Nyhedsbrev august

Så er den store sommerferie måned ved at være slut. Vi håber I alle har nydt det trods vejret.

Vi har ikke ligget på den lade side. Vi har været på Holistisk sommerfestival og mødt nogle fantastiske mennesker. Vores workshop gik rigtig fint og det er vores opfattelse, at alle fik noget godt med sig hjem.

Vi har også brugt tid på Skarø. Her har vi i løbet af ugen lavet svedehytter, fuldmåne meditation, trommerejser, drømmefangere og et foredrag om medicinhjulet. Det var en dejlig uge med en masse skønne mennesker. Det gør vi igen til næste år.

Herhjemme er der ligeledes blevet holdt fuldmåne meditation. Det er så skønt, at tingene lykkes selv om vi ikke er her.

August starter med mange nye kurser og tiltag.

Torsdag d. 3. starter en ny healingsuddannelse op. Vi mødes kl. 19. Ved tilmelding forpligter du dig til at komme alle gange. Vi arbejder med fjer, rasle og tromme og du sættes ind i brugen af disse redskaber. Vi arbejder ligeledes med chakraerne.
Jeg har brug for at vide på forhånd om du kan rejse på trommen.
Endelige datoer ved tilmelding.

Fredag d. 4. kl 19 er der trommeaften. Vi foretager et par rejser på trommen for at få svar på de spørgsmål vi har lige nu.
Det foregår i tipien, så tag praktisk tøj på.
Kaffe og brød efterfølgende.

Fuldmånemeditation er mandag d. 7. kl. 19. Via trommerejser lærer vi fra denne månes klanmoder.
Det er kraftfuldt at arbejde med klanmødrene på denne måde.
Et virkeligt godt redskab til selvudvikling.
Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden 11-13. har vi shamanistisk kursus. Dette kursus er det første af en række kurser om at gå den shamanistiske vej.
Der vil være kursus ca. hver anden måned, hvor vi bygger på.
Vi arbejder fredag 19-22
Lørdag 10-16
Søndag 10-16
Vi vil finde og arbejde med vores kraftdyr. Vi vil arbjde i naturen og lære at forstå budskaberne. Vi arbejder med røgelse og redskaber og det er muligt at fremstille egne ting, såsom medicinpunge.
Medbring egen frokost og praktisk tøj. Vi vil være i tipien og udendørs.

Onsdag d. 16. starter et medicinhjulskursus. Vi mødes fra 19-22. Kurset her er det første i en række på 12.
Vi mødes en gang om måneden og bygger stille og roligt vores eget personlige medicinhjul.
Vi vil drage elementerne, totemdyrene, klanerne og meget mere ind.
Medbring papir og blyant
Vi serverer kaffe/te og lidt brød.

Svedehytte er planlagt til d. 19. kl. 13. Kom i god tid og hjælp med at dække svedehytten til (det er en del af ceremonien). Vi vil bede om, at man husker en lille erkendtlighed til vores firekeeper. Firekeeperen arbejder for alle os, der er i svedehytten. Det er et arbejde, der mange gange strækker sig over 6-7 timer.
Denne form for renselse arbejder på alle planer og er derfor meget dyb og effektiv. Det er en rigtig god ide, at have en god intention med at gå i svedehytte.
Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsidende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.
Kvinder i deres måne (menstruation) kan ikke deltage.

Søndag d. 20. er der kreativ workshop. Her er mulighed for at lære beadwork, lave ting i læder, arbejde med fjer og meget andet.
Har du selv materialer, så medbring dem endelig. Ellers kan materialer købes her til rimelige priser.
Medbring din egen frokost.

Der kan sagtens komme flere begivenheder på i løbet af måneden, så hold øje med kalenderen.

Ved alle vore arrangementer gælder ar vi arbejder for donationer og derfor er der ingen faste priser.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Then the big summer vacation is about to end. We hope you all enjoyed it despite the weather.

We have not been on the loaded page. We have been to the Holistic summer festival and met some amazing people. Our workshop went really well and we think everyone got something good to carry home..

We have also spent time on Skarø. Here we have made sweat lodges, full moon meditation, drum  journeys, dream-catchers and a lecture about the medicine wheel. It was a lovely week with a lot of lovely people. We’ll do that again next year.

At this place there has also been a full moon of meditation. It’s so good that things are successful even if we’re not here.

August starts with many new courses and actions.

Thursday 3rd starts a new healing program. We meet at. 7 pm. When signing up, you undertake to come every time. We work with feathers, rattle and drums and you are put into the use of these tools. We also work with the chakras.
I need to know in advance if you can travel on the drum.
Final dates upon registration.

Friday the 4th at 7 pm there is a drum evening. We make a couple of trips on the drums to find answers to the questions we have right now.
It takes place in the tipi, so take practical clothes.
Coffee and bread afterwards.

Full moon meditation is Monday 7 th at 7 pm. Through drums, we learn from this month’s clan mother.
It is powerful to work with the clan mothers in this way.
A really good tool for self-development.
Subsequent coffee and bread.

On the weekend 11-13. We have a shamanic course. This course is the first of a series of courses to walk the shamanistic road.
There will be a course approx. Every other month wher we build on.
We are working Friday 19-22
Saturday 10-16
Sunday 10-16
We will find and work with our power animals. We will work in nature and learn to understand the messages. We work with incense and tools and it is possible to make own things, such as medicine pouches.
Bring your own lunch and practical clothes. We will be in the tipi and outdoors.

Wednesday, the 16. Starts a medicine wheel course. We meet from 19-22. The course here is the first in a row of 12.
We meet once a month and quietly build our own personal medicine wheel.
We will draw the elements, the totem animals, the clans and more.
Bring paper and pencil
We serve coffee / tea and some bread.

Sweatlodge is scheduled for the 19th at 1 o’clock. Get in good time and help cover the lodge (it is part of the ceremony). We will ask you to remember a little gratitude for our fourkeeper. The firekeeper works for all of us who are in the sweat. It is a work that many times extends over 6-7 hours.
This type of cleaning works on all levels and is therefore very deep and efficient. It’s a good idea to have a good intention to go to a sweat.
Bring change of clothes (for women long skirt and blouse or similar, for men’s loose-shorts), towels and a dish to the share afterwards.
Women in their moon (menstrual period) can not participate.

Sunday, 20th, there is a creative workshop. Here is the opportunity to learn beadwork, do things in leather, work with feathers and much more.
Do you have any materials, so bring them finally. Otherwise, materials can be purchased here at reasonable prices.
Bring your own breakfast.

There may be more events during the month, so keep an eye on the calendar.

For all our events, we are working for donations and therefore there are no fixed prices.

Hugs and light

Hanne