Nyhedsbrev oktober

September har været travl, men vi formåede at holde en uges ferie. Det var skønt at oplade batterierne, så nu er vi klar til at arbejde igen.

Jeg starter et shamanistisk forløb i weekenden 5-6 oktober. Begge dage arbejder vi fra 10.30-16.30

Vi vil arbejde med elementerne, retningerne, trommerejser og få det hele integreret i os selv. Denne rejse i os selv er med til at skabe overblik og balance i os selv og i vores liv.

Dette kursus går over 6 gange og vi mødes ca. hver anden måned i en weekend. Vi aftaler nærmere, når vi mødes. En af weekenderne vil indeholde en udesidning.

Medbring din egen frokost, papir og blyant og et åbent sind.

Onsdag d. 9 er der foredrag med Jerry Dunson. Det er fra 19-22. Han vil tale om at gå sin sandhed med et åbent sind. Walk your talk. Han vil også synge nogle sange. Jerry er en fantastisk fortæller og han har bevaret sin integritet og lære. Bestemt værd at bruge nogle timer på. Der vil blive serveret kaffe og kage i løbet af aftenen.

Pibeceremoni og sangaften er torsdag d. 10 kl. 19. Jerry er i landet og vil meget gerne loade sin chanupa, så du kan bede for det, du har behov for. Kaffe og brød efterfølgende.

Fredag d. 11 kommer Jerry og leder en inipi. Vi starter kl. 19. Kom i god tid og vær med til at dække inipien (det er en del af ceremonien).
Jerry (Kiowa og Ponca) har trainet med andre indfødte amerikanske medicinske mænd og åndelige ledere. Han blev især influeret af ælderen og Medicine Man Bear Heart (forfatter af “The Wind is My Mother” – Vinden er min mor). Jerry er en fantastisk facilitator og han støtter, synger og deler fra hjertet.

Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Til denne ceremoni beder vi om gode donationer til Jerry og derudover kr. 50 til brænde m.m.

Det er fuldmåne søndag d. 13 og vi vil foretage trommerejser til denne månes klanmoder. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød. Det er utroligt kraftfuldt at arbejde med fuldmånen. Du kan få nogle rigtig gode indsigter i dit liv lige nu og hjælp til det fremadrettede arbejde.

Fredag d. 18. laver vi en trommeaften. Vi starter kl. 19 og foretager et par rejser på de spørgsmål vi har lige nu. Det er også her, du har mulighed for at finde dit kraftdyr, hvis du ikke allerede kender det. Efterfølgende kaffe og brød.

Kvindeinipi er lørdag d. 19. kl. 12.30. Vi skaber sammen en helt unik energi, der kan hjælpe alle med de bønner hver især har. Når vi forener de feminine energier i et feminint alter bliver tingene magiske. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Er du i din måne kan du desværre ikke deltage.

Så er vi nået til den tid på året, hvor vi pakker den store tipi ned og siger tak til hende for alt det gode, hun har faciliteret i løbet af året.

Lørdag d. 26 er der arbejdsdag. Vi starter kl. 10. Tipien skal ned ( kræver nogle stærke folk), køkkenet pakkes ned og stedet skal gøres vinterklar. Har du mulighed for at hjælpe hører vi rigtig gerne fra dig. Vi giver frokost i løbet af dagen.

Husk til vores arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

September has been busy, but we managed to spend a week’s vacation. It was nice to charge the batteries, so now we’re ready to work again.

I will start a shamanistic course this weekend October 5-6. Both days we work from 10.30-16.30

We will work with the elements, directions, drum journeys and get it all integrated into ourselves. This journey within ourselves helps to create an overview and balance in ourselves and in our lives.

This course goes over 6 times and we meet approx. every other month for a weekend. We agree more when we meet. One of the weekends will include an outdoor seating.

Bring your own lunch, paper and pencil and an open mind.

Wednesday the 9th there will be talks with Jerry Dunson. It is from 19-22. He wants to talk about walking your truth with an open mind. Walk your talk. He also wants to sing some songs. Jerry is a fantastic storyteller and he has maintained his integrity and teachings. Definitely worth spending a few hours on. Coffee and cake will be served during the evening.

Pipe ceremony and song night are Thursday the 10th.at . 19. Jerry is in the country and would very much like to load his chanupa so you can pray for what you need. Coffee and bread afterwards.


Friday, 11th, Jerry arrives and leads an inipi. We start at 19. Come in time and cover the inipi (it’s part of the ceremony).
Jerry (Kiowa and Ponca) has trained with other Native American medical men and spiritual leaders. He was especially influenced by the elder and Medicine Man Bear Heart (author of “The Wind is My Mother” – The Wind is my mother). Jerry is a fantastic facilitator and he supports, sings and shares from the heart.

Bring changing clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men loose-fitting shorts), towels and dish to share afterwards. For this ceremony we ask for good donations to Jerry and in addition DKK 50 for firewood etc.

It’s full moon sunday the 13th and we will be making drum trips to this moon’s clan mother. We start at 19 and afterwards there is coffee and bread. Working with the full moon is incredibly powerful. You can get some really good insights into your life right now and help with the work ahead.


Friday the 18th we will do a drum night. We start at 19 and make a few trips on the questions we have right now. This is also where you have the opportunity to find your power animal if you do not already know it. Subsequent coffee and bread.

The women’s inipi is Saturday the 19th at. 12.30. We together create a unique energy that can help everyone with the prayers each one has. When we unite the feminine energies of a feminine altar, things become magical. Bring changing clothes (long skirt and blouse or similar), towels and a dish to share afterwards. Unfortunately, if you are in your moon you will not be able to attend.

Then we have reached the time of year when we pack the big tipi and thank her for all the good she has facilitated during the year.

Saturday 26th is working day. We start at 10. The tipi needs to be down (requires some strong people), the kitchen is packed down and the place needs to be made winter ready. Do you have the opportunity to help, we really want to hear from you. We provide lunch during the day.

Remember that our events do not include fixed prices, but work for donations.

Hugs and light

Hanne