Nyhedsbrev maj

Nu er der virkelig kommet gang i foråret.

Vi byder Hector og Hesi velkommen hertil. De vil være her i 7 uger, hvor de vil arbejde med svedehytter, foredrag, workshops, healinger og meget mere. Hold dig opdateret i kalenderen.

Hvis du ønsker en healing bedes du ringe på 59460850 og aftale en tid. Hectors healinger kan varmt anbefales.

Vi har torsdags svedehytter hver uge. Den sidste er d. 11. juni. Hver torsdag er det kl. 19. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Alt foregår udendørs (også spisning) så medbring også varmt tøj til bagefter. VIGTIGT: kvinder i menstruation kan ikke deltage i svedehytte.

Mandag d. 4. er det fuldmåne. Vi vil foretage trommerejser til denne månes klanmoder for at lære fra hende. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød.

Onsdag d. 6. har vi i samarbejde med Augmentum i Holbæk arrangeret et foredrag med Hector. Adressen er: Ahlgade 3F, stuen, 4300 Holbæk. Hector vil fortælle om sit liv med de indianske traditioner og om det at være native American i et moderne USA.
Han har haft et spændende og omtumlet liv og han er en virkelig dygtig fortæller. Han har også rigtig mange af de traditionelle historier at fortælle.
Han vil også synge nogle af sangene, der bruges i svedehytter og til ceremonier.Billetter til dette foredrag købes via Billetto.dk.

Fredag d. 8. kl 19 er der igen svedehytte. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Alt foregår udendørs (også spisning) så medbring også varmt tøj til bagefter. VIGTIGT: kvinder i menstruation kan ikke deltage i svedehytte.

Onsdag d. 13. kl. 19 laver vi i samarbejde med Helsehuset et foredrag med Hector. Adressen er : Svanestræde 9, 4500 Nykøbing Sjælland. Hector vil fortælle om sit liv med de indianske traditioner og om det at være native American i et moderne USA.
Han har haft et spændende og omtumlet liv og han er en virkelig dygtig fortæller. Han har også rigtig mange af de traditionelle historier at fortælle.
Han vil også synge nogle af sangene, der bruges i svedehytter og til ceremonier.Billetter købes via Billetto.dk.

Torsdag d. 14. laver Hector og Hesi en workshop fra 10-16. Her er mulighed for at lave drømmefanger, medicinpung, skjold og andre ting. Hector vil fortælle lidt om brugen af de forskellige ting. Der er ingen forudsætninger for at deltage i denne workshop. Medbring din egen frokost.

Tirsdag d. 19. kl. 19 laver Hector et foredrag i tipien. Hector vil fortælle om sit liv med de indianske traditioner og om det at være native American i et moderne USA.
Han har haft et spændende og omtumlet liv og han er en virkelig dygtig fortæller. Han har også rigtig mange af de traditionelle historier at fortælle.
Han vil også synge nogle af sangene, der bruges i svedehytter og til ceremonier.

Mandag d. 25. laver Hector og Hesi workshop fra kl. 10.30 – 16.30. Her er det en forudsætning, at du kender dine værktøjer og kan arbejde med dem. Workshoppens overskrift er: Hvordan kommer jeg videre? Medbring din egen frokost.

Der kan meget vel komme flere ting til i løbet af måneden, så hold dig opdateret.

Udover de to foredrag, der holdes udenfor stedet gælder, at Hector og Hesi arbejder for donationer. Tag i betragtning, at de ikke har nogen indkomst ud over det, de bliver givet.

Du er til hver tid velkommen til at kontakte os, hvis du synes du har et sted, hvor vi kan lave en workshop eller et foredrag.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now the spring has really taken off.

We bit Hector and Hesi welcome here. They will be here in seven weeks, where they will work with sweat lodges, lectures, workshops, healings and more. Stay up to date on the calendar.

If you want a healing please call 59460850 for an appointment. Hectors healings are highly recommended.

We have Thursday sweat lodges each week. The last is the 11th of June. Every Thursday it’s at 7 pm. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share table afterwards. Everything takes place outdoors (also dining) so bring also warm clothes for afterwards. IMPORTANT: women who are menstruating can not participate in the sweat lodge.

Monday. 4 is the full moon. We will make drum journeys to this moon clan mother to learn from her. We start at 7 pm and then there is coffee and bread.

Wednesday. 6, we have in cooperation  with Augmentum in Holbaek arranged a lecture with Hector. The adress is: Ahlgade 3F, ground floor, 4300 Holbaek. Hector will talk about his life with the Indian traditions and about being a native American in the modern United States.
He has had an exciting and tumultuous life and he’s a really talented storyteller. He also has a lot of traditional stories to tell.
He will also sing some of the songs used in sweat lodges and ceremonier. Tickets to this lecture bought through Billetto.dk.

Friday 8th. at 7 pm is again sweat lodge. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share table afterwards. Everything takes place outdoors (also dining) so bring also warm clothes for afterwards. IMPORTANT: women who are menstruatiing can not participate in the sweat lodge.

Wednesday. 13 at 7 pm we do in cooperation with Helsehuset a lecture with Hector. The address is: Svanestræde 9, 4500 Nykoebing. Hector will talk about his life with the Indian traditions and about being a native American in the modern United States.
He has had an exciting and tumultuous life and he’s a really talented storyteller. He also has a lot of traditional stories to tell.
He will also sing some of the songs used in sweat lodges and ceremonier.Billetter purchased via Billetto.dk.

Thursday. 14 makes Hector and Hesi a workshop from 10-4 pm. Here is the opportunity to make dreams catchers, medicine wallet, shield and other things. Hector will talk a little about the use of the different things. There are no prerequisites to attend this workshop. Bring your own lunch.

Tuesday. 19 at 7 pm Hector makes a lecture in the tipi. Hector will talk about her life with the Indian traditions and about being a native American in the modern United States.
He has had an exciting and tumultuous life and he’s a really talented storyteller. He also has a lot of traditional stories to tell.
He will also sing some of the songs used in sweat lodges and ceremonies.

Monday. 25 makes Hector and Hesi workshop from 10:30 am to 4:30pm. Here it is essential that you know your tools and work with them. The workshop’s headline is: How do I proceed? Bring your own lunch.

There may well be new things during the month, so stay tuned.

Besides the two lectures held outside this place Hector and Hesi are working for donations. Take into account that they have no income beyond what they are given.

You are at any time free to contact us if you think you have a place where we can do a workshop or a lecture.

Hugs and light

Hanne