Nyhedsbrev september og oktober

Dette nyhedsbrev gælder resten af september og hele oktober måned.

Husk at tjekke kalenderen, hvor der kan komme nye ting på.

Der er fuldmånemeditation torsdag d. 19 september kl. 19. Denne fuldmåne ligger tæt ved efterårsjævndøgn og vil på mange måder være kraftfuld og indsigtsfuld. Medbring gerne tromme eller rasle. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden 21 -22. har vi shamanistisk kursus. Et kursus hvor det er muligt at gå i dybden med sig selv.
Vi vil arbejde med naturen, trommen og elementerne.
Det vil være muligt at lære at rejse på trommen, hvis man ikke allerede kan.
Den eneste forudsætning for dette kursus er at være åben for forandring. Hurtig tilmelding er nødvendig.

Søndag d. 22 kl. 18 fejre vi efterårsjævndøgn.

Lige nu er dag og nat igen lige lange.Vi vil fejre denne dag med at spise sammen. Lav gerne ekstra mad du kan dele ud af til nogle, der behøver det.
Vi vil lave en indsamling denne dag til trængende. Har du tøj eller ting du gerne vil give, så medbring det og sammen finder vi ud af, hvor det skal hen.
Alteret dækkes af de skønne mangefarvede blade, så medbring gerne blade, planter, urter, æbler og andet. Medbring også rødt og gult bloklys.
Kan du finde et neg vil det være fint.
Har du noget rødt tøj at tage på, vil det være fint. Husk vi er i tipien.Vi vil foretage et par trommerejser og synge dejlige sange. (Kender du nogle gode sange, så tag dem endelig med).
Vi takker moder jord for hendes fantastiske gaver, ærer vindene og fuglene med neg og mediterer til bålet for at ære solen.

Tirsdag d. 24. er der kreativ dag/aften. Vi arbejder i værkstedet mellem 15 og 22. Du kan komme når du har lyst i dette tidsrum. Du kan tage noget med du gerne vil arbejde med eller du kan lære noget af det vi sidder med. Har du lyst til vi spiser sammen, så medbring din egen mad.

Vi er så heldige igen at få besøg af Jerry Dunson. Han skriver:

En til én sessioner lørdag d. 5.  Fra 11:00 til 19:00

Spirituel consultation , problemer i parforholdet , problemer på det mentale og følelsesmæssige .

Voice dialogmøder ( Voice Dialog kan også kaldes psykologi om selvet ) . Ideen er, at vi alle har en række primære selv som dikterer , hvordan vores liv bliver kørt. Det er som om de kører vores bil med, hvad vi tænker og gør i vores daglige liv . Alle har også det, der kaldes delpersonligheder eller fortrængte selv , som nogle gange ønsker at manifestere i vores liv. For eksempel frygt kunne være et primær selv, så det modsatte af frygt handler om mod . Den person, der oplever frygten kan have en stemme dialog session og har en chance for at tale med modet … der er et forstødt selv . Den person, der har en dialog med dette forstødte selv, får en chance for at udtrykke sine følelser  eller vrede , hvad den har brug for, mens frygten får en chance for at lytte. Som et resultat af denne proces kan personen få bevidstheden om situationen og bringe en afbalanceret løsning på problemet . Udtrykket delpersonligheder henviser ikke til flere personligheder . Flere personligheder er en klinisk lidelse, som intet har at gøre med vores delpersonligheder . Alle har delpersonligheder (eller hvis du ønsker at henvise til dem som forstødt selv ) . Dette er en meget god måde at kende sig selv fuldt ud og til at bringe beslutning til hvad vores problemer uden større terapi . Det er arbejde med modsætninger til at bringe balance i den enkelte. Sessionen tager omkring 45 minutter til en time.

