Nyhedsbrev januar

Vi ønsker alle et rigtigt godt og lykkebringende nytår og sige samtidig tak for det forgangne år.

Set i bakspejlet har det på mange måder været et pragtfuldt år her på stedet. Mange nye ansigter er dukket op og flere, der har været her før, er kommet igen. Den faste stab af dejlige mennesker vokser stødt. Tusinde tak for al den hjælp og støtte vi har fået i år 2012.

Vi starter det nye år lidt stille og roligt. Frank skal ind og opereres, så der vil ikke blive så mange aktiviteter i januar.

Mandags meditationerne fortsætter dog undtaget d. 14. januar. Vi starter kl 19 og laver en guidet meditation på et aktuelt emne. Efterfølgende er der kaffe og brød.

Tirsdag d. 8. har vi kreativ aften. Vi starter kl 17. Medbring lidt mad så spiser vi sammen. Du vil på denne aften have mulighed for at arbejde med noget du er i gang med eller lære at lave noget af det vi kan. Vi slutter kl. ca. 22.

Fredag d. 11. har vi trommeaften kl. 19-22. Vi laver et par trommerejser og forhåbentlig kommer der også et par sange. Husk at tage varmt og praktisk tøj på, da det foregår i tipien. Efterfølgende kaffe og brød.

Søndag d. 27. er der fuldmåne meditation. Vi starter kl 19. Husk varmt og pratisk tøj, da det foregår i tipien. Kaffe og brød efterfølgende.

Lørdag d. 2. februar fejrer vi Kyndelmisse. Ceremonien starter kl. 18 med at spise sammen, så medbring en ret til det fælles bord. Medbring også de lys (ikke fyrfadslys), du vil bruge i løbet af året. Så velsigner vi dem sammen, for at indgive lysene glæde og kærlighed til jer. Har du en medicinpung, så medbring den endelig. Du er velkommen til at medbringe tromme eller rasle, hvis du har.

Har du mulighed for at bære noget hvidt eller rødt i din klædedragt vil det være fint.

Ved alle vore arrangementer har vi ingen faste priser. Vi modtager donationer til at holde flowet i gang. Der er altid udgifter til brænde, kaffe, vedligeholdelse og meget andet og det er disse udgifter donationerne dækker.

Vi kan glæde alle med at vores nordamerikanske medicin mand kommer i april måned. Der vil være svedehytte hver torsdag mens han er her. Han modtager klienter til healing. Ring til os og bestil en tid. Han arbejder også for donationer.

Vi glæder os til at se dig i det kommende år.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

We wish you all a happy and prosperous New Year and say at the same time thanks for the past year.

In retrospect, it has in many ways been a wonderful year here. Many new faces have emerged and several who have been here before, come again. The permanent staff of great people is growing steadily. Thanks for all the help and support we have received in the year 2012.

We start the new year a little quietly. Frank is going to be operated, so there will not be so many activities in January.

Monday meditations continue except on 14 of January. We start at 7pm and doing a guided meditation on a topical issue. Subsequently, coffee and bread.

Tuesday 8th We have creative evening. We start at 5pm. Bring some food so we eat together. You will this evening be able to work with something you are doing or learning to do some of what we can. We end at. approx. 10pm.

Friday the 11th We have drum evening at. 7-10pm. We make a few drum journeys and hopefully there will also be a few songs. Remember to bring warm and practical clothes, as it is in the teepee. Subsequently, coffee and bread.

Sunday the 7th we have a fullmoon meditation in the tipi. We start at 7pm. Please bring warm clothes as we spend the time in the tipi. Subsequently, coffee and bread.

Saturday 2nd February we celebrate Candlemas. The ceremony starts at. 6pm of eating together, bring a dish to share. Bring also the candles, you will use during the year. So we bless them, to submit the lights joy and love for you. Do you have a medicine pouch, so bring that too. You are welcome to bring your drum or rattle if you have.

If you have  something white or red to wear in your dress it will be fine.

At all our events we have no fixed prices. We accept donations to keep the flow going. There are always expenses for firewood, coffee, maintenance and much more and it is these expenses donations cover.

We can announce that “our” North American medicine man comes in April. There will be sweat lodge every Thursday while he is here. He receives clients for healing. Call us and book an appointment. He also works for donations.

We look forward to seeing you in the coming year.

Hugs and light

Hanne