Nyhedsbrev September

Så går vi ind i den første efterårsmåned. Det lader til vi får lidt bedre vejr i hvert fald i begyndelsen af måneden.

Vi er ved at opdatere hjemmesiden og håber på forståelse, hvis noget tager lidt længere tid end normalt. Vi siger tusinde tak til Lillian for det store stykke arbejde, du har gjort for os gennem årene. Vi ønsker dig god vind med de projekter du har gang i.

Vi laver markedsdage d. 4. og d. 11. september kl. 11-16. Her er der mulighed for forskellige behandlinger, vølvens historier og værksteder. Husk det foregår ved donation. Vi er så heldige, at en del dygtig mennesker sætter deres kunnen til rådighed for stedet. Vi sælger også forskellige ting som smykker, tasker, medicinpunge, rasler m.m. Disse ting er der fast pris på.

Det første healingskursus er i gang. Hvis du går med tanker om, at ville have sådan et kursus, så kontakt os og vi vil prøve at sætte det op.

Klinikken er åben alle dage for behandlinger. Vi tilbyder som noget nyt siatsu massage, akupresur og akupunktur. Vi har stadig forskellige healinger, clairvoyance, regression, coaching, trommerejser m.m. Ring og bestil en tid på 59460850. Husk det er mod donation.

Fredag d. 9. september er der trommeaften. Vi starter kl. 19. Kom og oplev hvor meget energi, der er i en trommerejse. Efterfølgende kaffe og friskbagte boller.

Mandagsmeditationerne fortsætter. Det er helt fantastisk at meditere sammen i tipien. Vi starter kl. 19 og slutter med kaffe og brød.

I midten af måneden kommer Hector og Hesi igen. Vi glæder os til at have dem her. De skal denne gang også besøge Norge og lave blomsterceremonier der.
Hector er en virkelig dygtig healer og har du brug for hjælp til et eller andet, så ring og bestil en tid hos ham. Du vil ikke fortryde det. Hector arbejder kun for donationer.

Vi vil også denne gang bede ham om at lave nogle svedehytte ceremonier her på stedet. Hold øje med kalenderen og/eller facebook.

Vi vil lave nogle eftermiddage med børn, hvor de kan komme og høre nogle af Hectors historier og lave drømmefangere sammen med ham. Husk at se i kalenderen.
Blomsterceremoni er fra d. 3. sep.-2. okt. Tilmelding nødvendig, så ring til os, hvis du skulle have lyst til at opleve denne fantastisk smukke ceremoni.
Knus og lys
English:
Now we are going into the first autumn month. It seems we get a little better weather, at least in the beginning of the month.
We are updating the website and hope for understanding, if something takes a little longer than usual. We say thank you to Lillian for the great job you’ve done for us over the years. We wish you plesent wind with the projects you walk in to.
We make market days on the 4th and the 11th September from 11am-4pm. Here there is room for different treatments, Sibyl stories and workshops. Remember donations only no fixt prices. We are fortunate that some clever people put their skills available to the place. We also sell various things such as jewelry, bags, medicine pouches, rattles, etc. These things have fixed prices.
The first healing course is going on right now. If you go with the wish that you would have such a course, please contact us and we will try to put it up.
The clinic is open all day for treatments. We offer something new as siatsu massage, akupresur and acupuncture. We still have various healings, clairvoyance, regression, coaching, drum journeys etc. Call and book an appointment on 59460850. Remember we work only for donations.
Friday 9th September’s drumming night. We start at 7pm. Come and discover how much energy there is manifasted in a drumming journey. Afterwards coffee and freshly baked buns.
Monday meditations continues. It is quite amazing to meditate together in the tipi. We start at 7pm and ends with coffee and bread.
In the middle of the month Hector and Hesi are here again. We look forward to having them here. They will this time also visit Norway and make flower ceremonies there.
Hector is a really skilled healer and if you need help with something, then call and book an appointment with him. You will not regret it. Hector works only for donations.
We will also this time ask him to do some sweat lodge ceremonies here at the land. Keep an eye on the calendar and / or facebook.
We will do some afternoons with children where they can come and hear some of Hector’s stories and make dream catchers with him. Remember to check the calendar.
Flower Ceremony is from the 3rd September-2. October Registration required, call us if you would want to experience this amazingly beautiful ceremony. Hugs and light