Nyhedsbrev oktober

Oktober viser sig fra den skønneste side rent vejrmæssigt.

Vi nyder at have Hector, Hesi og Emily her. Vi har lige overstået en fantastisk blomsterceremoni. Det er som om lyset har skiftet over stedet her.

Hector, Hesi og Emily er her frem til d. 11. oktober, så der er mulighed for at bestille tid til healing. De arbejder kun for donationer.

Tirsdag d. 4. og onsdag d. 5. laver vi et par eftermiddage med Hector, hvor han fortæller historier, synger sange, viser forskellige lege og hvor der er mulighed for at lave drømmefangere sammen med ham. Dette foregår også ved donationer.

Svedehytte bliver d. 4.-5. og 6. kl. 19. Kom og deltag i den fantastiske renselse det er at være i en svedehytte. Det er en virkelig god oplevelse. Vi sørger for lidt spiseligt. Husk donationer til Hector og til stedet. Det skal lige nævnes, at det er nødvendigt med tilmelding, da vi ikke laver svedehytte før vi har mindst 6 deltagere.

Mandags meditationerne fortsætter. Vi starter kl. 19 og går igennem en guidet meditation. Bagefter er der kaffe og brød.

Tirsdag d. 18. og onsdag d. 19. laver vi et par børnedage. Vi starter kl. 11 og arbejder med forskellige kreative ting, fortæller historier, synger og laver mad over bål. Det slutter kl. ca. 16. Husk vi har ingen priser, men arbejder for donationer.

Trommeaftenen bliver d. 21. kl. 19. Medbring gerne din egen tromme eller rasle og vi vil sammen opleve en trommerejse, der vil kunne hjælpe os videre.

Efterfølgende er der kaffe og friskbagte boller.

Lørdag d. 29. vil vi lave en Allehelgensceremoni. Vi starter kl. 14 med at lave græskerlygter. Til denne ceremoni bedes du medbringe et græskar, en skarp kniv, et fyrfadslys, en blomst, et gravlys, trommer eller rasler( hvis du har), et fotografi eller andet til at mindes en afdød, en ret til det fælles bord. Husk varmt tøj, da det foregår udenfor eller i tipien.

Allehelgen er blevet kaldt heksens nytår og det er på dette tidspunkt vi har mulighed for at være nær dem vi har holdt af. Vi slutter lige efter midnat, hvor vi sørger for at lukke af efter ceremonien. Det er også en aften til forvandling og forandring, så gode nye ting kan komme ind i dit liv.

Igen skal det påpeges, at vi kun arbejder for donationer. Det er vigtigt for os at have et flow her på stedet, så vi har mulighed for at købe brænde, vedligeholde arealet og samle ind til en ny tipi.

Vi håber at se rigtig mange til vores arrangementer. Tilmelding til arrangementerne kan ske på 59460850 eller via e-mail: denandenvirkelighed@live.dk

Knus og lys

 

October shows from the most beautiful side weather wise.

We enjoy having Hector Hesi and Emily here. We have just completed a stunning flower ceremony. It is as if the light has changed over the place here.

Hector, Hesi and Emily are here until the 11th of October, so it is possible to book a time for healing. They work only for donations.

Tuesday 4th and Wednesday 5th we make a few afternoons with Hector, where he tells stories, sings songs, shows different games and where there is opportunity to make dream catchers with him. This is done also by donations.

Sweat Lodge is the 4th-5th and 6th  at 7pm. Come and join in the great purification that it is to be in a sweat lodge. It’s a really good experience. We make some food. Remember donations to Hector and the location. It should be mentioned that it is necessary to sign up because we do not make the sweat lodge before we have a minimum of 6 participants.

Monday meditations continues. We start at. 19 and goes through a guided meditation. Afterwards, coffee and bread.

Tuesday 18th and Wednesday 19th we make a couple of kids day. We start at. 11 and working with different creative things, tell stories, sing and cook over a fire. It ends at 4pm. Remember we have no prices, but works for donations.

Drum evening will be on the 21. at 7pm. Bring your own drum or rattle, and we will together discover a drum journey that will help us further.

Subsequently, coffee and freshly baked buns.

Saturday 29th we will make a Allehelgensceremoni. We start at 2pm by making pumpkin lights. For this ceremony, please bring a pumpkin, a sharp knife, a candle, a flower, a funeral candles, drums and rattles (if you have), a photograph or other to commemorate a deceased person, and a dish to share . Remember warm clothes when it takes place outside or in the tipi.

All Saints has been called the witch’s new year and it is at this point we have the opportunity to be close to those we have loved. We finish just after midnight, where we make sure to shut off after the ceremony. It is also an evening of transformation and change, so new good things can come into your life.

