Nyhedsbrev oktober

Vi håber I alle har nydt sensommeren. Her har vi haft travlt med gode og velbesøgte arrangementer, og vi fortsætter med nye arrangementer i oktober.

Vores healingsuddannelser er i fuld gang og vi glæder os over de dygtige healere, der deltager.

Lørdag d. 3. fra kl. 13-19.30 får vi besøg af Abelone og Heidi, der vil lave en dag med eventyr og magi.

De skriver :

Hvad er magi?
Er verden magisk?
Er eventyr virkelige?
…Og hvad er Tingting for noget?

Ved ilden i cirklen, mødes vi – voksne og børn – og åbner op for den magiske verden. Vi kalder det ”Tingting” – for det er et godt sted at snakke om alle de ting, der er svære at fange med det blotte øje. Ligesom vores tiptiptippelip-oldeforældre gjorde.
Vi gør det på vores måde. Sammen skal vi synge, tromme, høre eventyr, lytte, lege og lære af hinanden i selskab med ild, jord, vind, vand og alle stedets vætter.

Vil du med på eventyr?
Alder er ingen hindring!

Vi er Heidi Hulda & Abelone Rødhat.
Heidi Hulda er i lære som Ildens Vogter, Abelone Rødhat er historiefortæller og Sangfanger. Sammen drømmer vi en drøm om, at vores gamle nordiske ben får nye veje at gå.

Medbring en ret til den fælles kalas.
Medbring også gerne skind, puder, tæppe og tromme.
Pris kr. 25 til dækning af udgifter
Donation til en ny lille tipi er jættevelkommen!

Søndag d. 4. laver vi en kreativ workshop, hvor du har mulighed for at lære beadwork, sy medicinpung eller andet. Vi starter kl. 10.30 og slutter kl. 17. Medbring din egen frokost og evt. materialer du vil bruge til dit kreative arbejde. Der kan forkomme materiale priser ellers donation.

Fredag d. 16. kl. 19 er der trommeaften. Vi vil foretage et par rejser på det, der optager os lige nu. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 17. laver vi svedehytte. Vi starter kl. 12.30, så kom i god tid og deltag i dækningen af svedehytten. Det er en del af ceremonien. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Husk at kvinder, der menstruerer, ikke kan deltage.

En svedehytte er en fantastisk renselses proces på alle planer. Du får det du beder om, så det gælder om, at være meget specifik i dine bønner.

I weekenden d. 24-25. kommer Karin og laver et regressions kursus. Begge dage starter vi kl. 10.30 og vi arbejder til kl. 17. Vil du lære at lægge andre i regression er dette det rette kursus for dig. En regression kan give dig svar på de spørgsmål, du går og pusler med i dit liv. Ved dette kursus kan der købes en manual til fremtidig hjælp for dig. Den koster kr. 100. Der udstedes kursusbevis. Medbring din egen frokost.

Fra mandag d. 26. til fredag d. 30. begge dage inklusive er der mulighed for at bestille tid til en regression. Ring og aftal tid på tlf. 59460850.

Tirsdag d. 27. kommer Jerry og laver svedehytte. Vi starter kl. 19.30, men kom i god tid. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Husk at kvinder, der menstruerer, ikke kan deltage.

Denne svedehytte er ekstra kraftfuld, da den foregår ved fuldmåne. Dine bønner har ekstra kraft denne aften.

Jeg skrev i sidste måned om vision quest i oktober. Den bliver først til foråret.

I weekenden d. 31.-1. november er der arbejdsweekend. Vi skal have den store tipi ned og pakke udekøkkenet ned for vinteren. Vi har hårdt brug for al den hjælp vi kan få til dette arbejde, så vi vil være utrolig taknemmelige for den hjælp du kan give. Vi starter begge dage kl. 10 og slutter kl 17. Vi satser på at få tipien ned om lørdagen og her har vi brug for nogle stærke mænd, der vil tage fat. Begge dage sørger vi for frokost, te og kaffe, så giv meget gerne besked om du kommer, så jeg kan købe ind efter det.

Jeg vil lige nævne, at der er kvinde svedehytte lørdag. d. 7. november.

Husk ved alle vore arrangementer gælder, at vi arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

We hope you all have enjoyed the late summer. Here we have been busy with good and well-attended events, and we are continuing with new events in October.

Our healing programs are in full swing and we welcome the talented healers involved.

Saturday 3. at 1 pm to 7.30 pm  Abelone and Heidi will come and make a day of adventure and magic.

They write:

What is magic?
Is the world magical?
Is real adventure?
… And what is Tingting ?

By the fire in the circle, we meet – adults and children – and opens up the magical world. We call it “Ting Ting” – for it is a good place to talk about all the things that are hard to catch with the naked eye. Like our tiptiptippelip-great-grandparents did.
We do it our way. Together we sing, drum, hear fairy tales, listen, play and learn from each other in the company of fire, earth, wind, water and all of the resort vaetter.

Are you on an adventure?
Age is no barrier!

We are Heidi Hulda & Abelone Rødhat.
Heidi Hulda apprentice Fire Keeper Abelone Rødhat is story teller and song catcher. Together we dream a dream that our old Nordic legs get new ways to go.

Bring a dish for the common dinning table.
Bring also like skins, pillows, blanket and drum.
Price kr. 25 to cover expenses
Donation for a new small tepee is very welcome!

Sunday. 4th, we make a creative workshop where you have the opportunity to learn beadwork, sewing medication purse or other. We start at. 10:30 and ends at. 17. Bring your own lunch and possible. materials you want to use for your creative work. There may incur material costs otherwise donation.

Friday. 16th. at 7 pm there is a drum evening. We will make a few trips to the things that concerns us right now. Subsequently coffee and bread.

Saturday. 17th we make the sweat lodge. We start at. 12:30, so come early and participate in the coverage of the sweat lodge. It’s part of the ceremony. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. Remember that women who menstruate can not participate.

A sweat lodge is a great purification process at all levels. You get what you ask for, so it is important to be very specific in your prayers.

The weekend. 24-25. Karin comes and makes a regression course. Both days we start at. 10:30 and we work until. 5 pm. Do you want to learn to put others in regression this is the right course for you. A regression can give you answers to the questions, you go and puttering with in your life. On this course you can purchase a manual for future assistance to you. It costs kr. 100 and you get a course certificate. Bring your own lunch.

From Monday. 26 to Friday. 30 inclusive it is possible to book a time for a regression. Call and make an appointment on tel. 59460850.

Tuesday. 27th comes Jerry and make the sweat lodge. We start at. 7.30 pm, but get there early. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. Remember that women who menstruate can not participate.

The sweat lodge is extra powerful this night, because it takes place at full moon. Your prayers have extra power this evening.

The vision quest I announced in Oktober will first take place in the spring.

The weekend. 31.-1. November we have a work weekend. We need to bring the big tepee down and pack the outdoor kitchen down for the winter. We urgently need all the help we can get for this work, so we will be extremely grateful for the help you can provide. We start both days at. 10 and ends at 5pm. We expect to get the tipi down on Saturday and here we need some strong men who will use the muscles. Both days we provide lunch, tea and coffee, so please let me know whether you are coming so I can buy for it.

I would just mention that there is a female sweat lodge Saturday. d. Nov. 7.

Remember at all our events is that we work for donations.

Hugs and light

Hanne