Nyhedsbrev november.

Naturen er virkelig smuk lige nu med alle de skønne farver, den viser os. Dagen er aftaget betydeligt og det er tid til at krybe i læ for det ustadige vejr.

Inden vi kryber indendørs er der dog en hel del, vi skal have ordnet her på stedet. Derfor har vi planlagt 2 arbejdsweekender, så vi kan byde kong vinter velkommen på en god måde.

Weekenden d. 1-3 og 8-10 vil der blive arbejdet på tipi, inddækning, hække, oprydning og meget mere, så har du tid og lyst til at hjælpe vil vi blive meget glade. Vi sørger for mad og drikke, så giv besked om, hvornår du kommer.

De kreative tirsdage fortsætter d. 5. og d. 19. fra kl 15-22. Kom når du har lyst og vær med til at hygge om den keative energi.

Onsdag d. 6. kl. 19-22 laver vi en healingsworkshop. Lær at mærke energifelter og at samle energi. Du får også mulighed for at lære, at heale på dig selv.

Mandag d. 11 og de 2 efterfølgende mandage har vi et kursus i medicin kort. Det er et redskab du kan bruge i din udvikling og til daglige affirmationer. Du vil lære oplæg og tolkning af oplæggene for dig selv og også prøve, at lave oplæg for andre. Vi arbejder med Sacret Path medicin cards, men du er velkommen også til at tage andre kort med.

Fredag d. 15. kl. 19 er der trommeaften. Medbring tromme eller rasle hvis du har, ellers kan du låne her. Vi vil lave et par trommerejser på egne spørgsmål. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 16. er der svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13. Kom gerne mindst en halv time før og hjælp med at dække svedehytten og få de informationer, der bliver givet før svedehytten. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller kjole, for mænd løst siddende shorts), håndklæde og en ret til fælles bord bagefter. Husk dette er et arbejde for-, i- og med dig selv og en god måde at få nye indsigter.

Søndag d. 17. kl. 19 har vi fuldmåne meditation. Vi rejser til denne måneds måne og klanmoder for indsigter vi skal bruge fremover. Efterfølgende kaffe og brød.

Shamanistisk kursus i weekenden d. 23-24. fra kl. 10 begge dage.  Vi vil arbejde med trommerejser og kraftdyr. Vi vil ligeledes arbejde i naturen og lære at bruge naturen til at få svar på egne spørgsmål. Vi vil også arbejde med forskellige røgelser.

Onsdag d. 27. kl. 19-22 er der workshop. Denne workshop hedder Getting Things Done. Lær at få struktur i hele dit liv med enkle og lettilgængelige metoder. Det gælder om at stresse mindre og samtidig føle, at alt er som det skal være i ens liv.

NYT! NYT!

Kvindesvedehytte. Lørdag d. 30. laver vi den første kvindesvedehytte her i Den Anden Virkelighed. Vi vil arbejde ud fra de traditioner vi har lært af vores medicinmænd. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom mindst en halv time før og hjælp med at dække svedehytten og få informationer. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæde og en ret til det fælles bord bagefter.

HUSK! ved alle arrangementer har vi ikke faste priser, men arbejder for donationer.


 

English:

 

Nature is really beautiful right now with all the beautiful colors, it shows us. The day has slowed down considerably and it is time to go in the lee of the fickle weather.

 

Before we creep indoors, there is a lot we need to take care of here on this place. Therefore, we have planned two working weekends, so we can offer King Winter welcome in a good way .

 

Weekend of 1-3 and 8-10 will work on the tepees, enclosure, hedge , clean-up and much more, so if you have time and want to help , we will be very happy. We provide food and drink, give information about when you come.

 

The creative Tuesdays continues 5th and 19th from at 3-10 pm. Come when you like and join us to enjoy the creative energy.

 

Wednesday 6th pm. 7-10 we create a healing workshop. Learn about energy fields and to gather energy. You also get the opportunity to learn, how to heal yourself.

 

Monday 11 and 2 consecutive Mondays, we have a course in medicine cards. It is a tool you can use in your development and daily affirmations. You will learn presentation and interpretation of the presentations for yourself and also try to make presentations to others. We work with Sacred Path medication cards , but you are welcome also to take other cards .

 

Friday the 15th pm. 7 is drum evening. Bring your drum or rattle if you have, or you can borrow here . We will make a few drum journeys on their own issues. Subsequently  coffee and bread.

 

Saturday the 16th we have a sweat lodge . We go into the sweat lodge at 1pm. Please come at least half an hour before and help cover the sweat lodge and get the information that is given before the sweat lodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or dress for men loose-fitting shorts), towel and a dish to share afterwards. Remember this is a work – in – and with yourself and a great way to gain new insights.

 

Sunday the 17th pm. 7 we have the full moon meditation. We travel to this month’s moon and clan mother of the insights we need in the future. Subsequently,  coffee and bread.

 

Shamanic course during the weekend of 23-24. from am. 10 both days . We will work with drum journeys and power animals. We will also work in the wild and learn how to use nature to get answers to your own questions . We will also work with various incenses.

 

Wednesday 27 pm. 7-10 there’s workshop. This workshop called Getting Things Done. Learn to structure your entire life with simple and easily accessible methods. It is important to stress less and at the same time feel that all is as it should be in one’s life.

 

NEW ! NEW !

 

Female Sweat Lodge. Saturday 30th we make the first woman sweat lodge here in the Second Reality. We will work from the traditions we have learned from our medicine men . We go into the sweat lodge at .1 pm , come at least half an hour before and help cover the sweat lodge and get information. Bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar) , towel and a dish to share afterwards.

 

REMEMBER! at all events , we have not fixed prices, but works for donations.