Nyhedsbrev oktober

Frank og jeg er lige kommet hjem efter en fantastisk uge på Bornholm. Det er så skønt at gøre noget godt for sig selv og oplade batterierne til det kommende arbejde.

Vi har også i den forgangne måned haft to besøg fra en børnehave. Det var virkelig dejligt at arbejde med de skønne børn. De lærte om bålet, elementerne og de lærte en sang. Der var en super god energi.

Vi starter lørdag d. 1. kl. 11 med en kreativ workshop. Her er der mulighed for at beade fjer, lave rasle, drømmefanger eller andet du kunne tænke dig. Medbring din egen frokost og evt. materialer du vil arbejde med. Du kan også købe materialer her til rimelige priser. Vi slutter kl. 17.

Fredag d. 14. er der trommeaften. Vi starter kl. 19 og foretager et par rejser på det, der optager os lige nu. Medbring gerne tromme eller rasle. Efterfølgende kaffe og brød.

Søndag d. 16. kl. 19 har vi fuldmåne meditation. Vi vil foretage trommerejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

Jerry kommer og tilbyder en weekends intens arbejde i selvudvikling. Fredag aften efter aftensmaden er der svedehytte. Hele lørdagen er der kursus og søndag slutter vi med en svedehytte.
Det er ren selvforkælelse at melde sig til denne weekend, hvor vi vil arbejde med os selv og lære fra en rigtig god læremester.
Jerry skriver:
Hvordan kan vi leve og gå Mitakoye Oyasin?

Mitakoye Oyasin er en ekstremt kraftfuld bøn, som de fleste mennesker ved meget lidt om. Dens betydning er «Vi er relateret til hinanden og Den Hellige Creation». Hvad betyder det egentlig? Og hvordan kan vi gennemføre det i vores dagligdag til at skabe en bedre verden for de kommende generationer.

I denne heldags workshop, faciliteret af Jerry og Alexandra, vil vi intenst tale om Medecine Wheel og Sacred Tree of Life, hvor vores indianske filosofi er dybt forankret, og også foreningen mellem det hellige Feminin og Masculin.
De 4 retninger vil hjælpe os med at finde vores center. Chanupaen og de 4 attributter af hellige Pipe og de 7 retninger i Lakota vil blive DYBT diskuteret. Og endelig den hellige tromme, sange og historier såsom Calf Woman og Chanupa vil blive brugt for at få en bedre forståelse af disse principper og de ceremonier, som du deltager i.

Hvis du er på denne vej «Chancaluta», The Red Road, anbefales det, at du kommer for at lære, hvordan man gennemfører dette i vores dagligdag, som vil hjælpe os til at gå Mitaloye Oyasin på en bedre måde.

Kom og vær med og lær at gå din tale.

Rent praktisk:
Kom fredag senest kl. 17 og slå gerne telt op.
Vi spiser sammen og går derefter i svedehytte.
Lørdag er der kursus hele dagen og aftenen afbrudt af frokost og aftensmad.
Søndag efter morgenmaden går vi i svedehytte og derefter laver vi en evalueringsrunde.
For denne weekend beder vi om kr. 500 til faste udgifter incl. mad og derudover donationer til Jerry og Alex.
Udgiftsbeløbet på 500 kr. bedes indbetalt inden d. 15-10 på Reg. nr 1726 konto nr. 7560-784-087
Vi vil sammen lave mad og alt foregår udendørs eller i tipien, så sørg for varmt og praktisk tøj.

Weekenden d. 29-30 er der arbejdsweekend. Vi starter kl. 10 begge dage. Den store tipi skal ned for vinteren ( det kræver nogle med gode kræfter), udekøkkenet skal pakkes ned og i det hele taget skal stedet gøres klar til vinteren. Vi håber meget du har tid og lyst til at hjælpe os. Vi giver selvfølgelig frokost begge dage, så det vil være dejligt hvis du skriver hvornår du kommer, så vi kan købe mad nok ind.

Har du brug for healing, clairvoyance eller coaching, så ring og aftal en tid.

Husk vi har ikke faste priser men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Frank and I have just arrived home after a wonderful week on Bornholm. It’s so great to do something good for ourselves and charge the batteries for future work.

We have also in the past month had two visits from a nursery. It was really great to work with the wonderful children. They learned about the fire, the elements and learned a song. There was a super good energy.

We start on Saturday. 1 at 11 with a creative workshop. Here it is possible to beade on feathers, make a rattle, dream catcher or something else you want. Bring your own lunch and possible. materials you want to work with. You can also buy materials here at reasonable prices. We end at. 5 pm.

Friday. 14 is drum evening. We start at. 7 pm and make a few trips to the concerns we have right now. Bring your own drum or rattle. Subsequently coffee and bread.

Sunday. 16 at 7 pm we have a full moon meditation. We will make drum journeys to this moon clan mother and learn from her. Subsequently coffee and bread.

Jerry comes and offers a weekend of intense work in self-development. On Friday evening after dinner there is a sweat lodge. All Saturday’s course and Sunday we finish with a sweat lodge.
It is pure self-indulgence to sign up for this weekend where we will work with ourselves and learn from a great teacher.
Jerry writes:
How can we live and go Mitakoye Oyasin?

Mitakoye Oyasin is an extremely powerful prayer that most people know very little about. Its meaning is ‘We are related to each other and the Holy Creation’. What does it really mean? And how can we implement it in our daily lives to create a better world for future generations.

In this full-day workshop, facilitated by Jerry and Alexandra, we will intensively involve the Medecine Wheel and Sacred Tree of Life, where our Indian philosophy is deeply rooted, and also the association between the sacred Feminine and Masculine.
The 4 directions will help us to find our center. The Chanupa and the 4 attributes of the Sacred Pipe and the 7 directions in Lakota will be DEEPLY discussed. And finally, the sacred drum, songs and stories such as Calf Woman and Chanupa will be used to get a better understanding of these principles and the ceremonies which you participate.

If you are on this road ‘Chancaluta’, The Red Road, it is recommended that you come to learn how to implement this in our daily lives that will help us to go Mitaloye Oyasin in a better way.

Come join us and learn to walk your talk.

In practical terms:
Come Friday no later the 5 pm to settle and put up your tent.
We eat together and then goes into the sweat lodge.
Saturday’s course throughout the day and evening interrupted by lunch and dinner.
Sunday after breakfast we go to the sweat lodge and then we make an evaluation.
For this weekend, we ask kr. 500 for expensives incl. food and we also ask for donations to Jerry and Alex.
Expense amount of 500 kr. Please paid before d. 15-10 of Reg. No. 1726 account no. 7560-784-087
Together, we will cook and everything is done outdoors or in the tipi, make sure warm and practical clothing.

The weekend d. 29-30 is working weekend. We start at. 10 both days. The large tipi has to be taken down for the winter (it requires some with good forces), outdoor kitchen to be packed down and in general make the place ready for the winter. We hope you have the time and desire to help us. We give lunch both days, so it would be great if you write when you come so we can buy enough food.

Do you need healing, clairvoyance or coaching, call and make an appointment.

Remember we do not have fixed prices but works for donations.

Hugs and light

Hanne