Nyhedsbrev juli

En pragtfuld og travl juni måned går på hæld. Vi har haft besøg af Jerry Dunson, der lavede en kraftfuld svedehytte. Vi glæder os til han kommer igen.

Vi har for første gang lavet en udesidning og det var en lærerig og dejlig proces for os alle.

Juli måned står for mange mennesker i sommerferiens tegn. Vi laver tipi camps for børn og enlige forældre. Vi har besluttet os for, at det kan være en måde for enlige forældre at holde lidt ferie sammen med deres børn. Alt foregår under primitive forhold, da vi er ude i naturen og i tipien hele tiden. Vi vil gerne lære fra os og vi kan tilbyde at lære jer at lave forskellige smukke ting og lære jer at bruge naturen på en ny måde. En mini ferie som denne har en pris til udgifter, som vi skal have dækket. Prisen er kr. 500 for 1 voksen og 2 børn. Vi modtager gerne donationer for vores arbejde. Hurtig tilmelding er nødvendig.

Vi har planlagt 3 camps: 30. juni – 2. juli, 21. juli – 23. juli og 28. juli – 30. juli.

Fredag d. 5. har vi trommeaften. Vi starter kl. 19. Her er der mulighed for at finde sit kraftdyr og lære at arbejde med det via trommerejser. Det er muligt at få svar på sine spørgsmål på en rejse med sit kraftdyr. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen, der tolker på andres rejse. Har du spørgsmål til din rejse, er du selvfølgelig velkommen til at spørge.       Vi afslutter med kaffe og brød.

Lørdag d. 6. har vi svedehytte. Denne svedehytte er en temazkalli (se andet sted på hjemmesiden). Vi går ind kl. 12, så kom i god tid og bliv ét med stedet og bålet. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Søndag d. 7 har vi workshop med Grandmothers circle the earth. Denne workshop er helt unik, så glæd dig selv med at deltage i dette.

GRANDMOTHERS CIRCLE THE EARTH
Visioner og profetier bragte i 2004 13 vise bedstemødre sammen i en cirkel for healing af Moder Jord og hendes skabninger gennem bøn og uddannelse. De fandt sammen fra hele verden og stammer fra de oprindelige kulturer i Nord-, Syd- og Mellemamerika, Asien og Afrika.
Siden da er mange nye kvinder og bedstemødre blevet involveret i cirkelarbejdet og to af dem kommer til Danmark i juli, hvor de afholder workshops og retreats flere steder i landet.

De to bedstemødre, der gæster Danmark, er medlemmer af to af De 13 Grandmothers Council. Pahia er en af de 13 Grandmothers fra Pacifica Council, som indbefatter New Zealand, Hawaii, Tonga samt Hahiti og Billie er en del af Turtle Island Council som indbefatter Canada og USA. Disse råd er dannet efter, at de oprindelige 13 bedstemødre tilbage i 2004 dannede International Council of Thirteen Indigenous Grandmothers.

I disse år bliver der dannet mange råd og cirkler overalt på Jorden og tingene udvikler sig med stormskridt. Alle er en del af Grandmothers Circle The Earth, som er cirklerne udenomkring de 13 oprindelige bedstemødre, der arbejder for visionerne.

WORKSHOPS
Søndag d. 7. juli fra kl. 16.00 – 20.30
Sted: Den Anden Virkelighed, Rugmarken 7, Markeslev, 4300 Holbæk
Pris: 350 kr.

Grandmother’s voice: where do we go from here? Vi vil også arbejde med elementerne ild og vand.
I denne workshop vil de to bedstemødre Pahia og Billie arbejde med elementerne ild og vand. Der vil blandt andet være bål under ceremonien.
Bedstemødrene vil desuden tale om, hvordan vi kan gå fremtiden i møde på bedste vis som spirituelle mennesker i et moderne samfund. Der bliver blandt andet arbejdet med, hvordan vi bedst kan hjælpe Moder Jord, os selv og andre skabninger.

Onsdag d. 10. starter vi igen et kursus med kort. Her vil du lære forskellige oplæg og lære at tolke dit oplæg.                             Dette kursus forløber over 3 onsdage: 10, 17. og 24. juli. Hver gang fra 19-22.                                                                                           Vi arbejder med Sacred Path Cards, men det selvfølgelig muligt at arbejde med de kort du allerede har.                                       Dette kursus giver dig et rigtig godt redskab til din personlige udvikling. Det er vigtigt for os, at alle får mest muligt ud af kurset, så derfor er der begrænset antal pladser.

Vi planlægger en udesidning den 21 – 22 september og derfor holder vi et infomøde om det lørdag d. 20. kl. 13-17. Her vil du få at vide, hvilke forberedelser det er vigtigt for dig at gøre inden udesidningen. Husk at tilmelde dig.

Lørdag d. 27. er vi så heldige at have verdenstrommen her. Vi laver et event her fra kl. 13 – 17.30.

Det bliver en stor dag. Kom og vær med i ceremonien og mærk trommens hjerteslag, der dag for dag vokser sig stærkere i takt med, at hun rejser verden rundt fra til land til land, fra race til race, fra hånd til hånd, fra hjerte til hjerte, med budskabet om fred og en vågen opmærksomhed på Moder jords levende mangfoldighed.
Trommen er en manifestation af en vision, som opstod i Norge i 2006. Siden da har trommen rejst jorden rundt på samtlige kontinenter, hvor hun har været i fokus ved kraftfulde og rørende ceremonier på over 500 lokaliteter. Her i juli måned opholder Verdenstrommen sig i Danmark.
Læs mere: http://theworlddrum.com/ og FB: https://www.facebook.com/groups/35901743683/

MEDBRING:
Kraftgenstande til fælles alteret.
Og alle dine trommer, så de der ikke har, har mulighed for at låne.
Noget til fælles kaffebord.

