Nyhedsbrev december

Så er december måned skudt i gang. Det er en travl måned for rigtig mange mennesker og jeg beder til, at alle når det de har sat sig for, uden at glemme sig selv. Det er vigtigt for alle, at gøre noget godt for sig selv hver dag.

Vi har fået gang i kvindesvedehytten. Det var en fantastisk blid og god svedehytte. De kvindelige energier kan virkelig gøre et stort arbejde. Tak til hjælperne og deltagerne for at gøre noget godt for sig selv og andre.

Lørdag d. 7. har vi nisseværksted fra kl. 10-17. I denne kreative workshop har du mulighed for at lave nogle gode ting til gaver. Tilmelding nødvendig.

Tirsdag d. 17. er der fuldmånemeditation fra kl. 19. Vi vil foretage rejser til klanmoderen og meditere på det vi skal lære af hende.
Medbring gerne tromme eller rasle.
Efterfølgende kaffe og brød.

Fredag d. 20. holder vi trommeaften. Vi vil lave et par rejser for det kommende år, for indsigter vi har brug for. Medbring tromme eller rasle hvis du har ellers kan du låne. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 21. er der svedehytte. Svedehytte på denne dag er ekstra kraftfuld. Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom senest kl. 12.30 og vær med til at dække svedehytten. Det er en del af denne ceremoni.
Det er årets korteste dag og vi vil sammen bede lyset komme igen.
Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse med ærmer for kvinder og løst siddende shorts for mænd), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Lørdag d. 21 kl. 19. fejrer vi vintersolhverv. Vi fejrer vintersolhverv i tipien.
Det er nu den længste nat.
Vi fejrer solens genfødsel med stearinlys (hvide, sølv eller guld).
Denne tid (21-24. december) er fødselsfest for solen, lyset, træet, glæden og kærligheden.
Vi pynter tipien op med grønt, lys, kranse og neg.
Medbring en ting du er færdig med og du gerne vil give videre. Tingene lægges på alteret og du kan tage en anden ting med dig hjem sidst i ceremonien.
Vi spiser grød og deler det med ånder og nisser.
Brødet brydes og vi giver med glæde til alle skabninger.
Sange synges ( det vil være fint om du kender nogle gode sange)
Vi hopper over gløderne og ønsker for det nye år.

Husk ved alle vores arrangementer er der ingen faste priser, vi arbejder for donationer.

Tilbage for mig er der nu kun at ønske jer alle en glædelig og fredfyldt jul.

Knus og lys Hanne

ENGLISH:

The month of December is now kicked off . It is a busy month for many people and I pray that everyone get the things done , without forgetting yourselfself. It is important for everyone to do something good for themselves every day.

 

We have started the women’s sweat lodge . It was an amazing gentle and good sweat lodge . The female energies can really do a great job. Thank you to the helpers and participants to do something good for themselves and others .

 

Saturday the 7th we have Santa’s workshop from 10 am-5 pm . In this creative workshop you have the opportunity to make some good things for gifts. Registration required .

 

Tuesday the 17th there is a full moon meditation from 7 pm. We will travel to the clan mother and meditate on what we should learn from her.

Bring your drum or rattle .

Subsequently, coffee and bread.

 

Friday the 20th we have drumming evening . We will make a few trips for the coming year , the insights we need. Bring your drum or rattle if you have otherwise you can borrow. Subsequently, coffee and bread.

 

Saturday 21 we make a sweat lodge . Sweat Lodge on this day is extra powerful. We go into the sweat lodge at 1 pm, come at 12:30 and join us cover the sweat lodge . It is part of this ceremony .

It is the shortest day and together we will pray for the light to come again.

Bring changing clothes ( long skirt and blouse with sleeves for women and loose fitting shorts for men) , towels and a dish to share afterwards.

 

Saturday 21 at 7 pm we celebrate the winter solstice. We celebrate the winter solstice in the tepee .

It is now the longest night .

We celebrate the sun’s rebirth with candles (white, silver or gold) .

This time ( 21-24 . December) is the birth celebration of sun, light , tree, joy and love.

We decorate the tepee with green branches, lights, wreaths and sheaves.

Bring something you are finished and you would like to pass on. Things are placed on the altar and you can take something else home with you at the end of the ceremony.

We eat porridge and share it with ghouls and goblins .

The bread is broken and we give with joy to all creatures.

Songs are sung ( it will be fine if you know some good songs )

We jump over the coals with wishes for the new year.

 

Remember at all our events , there are no fixed prices, we work for donations.

 

For me now there is only to wish you all a happy and peaceful Christmas.

 

Hugs and light Hanne