Nyhedsbrev september

August måned har været travl på mange måder.

Vi har været igangsættere på ø-lejr, healingsuddannelsen er kommet godt igang, undervisningsforløbet er skudt i gang og vi har haft en pragtfuld kreativ weekend, hvor 12 trommer blev til og der blev lavet drømmefangere og beaded på fjer og rasle.

Går du og drømmer om at lave din egen tromme, så kontakt os. Næste trommebygnings kursus er ikke planlagt, men når der er nok deltagere (6), vil det blive oprettet.

Naturen står heller ikke stille og der er meget arbejde på stedet. Vi er ved at beskære og luge og hvis du har tid og lyst er du velkommen til at komme og hjælpe.

Den næste undervisning foregår søndag d. 4. kl. 11 -17. Vi arbejder med de ting vi har lært ved at gå denne vej (elementerne, verdenshjørnerne, sten og krystaller, fjer, røgelse og urter og i det hele taget naturen. Medbring papir og blyant og din egen frokost.

Som sagt er healings uddannelsen i gang og på et tidspunkt skal vi bruge personer, der ønsker en healing. Du må meget gerne skrive til os, hvis du kunne tænke dig at hjælpe os med det.

Fredag d. 16. er det fuldmåne. Vi mediterer via trommerejser til denne månes klanmoder for at lære fra hende. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød.

Torsdag d. 22. er det efterårsjævndøgn. Vi starter kl. 18.

Lige nu er dag og nat igen lige lange.

Vi vil fejre denne dag med at spise sammen. Lav gerne ekstra mad du kan dele ud af til nogle, der behøver det.

Vi vil lave en indsamling denne dag til trængende. Har du tøj eller ting du gerne vil give, så medbring det og sammen finder vi ud af, hvor det skal hen.

Alteret dækkes af de skønne mangefarvede blade, så medbring gerne blade, planter, urter, æbler og andet. Medbring også rødt og gult bloklys.

Kan du finde et neg vil det være fint.

Har du noget rødt tøj at tage på, vil det være fint. Husk vi er i tipien.

Vi vil foretage et par trommerejser og synge dejlige sange. (Kender du nogle gode sange, så tag dem endelig med).

Vi takker moder jord for hendes fantastiske gaver, ærer vindene og fuglene med neg og mediterer til bålet for at ære solen.

Fredag d. 23. kl. 19 er der trommeaften. Vi vil foretage et par trommerejser på det, der optager os lige nu. Det foregår i tipien, så husk praktisk tøj. Efterfølgende er der kaffe og brød.

Lørdag d. 24. holder vi svedehytte. Vi går ind kl. 13, så kom i god tid og hjælp med at dække svedehytten. Det er en del af ceremonien. Det er en fantastisk renselse på alle planer og en rigtig god måde at arbejde med sig selv i de fantastiske energier vi sammen kan skabe. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder (hvis du glemmer at få med, kan det lejes her) og en ret til det fælles bord bagefter.

Ved alle vore arrangementer gælder at vi arbejder for donationer og derfor ikke sætter en fast pris.

Jeg vil lige nævne, at vi har arbejds weekend d. 29-30. oktober, hvor den store tipi skal ned. Vi har meget brug for hjælp den weekend, så hvis du kan, vil vi være utrolig taknemmelige.

Knus og lys

Hanne

 

The month of August has been busy in many ways.

We have been starters on an island camp, healing training is well under way, the course has begun and we have had a wonderful creative weekend, where 12 drums were born and we made dream catchers and beadwork on feathers and rattle.

Are you dreaming about making your own drum, please contact us. Next drum building course is not planned, but when there are enough participants (6), it will be created.

Nature is not slowing down and there is a lot of work on site. We are about to prune and weed and if you have time and inclination, you are welcome to come and help.

The next training takes place on Sunday. 4 pm. 11 -17. We work with the things we have learned by walking this route (the elements of the compass, stones and crystals, feathers, incense and herbs and in general nature. Bring paper and pencil and your own lunch.

As I said, healing training is in progress and at some point we need people who want a healing. You are welcome to write to us if you would like to help us with it.

Friday. 16 is the full moon. We meditate via drum journeys to this moon clan mother to learn from her. We start at. 19 and then there is coffee and bread.

Thursday. 22 is the autumnal equinox. We start at. 6 pm.

Right now, day and night again equal length.

We will celebrate this day to eat together. Make like extra food to share for some who need it.

We will make a collection that day to the needy. Do you have clothes or things you’d like to give, so please bring it along and we find out where it’s going.

The altar is covered by beautiful multi-colored leaves, so please bring leaves, plants, herbs, apples and more. Bring also red and yellow candles.

Can you find a sheaf bring it along.

Do you have some red clothes to put on, it will be fine. Remember we are in the tepee.

We will make a few drum journeys and sing lovely songs. (Do you know some good songs, take them with).

We thank Mother Earth for her amazing gifts, honors the winds and the birds with sheaves and meditate for the fire to honor the sun.

 

Friday. 23 pm. 19 we have a drum evening. We will make a few drum journeys on what concerns us right now. It takes place in the tipi, remember practical clothes. Subsequently, coffee and bread.

Saturday. 24 we make the sweat lodge. We go into the lodge at 1 pm., so come early and help cover the sweat lodge. It’s part of the ceremony. It’s a great cleansing at all levels and a great way to work on yourself in the amazing energies we can create together. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels (if you forget to get by, it can be rented here) and a dish to share afterwards.

At all our events true that we work for donations and therefore do not put a fixed price.

I will just mention that we have working weekend d. 29-30. of October when the big tipi has to be taken down. We very much need help that weekend, so if you can, we will be extremely grateful.

Hugs and light

Hanne