ellers har vi mange ideer til, hvad der kan laves. Vi slutter kl 22. Der kan forekomme materiale priser og ellers er det donation.

Lørdag d. 12. og søndag d. 13. har vi arbejdsweekend. Der er nogle praktiske ting, der skal laves inden vinteren for alvor tager fat. Har du lyst og tid til at hjælpe os, vil vi være meget taknemmelige. Vi går i gang kl. 10 begge dage. Vi sørger for frokost, te og kaffe.

Fredag d. 18. laver vi trommeaften. Vi starter kl. 19 i tipien. Husk varmt tøj og fodtøj. Har du tromme eller rasle må du meget gerne medbringe det. Vi finder et emne at rejse på. Efterfølgende er der kaffe og friskbagte boller. Ingen priser men donation.

Lørdag d. 19. har vi svedehytte. Vi går ind i svedehytten ca. kl. 13. Du er velkommen til at komme før og være ved bålet. Medbring skiftetøj, håndklæde og en ret til det fælles bord bagefter. Denne svedehytte er den næstsidste i år. Ingen priser men donation.

I øjeblikket arbejder vi på at lave den sidste weekend i måneden til en healer weekend. Nærmere om dette senere.

Husk at kigge på kalenderen. Alle arrangementer står der og har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på 59460850 eller denandenvirkelighed@live.dk

Knus og lys

Hanne

 The summer time has ended and we get into the part of the year when it’s nice to be indoors. We have, however, as usual, outdoor events, too.

Remember we have meditation every Monday evening at 7-9 pm. We do guided meditations and then there is coffee and bread. This is done as usual for donations.

As something new we make creative workshop every Wednesday evening. We start at 5 pm. You can come whenever you like. Feel free to bring a packed lunch. Do you have something you are doing, you are welcome to bring it,otherwise we have many ideas for what can be done. We end at 10pm. There may be material prices and otherwise it is donation.

Saturday 12 and Sunday 13 We have a working weekend. There are some practical things to be done before winter really takes hold. Do you want and have time to help us, we would be very grateful. We start at. 10 both days. We provide lunch, tea and coffee.

Friday the 18th we make drum evening. We start at 7 pm in the tipi. Do not forget warm clothes and footwear. Do you have drum or rattle you are welcome to bring it. We find a topic for the drumjourney. Subsequently, coffee and freshly baked buns. No prices but donation.

Saturday 19th we sweat lodge. We go into the sweat lodge approx. at 1 pm. You are welcome to come before and be at the fire. Bring changing clothes, towel and a dish to share afterwards. This sweat lodge is the penultimate year. No prices but donation.

Currently we are working to make the last weekend of the month as a healer weekend. More on this later.

Remember to look at the calendar. All events are there and if you have further questions please feel free to contact us at 59460850 or denandenvirkelighed@live.dk

Hugs and light

Hanne

Nyhedsbrev oktober

Oktober viser sig fra den skønneste side rent vejrmæssigt.

Vi nyder at have Hector, Hesi og Emily her. Vi har lige overstået en fantastisk blomsterceremoni. Det er som om lyset har skiftet over stedet her.

Hector, Hesi og Emily er her frem til d. 11. oktober, så der er mulighed for at bestille tid til healing. De arbejder kun for donationer.

Tirsdag d. 4. og onsdag d. 5. laver vi et par eftermiddage med Hector, hvor han fortæller historier, synger sange, viser forskellige lege og hvor der er mulighed for at lave drømmefangere sammen med ham. Dette foregår også ved donationer.

Svedehytte bliver d. 4.-5. og 6. kl. 19. Kom og deltag i den fantastiske renselse det er at være i en svedehytte. Det er en virkelig god oplevelse. Vi sørger for lidt spiseligt. Husk donationer til Hector og til stedet. Det skal lige nævnes, at det er nødvendigt med tilmelding, da vi ikke laver svedehytte før vi har mindst 6 deltagere.

Mandags meditationerne fortsætter. Vi starter kl. 19 og går igennem en guidet meditation. Bagefter er der kaffe og brød.