Vejrtrækning session

Den person, der ligger ned begynder at ånde hurtigt og visse punkter berøres, mens de indånder . Punkterne er bag nakken , i maven lige under, hvor ribbenene mødes og omkring svælget  lige i toppen af ​​hvor brystet begynder . Disse punkter hjælper med at frigive energi , der sidder fast i kroppen . Personen ånder hurtigt gennem munden . Mange problemer kan ryddes gennem denne proces. For eksempel en mand havde et slemt tilfælde af søvnløshed og kunne ikke sove mere end 2 timer pr. nat i 15 år. Efter en session gik manden  hjem og sov i 9 timer i stræk  og har ikke haft et problem siden . Under vejrtrækning session frigiver kroppen gammel energi . Mange følelser kan komme ud : vrede , raseri , nogle mennesker skriger, nogle folk græde, nogle mennesker skrige og græde . Det er meget vigtigt at beskæftige sig med tidligere spørgsmål i vores liv for virkelig at vokse spirituelt . Når vi frigiver disse ting vil vores åndelighed hæves på mange niveauer. Der er ingen fare med at trække vejret . Det værste, der kan ske, er at personen falder i søvn , under vejrtrækningen . Sessionen tager ca. 1 time.

Det er svært for mig at sætte en tidsfaktor på det arbejde, jeg gør med mennesker. Nogle gange er det længere, hvis der er brug for det.

En dags workshop om følelser d. 6. kl. 10-19.

Alle har følelser og er forskellige fra person til person. Nogle har lettere ved at komme i kontakt med dem og for nogle er det meget vanskeligt. For virkelig at gå i balance, skal vi være i stand til at håndtere vores følelser, ellers vil vores følelser  tage over med tiden. Mit indianske folk har altid vidst det. Med hensyn til vores relationer, depression, og mest af alt vores åndelighed, er der ikke mange mennesker der ved, hvordan de skal udtrykke udtrykke deres følelser på en sund måde. Mænd har normalt  et problem med vrede og kvinde med frygt.

 

Under denne ene dags workshop, vil folk få en bedre forståelse af  polariteter i sig selv, og hvordan de påvirker andre mennesker. Maskulin og feminin polerne er inden i hver af os, men det lader til, at det feminine har et problem. Når du ser, hvordan kvinder er blevet behandlet af mænd i 2000 år er det ikke underligt de forsøgte at blive maskuline. Hvis det feminine ville vende tilbage til sin naturlige tilstand vil det automatisk balancere det maskuline. Maskulin og feminin polariteter er udbredt i alle vore indianske ceremonier: Sundance, piben, trommen, sweat lodge, den indianske kirke. Disse emner vil blive diskuteret i detaljer og anvendt i løbet af workshoppen.

Et fortroligt og sikkert miljø vil blive skabt for deltagerne til at arbejde med deres spørgsmål i gruppe behandling. Hvis man ønsker virkelig at gå den spirituelle vej,  har man brug for at beskæftige sig med sine issues for at gå i balance.

Jerry Dunson

Vi glæder os meget til at byde Jerry velkommen igen. Han er bosat i Frankrig og vil tilbyde det han kan til de dejlige mennesker, der har brug for det. Spørgsmålet om pris for et sådan arbejde kommer altid op. Her vil vi bede om gode donationer til Jerry. Tænk på en heldags workshop med svedehytte er ikke billig andre steder, så tænk på det, når du overvejer donation til ham.

Mandag d. 7. holder Johannes mandecirkel fra kl. 19. De mænd, der allerede har deltaget i en cirkelaften, har været rigtig glade for det, så und dig selv dette.

Tirsdag d. 8. har vi kreativ dag/aften fra 15-22. Kom og bliv inspireret til at lave noget unikt. Du er også velkommen til at tage noget med du er i gang med at kreere. Du kan komme når du har lyst i dette tidsrum. Har du lyst til vi spiser sammen, så medbring din egen mad.

Fredag d. 15. kl. 19 er der trommeaften. Vi vil lave et par rejser på trommen og forhåbentlig få svar på de spørgsmål, der trænger sig på. Efterfølgende kaffe og friskbagte boller.

Lørdag d. 19. laver vi svedehytte. Denne svedehytte er ekstra kraftfuld, da den er i fuldmånedøgnet. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Om aftenen d. 19. er der fuldmånemeditation. Vi vil arbejde med denne månes klanmoder og det hun har at lære os. Efterfølgende kaffe og brød.

Igen en tirsdag med kreativitet, nemlig d. 22. Vi arbejder igen fra kl. 15-22. Du kan komme når du hat lyst i det tidsrum. Har du lyst til at lære noget nyt eller vil du arbejde med noget du har gang i, er du meget velkommen. Medbring din egen mad, hvis du har lyst til at vi spiser sammen.

