Nyhedsbrev august og september

Vi har haft nogle problemer med hjemmesiden, så jeg ikke har kunnet skrive nyhedsbrev. Jeg beklager meget ventetiden.

Håber I alle har nydt den fantastiske sommer vi har haft. Det har vi og nu glæder vi os til at komme rigtig i gang igen her på stedet.

Healinguddannelsen er lige begyndt og jeg glæder mig meget over de dejlige mennesker, der har tilmeldt sig. På et tidspunkt vil jeg meget gerne bede nogle om, at komme og modtage healing fra eleverne.

I weekenden 30.-31. august holder vi kursus på Lolland. Vi glæder os meget til at komme ned og dele, det vi kan. Tak til Jonnamia for at invitere os. Håber at se både nye og kendte mennesker.

Vi starter vores kreative værksted tirsdag d. 2. kl. 14. Der vil være kreative værksteder hver anden tirsdag, så følg med i kalenderen. Vi vil arbejde med smykker, drømmefangere, medicinpunge, fjer og meget mere. Kom og vær med. Du kan lave noget du er i gang med eller du kan få hjælp til noget af det vi kan. Medbringer du din mad, kan vi spise sammen. Vi sørger for kaffe og the. Der kan forekomme materiale priser ellers arbejder vi for donationer.

Tirsdag d. 9. er der fuldmåne meditation. Vi starter kl. 19 og rejser til denne månes klanmoder for at lære fra hende. Der vil være 3-4 rejser med lærdom og viden fra hende. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden d. 12. – 14. inviteres børn med forældre til en oplevelse i naturen. Vi vil være i tipien og lave kreative ting med naturens materialer og lave mad over bål. Det er muligt at overnatte i tipien. Se mere under selve eventen i kalenderen.

I de kommende måneder kommer spændende mennesker her til og deler af deres viden, både ved foredrag, oplæg og workshop og ved kurser. Følg med i kalenderen go meld dig hurtigt til, da der er begrænset antal pladser.

Torsdag d. 18. kommer en foredragsholder og taler om telepati med dyr. Dette foredrag holdes i tipien, så tag praktisk tøj på. I pausen kan købes kaffe, the, kage og vand til rimelige priser.

Lørdag. d. 20. er der kvindesvedehytte. Vi starter kl. 12.30 med ceremonien. Kom og oplev en renselse på alle planer i de kvindelige energier, vi alle kan være med til at manifestere. Medbring skiftetøj (langt skørt og bluse eller lignende), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.

Tirsdag d. 23. er det jævndøgn og vi vil fejre det her på stedet. Vi starter med at spise sammen, så medbring en ret til det fælles bord. Vi vil denne aften også samle effekter ind vi kan donere til de, der trænger. Sammen vil vi finde ud af, hvor tingene skal hen. Se mere i kalenderen eller under punktet for efterårs jævndøgn andet sted på siden.

Torsdag d. 25. kommer 2 dejlige mennesker og giver ideer og tips til, hvordan du kan gøre dig synlig ved jobsøgning, og på de sociale medier (Facebook/LinkedIn). De vil fortælle om, hvordan du laver et godt CV og en fangende ansøgning ud fra de erfaringer, de har fra rekrutteringsbranchen og lederstillinger. Derudover vil de fortælle om personligt salg og hvordan du kan sikre at du giver et godt førstehåndsindtryk. Dette oplæg følges op af en workshop d. 9. oktober, hvor du kan få personlig hjælp til netop din ansøgning.

Fredag d. 26 afholder vi trommeaften. Vi vil her foretage et par rejser på netop de spørgsmål, der er for tiden. Medbring gerne tromme eller rasle hvis du har, ellers kan du låne, hvis du vil. Efterfølgende kaffe og brød.

Lørdag d. 27. er der svedehytte. Kom kl. 12.30 og vær med i denne fantastiske renselses proces på alle planer. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord.

Ved alle vores arrangementer her på stedet gælder, at vi ikke har faste priser, men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

We have had some problems with the website, so I have not been able to write newsletter. Sorry you have had to wait.

Hope you all have enjoyed the fantastic summer we have had. We have and now we look forward to getting quite busy again.

Healing program is just beginning and I am very pleased with the wonderful people who have signed up. At some point I’d love to ask some to come and receive healing from the students.

This weekend 30th31st August we have a seminar on Lolland. We are very excited to come down and share what we can. Thanks to Jonnamia for inviting us. Hope to see both new and familiar people.

We start our creative workshop Tuesday the 2. at 2 pm. There will be creative workshops every second Tuesday, so keep an eye on the calendar. We will work with jewelry, dream catchers, medicine pouches, feathers and more. Come and join us. You can make anything you are doing or you can get help for making the things we make. If you bring your food, we eat together. We provide coffee and tea. There may be material prices otherwise we work for donations.

Tuesday the 9th.‘s Full moon meditation. We start at. 7 pm and travel to the moon clan mother to learn from her. There will be 3-4 traveling with edukation and knowledge from her. Subsequently, coffee and bread.

The weekend. 12th – 14th we invite children with parents to an experience of nature. We will be in the tepee and do creative things with natural materials and cook over an open fire. It is possible to spend the night in the tepee. See more on the event in the calendar.

In the coming months exciting people are comming here to share their knowledge, both through lectures, presentations and workshops and courses. Keep up with the calendar and go sign up quickly as there are limited seats.

Thursday. 18th one speaker will talk about telepathy with animals. This lecture is held in the tepee, take practical clothes. During the break, selling coffee, tea, cake and water at reasonable prices.

Saturday. 20th there are women’s sweat lodge. We start the ceremoni at. 12:30. Come and experience a cleansing at all levels in  the female energies, we can all help to manifest. Bring a change of clothes (long skirt and blouse or similar), towels and a dish to share afterwards.

Tuesday. 23 is the equinox and we will celebrate it here in the tepee. We start by eating together, bring a dish to share. We want to get effects in we can donate to those in need. Together we will find out where things are going. See more in calendar or below the point of the autumn equinox elsewhere on the page.

Thursday. 25th comes two lovely people and gives hints and tips on how you can make yourself visible by job search, and social media (Facebook / LinkedIn). They will talk about how to make a good CV and a trapping application from the experience they have from the recruitment industry and management positions. In addition, they talk about personal selling and how you can ensure that you give a good first impression. This presentation will be followed by a workshop the 9th of  October, where you can get personalized help for your particular application.

Friday. the 26th., we have drum evening. We will here make a few trips to the very issues that are at the moment. Bring your drum or rattle if you have, or you can borrow if you want. Subsequently, coffee and bread.

Saturday. 27th‘s sweat lodge. Come at. 12.30 and join us in this amazing of purification process at all levels. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse, or the like, for men loose shorts), towels and a dish to share afterwoods.

At all our events here on the ground, we do not have fixed prices, but works for donations.

Hugs and light

Hanne