Nyhedsbrev marts

Så går vi ind i foråret ifølge kalenderen og det pibler frem med de smukkeste små forårsblomster.

Vi er gået i gang med at beskære og rydde op efter vinteren, så alt det nye kan komme frem.

Vi er så heldige, at Hesi har forlænget sit ophold i Danmark, så derfor vil han lede et par svedhytter mere.

Søndag d. 1. har vi svedehytte. Vi starter kl. 12.30, så kom i god tid. Hesi vil lede denne svedehytte.Det er en fantastisk mulighed for at arbejde med sig selv i et rum fyldt med gode energier.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Torsdag d. 5. kl. 19 er der fuldmåne meditation. Vi vil foretage rejser til denne månes klanmoder og lære fra hende.
Det foregår i tipien, så tag varmt tøj på.
Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 7. kl. 12.30 laver vi svedehytte. Denne svedehytte er den sidste Hesi leder inden han tager hjem.
Det er en fantastisk mulighed for at arbejde med sig selv i et rum fyldt med gode energier.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Fredag d. 20. fejrer vi forårsjævndøgn. Vi starter kl. 19. Vi vil tænde lys for at sige velkommen til solen og bede for alt det gode, vi ønsker fremover.                                                                                           Vi vil så og plante nyt, der kan folde sig ud i de kommende måneder.

Medbring et bloklys i den farve du forbinder med foråret.
Ceremonien foregår i tipien, så tag varmt tøj på.
Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden 21-22. afholder vi et shamanistisk kursus. Vi vil arbejde med naturen, retningerne og vores kraftdyr. Vi starter kl 10 både lørdag og søndag og slutter begge dage kl. 16. Medbring din egen frokost. Vi sørger for kaffe/te og vand. Har du tromme eller rasle må du meget gerne medbringe det. Der er ingen forudsætninger for at være med på dette kursus ud over at være åben for det der er.

Der er mulighed for at overnatte i en af vores campingvogne, hvis du skulle have brug for det. Husk at give besked i forvejen.

Onsdag d. 25. kommer Jerry og holder svedehytte. Vi starter kl. 19, så kom i god tid. Det er en fantastisk mulighed for at arbejde med sig selv i et rum fyldt med gode energier.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Torsdag d. 26. afholder Jerry igen en svedehytte. Vi starter kl. 19, så kom i god tid. Det er en fantastisk mulighed for at arbejde med sig selv i et rum fyldt med gode energier.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Vi har bedt Jerry afholde 2 svedehytter, når han er her i landet, da der som regel er mange tilmeldte og det er jo skønt.

Fredag. d. 27. er der trommeaften. Vi starter kl. 19. Vi vil foretage et par rejser på de spørgsmål vi har lige nu. Medbring gerne tromme eller rasle, hvis du har. Du kan også låne af os, hvis du ønsker det. Efterfølgende kaffe og brød.

Fra lørdag d. 28. og frem til d. 5. april er der arbejdsuge her. Har du mulighed for at hjælpe os, vil vi være utrolig taknemmelige. Vi skal bl.a. have den store tipi op, ordne udekøkken, ordne arealet omkring tipier og bålsted, ordne brænde og m.m. Vi arbejder hver dag fra kl. 10. Giv besked om, hvornår du er her, så vi kan købe ind til frokost til alle, der kommer. Vi slutter hver dag kl. 17.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Then we go into the spring according to the calendar and it trickles out with the most beautiful small spring flowers.

We have started to prune and clean up after the winter, so everything new can emerge.

We are so lucky that Hesi has extended his stay in Denmark, so he will lead a pair of sweat lodges more.

Sunday the 1. we have sweat lodge. We start at. 12:30, so come early. Hesi will lead this sweat lodge. This is a great opportunity to work with yourself in a room full of good energies.
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.

Thursday the 5 th. at 7 pm is full moon  meditation. We will travel to this moon clan mother and learn from her.
It takes place in the tipi, so dress warmly.
Subsequently coffee and bread.

Saturday. 7 at  12:30 we make a sweat lodge. The sweat lodge is the last Hesi lead before he goes home.
It’s a great opportunity to work with yourself in a room full of good energies.
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.

Friday. 20, we celebrate the spring equinox. We start at. 7 pm. We will light candles to welcome the sun and pray for all the good that we want to come. We will sow new plants to unfold in the coming months.

Bring a candle in the color you associate with spring.
The ceremony takes place in the tipi, so dress warmly.
Subsequently coffee and bread.

On weekends 21-22. we have a shamanic course. We will work with nature, direction and our power animals. We start at 10 am both Saturday and Sunday and ends both days at. 4 pm. Bring your own lunch. We provide coffee / tea and water. Do you have a drum or rattle please bring it. There are no prerequisites for being on this course in addition to being open to what is.

It is possible to stay overnight in one of our caravans should you need it. Be sure to notify in advance.

Wednesday. 25 comes Jerry and lead a sweat lodge. We start at. 7 pm, so come early. It’s a great opportunity to work with yourself in a room full of good energies.
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.

Thursday. 26 Jerry again lead a the sweat lodge. We start at 7 pm, so come early. It’s a great opportunity to work with yourself in a room full of good energies.
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.

We have asked Jerry to lead two sweat lodges when he is in this country, as there are usually many subscribers and that is nice.

Friday.  27 drum evening. We start at. 7 pm. We will make a few trips to the questions we have right now. Bring your drum or rattle if you have. You can also borrow from us, if you wish. Subsequently coffee and bread.

From Saturday. 28 until April 5, we have a workweek here. Are you able to help us, we will be extremely grateful. We are going to have the big tepee up, fix outdoor kitchen, fix the area around tepees and fireplace, arrange firewood and etc. We work every day from. 10. Please provide information about when you’re here, so we can shop for lunch to all who come. We finish each day at. 5 pm.

Hugs and light

Hanne