Nyhedsbrev juni

 

Juni måned bliver meget aktiv her og vi glæder os til at se rigtig mange mennesker.

Den 1.-2. juni har vi et shamanistisk kursus.

Et kursus hvor vi arbejder i naturen, for naturen og med naturen. Mange af de spørgsmål vi går rundt med kan vi finde svar på i naturen. Vi vil give jer nogle redskaber I kan bruge på daglig basis. Der bliver taget udgangspunkt i, hvor hver enkelt er lige nu. Medbring papir og blyant og tag praktisk tøj på, da det foregår udendørs og i tipien. Sammen laver vi frokost begge dage og der vil være kaffe/te og vand til rådighed hele tiden.

Vær rar at give besked, hvis der er hensyn jeg skal tage til frokosten. Det er muligt at overnatte i telt. Vi kan lave aftensmad sammen og her vil jeg bede om betaling for mad særskilt. Det gælder også morgenmad. Husk kurset er over begge dage.

Hver tirsdag laver vi kreativt værksted. Vi er i gang fra kl. 10-22.

Kom og vær med til en hyggelig dag eller aften, hvor vi er kreative. Du bestemmer selv, hvornår du kommer og hvor længe du bliver inden for det fastesatte tidsrum. Du har mulighed for at arbejde med det du har gang i eller du kan lære noget af det vi laver. Medbring selv din mad. Kaffe og te er der på kanderne. Skal du bruge materialer herfra sælges de til rimelige priser.

Der vil blive lavet 3 intense healingskurser i løbet af måneden.

Disse vil foregå i hverdagene fra kl. 10-17. Førstekursus er fra onsdag d. 5. til fredag d. 7.

Her vil du lære om fjer, rasle, tromme og hænders energi. På dette kursus er der plads til max 10 deltagere.

Andet kursus finder sted fra onsdag d. 12. til fredag d. 14.

Her vil du lære om klokker, syngeskål, æg og hænder og lære at bruge energien. På dette kursus er der plads til max 10 deltagere.

Tredje kursus finder sted fra onsdag d. 26. til fredag d. 28.

Her vil du lære at heale med trommerejser og æg. Det er en forudsætning, at du kan rejse på trommen og at du kender dit kraftdyr. På dette kursus er der plads til max 10 deltagere.

Fredag d. 14. har vi trommeaften fra kl. 19.

Her laver vi et par rejser på personlige emner omkring sommersolhvervet og denne månes arbejde. Efterfølgende kaffe/te og brød.

Lørdag d. 15. har vi svedehytte.

Denne svedehytte er dedikeret til sommer solhverv.
Vi går ind i svedehytten kl. 12.
Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.
Læs gerne teksten under svedehytte andet sted på siden, hvis du ikke har været i svedehytte før.

Torsdag d. 20. er vi så heldige at få besøg af Jerry Duncan. Han er Creek indianer og nevø af Bear Heart, som også har oplært ham. Han kender også Hector som vi har haft besøg af.

Jerry kommer og laver en traditionel svedehytte, som vi kender det fra Hector.

Vi går ind i svedehytten kl. 18. Kvinderne bedes bære et langt skørt eller lignende og dække skuldrene. Mændene bedes bære løse shorts.

Medbring en ret til det fælles bord bagefter.

Til denne begivenhed vil vi bede om donationer til stedet for brænde m.m. og en rigtig god donation til Jerry.

Fredag d. 21. er det sommersolhverv.

Vi starter med at spise sammen, så medbring en ret til det fælles bord.
Denne ceremoni er én af vores 8 sabbatter og du kan finde mere udførlig beskrivelse under dette punkt på hjemmesiden.

Lørdag d. 22 laver vi udesidning. Vi starter kl. 10 om formiddagen og arbejder os frem til, at vi skal sidde ude natten igennem. Vi vil forberede, bede og lave ting, der er nødvendige for at få det ultimative ud af at sidde ude hele natten. Mad og drikke sørger vi for dagen igennem.

Du skal medbringe tæppe eller andet til at holde dig varm om natten. Tromme eller rasle. Praktisk tøj.

Det vil være en fordel, hvis du kender dit kraftdyr og kan arbejde med det.

Du vil få mulighed for at sove søndag om formiddagen og derefter laver vi en evaluering.

 

Søndag d. 23. er det fuldmåne og vi laver meditation til denne fuldmåne.

