Nyhedsbrev marts

I følge kalenderen er vi nu ovre vinteren og kan glæde os over foråret. Solen har da også været godt fremme de sidste dage og de første forårblomster er kommet frem.

Her lægger vi ud med en arbejdsdag lørdag d. 2. marts. Vi får en masse brænde hjem, der skal stables. Har du tid, lyst og lejlighed er du velkommen. Første læs kommer kl. 9 og vi arbejder hele dagen. Vi sørger for mad og drikke til de fremmødte.

Tirsdag d. 5. har vi kreativaften. Vi starter kl. 17. Har du lyst kan du medbringe lidt mad, så spiser vi sammen. Du kan bare dukke op, når det passer dig. Der er mulighed for at lave noget du er i gang med eller du kan lære noget af det vi arbejder med. Vi slutter kl. 22.

Fredag d. 15. laver vi trommeaften. Vi starter kl. 19 og laver i hvert fald to trommerejser. Medbring tromme eller rasle hvis du har, ellers kan du låne. Efterfølgende kaffe og brød.

Onsdag d. 20. er det forårs jævndøgn. Vi starter kl. 18 med at spise vores medbragte mad sammen. Ceremonien i tipien er fejring af foråret, hvor vi sår og planter. Vi fejrer at dag og nat er lige lange og at moder jord vender tilbage til sin frugtbarhed. Medbring gerne amuletter og medicinpung.

Lørdag d. 23. har vi svedehytte. Denne svedehytte er med til at fejre forårets komme. Vi går ind kl. 12. Kom meget gerne tidligere og vær med til at dække svedehytten og starte den fælles bøn, før vi går ind. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Læs gerne om svedehytten andet steds på siden.

Fra søndag d. 24. og frem til søndag d. 31. laver vi en arbejdsuge. Dog holder vi fredag d. 29. fri. Der er som sædvanlig en hel del ting, der skal ordnes her i foråret, så har du lyst til at hjælpe en dag eller to i løbet af ugen, vil vi være meget taknemmelige. Vi forestiller os, at vi starter kl 10 og slutter kl. 17 hver dag. Der vil være mad og drikke til alle fremmødte. Giv meget gerne besked om hvilke dage du kommer, så jeg kan købe ind efter det.

Onsdag d. 27. er der fuldmånemeditation. Vi starter kl. 19 og arbejder via trommerejser med denne månes fantastiske energier. Efterfølgende kaffe og brød.

Til alle arrangementer modtager vi donationer. Vi har ingen faste priser.

Hele april måned har vi besøg af “vores” medicinmand. Han vil bl.a. lave svedehytte hver torsdag aften. Han arbejder også for donationer, så til svedehytte ceremonier må du godt tænke på donation både til medicinmand, fire keeper og til stedet her.

Han vil også afholde nogle fantastiske ceremonier. Vil du vide mere om dem, bedes du ringe til Rikke på 28187044.

Der er også mulighed for en privat healing. Ring til os på 59460850 og aftal tid.

Vi vil også forsøge at komme ud, så han kan holde nogle foredrag. Kender du til nogle gode steder må du meget gerne give besked om det.

Knus og lys

Hanne 

ENGLISH:

According to the calendar, we are now over the winter and can rejoice in the spring. Sun has also been well promote the last days and the first spring flowers have arrived.

Here we put out a working day on Saturday 2nd of March. We get a lot of wood home to be stacked. If you have time, desire and opportunity please come. First load comes at. 9 and we work all day. We provide food and drink for the attendees.

Tuesday 5th we have creative evening. We start at. 5pm. If you want you can bring some food, so we eat together. You can just show up when it suits you. There is the opportunity to do something you are already doing or you can learn something from what we are working with. We end at. 10pm.

Friday the 15th we make drum evening. We start at. 7pm and make at least two drum journeys. Bring your drum or rattle if you have, or you can borrow. Subsequently, coffee and bread.

Wednesday 20th is the spring equinox. We start at. 6pm to eat our packed lunch together. The ceremony in the tipi is celebration of spring, where we sow and plants. We celebrate the day and night are of equal length and to Mother Earth returns to its fertility. Please bring amulets and medicine purse.

Saturday 23 we make a sweat lodge. The sweat lodge is to celebrate the coming of spring. We go in at. 12 o´clock. It will be nice if you come much earlier and help to cover the sweat lodge and start the common prayer before we go into. Bring a change of clothes, towels and a dish to share afterwards. Please read about the sweat lodge elsewhere on the page.

From Sunday 24th and until Sunday 31 we make a workweek. However, we keep Friday 29th free. There are, as usual, a lot of things to be done here in the spring, then if you want to help a day or two during the week, we would be very grateful. We imagine that we starts at 10 and ends at. 5pm every day. There will be food and drink for all attendees. Please let me know on what day you come so I can go shopping for it.

Wednesday 27th there is full moon meditation. We start at. 7pm and working through the drum journeys with this moon amazing energies. Subsequently coffee and bread.

For all our arrengements we receive donations. We have no fixed prices.

The entire month of April “our” medicine man is here. He will make a sweat lodge every Thursday evening. He also works for donations. For the sweat lodge ceremonies wedo like the donation to both medicine man, four keeper and the place here.

He will also make some amazing ceremonies. Do you want to know more about them, please call Rikke on  28187044

There is also the possibility of a private healing. Call us on 59460850 and make an appointment.

We will also try to get out so he can give lectures. Do you know some good places do not hesitate to let us know about it.

Hugs and light

Hanne