Nyhedsbrev december

Sidste måned i år 2015. Det er køligere og blæsende, så det er tid til at være indendørs. Måske gå lidt i hi og udvikle nye ideer og perspektiver til det nye år.

Vi starter med en svedehytte ledet af Jerry Dunson lørdag d. 5. kl 13. Kom i god tid, så du kan høre, hvad Jerry fortæller før vi går ind.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til fælles bord bagefter.
Kvinder, der menstruerer, kan ikke deltage.

Fredag d. 18. kl. 19 er der trommeaften. En trommeaften i den lille tipi, hvor vi vil søge at finde svar på de spørgsmål vi har lige nu.
Vi vil også tromme for de ting, der kommer til at ske i det nye år.
Medbring gerne tromme eller rasle og husk varmt og praktisk tøj.
Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 19. laver vi den sidste svedehytte i år. Denne svedehytte hænger sammen med vinter solhverv. Vi starter kl. 13. Kom i god tid og hjælp med at gøre klar. Det er en del af ceremonien. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til fælles bord bagefter.
Kvinder, der menstruerer, kan ikke deltage.

Tirsdag d. 22 kl. 19 holder vi vinter solhverv. Det er nu den længste nat.
Vi fejrer solens genfødsel med stearinlys (hvide, sølv eller guld).
Denne tid (21-24. december) er fødselsfest for solen, lyset, træet, glæden og kærligheden.
Vi pynter tipien op med grønt, lys, kranse og neg.
Medbring en ting du er færdig med og du gerne vil give videre. Tingene lægges på alteret og du kan tage en anden ting med dig hjem sidst i ceremonien.
Vi spiser grød og deler det med ånder og nisser.
Brødet brydes og vi giver med glæde til alle skabninger.
Sange synges ( det vil være fint om du kender nogle gode sange)
Vi hopper over gløderne og ønsker for det nye år.

Fredag d. 25. er der fuldmåne. Det er den 13. fuldmåne i år. Vi starter kl. 19. I tipien vil vi foretage trommerejser til denne månes klanmoder og lære fra hende. Klanmoderen har altid sandheder at fortælle og hun vil give af sin visdom. Efterfølgende kaffe og brød.

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Last month in 2015. It is cooler and windy, so it’s time to be indoors. Maybe go a little hibernating and develop new ideas and perspectives to the new year.

We start with a sweat lodge led by Jerry Dunson Saturday. 5 at 1 pm. Come early so you can hear what Jerry says before we go into.
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
Women who are menstruating, can not participate.

Friday. 18 at 7 pm there is a drum evening. A drum evening in the small tepee, where we will seek to find answers to the questions we have right now.
We will also drum for the things that will happen in the new year.
Bring your drum or rattle and keep warm and practical clothing.
Subsequently coffee and bread.

Saturday 19th. We make the last sweat lodge this year. The sweat lodge is linked to the winter solstice. We start at. 1 pm. Come early and help prepare. It’s part of the ceremony. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
Women who are menstruating, can not participate.

Tuesday. 22 at 7 pm we keep the winter solstice. It is now the longest night.
We celebrate the sun’s rebirth with candles (white, silver or gold).
This time (from 21 to 24. December), is the birth celebration of sun, light, tree, joy and love.
We decorate the tepee up with greens, lights, wreaths and sheaves.
Bring something you’re done with and want to pass on. Things are placed on the altar and you can take another thing home with you at the end of the ceremony.
We eat porridge and share it with ghouls and goblins.
The bread is broken and we give with joy to all creatures.
Songs are sung (it will be fine if you know some good songs)
We jump over the coals and wishes for the new year.

Friday. 25 is the full moon. It is the 13th full moon of the year. We start at. 7 pm.  In the tepee we will make drum journeys to this moon clan mother and learn from her. The Clan mother always has truths to tell and she will give of his wisdom. Subsequently coffee and bread.

At all our events is that we do not have fixed prices but works for donations.

We wish you all a very happy Christmas.

Hugs and light

Hanne