BØRN OG BEDSTEMØDERE ER OGSÅ VELKOMMEN! 😉

Der er mulighed for at give en donation til trommens rejse.

Vi tager lige 2. august med, hvor vi har Før høst fest. Dette er en af de 8 sabatter, vi laver her på stedet.

Vi arbejder stadig ud fra donations princippet. Nogle af tingene i denne måned er der sat faste priser på og det er til udgifter.

Ellers er der kun at ønske alle en rigtig god sommer og vi glæder os til at se jer alle til nogle af de ting, vi laver.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

A magnificent and busy month of June draws to a close. We have been visited by Jerry Dunson, who made a powerful sweat lodge. We look forward to his coming again.

 

We have for the first time provided a vision quest and it was an instructive and delightful process for us all.

 

The month of July means to many people summer vacation. We make tipi camps for children and single parents. We have decided that it might be a way for single parents to have a little vacation with their children. Everything is done under primitive conditions, when we are out in nature and in the tepee all the time. We want to teach you some of our skills and we can offer to teach you to make different beautiful things and teach you to use nature in a new way. A mini vacation like this has a price, to cover expenses. The price is Kr. 500 for 1 adult and 2 children. We gladly accept donations for our work. Quick registration is required.

 

We have planned three camps: 30 June – 2 July, 21 July – 23 July, and 28 July – 30 July.

 

Friday 5 we have a drum evening. We start at. 7 pm. Here it is possible to find your power animal and learn to work with it through the drum journeys. It is possible to get answers to your questions on a journey with your power animal. It is important to emphasize that there is no one who interprets the others travel. If you have questions for your trip, do not hesitate to ask. We finish with coffee and bread.

 

Saturday 6th we make a sweat lodge. This sweat lodge is a temazkalli (see elsewhere on the website). We go into the lodge at 12 o’clock, so come early and be one with the place and the fire. Bring changing clothes, towels and a dish to share afterwards.

 

Sunday 7th  we have workshop with Grandmothers circle the earth. This workshop is unique, so enjoy yourself to participate in this.

 

GRAND MOTHERS CIRCLE THE EARTH

Visions and prophecies brought in 2004 13 show grandmothers together in a circle of healing of Mother Earth and her creatures through prayer and education. They came together from around the world and originates from the indigenous cultures of North, South and Central America, Asia and Africa.

Since then, many new women and grandmothers were involved in circle work and two of them come to Denmark in July, where they organize workshops and retreats all over the country.

The two grandmothers who visits Denmark are members of two of the 13 Grandmothers Council. Pahia is one of the 13 Grandmothers of Pacifica Council, which includes New Zealand, Hawaii, Tonga and Hahiti and Billie is part of Turtle Island Council which includes Canada and the United States. These councils are formed after the original 13 grandmothers back in 2004 formed the International Council of Thirteen Indigenous Grandmothers.

These years are formed much advice and circles everywhere on Earth, and things are progressing by leaps and bounds. All are part of the Grandmothers Circle The Earth, which is outside the circles around the 13 indigenous grandmothers who work for visions.

WORKSHOPS

Sunday 7th July from pm. 16:00 to 20:30

Location: The Other Reality Rugmarken 7 Markeslev, 4300 HolbÃk

Price: 350 DKK

 

Grandmother’s voice: where do we go from here? We will also work with the elements fire and water.

In this workshop, the two grandmothers Pahia and Billie work with the elements fire and water. There will among other things be bonfires during the ceremony.

The grandmothers will also talk about how we can face the future as best as spiritual people in a modern society. This will include work on how we can best help Mother Earth, ourselves and other creatures.

 

Wednesday 10th we start again a card seminar. Here you will learn various presentations and learn to interpret your presentations. This seminar runs over three Wednesdays: 10, 17 and 24 July. Every time from 19-22. We work with Sacred Path Cards, but it is obviously possible to work with the cards you already have. This course gives you a very good tool for your personal development. It’s important to us that everyone gets the most out of the course, so there is limited seating.

We are planning a vision quest on September 21 to 22, and therefore we have an information meeting on the 20th at 1 – 5pm. Here you will get to know what preparations it is important for you to make before the vision quest. Remember to sign up.

Saturday 27th we are fortunate to have the world drum here. We make an event here from 1 – 5.30 pm.

It will be a great day. Come and join in the ceremony and feel the drum heartbeat that day by day growing stronger as she travels the world from country to country, from race to race, from hand to hand, heart to heart, with the message for peace and an alert attention to Mother Earth’s living diversity.

The drum is a manifestation of a vision that originated in Norway in 2006. Since then, the patter traveled around the world on all continents where she has been the focus of powerful and touching ceremonies at over 500 locations. Here in July the World drum is in Denmark.

Read more: http://theworlddrum.com/ and FB: https://www.facebook.com/groups/35901743683/

 

BRING:

Power Objects to put on the common altar.

And all your drums, so they who have not, have the ability to borrow.

Something for the common coffee and cake table.

 

CHILDREN AND BEDSTEMØDERE (GRANDMOTHERS) ARE ALSO WELCOME! 😉

It is possible to make a donation to the drum journey.

 

We’ll take 2 August, where we have Before Harvest celebration. This is one of the 8 sabatter we do here on the place.

We are still working out the donation principle. Some of the things in this month’s set fixed prices and it is for expenses.

Otherwise, there is only to wish you all a great summer and we look forward to seeing you all at some of the things we’re doing.

 

Hugs and light

Hanne