Nyhedsbrev marts

Nu siger kalenderen, at det er forår. Foråret har været godt på vej den sidste tid her og det er skønt at se de små blomster titte frem.

Marts bliver en måned med mange svedehytter. Vi har den store glæde at Jerry Dunson kommer her og laver 2 svedehytter. Vi glæder os meget til at byde Jerry velkommen igen. Han er bosat i Frankrig og vil tilbyde det han kan til de dejlige mennesker, der har brug for det. Spørgsmålet om pris for et sådan arbejde kommer altid op. Her vil vi bede om gode donationer til Jerry. Han vil også tilbyde healinger. Han arbejder for donationer og er en rigtig kompetent healer, så måske det var noget for dig at prøve det. Healingerne foregår her i Den Anden Virkelighed.

Lørdag d. 8. har vi kvindesvedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom senest kl. 12.30 og vær med til at dække svedehytten til. Det er en del af ceremonien at opbygge sammen. Medbring håndklæder, skiftetøj ( langt skørt og bluse med ærmer eller lignende) og en ret til det fælles bord bagefter.

Fredag d. 14. kl. 19 er der trommeaften. Vi laver et par rejser på de spørgsmål, der kommer op. Medbring tromme eller rasle, hvis du har ellers kan du låne. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 15. er der igen svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom senest 12.30 og deltag i dækningen af svedehytten. Denne svedehytte er for alle, der gerne vil gøre noget godt for sig selv. I svedehytten arbejder du for, med og i dig selv i de fantastiske energier, der bliver opbygget. Medbring håndklæder, skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts) og en ret til det fælles bord bagefter.

Søndag d. 16. kl. 19 har vi fuldmåne meditation. Vi arbejder med denne månes klanmoder og hendes lærdom. Medbring tromme eller rasle hvis du har. Efterfølgende kaffe og brød.

Det er forårs jævndøgn d. 20. Denne dag fejrer vi jævndøgnet med en svedehytte ledet af Jerry Dunson. Vi går ind i svedehytten kl. 19, så kom senest 18.30 og deltag i dækningen af svedehytten. Jerry har ledet svedehytter her før og vi glæder os til at byde ham velkommen igen. Medbring håndklæder, skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts) og en ret til det fælles bord bagefter.

Fredag d. 28. laver Jerry igen en svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 19, så kom senest kl. 18.30 og deltag i dækningen af svedehytten.  Medbring håndklæder, skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts) og en ret til det fælles bord bagefter.

I weekenden d. 29-30. tilbyder vi et kursus i shamanistisk healing. Begge dage starter vi kl. 10.30. På dette kursus vil du få kendskab til forskellige healings former og afprøve dem på dig selv og andre. Medbring tromme og rasle hvis du har. Medbring desuden en madpakke til frokosten.

Der vil være mulighed for overnatning i en af vores campingvogne. Giv besked om overnatning i god tid. Pris for overnatning, aftensmad og morgenmad er 100 kr.

Til alle vores arrangementer gælder det, at vi arbejder for donationer. Vores ønske er, at alle, der har lyst, skal kunne deltage. Når det er sagt, kan jeg fortælle at donationerne, vi får ind udelukkende går til at holde stedet i gang. Er der overskud hjælper vi der, hvor vi kan.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now the calendar says it is spring. Spring was well on its way the last time here and it’s great to see the little flowers peeping out .

March will be a month with many sweat lodges . We have the great pleasure to have Jerry Dunson here and he will make two sweat lodges . We are very pleased to welcome Jerry again . He lives in France and will offer what he can to the lovely people who need it . The question of the cost of such work always comes up . Here we will ask for good donations for Jerry . He will also offer healings . He works for donations and is a very competent healer, so maybe it was something for you to try. The healing will take place here in The Second Reality.

Saturday 8 we have woman sweat lodge . We go into the sweat lodge at 1 pm , come at last . 12:30 and join us to cover the sweat lodge. It is part of the ceremony to build together. Bring towels, change of clothes ( long skirt and blouse with sleeves or something like that ) and a dish to share afterwards.

Friday the 14th at 7 pm  we have a drum evening . We make a few trips for the questions that come up. Bring your drum or rattle if you have otherwise you can borrow. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 15 we again make a sweat lodge . We go into the sweat lodge at 1 pm , then came the last 12:30 and join the coverage of the sweat lodge . The sweat lodge is for anyone who wants to do something good for themselves. In the sweat lodge , you work for, with and in yourself in the amazing energy that is built up . Bring towels, change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or likewise, for men loose-fitting shorts ) and a dish to share  afterwards.

Sunday 16th at 7 pm , we have a full moon meditation. We work with this moon clan mother and her teachings. Bring your drum or rattle if you have. Subsequently, coffee and bread.

The spring equinox is on 20th. This day we celebrate the equinox with a sweat lodge led by Jerry Dunson . We go into the sweat lodge at 7 pm , then came the last 18.30 and join in the coverage of the sweat lodge . Jerry has led sweat lodges here before and we look forward to welcoming him back . Bring towels, change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or something like that, for men loose-fitting shorts ) and a dish to share  afterwards.
Friday the 28 Jerry again lead a sweat lodge . We go into the sweat lodge at 7 pm, come at the latest 18.30 and join in the coverage of the sweat lodge . Bring towels, change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or likewise, for men loose-fitting shorts ) and a dish to share  afterwards.
In the weekend of 29-30 . we offer a seminar in shamanic healing . Both days we start at . 10.30 . In this course you will learn about different healing modalities and try them on yourself and others. Bring your drum and rattle if you have. Bring also a packed lunch for lunch .

There will be the possibility of accommodation in one of our caravans . Notify accommodation well in advance . Price for sleepover , dinner and breakfast is 100 kr

To all our events applies that we work for donations. Our wish is that everyone who wants to be able to participate . That said , I can tell that the donations we receive only goes to keep the place going. Is there a surplus , we help where we can.

Hugs and light

Hanne