Nyhedsbrev april

Nu starter den rigtig travle sæson her i Den Anden Virkelighed. I takt med at dagene bliver længere og solen får mere magt, sker der en masse fantastiske ting her.

Vi afslutter også en del kurser, der har kørt vinteren over. Vi starter op med en masse kurser i august.

I weekenden d. 8-9. har vi arbejds weekend. Det er tid til at få den store tipi op igen. Det glæder vi os rigtig meget til. Vi har brug for folk med gode kræfter til dette arbejde. Vi satser på at få tipien op lørdag.
Der er en del andre ting at ordne også. Ude køkkenet skal gøres klar, campingvognene ordnes, ude toilettet graves ud og meget andet.
Har du tid og lyst til at hjælpe os en af dagene (eller begge) hører vi rigtig gerne fra dig.
Vi giver frokost, kaffe og te og godt selskab.
Giv besked om hvornår du kommer, så vi kan købe mad nok.

Tirsdag d. 11. kl. 19 er der fuldmåne meditation. Vi vil rejse til denne månes klanmoder og lære fra hende. Disse rejser er en god måde at udvikle sig selv på, for vi får set rigtig meget af det, vi skal arbejde med. Efterfølgende kaffe og brød.

Vi har den store glæde, at Jerry og hans kone Alexandra kommer til Danmark igen. De vil lave workshop og svedehytte her i weekenden d. 14-16. De vil lave en workshop med fokus på de maskuline og feminine energier. Det er en enestående chance for at arbejde, som man traditionelt gør i de Nordamerikanske, indianske traditioner, hvor man ærer og respekterer både mandens og kvindens rolle og bidrag til fællesskabet.

Workshop: fra d. 14. – 16. april 2017
Tidspunkt: fra kl. 17 fredag til kl. 17 søndag.
Pris: 800 kr. i faste udgifter + en donation til Jerry og Alexandra.

Tilmelding: du tilmelder dig direkte til Hanne Jørgensen på email: Denandenvirkelighed@live.dk eller telefon: 59 46 08 50
Du er først endelig tilmeldt, når pengene til udgifter er registreret.
Indbetaling på:
reg 1726
konto 4392-277-116
Ved tilmelding får du tilsendt nærmere detaljer for weekenden.

Fredag beder vi deltagerne ankomme senest kl. 17, så der er tid til at slå telt op og finde sig til rette inden middagen kl. 18, hvor der vil være informationer til weekenden.
Fredag aften er der fælles svedehytte for mænd og kvinder.

Lørdag er der fælles morgenmad kl. 9 med information til dagen. Kl. 10.30 er der samling for kvinderne med Alexandra. Kvinderne vil dagen igennem arbejde med den kvindelige kraft set fra et traditionelt indiansk synspunkt.
Mændene arbejder i samme tidsrum med Jerry omkring svedehytten. Jerry fortæller om svedehyttens traditioner og alle ritualerne, der er forbundet hermed. I løbet af eftermiddagen vil der være en svedehytte kun for mændene.

Der er fælles frokost og aftensmad. Om aftenen mødes vi alle omkring bålet i tipien, hvor vi deler historier og synger omkring ilden.

Søndag er der fælles morgenmad kl. 9 med information til dagen. Kl. 10.30 er der samling for mændene med Jerry. Mændene vil dagen igennem arbejde med mandens kraft set fra et traditionelt, indiansk synspunkt.
Kvinderne arbejder i samme tidsrum med Alexandra omkring svedehytten. Hun fortæller om svedehyttens traditioner og alle ritualerne, der er forbundet hermed. I løbet af eftermiddagen vil der være en svedehytte kun for kvinderne.

Weekenden slutter omkring kl. 17 efter en fælles takkecirkel.

Traditionerne æres
Når vi arbejder på denne måde, stopper de danske traditioner ved havelågen, og de indianske tager over. Ved tilmelding får du mere information omkring de praktiske ting. Vi er udenfor hele weekenden, så du skal klæde dig på efter vejret og have lidt ekstra varmt tøj med.
Der vil være en dresscode for arbejdet i weekenden og deltagelse i svedehytten.
OBS: kvinder i deres måne (under menses) kan ikke deltage i svedehytterne og har heller ikke adgang til området omkring bålpladsen. Det skyldes ikke en nedgørelse af kvinden og hendes cyklus, men er ud af respekt for den kraft, hun besidder, og den fase, hun er i, når det er månetid.

