Nyhedsbrev oktober

Oktober viser sig fra den skønneste side rent vejrmæssigt.

Vi nyder at have Hector, Hesi og Emily her. Vi har lige overstået en fantastisk blomsterceremoni. Det er som om lyset har skiftet over stedet her.

Hector, Hesi og Emily er her frem til d. 11. oktober, så der er mulighed for at bestille tid til healing. De arbejder kun for donationer.

Tirsdag d. 4. og onsdag d. 5. laver vi et par eftermiddage med Hector, hvor han fortæller historier, synger sange, viser forskellige lege og hvor der er mulighed for at lave drømmefangere sammen med ham. Dette foregår også ved donationer.

Svedehytte bliver d. 4.-5. og 6. kl. 19. Kom og deltag i den fantastiske renselse det er at være i en svedehytte. Det er en virkelig god oplevelse. Vi sørger for lidt spiseligt. Husk donationer til Hector og til stedet. Det skal lige nævnes, at det er nødvendigt med tilmelding, da vi ikke laver svedehytte før vi har mindst 6 deltagere.

Mandags meditationerne fortsætter. Vi starter kl. 19 og går igennem en guidet meditation. Bagefter er der kaffe og brød.

Tirsdag d. 18. og onsdag d. 19. laver vi et par børnedage. Vi starter kl. 11 og arbejder med forskellige kreative ting, fortæller historier, synger og laver mad over bål. Det slutter kl. ca. 16. Husk vi har ingen priser, men arbejder for donationer.

Trommeaftenen bliver d. 21. kl. 19. Medbring gerne din egen tromme eller rasle og vi vil sammen opleve en trommerejse, der vil kunne hjælpe os videre.

Efterfølgende er der kaffe og friskbagte boller.

Lørdag d. 29. vil vi lave en Allehelgensceremoni. Vi starter kl. 14 med at lave græskerlygter. Til denne ceremoni bedes du medbringe et græskar, en skarp kniv, et fyrfadslys, en blomst, et gravlys, trommer eller rasler( hvis du har), et fotografi eller andet til at mindes en afdød, en ret til det fælles bord. Husk varmt tøj, da det foregår udenfor eller i tipien.

Allehelgen er blevet kaldt heksens nytår og det er på dette tidspunkt vi har mulighed for at være nær dem vi har holdt af. Vi slutter lige efter midnat, hvor vi sørger for at lukke af efter ceremonien. Det er også en aften til forvandling og forandring, så gode nye ting kan komme ind i dit liv.

Igen skal det påpeges, at vi kun arbejder for donationer. Det er vigtigt for os at have et flow her på stedet, så vi har mulighed for at købe brænde, vedligeholde arealet og samle ind til en ny tipi.

Vi håber at se rigtig mange til vores arrangementer. Tilmelding til arrangementerne kan ske på 59460850 eller via e-mail: denandenvirkelighed@live.dk

Knus og lys

 

October shows from the most beautiful side weather wise.

We enjoy having Hector Hesi and Emily here. We have just completed a stunning flower ceremony. It is as if the light has changed over the place here.

Hector, Hesi and Emily are here until the 11th of October, so it is possible to book a time for healing. They work only for donations.

Tuesday 4th and Wednesday 5th we make a few afternoons with Hector, where he tells stories, sings songs, shows different games and where there is opportunity to make dream catchers with him. This is done also by donations.

Sweat Lodge is the 4th-5th and 6th  at 7pm. Come and join in the great purification that it is to be in a sweat lodge. It’s a really good experience. We make some food. Remember donations to Hector and the location. It should be mentioned that it is necessary to sign up because we do not make the sweat lodge before we have a minimum of 6 participants.

Monday meditations continues. We start at. 19 and goes through a guided meditation. Afterwards, coffee and bread.

Tuesday 18th and Wednesday 19th we make a couple of kids day. We start at. 11 and working with different creative things, tell stories, sing and cook over a fire. It ends at 4pm. Remember we have no prices, but works for donations.

Drum evening will be on the 21. at 7pm. Bring your own drum or rattle, and we will together discover a drum journey that will help us further.

Subsequently, coffee and freshly baked buns.

Saturday 29th we will make a Allehelgensceremoni. We start at 2pm by making pumpkin lights. For this ceremony, please bring a pumpkin, a sharp knife, a candle, a flower, a funeral candles, drums and rattles (if you have), a photograph or other to commemorate a deceased person, and a dish to share . Remember warm clothes when it takes place outside or in the tipi.

All Saints has been called the witch’s new year and it is at this point we have the opportunity to be close to those we have loved. We finish just after midnight, where we make sure to shut off after the ceremony. It is also an evening of transformation and change, so new good things can come into your life.

Again, it should be noted that we only work for donations. It is important for us to have a flow here on the place, so we are able to buy firewood, maintain the area and collect for a new tipi.

We hope to see many of you to our events. Registration for events can happen at 59460850 or via e-mail: denandenvirkelighed@live.dk

Hugs and light