Nyhedsbrev marts

Frank og jeg tager på ferie fra d. 1. Der er folk her til at tage sig af de begivenheder, der er i løbet af marts. Det vil stadig være muligt at komme i kontakt med de mennesker, der er her på vores fastnet telefon: 59460850.

Torsdag d. 3. er der foredrag med Jerry Dunson. Foredraget starter kl. 19. Han vil tale om det at blive et helt menneske. Han vil give nogle redskaber til at kigge indad, så du bedre kan interagere med dine kære og andre mennesker du møder. Først skal du kigge på dit eget og derefter udad. Der vil være kaffe og brød i pausen.

Fredag d. 4. kl. 19 laver Jerry svedehytte. Kom i god tid og vær med til at dække svedehytten. Det er en del af ceremonien.
Jerry er en rigtig god svedehytte mester og du vil med garanti få noget ud af denne renselsproces.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til fælles bord bagefter.
Husk kvinder i menstruations perioden ikke kan deltage.
Til denne begivenhed beder vi om donation til brænde til stedet her og donationer til Jerry.

Fredag d. 11 kl. 19 er der trommeaften. Vi vil foretage et par rejser på trommen for at søge svar på nogle af de spørgsmål vi har lige nu.  Medbring tromme eller rasle hvis du har. Efterfølgende kaffe og brød.

Forårsjævndøgn bliver fejret d. 20. kl. 19. Nu er dag og nat lige lange og vi ser naturen komme til live igen. Vi vil ønske for året og så og plante, så tingene kan blomstre i takt med at dagene længes. Medbring et bloklys, forårsblomster, tromme og et åbent sind. Efterfølgende kaffe og brød.

Onsdag d. 23. er det fuldmåne. Vi vil meditere til denne månes klanmoder og lære fra hende. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød.

Som sædvanlig er der mange ting, der skal klargøres her i foråret. Vi følger vores tradition med at lave arbejdsdage i påsken. Fra lørdag d. 26.-mandag d. 28. vil vi meget gerne have hjælp til at gøre stedet parat til de kommende måneders arbejde. Der arbejdes hver dag fra kl. 10.30-17. Vi giver frokost, så meld meget gerne tilbage, hvilke dage du kan hjælpe, så vi har indkøbt mad nok. Af opgaver kan nævnes: campingvognene skal klargøres, der skal hentes sten og der skal bortskaffes sten, brænde skal sorteres og der skal i det hele taget gøres klar.

Vi går lige lidt ind i april måned også.

I weekenden d. 9-10 skal den store tipi sættes op. Vi satser på at gøre det lørdag og her har vi rigtig meget brug for hjælp fra stærke personer. Vi skal ligeledes have gjort udekøkkenet parat.

Hector og Hesi kommer midt i april. Husk du kan bestille healing af Hector ved henvendelse for tid her.

Vi glæder os til at se jer alle, når vi er hjemme igen

Til alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

 

Frank and I go on holiday from the 1. There are people here to take care of the events in March. It will still be possible to get in touch with the people who are here on our landline phone: 59,460,850

Thursday. 3. Is there a lecture with Jerry Dunson. The lecture starts at. 7 pm. He will talk about being a whole person. He will provide some tools to look inward, so you can better interact with your loved ones and other people you meet. First you should look at your own and then outward. There will be coffee and bread at the break.

Friday. 4. at 7 pm. Jerry makes a sweat lodge. Come early and join us to cover the sweat lodge. It’s part of the ceremony.
Jerry is a really good sweat lodge master and you are guaranteed to get something out of this clensing.
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
Remember women in the menstrual period can not attend.
For this event we ask for donation for wood to this place and donations to Jerry.

Friday. 11. at 7 pm. we have a drum evening. We will make a few trips on the drum to seek answers to some of the questions we have right now. Bring drum or rattle if you have. Subsequently coffee and bread.

The spring equinox is celebrated the 20. at 7 pm.  Now the day and night have equal length and we see nature come to life again. We wish for the year and place the plants so that things can bloom as the days get longer. Bring a candle, spring flowers, drum and an open mind. Subsequently coffee and bread.

Wednesday. 23 is the full moon. We will meditate on this moon clan mother and learn from her. We start at 7 pm and then there is coffee and bread.

As usual, there are many things that need to be prepared this spring. We follow our tradition to make working days at Easter. From Saturday d. 26 to Monday. 28 we’d love to have help to make the site ready for the coming months of work. We work every day from. 10.30 to 5 pm. We provide lunch, then please sign up what days you can help, so we have purchased enough food. Tasks include: caravans must be cleaned, getting stone and to be disposed of stones, logs can be sorted and in general make the site clear.

We go just a little into April, too.

The weekend. 9-10, the large teepee has to be set up. We aim to make it on Saturday and here we very much need the help of strong people. We must also have made outdoor kitchen ready.

Hector and Hesi come mid-April. Remember you can order healing of Hector contact for time here.

We look forward to seeing you all when we are back home

For all our events is that we do not have fixed prices, but works for donations.

Hugs and light

Hanne