Fredag d. 21. er der trommeaften. Vi starter kl. 19 og foretager et par rejser på de spørgsmål vi har lige nu. Efterfølgende kaffe og brød.

I maj måned vender Hector og Hesi tilbage til Danmark og hele denne måned vil der være forskellige arrangementer, så husk at følge med i kalenderen.

Ved alle vore arrangementer gælder, at der arbejdes for donationer.

Knus og lys

Hanne

ENGLISH:

Now starts the real busy season here in The Other Reality. As the days get longer and the sun gets more power, there will be a lot of amazing things here.

We also exits some courses that have been running over the winter. We start up with a lot of courses in August.

The weekend. 8-9. we have a working  weekend. It’s time to get the big tipi up again. We look very much forward to this. We need people with good strength for this work. We aim to get the tepee up Saturday.
There are some other things to fix too. The outdoor kitchen has to be prepared, caravans arranged, outside toilet dug out and much more.
Do you have time and desire to help us one of these days (or both), we  really want to know.
We provide lunch, coffee and tea and good company.
Notify when you come so we can buy enough food.

Tuesday. 11 th at 7 pm. there is a full moon meditation. We will travel to this moon clan mother and learn from her. These trips are a good way to develop yourself, because we have seen a lot of what we need to work on. Subsequently coffee and bread.

We have the great pleasure that Jerry and his wife Alexandra are coming to Denmark. They are making workshop and sweat lodge here on the weekend. 14-16. They will do a workshop with a focus on the masculine and feminine energies. It is a unique chance to work, as they traditionally do in the North American, Native American traditions, where they honor and respect both the man’s and woman’s role and contribution to the community.

Workshop: from 14th. – April 16, 2017
Time: Arrivals. 17 Friday until. 17 Sunday.
Price: 800 kr. In fixed expenses + a donation to Jerry and Alexandra.

Registration: you register directly to Hanne Jorgensen email: Denandenvirkelighed@live.dk or phone: 59 46 08 50
You are not finally signed up before the money for expenses is registered.
Payment to:
reg 1726
account 4392-277-116
On registration you will receive details of the weekend.

Friday we ask that participants arrive no later than. 17, so there is time to pitch a tent and get settled before dinner time. 18, where there will be information for the weekend.
On Friday night there is common sweat lodge for men and women.

Saturday is the common breakfast at. 9 with information for the day. Kl. 10:30’s collection for women with Alexandra. The women will throughout the day to work with the female force from a traditional Native American point of view.
The men work in the same time with Jerry around the sweat lodge. Jerry talks about the inipi traditions and all the rituals associated with it. During the afternoon there will be a sweat lodge only for men.

A shared lunch and dinner. In the evening we all meet around the fire in the tepee, where we share stories and sing around the fire.

Sunday is the common breakfast at. 9 with information for the day. Kl. 10:30’s collection for men with Jerry. The men will throughout the day to work with the man force from a traditional, Native American perspective.
Women work in the same time with Alexandra about the sweat lodge. She tells the inipi traditions and all the rituals associated with it. During the afternoon there will be a sweat lodge just for women.

The weekend ends around 17 following a joint thanks circle.

The traditions of honor
When we work in this way, we stop the Danish traditions at the garden gate, and the Indian takes over. On registration you will get more information about the practical things. We are outside all weekend, so you should dress according to the weather and have some extra warm clothes.
There will be a dress code for work on weekends and participate in sweat lodge.
NB: women in their moon (during menses) can not participate in sweat lodges, nor have access to the area around the campfire. It is not the denigration of the woman and her cycle, but is out of respect for the power she possesses, and the stage she is in when it is moon time.
Friday. 21 is drum evening. We start at. 7 pm. and make a few trips to the questions we have right now. Subsequently coffee and bread.

In May, Hector and Hesi come back to Denmark and throughout this month there will be various events, remember to follow the calendar.

At all our events is that we work for donations.

Hugs and light

Hanne