Nyhedsbrev december

Den sidste måned i år.

Vi starter december med besøg af Jerry Dunson. Han laver svedehytte lørdag d. 3. kl. 13.30. Jerry er Kiowa indianer og arbejder med de traditioner han har med sig.
Kom i god tid og hjælp med at dække svedehytten. Det er en del af ceremonien. Det er en fantastisk renselse på alle planer og en rigtig god måde at arbejde med sig selv i de fantastiske energier vi sammen kan skabe. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder (hvis du glemmer at få med, kan det lejes her) og en ret til det fælles bord bagefter.

Søndag d. 4. kl. 10.30-17 laver Jerry en workshop. En dag hvor vi arbejder med The Sacrets.
“How to walk and live the sacret in our lives.”
Jerry er en fantastisk læremester og virkelig vidende om de ting han underviser i.
Han har desuden lovet at lære os en sang.
Medbring din egen frokost.

Her i december afslutter vi denne omgang healingsuddannelse og 3 nye shamanistiske healere står på spring til at hjælpe andre. Vi glæder os over, at flere kan hjælpe.

Kvindegruppen samles også for sidste gang her i december. Vi har været igennem mange meditationer og sammen har vi fået skabt grobund for flere kommende ceremonier for piger og kvinder.

Onsdag d. 14. kl. 19 har vi fuldmåne meditation. I øjeblikket er månen meget stærk og meget lærerig. Vi vil med hjælp fra trommen rejse til denne månes klanmoder og lære fra hende. Igennem årene har netop disse fuldmåne meditationer åbnet nye aspekter for os og de, som har deltaget. Det er et stærkt redskab til selv-udvikling og  fornyelse i ens liv. Efterfølgende kaffe og brød.

Onsdag d. 21. er det vinter solhverv. Vi starter kl. 19. Det foregår i den lille tipi, så husk praktisk tøj.

Det er nu den længste nat.

Vi fejrer solens genfødsel med stearinlys (hvide, sølv eller guld).

Denne tid (21-24. december) er fødselsfest for solen, lyset, træet, glæden og kærligheden.

Vi pynter tipien op med grønt, lys, kranse og neg.

Medbring en ting du er færdig med og du gerne vil give videre. Tingene lægges på alteret og du kan tage en anden ting med dig hjem sidst i ceremonien.

Vi spiser grød og deler det med ånder og nisser.

Brødet brydes og vi giver med glæde til alle skabninger.

Sange synges ( det vil være fint om du kender nogle gode sange)

Vi hopper over gløderne og ønsker for det nye år.

Efterfølgende kaffe og brød.

Husk ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Tilbage er kun at ønske alle en glædelig og fredfyldt jul for dig og dine kære.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

The last month of the year.

We start in December with the visit of Jerry Dunson. He makes sweat lodge on Saturday the 3  at 1.30 pm. Jerry’s Kiowa Indian and works with the traditions brings with him.
Come early and help cover the sweat lodge. It’s part of the ceremony. It’s a great cleansing at all levels and a great way to work on yourself in the amazing energies we can create together. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels (if you forget something, it can be rented here) and a dish to share afterwards.

Sunday. 4. at 10.30 to 5 pm  Jerry makes a workshop. A day where we work with The Sacrets.
“How to walk and live the sacret in our lives.”
Jerry is a great teacher and really knowledgeable about the things he teaches.
He has also promised to teach us a song.
Bring your own lunch.

Here in December, we will finish this round of healing education and 3 new shamanic healers are ready to help others. We are pleased that more can help.

Female Group also gather for the last time here in December. We have been through many meditations and together we have created a breeding ground for several upcoming ceremonies for girls and women.

Wednesday. 14 th. at 7 pm. we have a full moon meditation. Currently, the moon is very strong and very instructive. We will with the help of  travels on the drums to this moon clan mother  learn from her. Over the years, these particular full moon meditations opened new aspects for us and those who have participated. It is a powerful tool for self-development and renewal in one’s life. Subsequently coffee and bread.

Wednesday. 21 is the winter solstice. We start at. 7 pm. It takes place in the small tipi, remember practical clothes.

It is now the longest night.

We celebrate the sun’s rebirth with candles (white, silver or gold).

This time (21-24. December) is the birth celebration of sun, light, tree, joy and love.

We decorate the tepee up with green lights, wreaths and sheaves.

Bring a thing you’re done with and you want to pass on. Things are laid on the altar and you can take another thing home with you at the end of the ceremony.

We eat porridge and share it with ghouls and goblins.

The bread is broken and we give with joy to all creatures.

Songs are sung (it will be fine if you know some good songs)

We jump over the coals and wishes for the new year.

Subsequently coffee and bread.

Remember at all our events is that we do not have fixed prices, but works for donations.

It only remains to wish everyone a happy and peaceful Christmas to you and your loved ones.

Hugs and light

Hanne