I weekenden 26-27. er det selvudvikling det gælder. Begge dage fra 10-17. Vi sørger for frokost, kaffe, te og vand. Vi vil arbejde med temaet skyggesider og frygt. Du vil på dette kursus få redskaber til at se på de ting, der begrænser dig og få muligheder for at løse op for blokeringerne. Bemærk at kurset er over begge dage.

Torsdag d. 31. kl. 18 fejrer vi Allehelgen.

I denne ceremoni taler vi med dem vi har mistet.
Det er også nu vi lægger jorden til ro. Vi ser foranderligheden. Døden og genfødselen. Elverfolket lukker deres bolig for vinteren.
Medbring til denne aften et hvidt lys, et rødt æble, en ret til det fælles bord, 2 tallerkener, et sæt bestik og 2 glas. Medbring et billede af den du har mistet. Finder du smukke efterårsblade så medbring også dem.
Medbring også en græskarlygte.
Festens farve er rød, så har du mulighed for at tage noget rødt på, vil det være fint. Det er vigtigt at påpege, at hele aftenen foregår i tipien, så varmt og praktisk tøj er en fordel.
Medbring gerne tromme eller rasle. Kender du nogle gode sange vil det være dejligt.

Husk at vi arbejder for donationer. Vi bliver tit spurgt, hvad vi forventer i donation og vores svar er altid, at vi ikke har forventninger. Vores erfaring er, at giver du igen for det du modtager, virker det bedst. Kig evt. andre steder, hvor de har faste priser for et fingerpeg, hvis du har brug for det.

Knus og lys

Hanne

 

This newsletter is for the rest of September and the entire month of October .

 

There is a full moon meditation on Thursday, September 19th at 7 pm. This full moon is close to the autumnal equinox and will in many ways be powerful and insightful . Bring your drum or rattle . Subsequently, coffee and bread.

 

This weekend 21 -22 . we have a shamanic course . A course where it is possible to go in depth with yourself.

We will work with the nature, the drum and the elements.

It will be possible to learn how to travel on the drum if you do not already .

The only prerequisite for this course is to be open to change . Quick registration is required.

 

Sunday 22 pm. 18 we celebrate the autumn equinox.

Right now, day and night again the same length.

We will celebrate this day by eating together. Make like extra food you can share to some who need it .

We will create a collection that day for the needy. Do you have clothes or things you ‘d like to give , so bring it and together we will find out where it ‘s going.

The altar is covered by beautiful multicolored leaves, so please bring leaves, plants, herbs , apples and more. Bring also red and yellow candles .

Can you find a neg it will be fine .

Do you have any red clothes to wear, it will be fine . Remember we are in the tepee .

We will make a few drum journeys and sing lovely songs. ( Do you know some good songs , take them finally ) .

We thank Mother Earth for her amazing gifts , honors winds and birds with sheaves and meditate for the fire to honor the sun.

Tuesday 24 there are creative day / evening . We work in the workshop between 15 and 22 You can come anytime you want during that time. You can take anything you’d like to work with or you can learn from what we are holding. Do you feel like we eat together, so bring your own food.

 

We are so lucky again to get a visit from Jerry Dunson . He writes :

One to one sessions on Saturday 5 From 11:00 to 19:00

Spiritual consultation , relationship problems , problems on the mental and emotional .

Voice dialogue meetings (Voice Dialogue can also be called psychology of the self ) . The idea is that we all have a number of primary even dictating how our lives are run . It is as if they are driving our car with what we think and do in our daily lives. All also have what is called sub-personalities or repressed self that sometimes want to manifest in our lives. For example fear could be a primary self , so the opposite of fear is about courage . The person experiencing fear can have a voice dialogue session and have a chance to speak with courage … there is a cast itself . The person who has a dialogue with this repudiated even get a chance to express his feelings or anger, what it needs , while fear will have a chance to listen . As a result of this process, the person can get awareness over the situation and bring a balanced solution to the problem . The term sub-personalities not refer to multiple personalities . Multiple personalities is a clinical disorder that has nothing to do with our sub-personalities. Everyone has sub-personalities (or if you want to refer to them as cast themselves) . This is a very good way to know themselves fully and to bring resolution to what our problems without major therapy . It is working with opposites to bring balance to the individual. The session takes about 45 minutes to an hour .

