Nyhedsbrev december

Så tager vi hul på den sidste måned i dette år. Vi beder for at alle må få en dejlig måned med de højtider, der hører til.

Vi starter med et foredrag om clairvoyance. Birgitte kommer igen og vil fortælle om dette emne. Det foregår tirsdag d. 2. kl. 19 – 21.30.

Henover efteråret har vi berørt forskellige emner og det har været dejligt med de mange besøg og de mange dejlige debatter, vi har haft. Vi arbejder på at fortsætte foredragene i det kommende år.

Torsdag d. 4. kommer Jerry Dunson og laver svedehytte. Vi går ind kl. 19, så kom i god tid. Jerry er soldanser og pibebærer og han laver nogle kraftfulde svedehytter. Har du brug for renselse på alle planer, kan dette være en god mulighed for dig. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Til denne ceremoni beder vi om donationer til Jerry og donationer til stedet her for brænde m.m.

Fredag d. 4. og lørdag d. 13. laver vi kreative værksteder. Her vil der være mulighed for at lave drømmefangere, medicinpunge, amuletter og smykker til dig selv eller til gaver. Begge dage starter vi kl. 10. Medbring din frokost. Vi sørger for kaffe/te hele dagen. Vi slutter kl. 17. Der kan forekomme materiale priser.

Lørdag d. 6. er det fuldmåne og vi mediterer til denne måneds klanmoder for at lære fra hende. Vi starter kl. 19. Det foregår i tipien, så tag varmt og praktisk tøj på. Efterfølgende kaffe og brød.

Fredag d. 12. kl 19 har vi trommeaften. Vi vil foretage et par rejser på de spørgsmål, vi har lige nu. Samtidig kan vi spørge ind til det kommende år. Medbring gerne tromme eller rasle hvis du har, ellers kan du låne, hvis du vil. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 20. kl. 12.30 laver vi svedehytte. Denne svedehytte er ekstra powerful, da den ligger op af vintersolhverv.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse med ærmer eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Søndag d. 21. er det vintersolhvervet vi fejrer. Vi starter med at spise sammen, så medbring en ret til det fælles bord.
Medbring et bloklys (hvid, sølv eller guld) og en ting du er færdig med og gerne vil give videre. Vi samler tingene på et alter og til sidst kan du tage en ny ting med dig hjem.
Se mere om ceremonien under punktet på hjemmesiden.
Husk varmt tøj, da vi er i tipien hele aftenen.

Ved alle vore arrangementer gælder, at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

Tilbage er at ønske jer alle en glædelig og fredfyldt jul. Må I alle komme til at glæde jer over samværet med jeres kære.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now we start the last month of this year. We ask that everyone should get a nice month with the holidays.

We start with a lecture on clairvoyance. Birgitte come again and will talk about this topic. It takes place on Tuesday. 2. at 7 pm to 9.30 pm.

Over the fall we touched various topics and it has been great with the many visits and the many wonderful debates we have had. We are working to continue the lectures in the coming year.

Thursday. 4.  Jerry Dunson comes and make the sweat lodge. We are going in at 7 pm, so come early. Jerry is sun-dancer and pipe carrier and he’s doing some powerful sweat lodges. If you need cleansing at all levels, this can be a good option for you. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or the like, for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. For this ceremony, we ask for donations to Jerry and donations to the place here for wood etc.

Friday. 4th and Saturday. 13 we make creative workshops. Here you will be able to make dream catchers, medicine pouches, amulets and jewelry for yourself or for gifts. Both days we start at. 10. Bring your lunch. We provide coffee / tea all day. We end at. 5 pm. There may be material prices.

Saturday. 6. Is it full moon and we meditate for this month’s clan mother to learn from her. We start at. 7 pm. It takes place in the tipi, so bring warm and practical clothes. Subsequently coffee and bread.

Friday. 12 at 7 pm, we make a drum evening. We will make a few trips to the questions that we have right now. We can also ask about the coming year. Bring your drum or rattle if you have, otherwise you can borrow if you want. Subsequently coffee and bread.

Saturday. 20 pm. 12:30 we make a sweat lodge. The sweat lodge is extra powerful as it is close to the winter solstice.
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse with sleeves or the like, for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.

Sunday. 21 we celebrate  the winter solstice . We start by dining together, so bring a dish to share.
Bring a candle (white, silver or gold) and a thing you have finished and want to pass on. We collect the things on an altar, and finally you can take a new thing with you home.
See more about the ceremony under the item on the website.
Remember warm clothes, since we are in the tipi the entire evening.
At all our events is that we do not have fixed prices but works for donations.

What remains is to wish you all a happy and peaceful Christmas. May you all get to enjoy in the company of your loved ones.

Hugs and light

Hanne