Nyhedsbrev januar

Rigtig godt nytår!

Vi har set tilbage på 2014 og vi er meget taknemmelige for alt det gode, der er sket her i Den Anden Virkelighed.

Tak til alle de skønne mennesker, der har været her i det forgangne år.

Vi glæder os til at byde alle velkomne i dette år.

Der vil komme til at ske mange ting i det nye år. Vi får igen besøg fra det store udland. Hector kommer på besøg i maj måned og vi har aftale med Jerry om svedehytter, når han er i Danmark. Det er noget vi ser frem til.

Her starter vi det nye år med fuldmåne meditation mandag d. 5. kl. 19. Vi vil fortage rejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden lørdag d. 10. og søndag d. 11. laver vi et shamanistisk kursus. Vi vil arbejde med kraftdyrene, retningerne, åndevogterne og naturen. Vi starter lørdag kl. 10 og slutter kurset søndag kl. 16. Det er muligt at overnatte i en campingvogn, hvis der er brug for det. Husk at tilmelde og give besked om du skal overnatte. Medbring gerne tromme eller rasle, hvis du har.

Vi starter ny healingsuddannelse onsdag d. 14. kl. 19. Vi mødes hver anden onsdag fra 19 – 22. Her vil du blive indført i den shamanistiske healing. Vi arbejder med tromme, rasle og fjer. Der vil være både teori og praktiske øvelser.

Søndag d. 18. kl 10 laver vi et kreativt værksted. Her har du mulighed for at lave drømmefanger, beadwork, svedehyttekjole og meget andet. Medbring frokost til dig selv og hvis du har ting til brug for din kreative udfoldelse. Materialer kan købes til rimelig priser.

Fredag d. 30. kl. 19 er der trommeaften. Vi vil foretage et par rejser med trommen på alt det, der skal ske i det nye år. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 31. laver vi svedehytte. Vi starter kl. 12.30, så kom i god tid. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer og for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Husk, at kvinder ikke kan deltage, hvis de menstruerer.

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi arbejder for donationer, så derfor er der ikke faste priser.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Happy New Year!

We have looked back on 2014 and we are very grateful for all the good things that has happened here in The Second Reality.

Thank you to all the wonderful people who have been here in the past year.

We look forward to welcoming all this year.

There’s going to be many things in the new year. We will again have visitors from abroad. Hector comes to visit in May and we have agreement with Jerry about sweat lodges, when he is in Denmark. It is something we look forward to.

Here we start the new year with the full moon meditation on Monday. 5 at 7 pm. We will travel to this moon clan mother and learn from her. Subsequently coffee and bread.

At the weekend, Saturday 10th. And Sunday. 11. we make a shamanic course. We will work with power animals, directions, the care takers and nature. We start Saturday. at 10 am and ends Sunday at 4 pm. It is possible to stay overnight in a caravan if you need it. Remember to sign and notify you if you need to stay overnight. Bring your drum or rattle if you have.

We start the new healing training on Wednesday. 14 at 7 pm. We meet every other Wednesday from 7-10 pm. Here you will be introduced in the shamanic healing. We work with drum, rattle and feathers. There will be both theoretical and practical exercises.

Sunday. 18 at 10 am we make a creative workshop. Here you have the opportunity to make dreamcatcher, beadwork, sweat lodge dress and much more. Bring lunch for yourself and if you have things to use for your creative expression. Materials can be purchased at reasonable prices.

Friday. 30 at 7 pm there is drum evening. We will make a few trips with drumming on everything that will happen in the new year. Subsequently coffee and bread.

Saturday. 31 we have a sweat lodge. We start at. 12:30, so come early. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves and for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. Remember that women can not participate if they are menstruating.

At all our events is that we work for donations, so there is no fixed prices.

Hugs and light

Hanne