 

Breathing session

The person lying down start to breathe quickly and certain points touched while they breathe . The points are behind the neck , the stomach just below where the ribs meet and around the throat just at the top of the chest begins. These points help to release energy that is stuck in the body. The person breathes rapidly through the mouth. Many problems can be cleared through this process. For example, a man had a bad case of insomnia and could not sleep more than 2 hours per day. night in 15 years. After a session man went home and slept for 9 hours in the stretch and have not had a problem since . During breathing session the body releases old energy. Many emotions can come out : anger, rage ,some people cry, some people scream and cry. It is very important to deal with past issues in our lives to really grow spiritually. When we release these things , our spirituality highlighted on many levels. There is no danger in breathing . The worst thing that can happen is that the person falls asleep during breathing . The session takes approx. 1 hour.

It’s hard for me to put a time factor in the work I do with people. Sometimes it longer if you need it .

 

One day workshop on emotions 6th pm. 10-19 .

Everyone has feelings and it’s different from person to person. Some find it easier to get in touch with them and for some it is very difficult. To really go in balance , we must be able to handle our emotions, otherwise our emotions take over eventually . My Native American people have always known it . In terms of our relationships , depression, and most of all our spirituality , there are not many people who know how to express their feelings in a healthy way . Men usually have a problem with anger and woman with fear.

During this one day workshop , people will get a better understanding of polarities in themselves , and how they affect other people. Masculine and feminine poles are within each of us, but it seems that the feminine has a problem. When you see how women are treated by men in 2000 years, it’s no wonder they were trying to be masculine. If the feminine would return to its natural state it will automatically balance the masculine. Masculine and feminine polarities are prevalent in all our Native American ceremonies : Sundance, the pibe , drumming , sweat lodge, the Native American Church. These issues will be discussed in detail and used during the workshop .

A confidential and secure environment will be created for participants to work with their issues in group therapy. If you want to really walk the spiritual path , one needs to deal with issues to walk in balance.

Jerry Dunson

 

We are very pleased to welcome Jerry welcome again . He lives in France and will offer what he can to the lovely people who need it . The issue of price for such work always comes up . Here we will ask for good donations for Jerry . Think of a full-day workshop with the sweat lodge is not cheap anywhere else , think about it when you are considering donation to him.

Monday 7th  Johannes will have a  man circle at 7 pm. The men who have already participated in a circle have been really happy with it , so treat yourself this.

Tuesday 8 we have creative day / evening from 15-22 . Come and be inspired to create something unique. You are also welcome to bring anything with you in the process of creating. You can come anytime you want during that time. Do you feel like we eat together, so bring your own food.

Friday the 15th at 7 pm is drum evening . We will make a few trips on the drum and hopefully get answers to the questions that comes to mind . Subsequently, coffee and freshly baked muffins.

Saturday 19th we have a sweat lodge . This sweat lodge is extra powerful because it is full moon day. Bring changing clothes , towels and a dish to share afterwards.

In the evening of the 19th there is full moon meditation. We will work with this moon clan mother and what she has to teach us. Subsequently, coffee and bread.

Again a Tuesday with creativity , namely the 22 we’re back from pm. 15-22 . You can come when you like during that time. Would you like to learn something new or will you work with something you’re doing , you’re very welcome. Bring your own food if you feel like we eat together.

On weekends 26-27. it is self-development seminar. Both days from 10 to 17 . We provide lunch, coffee , tea and water . We will work with the theme dark side and fear. You will in this course have the tools to look at the things that restrict you and Have opportunities to unravel the blockages . Note that the course is over both days.

 

Thursday 31 at 6 pm we celebrate All Saints Day .

In this ceremony , we talk with those we have lost.

It is also now we put the land to rest. We see variability . Death and rebirth . Elves closes their homes for the winter.

Bring this evening a white candle, a red apple , a dish for the common table, 2 plates, a set of cutlery and 2 glasses . Bring a picture of the one you have lost. Do beautiful autumn leaves so bring them too.Please also bring a gourd lamp.

The party color is red , then you have the opportunity to take something red on , it will be fine. It is important to point out that the evening takes place in the tepee , so warm and practical clothing is an advantage.

Bring your drum or rattle . Do you know some good songs would be great.

 

Remember that we work for donations. We are often asked what we expect in donation and our answer is always that we do not have expectations. Our experience is that you give back for what you receive , it works best. Look if necessary . other places where they have fixed prices for a clue if you need it .

 

Hugs and light

 

Hanne