Nyhedsbrev oktober

Nogle gange tager livet en uventet drejning og det er også sket her. Vi vil få brug for meget mere hjælp fremover til at passe stedet, så det er parat til alle de mennesker, der kommer forbi. Allerede nu har der været en arbejdsdag, hvor der blev nået rigtig meget. Tusinde tak for hjælpen til de dejlige mennesker, der dukkede op.

Vi har et par projekter, som vi har brug for hjælp til. Taget på carporten skal skiftes og det kræver et par gode, stærke fyre, der har tid til at hjælpe os med det. Vi skal også have bygget et skur til græsslåmaskiner og andet. Har du mulighed for at hjælpe hører vi rigtig gerne fra dig.

Torsdag d. 5. er det fuldmåne og vi foretager et par rejser til denne fuldmånes klanmoder, for at lære fra hende. Vi starter kl. 19 og vi er i tipien, så sørg for praktisk tøj. Disse fuldmåne meditationer er et fantastisk værktøj i selvudvikling. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden 6-8. er der shamanistisk weekend med udesidning. Du skal komme her senest kl. 19 og det slutter søndag kl. 16. Har du lyst til virkelig at komme dybt ned i dit indre og lære er dette en mulighed.
Vi starter fredag aften i tipien, hvor vi taler om intentionen for din udesidning.
Lørdag arbejdes der med prayerties og bøn inden du bliver fulgt ud i skoven om aftenen.
Du sidder hele natten og beder og taler med dit indre. Det er vigtigt at have varmt tøj og regnslag med ud. Tag gerne din tromme med dig.
Søndag morgen hentes du og kommer tilbage til tipien. Her er der mulighed for at skrive nattens budskaber ned. Efter et hvil, samles vi og taler om oplevelserne.
Ved tilmelding binder du dig til hele weekenden.
Medbring varmt tøj, tæppe og regnslag, papir og blyant. Du skal ligeledes bruge bomuldsstof i farverne sort, rød, gul og hvid, bomuldsgarn og tobak.

Lørdag -søndag d. 14-15. er der shamanistisk kursus. Dette er det andet i en forløbsrække, hvor vi kommer dybt ind i os selv og arbejder med elementerne og naturen. Vi arbejder fra kl. 10-16 begge dage. Det er vigtigt, at komme begge dage, da du ellers går glib af mulighederne for at integrere det lærte i dig.

Vi laver trommeaften fredag d. 20. kl 19. Her vil vi foretage et par rejser på de spørgsmål vi har lige nu. Medbring gerne tromme eller rasle. Vi er i tipien, så husk varmt og praktisk tøj. Efterfølgende kaffe og brød.

Svedehytte er lørdag d. 21. kl. 13. Hesi kommer og leder denne svedehytte. Det er en fantastisk renselses proces på alle planer. Gå i svedehytten med en god intention, så dine bønner bliver rigtig kraftige. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder, varmt tøj til bagefter og en ret til det fælles bord. Vi vil bede om 50 kr. til brænde og derudover donation til Hesi. Kvinder i menstruation kan ikke deltage.

Søndag d. 22. laver vi et kreativt værksted. Her er der mulighed for at arbejde med fjer, læder, lære perlearbejde og meget andet. Vi arbejder fra kl. 11 – 16. Medbring din egen frokost.

Så er efteråret ved at sætte godt ind og det er tid til at tage den store tipi ned. Derfor er der arbejdsweekend lørdag d. 28-29. Vi starter begge dage kl . 10.30. Udover tipien skal også udekøkken pakkes ned og stedet gøres vinterklar. Har du tid og lyst til at hjælpe hører vi rigtig gerne fra dig. Det er vigtigt vi ved, hvor mange der kommer, så vi kan sørge for frokost til alle.

Ved alle vore arrangementer gælder at vi arbejder for donationer.

Udover de her annoncerede begivenheder er der flere kurser, der stadig kører.

Vi vil igen sige tusinde tak for hjælp og opbakning til os og Den Anden Virkelighed.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Sometimes life takes an unexpected turn and it has also happened here. We will need much more help in the future to take care of the place, so it is ready for all the people who pass by. Already now there has been a working day where a lot of work was achieved. Thank you so much for the help to the lovely people who showed up.

We have a couple of projects that we need help with. The car port roof has to be replaced and it requires a few good, strong guys who have time to help us with that. We also have to built a shed for lawn mowers and other stuff. If you have the opportunity to help, we really want to hear from you.

Thursday 5th. It is full moon and we make a couple of trips to this full moon’s clan mother to learn from her. We start at. 7 pm and we are in the tipie so make sure you have practical clothes. These full moon meditations are a great tool in self-development. Subsequent coffee and bread.

In the weekend 6-8. There is a shamanic weekend with outdoor seating. You must arrive here at the latest at 7 pm. and it ends Sunday at. 4 pm. Do you really want to come deep into your mind and learn this is an opportunity.
We start Friday evening in the tipie, where we talk about the intention of your out sitting.
Saturday work with prayerties and prayer before being followed in the woods in the evening.
You sit all night praying and talking with your inner. It is important to have warm clothes and raincoat with you. Take your drum with you.
Sunday morning you will be picked up and come back to the tipie. Here you can write down the night’s messages. After a rest, we gather and talk about the experiences.
By signing up, you will stay the whole weekend.
Bring warm clothes, blanket and raincoat, paper and pencil. You should also use cotton fabric in the colors black, red, yellow and white, cotton yarn and tobacco.

Saturday-Sunday d. 14-15. Is there a shamanic course. This is the second in a series where we come deep into ourselves and work with the elements and nature. We work from kl. 10-16 both days. It is important to come both days as you otherwise miss the possibilities of integrating the learned in you.

We are making the drum evening Friday, 20th, at 7 pm. Here we will make a couple of trips on the questions we have right now. Bring a drum or rattle. We are in the tipie, so remember hot and practical clothes. subsequent coffee and bread.

Sweatlodge is Saturday, 21st. 13. Hesi comes and leads this sweat lodge. It’s a fantastic cleansing process at all levels. Go to the sweatlodge with a good intention, so your prayers will be very powerful. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men loose shorts), towels, hot clothes for afterwards and a dish to share afterwards. We will ask for 50 kroner for wood and in addition donation to Hesi. Women in menstruation can not participate.

Sunday, 22nd, we will make a creative workshop. Here you can work with feathers, leather, learn bead work and much more. We work from kl. 11 – 16. Bring your own lunch

Then autumn has already set in and it’s time to take the big tipi down. Therefore, there is work weekend Saturday 28-29. We start both days at. 10:30. In addition to the tipi, the outdoor kitchen must also be packed and the place made ready for the winter. If you have the time and desire to help, we really want to hear from you. It’s important to know how many people are coming, so we can provide lunch for everyone.

At all events, we work for donations.

In addition to the events announced here, there are several courses that are still running.

Again, we would like to say a lot of thanks for help and support for us and the Second Reality.

Hugs and light

Hanne