Nyhedsbrev marts

Nu skulle vi komme ind i den første forårsmåned. Den kommer med en del frost, men alligevel ser vi de små skønne forårs blomster overalt.

Vi har fuldmåne meditation fredag d. 2. kl. 19. Vi vil foretage rejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Det foregår i tipien, så tag varmt og praktisk tøj på. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 10. har vi en Inipi. Den bliver ledet af Hesi. Vi starter kl. 12.30 med at dække inipien (det er en del af ceremonien). Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord. Kvinder i menstruationsperiode kan ikke deltage. Ved denne ceremoni beder vi om 50 kr. til brænde og derudover donation til Hesi. Ceremonien er i samarbejde med foreningen Dansk støtteforening for Native American Church.

Tirsdag d. 20. er det jævndøgn. Vi vil fejre dette. Vi starter i tipien kl. 19.

Nu er dag og nat lige lange og vi går imod den lyse tid og ser naturen komme til live igen. Forårsjævndøgn er en hellig tid for balance, vækst og genfødsel. Selv om vinden stadig kan være kølig, ser vi tegn på genfødsel og fornyelse omkring os. Solens tiltagende effekt fortæller os, at vi skal komme ud af vores huler og åbne os selv for forårets skønhed. Vi skal huske at se skønheden og hilse alle nye små planter velkommen.

Alteret pyntes med forårsblomster og de lys I kommer med.Vi vil ønske for året og så og plante, så tingene kan blomstre i takt med at dagene længes.

Medbring et bloklys (hvidt eller i forårsfarver) , forårsblomster, tromme og et åbent sind.

Vi vil foretage et par trommerejser og synge dejlige sange ( kender du nogle gode sange, så tag dem endelig med). Vi takker moder jord for igen at vise os vejen

Trommeaften bliver fredag d. 23. kl. 19. Vi vil foretage et par rejser på de ting, der optager os lige nu. Vi er i tipien, så husk varmt og praktisk tøj. Efterfølgende kaffe og brød.

Inipi for kvinder er d. 24. kl. 12.30. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Kvinder i menstruations periode kan ikke deltage.

Fredag og lørdag d. 30. og 31. er der arbejdsdage. Begge dage fra 10-17. Vi skal have den store tipi op, pakket køkkenet ud, ordnet stedet, repareret forskelligt og meget andet. Vi satser på at få tipien op fredag og her har vi virkelig brug for gode kræfter. Har du tid og lyst til at hjælpe os, hører vi gerne fra dig. Vi sørger for frokost, kage og kaffe og te, så meld ind om du kommer.

Lørdag d. 31. kl. 19 er der fuldmåne meditation. Her kan vi forhåbentlig være i den store tipi og nyde hun er kommet op igen. Vi vil foretage rejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

Denne vinter har på mange måder lært os en masse nyt. Vi har været nødt til at bruge en masse energi på os selv og derved ses også, hvor meget stedet har brug for kræfter udefra. Tak til alle jer, der har hjulpet os og vi glæder os virkelig meget over at se så mange mennesker stå op for stedet, så det stadig kan udvikle sig i positiv retning.

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now we should get into the first spring month. It comes with some frost, yet we see the little beautiful spring flowers everywhere.

We have full moon meditation on Friday 2nd. at 7 pm. We will make trips to this month’s clan mother and learn from her. It takes place in the tipi so take warm and practical clothes. Subsequent coffee and bread.

Saturday, 10th, we have an Inipi. It is led by Hesi. We start at. 12.30 to cover the inipi (that is part of the ceremony). Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men loose shorts), towels and a dish to share afterwards . Women in menstrual periods can not participate. At this ceremony we ask for 50 kroner for wood and in addition donation to Hesi. The ceremony is in collaboration with the Danish Society for Native American Church Association.

Tuesday, 20th, is it equinox . We will celebrate this. We start in the tipi at. 7 pm.

Now day and night are just long and we go against the bright time and see nature come alive again. Spring equinox is a sacred time for balance, growth and rebirth. Although the wind can still be cool, we see signs of rebirth and renewal around us. The sun’s increasing effect tells us to get out of our caves and open ourselves to the beauty of spring. We must remember to see the beauty and welcome all new little plants.

The altar is decorated with spring flowers and the lights you bring. We will wish for the year and so and plant so things can flourish as the days long.

Bring a block light (white or in spring colors), spring flowers, drum and an open mind.

We will make a couple of drum journeys and singing lovely songs (do you know some good songs, so bring them with you). We thank Mother Earth to show us the way

The drum evening will be Friday, 23rd. at 7 pm. We will make a couple of trips on the things that are taking place right now. We are in the tipi, so remember warm and practical clothes. Subsequent coffee and bread.

Inipi for women is the 24 th at 12.30. Bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar), towels and a dish to share afterwards. Women in menstrual period can not participate.

Friday and Saturday, 30 and 31. There are working days. Both days we work from 10 am – 5 pm. We must have the big tipi up, unpacked the kitchen, arranged the place, repaired different things and much more. We are aiming to get the tipi up on Friday and here we really need good effort. If you have the time and desire to help us, we would like to hear from you. We provide lunch, cake and coffee and tea, so sign in if you arrive.

Saturday 31st. at 7 pm there is full moon meditation. Hopefully here we can be in the big tipi and enjoy she has come up again. We will make trips to this month’s clan mother and learn from her. Subsequent coffee and bread.

This winter has taught us a lot of new things in many ways. We have had to spend a lot of energy on ourselves and thereby also see how much the place needs external forces. Thank you to all of you who have helped us and we are really exited to seeing so many people stand up for the place so it can still develop in a positive direction.

At all events, we do not have fixed prices but work for donations.

Hugs and light

Hanne