Nyhedsbrev juni

Vi har haft rigtig travlt i hele sidste måned med svedehytter, healinger, foredrag og meget mere. Det fortsætter ind i juni. Vi har stadig besøg af Hector og Hesi, så der vil være et par torsdags svedehytter endnu.

Tirsdag d. 2. er det fuldmåne og vi vil foretage trommerejser for at lære af denne månes klanmoder. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød.

Torsdag d. 4. kl. 19 er der svedehytte ledet af Hector. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Det er en god ide at have lidt ekstra varmt tøj med til bagefter, da vi er udendørs.

Torsdag d. 11. kl. 19 leder Hector svedehytten for sidste gang i år. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Det er en god ide at have lidt ekstra varmt tøj med til bagefter, da vi er udendørs.

Vi har haft nogle fantastiske svedehytter i den tid han har været her og vi er taknemmelige for alle de dejlige mennesker, der er mødt op og har deltaget. Svedehytten er også blevet fornyet og er blevet større, så muligheden for at sidde bekvemt er blevet bedre.

Sommerjævndøgn fejrer vi i år over 2 dage.

Lørdag d. 20. Laver vi en svedehytte. Vi starter kl. 12.30, så kom i god tid og vær med til at dække svedehytten til. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Det er en god ide at have lidt ekstra varmt tøj med til bagefter, da vi er udendørs.

Søndag d. 21. fejrer vi sommerjævndøgn med en dejlig ceremoni. Vi starter kl. 15. Vi vil samle urter i et lille bundt og lade det negative i vores liv blive bundet ind i stof sammen med urterne. Ved at brænde dette kan vi give slip.

Vi vil brænde stearin lys i farverne: grøn, rød, gul og hvid . Disse stearinlys vil bære dine bønner videre.

Sammen vil vi lave en krans, der skal brænde i bålet.

Hylden er i blomst og vi ærer Frajas træ ved at ofre til træet og spise træets blomster.

Sangene er lyse og glade og vi vil tromme og rejse på glædens budskab.

Medbring bloklys, tromme, rasle, glade sange og gerne forskellige urter. Medbring også en ret til det fælles bord bagefter.

I den sidste weekend er der Holistisk sommerfestival ved Præstø. Frank og jeg vil igen i år lave en workshop på festivallen.

Husk ved alle vore arrangementer her i Den Anden Virkelighed gælder at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

We have been really busy throughout last month with sweat lodges, healings, lectures and more. It continues into June. We still have Hector and Hesi here, so there will be a few Thursday sweat lodges yet.

Tuesday. 2. it’s full moon and we will make drum journeys to learn from this moon clan mother. We start at. 7 pm and afterwards there is coffee and bread.

Thursday. 4th at 7 pm is sweat lodge led by Hector. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. It’s a good idea to have some extra warm clothes for afterwards, when we are outdoors.

Thursday. 11th at 7 pm  Hector leads sweat lodge for the last time this year. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. It’s a good idea to have some extra warm clothes for afterwards, when we are outdoors.

We have had some great sweat lodges in the time he has been here and we are grateful for all the wonderful people who attended and participated. The sweatlodge has also been renewed and widened, so the opportunity to sit comfortably has improved.

Summer equinox, we celebrate this year over 2 days.

Saturday the 20th we have a sweat lodge. We start at. 12:30, so come early and help cover the sweat lodge to. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. It’s a good idea to have some extra warm clothes for afterwards, when we are outdoors.

Sunday the 21 we celebrate the summer equinox with a nice ceremony. We start at 3 pm. We will gather herbs in a small bundle and let the negative in our lives become bound into the fabric together with the herbs. By burning this, we can let go.

We will burn the candle light colors: green, red, yellow and white. These candles will carry your prayers on.

Together we will make a wreath that will burn in the fire.

The elder tree is in bloom and we honor Frajas wood by making offerings to the tree and eat the tree’s flowers.

The songs are bright and happy and we will drum and journey on the message of joy.

Bring candles, drum, rattle, happy songs and various herbs. Bring also a dish to share afterwards.

In the last weekend’s Holistic summer festival at Præstø. Frank and I will once again conduct a workshop at the festival.

Remember at all our events here in the Second Reality we do not have fixed prices but works for donations.

Hugs and light

Hanne