Tirsdag d. 18. og onsdag d. 19. laver vi et par børnedage. Vi starter kl. 11 og arbejder med forskellige kreative ting, fortæller historier, synger og laver mad over bål. Det slutter kl. ca. 16. Husk vi har ingen priser, men arbejder for donationer.

Trommeaftenen bliver d. 21. kl. 19. Medbring gerne din egen tromme eller rasle og vi vil sammen opleve en trommerejse, der vil kunne hjælpe os videre.

Efterfølgende er der kaffe og friskbagte boller.

Lørdag d. 29. vil vi lave en Allehelgensceremoni. Vi starter kl. 14 med at lave græskerlygter. Til denne ceremoni bedes du medbringe et græskar, en skarp kniv, et fyrfadslys, en blomst, et gravlys, trommer eller rasler( hvis du har), et fotografi eller andet til at mindes en afdød, en ret til det fælles bord. Husk varmt tøj, da det foregår udenfor eller i tipien.

Allehelgen er blevet kaldt heksens nytår og det er på dette tidspunkt vi har mulighed for at være nær dem vi har holdt af. Vi slutter lige efter midnat, hvor vi sørger for at lukke af efter ceremonien. Det er også en aften til forvandling og forandring, så gode nye ting kan komme ind i dit liv.

Igen skal det påpeges, at vi kun arbejder for donationer. Det er vigtigt for os at have et flow her på stedet, så vi har mulighed for at købe brænde, vedligeholde arealet og samle ind til en ny tipi.

Vi håber at se rigtig mange til vores arrangementer. Tilmelding til arrangementerne kan ske på 59460850 eller via e-mail: denandenvirkelighed@live.dk

Knus og lys

 

October shows from the most beautiful side weather wise.

We enjoy having Hector Hesi and Emily here. We have just completed a stunning flower ceremony. It is as if the light has changed over the place here.

Hector, Hesi and Emily are here until the 11th of October, so it is possible to book a time for healing. They work only for donations.

Tuesday 4th and Wednesday 5th we make a few afternoons with Hector, where he tells stories, sings songs, shows different games and where there is opportunity to make dream catchers with him. This is done also by donations.

Sweat Lodge is the 4th-5th and 6th  at 7pm. Come and join in the great purification that it is to be in a sweat lodge. It’s a really good experience. We make some food. Remember donations to Hector and the location. It should be mentioned that it is necessary to sign up because we do not make the sweat lodge before we have a minimum of 6 participants.

Monday meditations continues. We start at. 19 and goes through a guided meditation. Afterwards, coffee and bread.

Tuesday 18th and Wednesday 19th we make a couple of kids day. We start at. 11 and working with different creative things, tell stories, sing and cook over a fire. It ends at 4pm. Remember we have no prices, but works for donations.

Drum evening will be on the 21. at 7pm. Bring your own drum or rattle, and we will together discover a drum journey that will help us further.

Subsequently, coffee and freshly baked buns.

Saturday 29th we will make a Allehelgensceremoni. We start at 2pm by making pumpkin lights. For this ceremony, please bring a pumpkin, a sharp knife, a candle, a flower, a funeral candles, drums and rattles (if you have), a photograph or other to commemorate a deceased person, and a dish to share . Remember warm clothes when it takes place outside or in the tipi.

All Saints has been called the witch’s new year and it is at this point we have the opportunity to be close to those we have loved. We finish just after midnight, where we make sure to shut off after the ceremony. It is also an evening of transformation and change, so new good things can come into your life.

Again, it should be noted that we only work for donations. It is important for us to have a flow here on the place, so we are able to buy firewood, maintain the area and collect for a new tipi.

We hope to see many of you to our events. Registration for events can happen at 59460850 or via e-mail: denandenvirkelighed@live.dk

Hugs and light

Nyhedsbrev September

Så går vi ind i den første efterårsmåned. Det lader til vi får lidt bedre vejr i hvert fald i begyndelsen af måneden.