Again, it should be noted that we only work for donations. It is important for us to have a flow here on the place, so we are able to buy firewood, maintain the area and collect for a new tipi.

We hope to see many of you to our events. Registration for events can happen at 59460850 or via e-mail: denandenvirkelighed@live.dk

Hugs and light

Nyhedsbrev September

Så går vi ind i den første efterårsmåned. Det lader til vi får lidt bedre vejr i hvert fald i begyndelsen af måneden.

Vi er ved at opdatere hjemmesiden og håber på forståelse, hvis noget tager lidt længere tid end normalt. Vi siger tusinde tak til Lillian for det store stykke arbejde, du har gjort for os gennem årene. Vi ønsker dig god vind med de projekter du har gang i.

Vi laver markedsdage d. 4. og d. 11. september kl. 11-16. Her er der mulighed for forskellige behandlinger, vølvens historier og værksteder. Husk det foregår ved donation. Vi er så heldige, at en del dygtig mennesker sætter deres kunnen til rådighed for stedet. Vi sælger også forskellige ting som smykker, tasker, medicinpunge, rasler m.m. Disse ting er der fast pris på.

Det første healingskursus er i gang. Hvis du går med tanker om, at ville have sådan et kursus, så kontakt os og vi vil prøve at sætte det op.

Klinikken er åben alle dage for behandlinger. Vi tilbyder som noget nyt siatsu massage, akupresur og akupunktur. Vi har stadig forskellige healinger, clairvoyance, regression, coaching, trommerejser m.m. Ring og bestil en tid på 59460850. Husk det er mod donation.

Fredag d. 9. september er der trommeaften. Vi starter kl. 19. Kom og oplev hvor meget energi, der er i en trommerejse. Efterfølgende kaffe og friskbagte boller.

Mandagsmeditationerne fortsætter. Det er helt fantastisk at meditere sammen i tipien. Vi starter kl. 19 og slutter med kaffe og brød.

I midten af måneden kommer Hector og Hesi igen. Vi glæder os til at have dem her. De skal denne gang også besøge Norge og lave blomsterceremonier der.
Hector er en virkelig dygtig healer og har du brug for hjælp til et eller andet, så ring og bestil en tid hos ham. Du vil ikke fortryde det. Hector arbejder kun for donationer.

Vi vil også denne gang bede ham om at lave nogle svedehytte ceremonier her på stedet. Hold øje med kalenderen og/eller facebook.

Vi vil lave nogle eftermiddage med børn, hvor de kan komme og høre nogle af Hectors historier og lave drømmefangere sammen med ham. Husk at se i kalenderen.
Blomsterceremoni er fra d. 3. sep.-2. okt. Tilmelding nødvendig, så ring til os, hvis du skulle have lyst til at opleve denne fantastisk smukke ceremoni.
Knus og lys
English:
Now we are going into the first autumn month. It seems we get a little better weather, at least in the beginning of the month.
We are updating the website and hope for understanding, if something takes a little longer than usual. We say thank you to Lillian for the great job you’ve done for us over the years. We wish you plesent wind with the projects you walk in to.
We make market days on the 4th and the 11th September from 11am-4pm. Here there is room for different treatments, Sibyl stories and workshops. Remember donations only no fixt prices. We are fortunate that some clever people put their skills available to the place. We also sell various things such as jewelry, bags, medicine pouches, rattles, etc. These things have fixed prices.
The first healing course is going on right now. If you go with the wish that you would have such a course, please contact us and we will try to put it up.
The clinic is open all day for treatments. We offer something new as siatsu massage, akupresur and acupuncture. We still have various healings, clairvoyance, regression, coaching, drum journeys etc. Call and book an appointment on 59460850. Remember we work only for donations.
Friday 9th September’s drumming night. We start at 7pm. Come and discover how much energy there is manifasted in a drumming journey. Afterwards coffee and freshly baked buns.
Monday meditations continues. It is quite amazing to meditate together in the tipi. We start at 7pm and ends with coffee and bread.
In the middle of the month Hector and Hesi are here again. We look forward to having them here. They will this time also visit Norway and make flower ceremonies there.
Hector is a really skilled healer and if you need help with something, then call and book an appointment with him. You will not regret it. Hector works only for donations.
We will also this time ask him to do some sweat lodge ceremonies here at the land. Keep an eye on the calendar and / or facebook.
We will do some afternoons with children where they can come and hear some of Hector’s stories and make dream catchers with him. Remember to check the calendar.
Flower Ceremony is from the 3rd September-2. October Registration required, call us if you would want to experience this amazingly beautiful ceremony. Hugs and light