Nyhedsbrev februar

Nu er det nye år godt i gang. Vi håber I alle kom godt og sikkert ind i 2016.

Det nye år kommer til at byde på mange spændende ting og vi glæder os til at møde alle jer skønne mennesker.

Vi starter februar med en ceremoni til kyndelmisse. Tidspunkt: 2. februar kl. 18-22

Vi starter med at spise sammen, så medbring en ret til det fælles bord. Medbring også et lys, der kan brænde udenfor, så vi oplyser stedet. Selve ceremonien er i tipien. Kom gerne i hvidt eller lyst tøj.

Medbring de stearinlys, du tænker skal bruges i årets løb (ikke fyrfadslys). Vi vil sammen velsigne alle lys, så de kommer til ekstra glæde i årets løb. Hav dem eventuelt i en kurv for nemheds skyld.

Har du en medicinpung så medbring den endelig. Vi arbejder med bålet, trommer, rasler, jord og egegrene. Kan du nogle gode sange er du mere end velkommen til at synge.

Kvindegruppen har første møde i februar og det bliver en spændende rejse.

I weekenden d. 13-14 laver vi shamanistisk kursus. Begge dage arbejder vi fra 10.30 – 16.30. Vi vil arbejde med medicinhjulet, retningerne og elementerne og sætte dem sammen, så de passer til den enkelte. Medbring din egen frokost, papir og blyant, tromme og et åbent sind. Husk varmt og praktisk tøj, da vi vil være udenfor noget af tiden.

Fredag d. 19. laver vi trommeaften. Vi starter kl. 19. Vi vil foretage et par rejser på det, der optager os lige nu. Vi vil også synge et par sange. Medbring tromme hvis du har, du kan også låne her. Husk varmt fodtøj og praktisk tøj, da vi satser på at være i tipien. Efterfølgende kaffe og brød.

Søndag d. 21. laver vi kvindesvedehytte. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom i god tid og hjælp gerne med at dække svedehytten til. Det er en del af ceremonien. I kvindesvedehytter er den feminine energi meget powerfuld og der rykkes nogle ting. Renselsesprocessen er fantastisk. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Mandag d. 22. er det fuldmåne. Vi vil meditere til denne månes klanmoder og lære fra hende. Vi har arbejdet med klanmødrene i nogle år nu og vi kan sige, det er et fantastisk redskab til selvudvikling. Vi starter kl. 19 og efterfølgende er der kaffe og brød.

I begyndelsen af marts kommer Jerry Dunson igen.

Torsdag d. 3. kl. 19 laver Jerry et foredrag. Han vil tale om det at blive et helt menneske. Han vil give nogle redskaber til at kigge indad, så du bedre kan interagere med dine kære og andre mennesker du møder. Først skal du kigge på dit eget og derefter udad. Der vil være kaffe og brød i pausen.

Fredag d. 4. er der svedehytte med Jerry. Svedehytten starter kl. 19, så kom i god tid og vær med til at dække svedehytten. Det er en del af ceremonien. Jerry er en rigtig god svedehytte mester og du vil med garanti få noget ud af denne renselsproces. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til fælles bord bagefter. Husk kvinder i menstruationsperioden ikke kan deltage. Til denne begivenhed beder vi om donation til brænde til stedet her og donationer til Jerry.

Knus og lys Hanne

ENGLISH:

Now the new year has started. We hope you all got well and safely into the 2016th

The new year will offer many exciting things and we are looking forward to meeting all of you wonderful people.

We start in February with a ceremony to Candlemas. Date: February 2  from 6 pm – 10 pm

We start by eating together, so bring a dish to share. Please also bring a light that can burn outside, so we light the place. The ceremony itself is in the tipi. Please come in white or bright clothing.

Bring the candles that you think should be used during the year (no tea light). Together, we will bless all the lights so they come to extra joy during the year. Have them possibly in a basket for your convenience.

Do you have a medicine pouch so bring it. We work with the fire, drums, rattles, land and oak branches. Good songs you are more than welcome to sing.

The women group has the first meeting in February and it will be an exciting journey.

The weekend. 13-14 we make a shamanic course. Both days we work from 10.30 am to 4.30 pm. We will work with the medicine wheel, the directions and the elements and put them together to suit the individual. Bring your own lunch, paper and pencil, drum and an open mind. Keep warm and practical clothing, as we will be outside some of the time.

Friday 19th. We make drum evening. We start at 7 pm. We will make a few trips to the things that concerns us right now. We will also sing a few songs. Bring drum if you have, you can also borrow here. Remember warm shoes and practical clothes, since we are aiming to be in the tipi. Subsequently coffee and bread.

Sunday. 21 we make a women sweat lodge. We go into the sweat lodge at. 1 pm, so come early and help to cover the lodge. It’s part of the ceremony. In the woman sweat lodges is the feminine energy very power full and that moved some things. Purification process is fantastic. Bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar), towels and a dish to share afterwards.

Monday. 22 is the full moon. We will meditate on this moon clan mother and learn from her. We have worked with the clan mothers for a few years now and we can say it is a great tool for self-development. We start at. 7 pm and subsequently coffee and bread.

In early March comes Jerry Dunson again.

Thursday. the 3 at 7 pm. Jerry make a lecture. He will talk about being a human being. He will give some tools to look inward, so you can better interact with your loved ones and other people you meet. First you should look at your own and then outward. There will be coffee and bread in the break.

Friday. 4.’s sweat lodge with Jerry. The sweat lodge starts at. 7 pm, come in good time and help to cover the sweat lodge. It’s part of the ceremony. Jerry is a really good sweat lodge master and you are sure to get something out of this purification. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. Remember women in the menstrual period can not attend. For this event we ask for donation for wood here and donations to Jerry.

Hugs and light Hanne