Nyhedsbrev august

Så starter vi igen efter en god pause i juli måned. Vi håber I alle har haft en fantastisk sommerferie.

Fredag d. 31. juli har vi fuldmånemeditation. Vi starter kl. 19 og via trommerejser lærer vi fra denne månes klanmoder. Efterfølgende kaffe og brød. Tag varmt tøj med, da vi er udendørs eller i tipien.

I weekenden 8-9. august er der inkahealingskursus. Finn Bjerring afholder dette kursus i tipien. Medbring din egen madpakke begge dage. Se mere under punktet i kalenderen.

Jerry Dunson kommer og laver svedehytter torsdag d. 13. og fredag d. 14. begge dage kl. 19. Medbring skiftetøj (for kvinder langt skørt og bluse eller lignende, for mænd løstsiddende shorts), håndklæder og en ret til det fælles bord bagefter. Kvinder, der menstruerer, kan ikke deltage i svedehytten.

Torsdag d. 20. starter vi en shamanistisk healingsuddannelse. Vi mødes hver anden torsdag kl. 19-22 ialt 8 torsdage. Der vil indgå både teori og praktik. Der er ingen forudsætninger for at deltage andet end lyst til at heale. Uddannelsen afsluttes med en prøve og der udstedes diplom.

Søndag d. 23. starter en intensiv healingsuddannelse. Denne uddannelse går over 5 søndage. Se i kalenderen. Der vil både være teori og praksis. Uddannelsen afsluttes med en prøve og der udstedes diplom.

Fredag d. 28. kl. 19 er der trommeaften. Vi vil foretage et par trommerejser på de spørgsmål, der er i vores liv lige nu. Medbring gerne tromme eller rasle hvis du har. Efterfølgende kaffe og brød.

I weekenden 29-30. laver vi et shamanistisk kursus. Vi starter begge dage kl. 10 og slutter kl 16.

En weekend hvor vi vil arbejde med trommerejser og kraftdyr.
Vi vil via trommerejser finde svar på de spørgsmål, vi har nu og her.
Vi vil ligeledes arbejde med de 4 elementer og lave ritualer til hvert element.
Medbring tromme eller rasle, papir og blyant, madpakke til frokost og et åbent sind.
Det er muligt at overnatte i telt eller en af vores campingvogne. Giv besked om du ønsker overnatning.

Lørdag d. 29. kl. 19 laver vi fuldmånemeditation. Vi vil lære fra denne månes klanmoder. Hun vil fortælle os sandheden om netop denne måne. Efterfølgende kaffe og brød.

Husk til alle vore arrangementer gælder at vi ikke har faste priser men arbejder for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

So we start again after a good break in July. We hope you all had a great summer vacation.

Friday. July 31, we have a full moon meditation. We start at. 7 pm and through the drum journeys we learn from this moon clan mother. Subsequently coffee and bread. Take warm clothes when we are outdoors or in the tipi.

At the weekend 8-9. August there is an Inca healing course. Finn Bjerring hold this course in the tipi. Bring your own lunch both days. See more under the calendar.

Jerry Dunson is coming and doing sweat lodges Thursday. 13th and Friday 14th. Both days at. 7 pm. Bring a change of clothes (for women long skirt and blouse or similar for men loose-fitting shorts), towels and a dish to share afterwards. Women who are menstruating, can not participate in the sweat lodge.

Thursday. 20, we start a shamanic healing education. We meet every other Thursday. 7 to 10 pm totally 8 Thursdays. There will be both theory and practice. There are no ability to participate other than a desire to heal. The training ends with an examination and diploma.

Sunday. 23 starts an intensive healing program. This training goes over 5 Sundays. See the calendar. There will be both theory and practice. The training ends with an examination and diploma.

Friday. 28 at 7 pm there is drum evening. We will make a few drum journeys to the questions, there are in our lives right now. Bring your drum or rattle if you have. Subsequently coffee and bread.

At the weekend 29-30. we make a shamanic course. We start both days at. 10 and ends at 4 pm.

A weekend where we will work with drum journeys and power animals.
We will via drum journeys find answers to the questions we have here and now.
We will also work with the four elements and do rituals for each item.
Bring drum or rattle, paper and pencil, lunch bag for lunch and an open mind.
It is possible to stay overnight in a tent or one of our caravans. Notify you want accommodation.

Saturday. 29 at 7 pm we make full moon meditation. We will learn from this moon clan mother. She will tell us the truth about this particular moon. Subsequently coffee and bread.

Remember at all our events applies that we do not have fixed prices but works for donations.

Hugs and light

Hanne