Nyhedsbrev februar

Vi har haft travlt i januar måned. Vores kurser og uddannelse er godt i gang og det er spændende. Jeg har stadig mit hold, hvor jeg underviser i medicinhjul, betydninger og det at være på denne vej. Alt sammen noget jeg brænder for og har lyst til at give videre.

Den kvindegruppe jeg startede sidste år arbejder stadig med selv udvikling og det er fantastisk.

I januar måned indkaldte arbejdsgruppen til en arbejdsdag og det var fantastisk alt det, der blev gjort. Sten blev kørt væk, brombær beskåret og brændt sammen med alt haveaffaldet fra efteråret og der blev fældet et stort træ. Tusinde tak for jeres indsats. Vi kan nu se, at flere og flere kommer og gør en indsats, så stedet kan rumme mange skønne mennesker til vores arrangementer.

Lørdag d. 11. er det fuldmåne og traditionen tro mødes vi kl. 19 for at lære fra denne månes klanmoder. Vi foretager rejser på trommen og lader klanmoderen guide os ind i det hun vil lære os. Det er fantastisk som månen og hendes kraft kan nå os og få os til at se og forstå ting på en anden måde. Husk varmt og praktisk tøj, da det foregår i tipien. Efterfølgende kaffe og brød.

Fredag d. 17. laver vi trommeaften. Vi starter kl. 19. Vi vil foretage et par rejser på det, der optager os lige nu. Sammen skaber vi en fantastisk energi og i denne energi er det godt at rejse for at få svar på sine spørgsmål. Husk varmt og praktisk tøj, da det foregår i tipien. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 18. har vi svedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom i god tid og hjælp til med at dække svedehytten til. Det er en del af ceremonien. En svedehytte er et fantastisk redskab til at blive renset på alle planer, så der er plads til det nye positive vi gerne vil have i vores liv. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Husk at kvinder, der menstruerer, ikke kan deltage.

På den kreative side, har vi lavet en masse ting her i vintermånederne. Jeg har lavet en del personlige drømmefangere og forskellige smykker. Frank har bygget trommer, store såvel som meget små. Vi har hygget os med det. Sidder du med en lyst til at være kreativ, så sig til og vi kan finde nogle dage, hvor det passer ind.

Klinikken er åben for healing, clairvoyance, coaching og kortoplæg. Ring og bestil en tid på 59460850 (træffes ikke tirsdage).

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

 

We have been busy in January. Our courses and training is well underway and it is exciting. I still have my team, where I teach the medicine wheel, meanings and walking this way. All this is something I am passionate about and want to pass on.

The women’s group I started last year is still working with self development and it is fantastic.

In January, convened a working group to one working day and it was fantastic everything that was done. Rocks was moved from our place, blackberries cut and burned along with all garden waste from the fall and we felled a large tree. Thank you for your efforts. We can now see that more and more come and make an effort, so the place can accommodate many wonderful people at our events.

Saturday. 11 is the full moon and traditionnally, we meet at. 7 pm to learn from this moon clan mother. We make traveling on the drum and let the clan mother guide us into what she will teach us. This is great as the moon and her power can reach us and make us see and understand things in a different way. Bring warm and practical clothing, since it takes place in the tipi. Subsequently coffee and bread.

Friday. 17 we make drum evening. We start at 7 pm. We will make a few trips to the concerns we have right now. Together we create a great energy and this energy is good to go for answers to your questions. Bring warm and practical clothing, since it takes place in the tipi. Subsequently coffee and bread.

Saturday. 18, we pour a sweat lodge. We go into the sweat lodge at. 1 pm, so come early and help to cover the sweat lodge to. It’s part of the ceremony. A sweat lodge is a wonderful tool to be cleaned at all levels, so there is room for the new positive we want in our lives. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. Remember that women who menstruate can not participate.

On the creative side, we have made a lot of things here in the winter months. I have made some personal dream catchers and various jewelry. Frank has built drums, large and very small. We had fun with it. If you are sitting with a desire to be creative, call us and we can find some days where it fits.

The clinic is open for healing, clairvoyance, coaching and cart presentations. Call and book an appointment at 59460850 (taken not Tuesdays).

At all our events is that we do not have fixed prices, but works for donations.

Love and light

Hanne