Nyhedsbrev marts

Så er foråret på vej. Vi glæder os hver dag over de små forårsblomster, der titter frem nu.

Vi starter denne måned med en arbejdsdag lørdag d. 4. fra kl. 10. Vi skal have kørt brænde ind og flækket en del af det træ, vi har fældet. Der skal køres sten væk og hentes nye til de mange svedehytter, der kommer op i maj måned. Vi vil også gerne bygge et par højbede og sætte en vandvarmer op. Hvis du har mulighed for at hjælpe med noget af det, vil vi være utrolig taknemmelige. Giv besked hvis du kommer, så vi kan sørge for frokost til alle. Vi tænker at slutte dagen kl. 16.

Søndag d. 12. er der fuldmånemeditation. Vi starter kl. 19 i den lille tipi. Vi vil foretage rejser til denne månes klanmoder og søge svar på de ting, der hører til lige nu. Fuldmånen er fantastisk til at arbejde med sig selv i og hun giver nogle kraftfulde svar på det vi skal lære. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 18. kl. 13 er der svedehytte. Kom i god tid og vær med til at dække svedehytten til og køre de gamle sten væk. Dette er en del af ceremonien. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Denne renselses ceremoni er fantastisk effektiv, når vi sammen skaber energierne inde i svedehytten. Har du ikke tøj eller har glemt det, kan du leje det her. Husk kvinder, der menstruerer ikke kan deltage.

Mandag d. 20. er det forårs jævndøgn. Vi laver en ceremoni for forårets komme. Vi starter kl. 19.

Nu er dag og nat lige lange og vi går imod den lyse tid og ser naturen komme til live igen.

Forårsjævndøgn er en hellig tid for balance, vækst og genfødsel. Selv om vinden stadig kan være kølig, ser vi tegn på genfødsel og fornyelse omkring os. Solens tiltagende effekt fortæller os, at vi skal komme ud af vores huler og åbne os selv for forårets skønhed.

Vi skal huske at se skønheden og hilse alle nye små planter velkommen.

Alteret pyntes med forårsblomster og de lys I kommer med.

Vi vil ønske for året og så og plante, så tingene kan blomstre i takt med at dagene længes.

Medbring et bloklys (hvidt eller i forårsfarver) , forårsblomster, tromme og et åbent sind.

Vi vil foretage et par trommerejser og synge dejlige sange ( kender du nogle gode sange, så tag dem endelig med).

Vi takker moder jord for igen at vise os vejen.

Efterfølgende kaffe og brød.

Trommeaften er fredag d. 31. kl. 19. Her vil vi foretage et par rejser på trommen og søge svar på de spørgsmål vi har lige nu. Medbring gerne din egen tromme eller rasle. Efterfølgende kaffe og brød.

Klinikken er åben for healing, claivoyance, regression og coaching. Ring og aftal tid på 59460850 eller skriv på denandenvirkelighed@live.dk

Ved alle vore arrangementer gælder at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Husk at holde øje med kalenderen, der kan dukke nyt op i løbet af måneden.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

So spring is on the way. We look forward every day to the small spring flowers, peeping now.

We start this month with a working Saturday the 4th at 10. We have to carry wood in and split a portion of the wood we have cut down. There should carried stones away and fetch new to the many sweat lodges coming up in May. We would also like to build a few raised beds and put a water heater up. If you are able to help with some of it, we will be extremely grateful. Notify if you come so we can provide lunch for all. We think to finish the day at. 4 pm.

Sunday. 12 is a full moon meditation. We start at. 7 pm in the small teepee. We will travel to this moon clan mother and seek answers to the things that belong to right now. The full moon is amazing to work with inside yourself and she gives some powerful answer to what we should learn. Subsequently coffee and bread.

Saturday. 18 at 1 pm we have a  sweat lodge. Come early and join us to cover the sweat lodge and run the old stones away. This is part of the ceremony. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. This purification ceremony is wonderfully efficient when we together create the energies inside the sweat lodge. Do you not have clothing or have forgotten it, you can rent it here. Remember women who menstruate can not attend.

Monday. 20 is the spring equinox. We do a ceremony for the coming of spring. We start at. 7pm.

Now, day and night are of equal length and we go against the bright time and watch nature come to life again.

The spring equinox is a sacred time for balance, growth and rebirth. Although wind can still be chilly, we see signs of rebirth and renewal around us. The sun’s rising power tells us that we must get out of our caves and open ourselves for spring beauty.

We must remember to see the beauty and greet all new small plants welcome.

The altar will be decorated with spring flowers and the candles you bring.

We wish for the year and place the plants so that things can bloom as the day long.

Bring a candle (white or in spring colors), spring flowers, drum and an open mind.

We will make a few drum journeys and sing lovely songs (you know some good songs, take them finally with).

We thank Mother Earth for again showing us the way.

Subsequently coffee and bread.

Drum Night is Friday. 31 at 7 pm. Here we will make a few trips on the drum and seek answers to the questions we have right now. Please bring your own drum or rattle. Subsequently coffee and bread.

The clinic is open for healing, claivoyance, regression and coaching. Call and make an appointment at 59460850 or write on denandenvirkelighed@live.dk

At all our events is that we do not have fixed prices, but works for donations.

Remember to keep an eye on the calendar, where new things can show up during the month.

Hugs and light

Hanne