Nyhedsbrev august

Så går startskuddet for min nye virksomhed Kompetencecirklen. Jeg er blevet selvstændig og vil lave kurser, uddannelser og workshops indenfor selvudvikling, healing og coaching.

Jeg vil også tilbyde foredrag om shamanisme, arbejde med sig selv og om Den Anden Virkelighed.

Alt vil foregå her i Den Anden Virkelighed, men jeg vil også tage ud og lave uddannelser og kurser andre steder, når jeg finder egnede lokaler. Kender du til steder, jeg kan bruge, vil jeg meget gerne høre fra dig.

Jeg vil også lave en webbutik med de ting vi har til salg.

Følg med på hjemmesiden, hvor der vil være opdateringer fra Kompetencecirklen.

Fredag d. 2. holder vi Før høst Fest. Vi starter kl. 18 med at spise sammen, så medbring en ret til det fælles bord. Efterfølgende arbejder vi med temaet at rydde op på alle planer, så der bliver plads til det nye vi høster. Medbring korn på aks og et bloklys.

Mandag d. 5. kl. 19 starter Johannes en mandegruppe op under sloganet: For ham der tør springe ud i at åbne munden og dele sine egne ord på hvad det er at være mand i den tid vi er i.

Personlig udvikling og transformation, gennem ligeværdig samtale mellem mænd.

Onsdag d. 7. og torsdag d. 15. starter 2 parallelle healingsuddannelser. De vil vare 6 måneder. Vi mødes kl 19 og arbejder med både teori og praktisk træning. Kursusmateriale bliver uddelt og du vil være i fokus, så du lærer netop det, du gerne vil.

Fredag d. 9. kl. 19 har vi trommeaften. Medbring gerne tromme eller rasle hvis du har ellers kan du låne her. Vi laver et par trommerejser på energien netop nu. Efterfølgende kaffe og brød.

Tirsdag d. 13. starter vi det kreative værksted op igen. Det vil fremover være tirsdage i ulige uger fra kl. 15-22. Kom når du har lyst i det tidsrum. Her kan du lære noget af det vi kan eller tage noget med du har gang i. Har du lyst til vi spiser sammen, bedes du medbringe din egen mad.

Onsdag d. 21. er der fuldmånemeditation. Vi starter kl. 19. Medbring gerne din tromme eller rasle. Du kan låne her, hvis du ikke har. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden 24-25. er der selvudviklingskursus. Dette kursus er intenst.
Lær at håndtere dine skyggesider og lær at være i nuet.
Vi starter begge dage kl. 10.
Det er muligt at overnatte i en campingvogn eller et telt her på stedet (vi har begge ting stående). Medbring sovepose eller eget sengetøj.
Ved overnatning må der gerne lægges ekstra i donations boksen til mad.
Yderligere info ved tilmelding.

Husk at vi ingen faste priser har, men at stedet drives for donationer.

Knus og lys

Hanne

English:

Now my new business “Competence Circle” is a reality. I am self-employed and will make courses, training and workshops on self-development, healing and coaching.

 

I will also offer lectures on shamanism, work on yourself and on Den Anden Virkelighed.

Everything will take place here in Den Anden Virkelighed, but I also go out and make programs and courses elsewhere when I find suitable premises. Do you know of places I can use, I would love to hear from you.

I will also make a web store with the items we have for sale.

Follow along on the website, where there will be updates from the Competence Circle.

 

Friday 2 we celebrate “Before harvest festival”. We start at 6pm to eat together, so bring a dish to share. Subsequently, we work with the theme to clean up at all levels, to make room for the new we reap. Bring grain in the ear and a candle.

Monday the 5th Johannes starts a man-circle for him who dares to jump into open his mouth and share his own words of what it means to be a man now.

Personal development and transformation, through equal dialogue between men.

Wednesday 7th and Thursday 15th starts 2 parallel healing educations. They will last 6 months. We will meet at 7pm and works with both theory and practical training. Course materials will be distributed and you will be in focus, so you get exactly what you want.

Friday 9th at 7pm we have drum evening. Bring your drum or rattle if you have otherwise you can borrow here. We make a few drum journeys in the energy right now. Subsequently coffee and bread.

 

Tuesday 13th we start the creative workshop again. It will continue to be Tuesdays in odd weeks at 3-10 pm. Come whenever you like during that time. Here you can learn something from what we can or can take anything you have going in. Do you feel like we eat together, please bring your own food.

Wednesday 21 there is full moon meditation. We start at 7pm. Please bring your drum or rattle. You can borrow here if you do not have. Subsequently, coffee and bread.

On weekend 24-25th we have a self-development course. This course is intense.

Learn to handle your dark sides and learn to be in the moment.

We start both days at 10 am.

It is possible to stay in a caravan or a tent in this place (we both have things standing). Bring your sleeping bag or own bedding.

If you stay please register and add in the donation box for food.

Additional info at registration.

Remember that we are no fixed prices, but to instead run for donations.

Hugs and light

Hanne