Nyhedsbrev oktober

Oktober måned kom godt i gang med en fantastisk god sangworkshop ledet af Abelone og Marianna. Tusinde tak for en god og lærerig oplevelse.

Igen i denne måned vil der være foredrag og workshops ledet af dejlige mennesker, der på en eller anden måde hører til Den Anden Virkelighed.

Tirsdag d. 7. kl. 19 er der foredrag af Birgitte om samarbejde med naturen. Hun vil fortælle om at mærke og tale med træer og planter.

Onsdag d. 8. kl. 19 er der fuldmåne meditation. Vi vil foretage rejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

Torsdag d. 9. kl. 19 er der workshop om CV og ansøgning til job. Her har du mulighed for at tage dit CV og din ansøgning med og blive coachet på netop det, så du får større mulighed for at finde nyt job.

I weekenden d. 11-12 er der kursus i Inkahealing.

Et kraftfuldt weekend kursus med udgangspunkt i Inkaenergier.
Inkaenergien er fantastisk effektive energi der virker på alle planer.
De vil på en hurtig og effektiv måde, vibrerer dig op i stærke svingninger.

Finn Bjerring kommer og laver dette meget spændende kursus i tipien.

De er meget velegnet behandling på dig selv og andre.
De tager udgangspunkt i indianer traditionerne men med vægt på at implementere dem i vores århundrede.

Lørdag d. 18. kl. 10-16 laver vi en workshop, hvor du kan komme og lave drømmefanger, medicinpung, amuletter og arbejde med fjer og perlesyning. Der vil på denne workshop være mulighed for at lære teknikker og lave unikke ting. Materiale priser kan forekomme. Medbring din frokost. Vi sørger for kaffe og te hele dagen.

Denne workshop erstatter tirsdags værkstederne, da de ikke har været særlig velbesøgte. Vi vil lave 1-2 workshops om måneden hen over vinteren.

Trommeaften er fredag d. 24. kl. 19. Vi vil foretage et par trommerejser på de spørgsmål, der er lige nu. Medbring gerne tromme eller rasle, hvis du har, ellers kan du låne her. Efterfølgende kaffe og brød.

Månedens svedehytte er lørdag d. 25. kl. 13. Kom og deltag i en renselse på alle planer. Har du ikke været i svedehytte før, anbefaler vi, at du læser om svedehytte andet stad på hjemmesiden. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mæn løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Onsdag d. 29. kl. 19 starter vi en healingsuddannelse i shamanistisk healing. Denne uddannelse kommer til at løbe frem til begyndelsen af marts måned. Vi vil typisk mødes hver anden onsdag fra 19-22 dog med en lille pause lige op til jul. Det er vigtigt at komme hver gang. Uddannelsen afsluttes med prøve og uddeling af bevis. Vi understeger at denne uddannelse kun kommer i gang, hvis mindst 4 er tilmeldt.

Den første weekend i november er arbejdsweekend, hvor den store tipi skal ned for vinteren. Vi har stærkt brug for hjælp til dette arbejde, så har du mulighed for at komme og hjælpe, vil vi være utrolig taknemmelige. Vi sørger for mad og drikke til de, der kommer, så meld dig gerne til i god tid, så jeg ved, hvor meget jeg skal købe ind.

Til alle arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

The month of October was started with a fantastic singing workshop led by Abelone and Marianna. Thanks for a good learning experience.

Again this month there will be lectures and workshops led by lovely people who are in some way part of Den Anden Virkelighed.

Tuesday 7 th. at 7 pm is a lecture by Birgitte about cooperation with nature. She will talk about feeling and talking to trees and plants.

Wednesday. 8 at 7 pm there is a full moon meditation. We will travel to the moon clan mother and learn from her. Subsequently, coffee and bread.

Thursday. 9 at 7 pm there is a workshop about CV and application to the job. Here you have the opportunity to take your CV and your application and be coached on just that, giving you a greater opportunity to find a new job.

The weekend. 11-12’s course in Inca Healing.

A powerful weekend course on the basis of the Inca Energies.
Inca energy is fantastic efficient energy works on all levels.
They will in a quick and efficient manner, vibrates you up in strong fluctuations.

Finn Bjerring come and make this very interesting course in the tepee.

They are very suitable treatment on yourself and others.
They are based on Indian traditions but with an emphasis on implementing them in our century.

Saturday. 18  10 am-4 pm we create a workshop where you can come and make dream catcher, medicine pouch, amulets and work with feathers and bead work. You will at this workshop have the opportunity to learn techniques and create unique things. Material fares may be available. Bring your lunch. We provide coffee and tea all day.

This workshop replaces Tuesday’s workshops, as they haven’t been very well attended. We will make 1-2 workshops per months over the winter.

Drum night’s Friday the 24 th.  at 7 pm. We will make a few drum journeys on the issues right now. Bring your drum or rattle if you have, or you can borrow here. Subsequently, coffee and bread.

This month’s sweat lodge is Saturday. 25th at. 1 pm. Come and take part in a cleansing on all levels. Have you not been in the sweat lodge before, we recommend that you read about sweat lodge on the website. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse, or like, for men-loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.

Wednesday. 29 at 7 pm we start the healing training in shamanic healing. This program will run until the beginning of March. We will typically meet every other Wednesday from 19-22. However, with a little break right up to Christmas. It is important to come each time. The program is completed with a test and distribution of evidence. We emphasizes that this training only get started if at least 4 persons are enrolled.

The first weekend in November is working weekend where the big tepee is to be taking down for the winter. We urgently need help with this work, so if you have the opportunity to come and help, we will be extremely grateful. We provide food and drink for those who come, then sign up in good time, so I know how much I have to buy.

For all events is that we do not have fixed prices but works for donations.

Hugs and light

Hanne