Nyhedsbrev august

Så kom sommeren over os og vi håber I alle nyder det.

Igen i år har vi været på Holistisk festival og lavet workshop. Det var en dejlig oplevelse og vi nød at være sammen med alle de skønne mennesker.

Jeg starter en shamanistisk healingsuddannelse igen i august. Den løber over 10 onsdage og slutter d.7. december.
Forudsætning for denne uddannelse er, at du kan rejse på trommen og kender dit kraftdyr.
Medbring papir og blyant.
Det er vigtigt at komme hver gang.
Der udstedes diplom efter den afsluttende prøve.
Der er plads til 6 personer på dette hold.

Lørdag d. 13. har vi svedehytte. Svedehytten er en fantastisk mulighed for at rense sig selv på alle planer.
Vi laver svedehytten ud fra de traditioner vi har lært af Native Americans.
Vi går ind i svedehytten kl. 13, så kom i god tid og hjælp til med at dække svedehytten til( det er en del af ceremonien).
Medbring skiftetøj( for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter.
Hvis du ikke har tøj eller har glemt noget, er det muligt at leje det her.

Søndag d. 14. starter et undervisningsforløb inspireret af Hector.
Vi vil mødes en gang om måneden og arbejder med de ting vi har lært ved at gå denne vej (elementerne, verdenshjørnerne, sten og krystaller, fjer, røgelse og urter og i det hele taget naturen.
Det er vigtig at komme til klassen hver gang.
Medbring din egen frokost, papir og blyant.

Torsdag d. 18. er der fuldmåne meditation. Vi starter kl. 19 og via trommerejser mediterer vi til denne månes klanmoder. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden d. 20-21. har vi kreativt værksted. Begge dage fra 10-17.
Frank laver trommebygningskurser begge dage. Personlig henvendelse er nødvendig for at deltage til dette. Der er desværre ikke flere pladser på trommebygningsholdet denne gang. Er du interesseret i at bygge din egen tromme, kan du blive skrevet op til næste gang.
Hanne laver kreativt værksted med mulighed for at lære beadwork, lave drømmefangere, rasler, smykker eller sy svedehyttekjole.
Medbring din egen frokost og eventuelt nogle materialer du vil arbejde med.
Vi har ingen faste priser ud over materialepriser ellers arbejder vi for donationer.

Jerry vil komme til Danmark i august og der vil være arrangementer med ham her. Hold øje med kalenderen.

Ved alle vore arrangementer gælder at vi ingen faste priser har men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Then the summer came and we hope you all enjoy it.

Again this year we have been on Holistic festival and made a workshop. It was a lovely experience and we enjoyed being with all the wonderful people.

I start a shamanic healing training in August. It runs over 10 Wednesdays and finishes 7th. of December.
Presumption for this training is that you can travel on the drum and know your power animal.
Bring paper and pencil.
It is important to come each time.
Issued diploma after the final test.
There is room for 6 people on this team.

Saturday. 13, we make a sweat lodge. The sweat lodge is a great opportunity to cleanse yourself at all levels.
We make the sweat lodge from the traditions we have learned from Native Americans.
We go into the sweat lodge at. 1 pm, so come early and help to cover the sweat lodge (it is a part of the ceremony).
Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards.
If you do not have clothes or have forgotten something, it is possible to rent it here.

Sunday. 14 starts a course inspired by Hector.
We will meet once a month and works with the things we have learned by going this road (the elements of the compass, stones and crystals, feathers, incense and herbs and in general nature.
It is important to come to the class each time.
Bring your own lunch, paper and pencil.

Thursday. 18 is a full moon meditation. We start at. 7 pm and via drum journeys we meditate on this moon clan mother. Subsequently coffee and bread.

The weekend. 20-21. we have creative workshop. Both days from 10 am-5 pm.
Frank makes drum building courses both days. Personal application is needed to participate to this. There are no more seats on the drum building team this time. Are you interested in building your own drum, you can put your name down for next time.
Hanne doing creative workshop with the opportunity to learn beadwork, making dream catchers, rattles, jewelry or sewing a sweat lodge dress.
Bring your own lunch and possibly some materials to work with.
We have no fixed prices beyond material prices otherwise we work for donations.

Jerry will come to Denmark in August and there will be events with him here. Keep an eye on the calendar.

At all our events we have no fixed prices but works for donations.

Hugs and light

Hanne