Nyhedsbrev maj.

En dejlig og hektisk april måned er slut. Vi har haft stor glæde af besøget fra Colorado og alle de skønne mennesker, der har lagt deres vej forbi i denne måned. Tak for alle de gode energier I har været med til at skabe.

Vi afslutter april med en Valborg ceremoni. Vi synes det er dejligt at lave en ceremoni, hvor Hector og Hesi er med som gæster.

Mandagsmeditationerne starter igen mandag d. 6 kl. 19-21. Guidet meditation på de energier, der er netop nu. Efterfølgende kaffe og brød.

I maj har vi flere tiltag her. Vi starter med kreativ aften tirsdag d. 7. fra kl. 17-22. Medbring din mad, så vi også kan spise sammen. Der er mulighed for at lave noget, du er i gang med eller måske lære noget af det vi arbejder med.

Torsdag d. 9. kl. 10-16 laver vi en børnedag. Vi er i tipien og udenfor hele dagen. Vi laver mad over bål, leger, synger, trommer og er kreative. Forældre må gerne være med.

Onsdag d. 15. kl. 19-22 starter vi et lille tarotkursus. Dette kursus løber over 3 onsdage og du vil lære oplæg og tolkning til dig selv og prøve på andre også. Se mere i kalenderen.

Fredag d. 17. kl. 19-22 er der trommeaften i tipien. Vi laver 2 rejser og fortæller om vores rejser, hvis vi har lyst. Dette er en god mulighed for at få svar på nogle af de spørgsmål vi alle går rundt med i os. Efterfølgende kaffe og friskbagte boller.

Shamanistisk kursus lørdag d.18. kl. 10-17 og søndag d. 19. kl. 10-17.

Et kursus hvor vi arbejder i naturen, for naturen og med naturen.
Mange af de spørgsmål vi går rundt med kan vi finde svar på i naturen.
Vi vil give jer nogle redskaber I kan bruge på daglig basis.
Der bliver taget udgangspunkt i, hvor hver enkelt er lige nu.
Medbring papir og blyant og tag praktisk tøj på, da det foregår udendørs og i tipien.
Sammen laver vi frokost begge dage og der vil være kaffe/te og vand til rådighed hele tiden.

Lørdag d. 25. kl. 19-22 er der fuldmånemeditation. Vi rejser på denne månes energier for at få redskaber vi kan bruge i vores arbejde. Efterfølgende kaffe og brød.

Vi tager lige første weekend i juni med, hvor vi også har et shamanistisk kursus. Se mere i kalenderen.

Husk at vi ingen faste priser har men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

A lovely and hectic month of April is over. We have had the great pleasure of the visitors from Colorado and all the wonderful people who have been here this month. Thanks for all the good energies you have helped to create.

We end the month with a Valborg ceremony. We think it is nice to have a ceremony where Hector and Hesi is invited as guests.

Monday meditations will start again on Monday the 6th.  7-9pm. Guided meditation on the energies right now. Subsequently, coffee and bread.

In May, we have several initiatives here. We start with creative evening Tuesday 7 from 5-10pm. Bring your food so we can eat together. It is possible to do something you are doing or maybe learn something from the things we work with.

Thursday the9 th. 10am-4pm we create a Children’s Day. We are in the tipi and outside all day. We cook over an open fire, playing, singing, drumming and beeing creative. Parents are welcome to join.

Wednesday the 15th. at 7-10pm we start a small tarot seminar. This course runs over three Wednesdays and you will learn presentation and interpretation for yourself and try others too. See more on the calendar.

Friday the 17th at 7-10pm there is drum night in the tepee. We make 2 trips and talk about our travels, if we want to. This is a good opportunity to get answers to some of the questions we all walk around with us. Subsequently, coffee and freshly baked muffins.

Shamanic course Sat 18th. 10am-5pm and Sunday 19th from 10am-5pm.

A course where we work in the nature, for the nature and with the nature.
Many of the issues we walk around with, we can find the answer in the nature.
We will give you some tools you can use on a daily basis.
These are based on where each one is right now.
Bring paper and pencil and take practical clothes as it takes place outdoors and in the tepee.
Together we make lunch both days and there will be coffee / tea and water available all the time.

Saturday 25th at 7-10pm is full moon meditation. We travel on this moon energies for tools we can use in our work. Subsequently, coffee and bread.

We’ll take the first weekend in June, where we also have a shamanic course. See more on the calendar.

Remember that we have no fixed prices, but works for donations.

Hugs and light

Hanne