Nyhedsbrev juni og juli

Så er vi kommet igennem et par travle, hektiske og fantastiske måneder med besøg af Hector og Hesi. Det har været skønt at se alle jer dejlige mennesker her. Samtidig vil vi benytte lejligheden til at takke for den store hjælp vi har fået både før og imens det hele stod på. Vi kunne ikke klare os uden jer.

Sommeren er godt i gang og vi oplever nogle skønne og solrige dage. Lige nu rydder vi op og finder os selv efter den travle periode.

Her i juni måned laver vi fuldmåne meditation mandag d. 20. kl. 19. Vi vil meditere til denne månes klanmoder og lære fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

Tirsdag d. 21. er det sommersolhverv. Vi starter kl. 19.

Sommersolhverv er årets lyseste nat.

Har du mulighed for det er det en god ide at samle bynkesten ved middagstid, ellers gør vi det sammen. En bynkeplante flettes og brændes.

Det er i denne nat planterne indeholder den største magiske kraft.

Vi vil samle urter i et lille bundt og lade det negative i vores liv blive bundet ind i stof sammen med urterne. Ved at brænde dette kan vi give slip.

Vi vil brænde stearin lys i farverne: grøn, rød, gul og hvid . Disse stearinlys vil bære dine bønner videre.

Sammen vil vi lave en krans, der skal brænde i bålet.

Hylden er i blomst og vi ærer Frajas træ ved at ofre til træet og spise træets blomster.

Sangene er lyse og glade og vi vil tromme og rejse på glædens budskab.

Medbring bloklys, tromme, rasle, glade sange og gerne forskellige urter.

Frank og jeg har sagt ja til at være workshopholdere på Holistisk festival igen i år og desuden skal vi på ølejr og lære fra os og lave svedehytter. Derfor vil der ikke ske de store ting her på stedet henover juni og juli.

Vi afholder fuldmåne meditation tirsdag d. 19. juli kl. 19.

Det er muligt, der kommer flere ting på kalenderen henover sommeren, så hold øje der.

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

So we have come through a few busy, hectic and wonderful months with the visit of Hector and Hesi. It’s been great to see all of you lovely people here. We will also take this opportunity to thank you for the great help we have received both before and while it all lasted. We could not do without you.

Summer is well underway and we are seeing some beautiful and sunny days. Right now we clean up the place and we find ourselves after the busy period.

Here in June, we make full moon meditation on Monday. 20 th. at 7 pm. We will meditate on this moon clan mother and learn from her. Subsequently coffee and bread.

Tuesday. 21 is the summer solstice. We start at 7 pm.

Summer solstice is the year’s brightest night.

If you have the opportunity it is a good idea to gather sagebrush stones at noon, otherwise we do it together. A mugwort plant merged and burned.

It is in this night the plants contains the greatest magical power.

We will gather herbs into a small bundle and let the negative in our lives become bound into the fabric together with the herbs. By burning this we can let go.

We will burn the candle light colors: green, red, yellow and white. These candles will carry your prayers on.

Together we will make a wreath that will burn in the fire.

The elderbush is in bloom and we honor Frajas wood by offering to the tree and eat the tree’s flowers.

The songs are bright and happy and we will drum and travel on the message of joy.

Bring candles, drum, rattle, happy songs and like various herbs.

Frank and I have agreed to be workshop speakers at Holistic festival again this year and we also attend at Skarø camp and learn from us and do sweat lodges. Therefore, there will not be big things in this place over June and July.

We hold full moon meditation on Tuesday. July 19 at. 7 pm.

It is possible that there are more things on the calendar over the summer, so watch that.

At all our events is that we do not have fixed prices but works for donations.

Hugs and light

Hanne