Nyhedsbrev september

August måned har været fyldt med gode og velbesøgte begivenheder.

Som noget nyt har vi sammen med Jerry Dunson lavet den første vision quest her. Det var en nat i total mørke i svedehytten, hvor de, der hjalp sad ude ved bålet. En meget stærk og indsigtsfuld oplevelse. Jerry vender tilbage til Danmark i oktober og her vil der blive mulighed for at opleve en sådan vision.

Vi får besøg af en regressions terapeut og hun vil tilbyde sessioner. Hun er her fra d. 5. – 10. Vil du have en tid, så kontakt os på 59460850. Det kan være dejligt forløsende at finde ud af, hvor ens problemer stammer fra, for så har man muligheden for at gøre noget ved dem.

Healingsuddannelserne er kommet godt i gang. Hen over efteråret vil der blive mulighed for at komme og være prøvekanin til en healing. Lad mig vide, hvis du skulle have lyst til det.

Torsdag d. 10. kl. 19 prøver vi for første gang at lave en sangaften. Vi bruger mange sange i svedehytter og ceremonier og vi vil prøve at sammenfatte og lære de forskellige sange. Medbring gerne nogle gode sange og tromme.

I weekenden d. 19-20. laver vi et shamanistisk kursus. Begge dage 10-16.En weekend hvor vi vil arbejde med trommerejser og kraftdyr.
Vi vil via trommerejser finde svar på de spørgsmål, vi har nu og her.
Vi vil ligeledes arbejde med de 4 verdenshjørner og lave ritualer til hvert hjørne. Vi vil arbejde med betydningen af at være i hvert hjørne.
Medbring tromme eller rasle, papir og blyant, madpakke til frokost og et åbent sind.
Det er muligt at overnatte i telt eller en af vores campingvogne. Giv besked om du ønsker overnatning.

Onsdag d. 23. er efterårsjævndøgn. Vi starter kl. 18.

Lige nu er dag og nat igen lige lange.

Vi vil fejre denne dag med at spise sammen. Lav gerne ekstra mad du kan dele ud af til nogle, der behøver det.

Vi vil lave en indsamling denne dag til trængende. Har du tøj eller ting du gerne vil give, så medbring det og sammen finder vi ud af, hvor det skal hen.

Alteret dækkes af de skønne mangefarvede blade, så medbring gerne blade, planter, urter, æbler og andet. Medbring også rødt og gult bloklys.

Kan du finde et neg vil det være fint.

Har du noget rødt tøj at tage på, vil det være fint. Husk vi er i tipien.

Vi vil foretage et par trommerejser og synge dejlige sange. (Kender du nogle gode sange, så tag dem endelig med).

Vi takker moder jord for hendes fantastiske gaver, ærer vindene og fuglene med neg og mediterer til bålet for at ære solen.

Fredag d. 25. kl. 19 er der trommeaften. En aften hvor vi laver et par rejser på trommens lyd.
Det er en god mulighed for at få svar på de spørgsmål vi har netop nu og gå i dybden med det, der optager os lige nu.
Medbring tromme eller rasle hvis du har ellers kan du låne.
Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 26. laver vi svedehytte. Denne svedehytte er for at fejre efterårs jævndøgnet. Vi starter kl. 12.30. Svedehytten er en fantastisk reneselsesproces både fysisk og psykisk. Vi har mulighed for at komme af med det, der fylder os negativt og få noget godt i stedet.
Kom gerne i god tid og hjælp os med at dække svedehytten til (det er en del af ceremonien).
Medbring skiftetøj( for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.
Kvinder, der har menstruation, kan ikke deltage i en svedehytte, da de allerede renser ud.

Mandag d. 28. kl 19 er der fuldmånemeditation. Vi vil lære fra denne månes klanmoder. Hun vil fortælle os sandheden om det der netop nu.
Denne meditation foregår ved trommerejser, hvor du kan komme dybt ind i dig selv og tage læren ind.
Efterfølgende kaffe og brød.

Husk at ved alle vore arrangementer gælder, at vi arbejder for donation.

Følg med i kalenderen, da der kan komme mere på.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

The month of August has been filled with good and well-attended events.

As something new we have with Jerry Dunson made the first vision quest here. It was a night in total darkness in the sweat lodge, where those who helped sat by the fire. A very strong and insightful experience. Jerry returns to Denmark in October and there will be the opportunity to experience such a vision.

We get a visit from a regression therapist and she will offer sessions. She is here from d. 5. – 10. Do you want an appointment, please contact us at the 59460850. It can be great redemptive to find out where your problems come from, so you have the opportunity to do something about them .

Healing programs are well underway. During the autumn there will be the chance to come and be a guinea pig  for a healing. Let me know if you would want to.

Thursday 10th. at 7 pm we gather for the first time to make a song night. We use many songs in sweat lodges and ceremonies and we will try to summarize and learn the different songs. Please bring some good songs and drum.

The weekend. 19-20. we make a shamanic course. Both days 10-16. A weekend where we will work with drum journeys and power animals.
We will via drum journeys find answers to the questions we have here and now.
We will also work with the 4 corners of the world and do rituals to every corner. We will work with the importance of being in every corner.
Bring drum or rattle, paper and pencil, lunch box and an open mind.
It is possible to stay overnight in a tent or one of our caravans. Let us know if you need a sleepover.

Wednesday. 23 is the autumnal equinox. We start at 6 pm.

Right now, day and night are again at equal length.

We will celebrate this day by dining together. Make like extra food to share to some who need it.

We will make a collection that day to the needy. Do you have clothing or things you want to give, so bring it and together we will find out where it’s going.

The altar is covered by the beautiful multicolored leaves, so please bring leaves, plants, herbs, apples and more. Bring also red and yellow candles.

Can you find a sheaf it will be fine.

Do you have some red clothes to wear, it will be fine. Remember we are in the tipi.

We will make a few drum journeys and sing lovely songs. (Do you know some good songs, bring them, please).

We thank Mother Earth for her amazing gifts, honors the winds and the birds with sheaves and meditate for the fire to honor the sun.

Friday. 25th at 7 pm there is a drum evening. An evening where we make a few trips to the drum sound.
It is a good opportunity to get answers to the questions we have right now and go in depth with what concerns us right now.
Bring drum or rattle if you have otherwise you can borrow.
Subsequently coffee and bread.

Saturday. 26 we make the sweat lodge. The sweat lodge is to celebrate the autumn equinox. We start at. 12:30. A sweat lodge is a superb clean detailed process both physically and mentally. We have the opportunity to get rid of the things that fills us negatively and get something good instead.
Please come in good time and help us cover the sweat lodge to (it is a part of the ceremony).
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
Women who are menstruating, can not participate in a sweat lodge, as they already cleans out.

Monday. 28 at 7 pm there is full-moon meditation. We will learn from this moon clan mother. She will tell us the truth about it just now.
This meditation is done by drum journeys, where you can get deep into yourself and take the lessons in.
Subsequently coffee and bread.

Remember that at all our events is that we are working for donation.

Follow the calendar, as there may be more.

Hugs and light

Hanne