Nyhedsbrev januar

Vi ønsker alle en fredfyldt og glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Lige efter nytår er det fuldmåne. Det er d.2.  Vi starter kl. 19 og vi vil være i tipien, så husk varmt og praktisk tøj. Vi vil foretage trommerejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Disse fuldmåne meditationer er et godt redskab i selvudvikling. Efterfølgende kaffe og brød.

Januar starter ud med en del kurser. Det kunne være et af dem er noget for dig.

Torsdag d. 11 kl. 19 starter jeg et nyt urtekursus. Dette kursus går over 12 gange. Vi mødes en gang om måneden. Nærmere datoer første gang vi mødes. Vi vil lære om en hel del planter og bruge dem til cremer, salver og flere andre gode ting. Det er vigtigt at komme hver gang, da jeg køber ind til at lave de forskellige ting. Der vil være en materialepris, når vi laver cremer og den slags.

Lørdag d. 13. er der stonelodge. Vi mødes kl. 12.30 og dækker lodgen (det er en del af ceremonien). Denne ceremoni er en fantastisk renselses ceremoni på alle planer. Tænk over din intention og gerne din bøn inden ceremonien. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Jeg starter et kortkursus torsdag d. 18. kl. 19. Dette kursus går over 4 gange. Vi vil arbejde med oplæg, der kan give os svar på os selv. Jeg arbejder med Sacred Path Cards, men du er velkommen til at medbringe dine egne kort.

Fredag d. 19 laver vi trommeaften. Vi starter kl. 19 i tipien. Vi vil foretage et par rejser på de spørgsmål vi har lige nu. Vi deler vores rejse med hinanden, da vi kan lære meget af hinandens rejser. Efterfølgende kaffe og brød.

Mandag d. 22 kl. 19 starter en ny kursusrække i medicinhjulet. Her vil vi gå i dybden med vores eget medicinhjul og finde bedre forståelse for os selv og andre. Vi vil mødes en gang om måneden. Nærmere datoer ved første fremmøde.

Et nyt shamanistisk kursus starter i weekenden d. 27-28. Vi starter begge dage kl. 10 og slutter ca. kl. 16. Dette kursus er selvudviklende og det er et rigtig godt redskab på din videre vej. Vi vil arbejde med elementerne, naturen og os selv. Vi mødes en weekend hver anden måned. Det er vigtigt at komme hver gang.

Mandag d. 29. kl. 19 er der nyt claivoyancekursus. Vi vil åbne os for at være kanal for de åndelige, så vi kan formidle beskeder fra dem. Vi vil mødes en gang om måneden. Nærmere datoer ved første møde.

Der er fuldmåne igen d. 31. Vi starter i tipien kl. 19 og foretager rejser til denne månes klanmoder for at lære fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

We wish everyone a peaceful and merry Christmas and a happy new year.

Just after new year it is full moon. It is the second. We start at. 19 and we will be in the tipi so remember warm and practical clothes. We will make drumming trips to this moon’s clan mother and learn from her. These full moon meditations are a good tool in self-development. Subsequent coffee and bread.

January starts with a number of courses. Maybe one of them is something for you.

Thursday, 11 th. at 7 pm I start a new course, where we work with herbs. This course goes over 12 times. We meet once a month. Closer dates the first time we meet. We will learn about a lot of plants and use them for creams, ointments and several other good things. It’s important to come every time as I buy in to make the different things. There will be a material price when we make creams and that kind of things.

Saturday, 13th, there is a stonelodge. We meet at. 12.30 and covers the lodge (it is part of the ceremony). This ceremony is a fantastic cleansing ceremony at all levels. Think about your intention and your prayer before the ceremony. Bring a change of clothes (for women long skirts and blouses with sleeves or similar, for men loose shorts), towels and a dish to share afterwards.

I start a card course Thursday, 18th. at 7 pm. This course goes 4 times. We will work with presentations that can give us answers to ourselves. I work with Sacred Path Cards, but you are welcome to bring your own cards.

Friday, 19th, we make drum evening. We start at. 7 pm in the tipi. We will make a couple of trips on the questions we have right now. We share our journey with each other as we can learn a lot from each other’s travels. Subsequent coffee and bread.

Monday, 22 at 7 pm starts a new course in the medicine wheel. Here we will go deeper with our own medicin wheels and find better understanding for ourselves and others. We will meet once a month. Further dates at the first meeting.

A new shamanic course starts at weekends 27-28. We start both days at. 10 am and finishes approx. pm. 4. This course is self-evolving and it is a very good tool on your further path. We will work with the elements, nature and ourselves. We meet a weekend every other month. It is important to come every time.

Monday, 29 th at 7 pm is a new claivoyance course. We will open ourselves to be a channel for the spiritual so we can convey messages from them. We will meet once a month. Further dates at the first meeting.

There is a full moon again at 31. We start in the tipi at. 7 pm and travels to this month’s clan mother to learn from her. Subsequent coffee and bread.

At all our events, we do not have fixed prices but work for donations.

Crush and light

Hanne