Fuldmånen er i solhvervets tegn og derfor ekstra stærk.
Vi vil rejse og meditere på netop denne månes kraft.
Medbring gerne tromme eller rasle.
Efterfølgende kaffe og friskbagte boller.

Vi laver 3 tipi camps i denne sommer. Dette er fortrinsvis for børn i alderen 8-12 år.

Den første camp er fra søndag d. 30. juni til tirsdag d. 2. juli.

Kontakt os for info folder og tilmeldingsblanket på tlf. 59460850 eller på mail: denandenvirkelighed@live.dk.

De andre camps er: 21-23. juli og 28-30. juli.

Husk vi ingen faste priser har på vores arbejde, men vi arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

The month of June is very active here and we look forward to seeing many people.

The 1st-2nd June we have a shamanic course.

A course where we work in nature, for nature and with nature. Many of the issues we walk around with, we can find the answer of in nature. We will give you some tools you can use on a daily basis. These are based on where each one is right now. Bring paper and pencil and take practical clothes as it takes place outdoors and in the tepee. Together we make lunch both days and there will be coffee / tea and water available all the time.

Be nice to let me know if there are anything I have to be aware of for lunch. It is possible to stay overnight in tents. We can make dinner together and here I will ask for payment for food separately. This includes breakfast. Remember the course is over both days.

Every Tuesday we make creative workshop. We are in the process from 10am to 10pm.

Come and join us for a pleasant day or night where we are creative. You decide when you are going and how long you stay within the fixed set period of time. You have the opportunity to work with what you’re doing or you can learn from what we do. Bring your own food. Coffee and tea are available all day . Materials from here are sold at reasonable prices.

We make 3 intense healing courses during the month.

These will take place on weekdays from 10am to 5pm. First Course is from Wednesday 5 to Friday 7th

Here you will learn about feathers, rattle, drum and hands energy. In this course there is room for a maximum of 10 participants.

Second course will take place from Wednesday 12th to Friday 14th

Here you will learn about bells, singing bowl, eggs and hands and learn to use the energy. In this course there is room for a maximum of 10 participants.

Third course will take place from Wednesday 26 to Friday 28th

Here you will learn to heal with drum journeys and eggs. It is a prerequisite that you can travel on the drum and that you know your power animal. In this course there is room for a maximum of 10 participants.

Friday the 14th we make a drumming evening from pm. 7

Here we make a few trips on personal items around the summer solstice and the moon work. Subsequently, coffee / tea and bread.

Saturday 15th we have a sweat lodge.

This sweat lodge is dedicated to the summer solstice.
We go into the sweat lodge at. 12
Bring a change of clothes, towels and a dish to share afterwards.
Please read the text below the sweat lodge somewhere on the page if you have not been in the sweat lodge before.

Thursday 20 we are fortunate to have a visit from Jerry Duncan. He’s Creek Indians and nephew of Bear Heart, who also taught him. He also knows Hector that we have been visited by.

Jerry comes and makes a traditional sweat lodge as we know it from Hector.

We go into the sweat lodge at. 6pm. Women are asked to wear a long skirt or similar and cover the shoulders. The men are asked to wear loose shorts.

Bring a dish to share afterwards.

For this event we will ask for donations for wood and etc. and a great donation to Jerry.

Friday 21 is the summer solstice.

We start by eating together, so bring a dish share.
This ceremony is one of our 8 Sabbaths and you can find more detailed description in this section of the website.

Saturday 22 we do a “sit-out”.
We begin at 10 o’clock and work our way to sit out throughout the night.
We will prepare, pray and make stuff, necessary to get the most out of sitting out all night.
Food and water will be provided by us during the day.
Bring blanket’s or likewise to keep you warm during the night, practical outdoor clothing and a drum/rattle.
It will be helpful if you know and know how to work with your “power-animal”.
During Sunday you get some time to sleep and around noon we will do an evaluation.

Sunday 23 it is full moon and we do meditation to this full moon.

Full Moon is in solstice signs and therefore extra strong.
We will travel and meditate on just this moons force.
Bring your drum or rattle.
Subsequently, coffee and freshly baked muffins.

We make 3 tipi camps this summer. This is mainly for children aged 8-12 years.

The first camp is from Sunday 30th June to Tuesday 2nd July.

Contact us for info flyer and registration form by phone 59460850 or mail: denandenvirkelighed@live.dk.

The other camps are: 21-23. July and 28-30. July.

Please remember we don’t have fixed prices, but we work for donations.

Hugs and light

Hanne