Nyhedsbrev januar

I det forgangne år er der sket meget i Den Anden Virkelighed. Vi har haft mange besøg og lavet mange fantastiske ceremonier og kurser. Det er et dejligt arbejde og vi nyder at se så mange glade mennesker omkring os. Frank og jeg har også været aktive udenfor Den Anden Virkelighed. Vi har været i Colorado og lært en hel del, vi har været på Holistisk festival, været iværksættere på en ølejr, været på skoler og lære fra os og en hel del andet. Alt i alt et travlt og godt år.

Vi slutter dette år med en svedehytte. Torsdag d. 29. laver vi en svedehytte, hvor vi kan sige tak for det gamle år og byde det nye velkommen. Hesi vil lede denne svedehytte, hvor der er mulighed for at bede for alt det gode i det nye år.
Vi går ind i svedehytten kl. 14, så kom senest 13.30 og gerne før, så vi i fællesskab kan dække svedehytten.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løse shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Har du glemt noget tøj eller har du ikke noget til at gå i svedehytte med, kan du leje det her.
Vi beder om donationer til Hesi og til stedet her for brænde m.m.

 

For et par år siden lavede vi et mini kursus i kort oplæg. Dette tager vi op igen. Over 4 mandage arbejder vi med medicin kort. Vi starter mandag d. 9 kl. 19.

Dette er et redskab til selvudvikling. Vi tager udgangspunkt i Sacred Path Cards.

Du vil lære at se på kortene og deres betydning. Du vil lære at lave oplæg. Du vil få udleveret noget materiale.

Medbring notesbog og blyant.

Arbejder du i forvejen med nogle kort, så tag dem gerne med.

Der vil være kaffe/te, vand og noget at spise hver gang.

Torsdag d. 12 er det fuldmåne og vi laver traditionen tro en fuldmåne meditation. Vi starter kl. 19 og vi vil foretage trommerejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Dette er et fantastisk kraftfuldt værktøj i selv udviklingen, da klanmoderen er god til at give svar på de spørgsmål vi har i vores liv. Efterfølgende kaffe og brød.

Vi starter en ny healings uddannelse mandag d. 16. kl. 19. Her er der mulighed for at lære shamanistiske healings tekniker og brug af fjer, tromme og rasle. Uddannelsen løber over 10 gange og det er vigtigt at komme hver gang. Der må påregnes noget hjemmearbejde. Uddannelsen afsluttes med skriftlig og praktisk prøve og der udstedes diplom.

I mange år har jeg gået med en ide om at lave noget med urter. Nu laver jeg et kursus, hvor vi lærer urterne at kende og at bruge dem. Vi starter torsdag d. 19. kl. 19 og ideen er at mødes en gang om måneden. Vi vil arbejde både teoretisk og praktisk med de forskellige urter. Medbring papir og blyant.

Lørdag d. 21. kl. 19 har vi trommeaften. Vi vil foretage rejser på trommen for at få svar på de spørgsmål, vi går med lige nu. Efterfølgende kaffe og brød.

Jeg laver en kvindesvedehytte lørdag d. 28. kl. 13. Kom i god tid og vær med til at dække svedehytten til (det er en del af ceremonien). Sammen kan vi skabe nogle fantastiske energier, der kan hjælpe hver især med de ting, vi nu har behov for. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæder og en ret til det fælles bord.

Vi vil gerne sige tak til alle de fantastiske mennesker, der hjælper os på stedet her. Uden jeres hjælp kan vi ikke køre et sted som dette. Vores fire keepere arbejder utrætteligt hele dage, hver gang vi har en svedehytte og det er vi utroligt taknemmelige for. Alle jer, der har hjulpet med at holde stedet, er med til at stedet kan udvikle sig til gavn for de, der har behov for det.

Husk ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

Husk at holde øje med kalenderen. Der kan sagtens komme ting på i løbet af måneden.

Vi ønsker jer alle en rigtig god og fredfyldt jul samt et godt og lykkebringende nytår. Vi glæder os til at se jer igen i det nye år.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

In the past year, much has happened in The Second Reality. We have had many visits and made many great ceremonies and courses. It’s a nice job and we enjoy seeing so many happy people around us. Frank and I have also been active outside The Other Reality. We have been in Colorado and learned a lot, we have been on Holistic festival, been entrepreneurs on an island camp, been on schools to teach and a great deal else. All in all, a busy and successful year.

We end this year with a sweat lodge. Thursday. 29, we make a sweat lodge, where we can say thanks for the old year and welcome the New. Hesi will lead this sweat lodge, where there is opportunity to pray for all the good in the new year.
We go into the sweat lodge at. 2 pm., don’t come later than 13:30, so we can jointly cover the sweat lodge.
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose shorts), towels and a dish to share afterwards. If you forgot some clothes or you have nothing to wear in the sweat lodge, you can rent it here.
We ask for donations to Hesi and to this place for firewood, etc.

A few years ago we made a mini-course in card presentations. This we take up again. Over 4 Mondays we work with medicin cards. We start on Monday. 9 th. at 7 pm.

This is a tool for self-development. We base this course on Sacred Path Cards.

You will learn to look at the cards and their meanings. You will learn how to make presentations. You will be given some material.

Bring notebook and pencil.

Do you work in advance with some cards, bring them with you.

There will be coffee / tea, water and something to eat every time.

Thursday. 12 is the full moon and we make traditionnally a full moon meditation. We start at. 7 pm and we will make drum journeys to this moon clan mother and learn from her. This is a great powerful tool for self-development, as clan mother is good at giving answers to the questions we have in our lives. Subsequently coffee and bread.

We start a new healing training on Monday. 16 th. at 7 pm. Here is an opportunity to learn shamanic healing techniques and the use of feathers, drum and rattle. The program will run for 10 times and it is important to be here each time. You will have to do some homework. The program ends with a written and practical test and diploma.

For many years I have gone with an idea to do something with herbs. Now I do a course where we learn to know the herbs and use them. We start on Thursday. 19 th. at 7 pm. and the idea is to meet once a month. We will work both theoretically and practically with the various herbs. Bring paper and pencil.

Saturday. 21 am. 19 we have drum evening. We want to make traveling on the drums for answers to the questions we go with right now. Subsequently coffee and bread.

I make a woman sweat lodge Saturday. 28 th. at 1 pm. Come early and join us to cover the sweat lodge to (it is a part of the ceremony). Together we can create some amazing energies that can help each one with the things we need. Bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar), towels and a dish to share.

We would like to thank all the great people helping us at this place. Without your help, we can not run a place like this. Our fire keepers work tirelessly throughout the day, every time we have a sweat lodge and we are incredibly grateful for that. All of you who have helped to keep the place helps this place to develop for the benefit of those who need them.

Remember at all our events is that we do not have fixed prices but works for donations.

Remember to keep an eye on the calendar, there might come more this month.

We wish you all a happy and peaceful Christmas and a happy and prosperous New Year. We look forward to seeing you again in the new year.

Hugs and light

Hanne