Nyhedsbrev januar 2012

Vi ønsker alle et godt og lykkebringende nytår og tak for det gamle år.

Når vi gør status over det år, der nu er gået, kan vi sige det har været et forrygende år på mange punkter. Vi har lært en masse og taget meget med os. Hector har været her to gange og vi har lært rigtig meget af ham. Vi har også lært en masse af alle de skønne mennesker, der har været her. Tak for det.

Somme tider gør livet lidt ondt; men det er dejligt at mærke, at der altid er hjælp at hente. Vi takker de, der har været her for os.

Der skete nogle nye gode tiltag på stedet her. De vil fortsætte i det nye år.

Vi holder meditationsaften hver mandag. Det nye år er dedikeret til mindfullnes og selvudvikling i meditationerne. Dog undtaget de mandage, hvor det enten er fuldmåne eller nymåne. Her laver vi meditationer til månen.

Der vil blive holdt fuldmåne og nymåne meditationer hver måned.

Kreativ aftenen fortsætter vi. Hver onsdag fra kl. 17 sidder Jasmin og Hanne klar med kreative ideer til alle, der har lyst. Kom når det passer dig og medbring gerne en madpakke, så vi også kan hygge os med at spise sammen.

Der vil i årets løb blive afholdt forskellige kurser. Husk at checke kalenderen jævnligt.

Vi starter januar med fuldmånemeditation mandag d. 9. Vi mødes kl. 19. Husk varmt tøj og fodtøj. Efterfølgende er der kaffe og friskbagte boller.

Lørdag d. 14. laver vi værkstedsdag. Kom og lav din egen medicinpung eller amulet. Vi starter kl. 11 og slutter kl. 17. Vi vil lave en trommerejse, hvor du har mulighed for at finde ud af, hvad der er godt for netop dig at lave. Medbring en madpakke. Vi sørger for kaffe og te undervejs.

Fredag d. 20. har vi trommeaften. Vi mødes kl. 19 og er i tipien. Vi trommer for en rejse, der kan fortælle hver enkelt det, de har behov for at vide. Efterfølgende er der kaffe og friskbagte boller.

Lørdag d. 21. har vi svedehytte. Vi går ind i svedehytten ca. kl. 13. Du er velkommen til at komme før og være ved bålet og lægge tæpper på svedehytten. Medbring skiftetøj, håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Læs venligst om svedehytten andet steds på hjemmesiden.

Klinikken er åben hver dag. Vi tilbyder healing, reiki, coaching, clairvoyance, regression, trommerejse, akupunktur, akupressur, siatsu massage.

Vi arbejder kun for donationer og har ingen faste priser. Vi bliver så tit spurgt, hvad vi forventer. Vi forventer ingenting. Vores tanke med donation er, at du kan mærke efter i dit hjerte, hvor meget du ønsker at give. Det er dog lidt vigtigt at understrege, at for at få et flow i tingene, bør der gives begge veje.

Godt nytår.

Knus og lys

Hanne og Frank

ENGLISH:

We wish everyone a happy and prosperous New Year and thanks for the old year.

When we take stock of the year now gone, we can say it has been a terrific year at many points. We’ve learned a lot and taken a lot with us. Hector has been here twice and we’ve learned a lot from him. We have also learned a lot from all the wonderful people who have been here. Thank you.

Sometimes it makes life a little sore, but it’s nice to feel that there is always help available. We thank those who have been here for us.

There were some good new initiatives in the place here. They will continue in the new year.

We meet every Monday evening for meditation. The new year is dedicated to mindfullnes and self-development in the meditations. Except for the Mondays, where it is either full moon or new moon. Here we do meditations to the moon.

Will be kept full moon and new moon meditations each month.

Creative evening we will continue. Every Wednesday from pm. 5  Jasmin and Hanne are ready with creative ideas to all who wish. Come whenever you like, bring a packed lunch, so we can enjoy ourselves by eating together.

There will, in the year being held various courses. Remember to check the calendar regularly.

We start with the January Full Moon Meditation on Monday 9 We meet at pm. 7. Do not forget warm clothes and footwear. Subsequently, coffee and freshly baked buns.

Saturday 14th  we are doing a workshop . Come and make your own medicine pouch or amulet. We start at. 11 and ends at. 5 pm. We want to make a drum journey where you have to find out what’s good for just you to do. Bring a packed lunch. We provide coffee and tea along the way.

Friday the 20th We have drum evening. We meet at. 7 pm. in the tipi. We drum for a trip that can tell each individual what they need to know. Subsequently, coffee and freshly baked buns.

Saturday the 21st we make a sweat lodge. We go into the sweat lodge approx. at. 1 pm. You are welcome to come before and be at the fire and put blankets on the sweat lodge. Bring spare clothes, towels and a dish to to share afterwards. Please read about sweat lodge elsewhere on the website.

The clinic is open every day. We offer healing, reiki, coaching, clairvoyance, regression, drumming journey, acupuncture, acupressure, massage siatsu.

We work only for donations and have no fixed prices. We are so often asked what we expect. We expect nothing. Our idea of ​​donation is that you can feel in your heart how much you want to give. However, it is somewhat important to emphasize that to get a flow of things, there should be given both ways.

Happy New Year.

Hugs and light

Hanne and Frank