Vi er ved at opdatere hjemmesiden og håber på forståelse, hvis noget tager lidt længere tid end normalt. Vi siger tusinde tak til Lillian for det store stykke arbejde, du har gjort for os gennem årene. Vi ønsker dig god vind med de projekter du har gang i.

Vi laver markedsdage d. 4. og d. 11. september kl. 11-16. Her er der mulighed for forskellige behandlinger, vølvens historier og værksteder. Husk det foregår ved donation. Vi er så heldige, at en del dygtig mennesker sætter deres kunnen til rådighed for stedet. Vi sælger også forskellige ting som smykker, tasker, medicinpunge, rasler m.m. Disse ting er der fast pris på.

Det første healingskursus er i gang. Hvis du går med tanker om, at ville have sådan et kursus, så kontakt os og vi vil prøve at sætte det op.

Klinikken er åben alle dage for behandlinger. Vi tilbyder som noget nyt siatsu massage, akupresur og akupunktur. Vi har stadig forskellige healinger, clairvoyance, regression, coaching, trommerejser m.m. Ring og bestil en tid på 59460850. Husk det er mod donation.

Fredag d. 9. september er der trommeaften. Vi starter kl. 19. Kom og oplev hvor meget energi, der er i en trommerejse. Efterfølgende kaffe og friskbagte boller.

Mandagsmeditationerne fortsætter. Det er helt fantastisk at meditere sammen i tipien. Vi starter kl. 19 og slutter med kaffe og brød.

I midten af måneden kommer Hector og Hesi igen. Vi glæder os til at have dem her. De skal denne gang også besøge Norge og lave blomsterceremonier der.
Hector er en virkelig dygtig healer og har du brug for hjælp til et eller andet, så ring og bestil en tid hos ham. Du vil ikke fortryde det. Hector arbejder kun for donationer.

Vi vil også denne gang bede ham om at lave nogle svedehytte ceremonier her på stedet. Hold øje med kalenderen og/eller facebook.

Vi vil lave nogle eftermiddage med børn, hvor de kan komme og høre nogle af Hectors historier og lave drømmefangere sammen med ham. Husk at se i kalenderen.
Blomsterceremoni er fra d. 3. sep.-2. okt. Tilmelding nødvendig, så ring til os, hvis du skulle have lyst til at opleve denne fantastisk smukke ceremoni.
Knus og lys
English:
Now we are going into the first autumn month. It seems we get a little better weather, at least in the beginning of the month.
We are updating the website and hope for understanding, if something takes a little longer than usual. We say thank you to Lillian for the great job you’ve done for us over the years. We wish you plesent wind with the projects you walk in to.
We make market days on the 4th and the 11th September from 11am-4pm. Here there is room for different treatments, Sibyl stories and workshops. Remember donations only no fixt prices. We are fortunate that some clever people put their skills available to the place. We also sell various things such as jewelry, bags, medicine pouches, rattles, etc. These things have fixed prices.
The first healing course is going on right now. If you go with the wish that you would have such a course, please contact us and we will try to put it up.
The clinic is open all day for treatments. We offer something new as siatsu massage, akupresur and acupuncture. We still have various healings, clairvoyance, regression, coaching, drum journeys etc. Call and book an appointment on 59460850. Remember we work only for donations.
Friday 9th September’s drumming night. We start at 7pm. Come and discover how much energy there is manifasted in a drumming journey. Afterwards coffee and freshly baked buns.
Monday meditations continues. It is quite amazing to meditate together in the tipi. We start at 7pm and ends with coffee and bread.
In the middle of the month Hector and Hesi are here again. We look forward to having them here. They will this time also visit Norway and make flower ceremonies there.
Hector is a really skilled healer and if you need help with something, then call and book an appointment with him. You will not regret it. Hector works only for donations.
We will also this time ask him to do some sweat lodge ceremonies here at the land. Keep an eye on the calendar and / or facebook.
We will do some afternoons with children where they can come and hear some of Hector’s stories and make dream catchers with him. Remember to check the calendar.
Flower Ceremony is from the 3rd September-2. October Registration required, call us if you would want to experience this amazingly beautiful ceremony. Hugs and light